Categories
ပရိုၚ်

ကပေါတ်ကျိုၚ်ကျဝ် ဓါတ်ဂျိပါမံၚ်တံဂှ် ညးတာလျိုၚ်အလဵုအသဳဍုၚ်ဗြဝတဳတံ ဗက်သီထောံ

ကပေါတ်ကျိုၚ်ကျဝ်ဒှ်အန္တရာဲမာန်(Drminwin Aung Facebook)
ကပေါတ်ကျိုၚ်ကျဝ်ဒှ်အန္တရာဲမာန်(Drminwin Aung Facebook)
မာံသုတ – ပ္ဍဲဂိတုဂျုလာၚ် ၁ ဂှ် ကပေါတ်ကျိုၚ်ကျဝ် ဓါတ်ဂျိပါမံၚ်တံ သွံဒၟံၚ်အကြာဆေၚ်ဖျာကဵုဆေၚ်သတိုဝ် မၞုံလ္တူဍုၚ်ဗြဝတဳဂှ် ညးတာလျိုၚ်အလဵုအသဳတံ ဗက်ဂၠိုက်ဂၠါဲစၟဳစၟတ်တုဲ သီထောံဏာဗွဲမဂၠိုၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ကပေါတ်ဟဗိုဟ်မုက်မၞိဟ်ဗြဴ ကၠောန်ပတိတ်နၚ်လဝ်နူဍုၚ်သေံ ၉ သာ်တံဂှ် အတိုၚ်ပရေၚ်စမ်ၜတ် FDA နူကဵု ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ကောပ်ကာဲဂဥုဲကေုာံ စၞစသုၚ်၊ ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်အလဵုအသဳဍုၚ်ဗၟာတံမ္ဂး ကပေါတ်တံဏံဂှ် ဟွံဂွံပတိုန်လဝ်စၟတ်သမ္တီကီု ဓါတ်ဓါတုတာဒၞာလဝ်ပါလုပ်မံၚ်တုဲ ဟိုတ်နူက္တဵုဒှ်အန္တရာယ်မာန်ဂှ်ရ ဒးဂၠိုက်ဂၠါဲဗက်သီအာရောၚ်ဂှ် ညးတာလျိုၚ်အစာဂဥုဲတိရိစ္ဆာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဗြဝတဳ ဒံက်တာမာံဝေန်အံၚ် ဟီုရ။

ဒံက်တာမာံဝေန်အံၚ်ဂှ် “ကပေါတ်ဟဗိုဟ်မုက်တံဏံဂှ် ဗီုလဵုက္တဵုဒှ်အန္တရာဲကဵု မၞိဟ်တံမာန်ဂှ်တှေ် လဴသောၚ်ထ္ၜးကဵု တၠဆေၚ်ဖျာသွံမံၚ်တံဂှ်ရ၊ ဂတနူဏံ သွက်ဟွံဂွံဆက်သွံအာဂှ်လေဝ် ကဵုဒုၚ်ဂတိပါၚ် ထပက်စၟတ်တဲကီုရ၊ ပရေၚ်ရပ်စပ်ထိၚ်ဒဝ်ကဵုဒုဟ် ဟွံမွဲဏီပုဟ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

အတိုၚ်သုၚ်စောဲလဝ် ကပေါတ်ကျိုၚ်ကျဝ် ဓါတ်တာဒၞာပါမံၚ်တံဂှ်မ္ဂး ယဲဘဲ မပ္တံ ယဲကေန်သာစၞာံကေုာံ ယဲခၞော်တံ က္တဵုဒှ်မာန်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။
ယၟုကပေါတ်ဟဗိုဟ်မုဟ် ဒှ်အန္တရာဲမာန်ဂှ် ၁-Mellano Cream No.1(7g), ၂-Mellano Night Cream No.2 (7g) ၃-Mellano Faceial Nourshing Cream No.3(7g), ၄-Polla Gold-Super White Perfects Cream(10g) ၅-Polla Anti Melasma Cream(New Night Cream)(5g) ၆-Polla Platinum Crystal White Nourishing Face Cream(10g) ရ-Baschi-Day Cream(Whitening Cream)(5ml) ၈-Baschi-Night Cream(Whitening Cream)(5ml) ၉-Nineteen Nano 19-Whitening Nano Night Repair Cream သာ်ဏံ ဂွံတီကေတ် အတိုၚ်လိက်စၞောန်ပညုၚ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်ထတ်ယုက်တွဵုရးကရေၚ်ရ။

အ္စာဂဥုဲဇၞော်တံ ခရိုၚ်ဗြဝတဳက္ဍိုက်ပ်တုဲ ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်၊ ဂကောံဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန်၊ လဝက၊ ပလိက်ဗၠာဲသၟိၚ်ကဵု ဌာနအလဵုအသဳဆက်စပ်ဂမၠိုၚ် ပါလုပ်ပံက်လဝ်ဂကောံကာတၟေၚ်ဍုၚ်ဗြဝတဳတုဲ ဗက်ဂၠိုက်ဂၠါဲ သီသအးကၠေံမံၚ် ကပေါတ်ဟဗိုဟ်မုက် ကျိုၚ်ကျဝ်ဒှ်အန္တရာဲ ဓါတ်တာဒၞာပါလုပ်မံၚ်တံဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“Cream လံက်မုက်ဏံဂှ် မွဲဗူတှေ် အကြာ ၃၀-၄၀ ၜါတ်၊ သြန်ဗမာတှေ် ၜိုတ်မွဲလ္ၚီပြၚ်ၚ်ရနွံ၊ သုၚ်စောဲတုဲ မုက်ဗုတိုန်တှေ် ပိုဲမၞိဟ်ဗြဴတံ ဒးစိုတ်ရ” သာ်ဝွံ ရဲဍုၚ်ဗြဝတဳ မိယေန်ဆာဲ ဟီုရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် မၞိဟ်ဗြဴလ္ၚဵုတံ ဟိုတ်နူသုၚ်စောဲလဝ်ကပေါတ်ဟဗိုဟ်မုက်တံဂှ်တုဲ ပ္ဍဲမုခ်ဖုတိုန်၊ ခၞော်တိုန် က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်အိုတ်ရဂှ်ကေၚ်ဆဵုလဝ် သာ်ဏံညးဆက်ဟီုလဝ်ရ။

ကပေါတ်ကျိုၚ်ကျဝ်အန္တရာဲနွံတံဏံဂှ် ၜိုန်ရကၠောန်ပတိတ်နၚ်လဝ်နူဍုၚ်သေံ တဆိပ်ကီု သီုကဵုယၟုကါမ္ပဏဳတံ နွံကီုလေဝ် လ္တူဝါပ်သာ်အေန်တာနိတ်တံဂှ် ဗက်ဂၠါဲဟွံဆဵုရ။

တုပ်သာ်ဏံကီု အပ္ဍဲကဵုဗွဝ်ဖျာ ပရေၚ်စသုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲဂှ်လေဝ် စၞးစၚုဟ်မးအောန်န် မပ္တံကဵုစၞစကှ်ကှ်၊ ဍာ်တှ်၊ ကွာၚ်ၜဲ၊ဍာ်ဍာတ်တ်ဂမၠိုၚ်တံဂှ် ကူသာန်ဟပၠုပ်နၚ်ဒၟံၚ် နူကဵုဍုၚ်ဇိုၚ်ဝုတ်ဒိုဟ်ပိုဲတံ နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.