Categories
ပရိုၚ်

ကလေၚ်ပလံၚ်ဖျဴဍုၚ်ဗၟာဂှ် ရဲဒဴဒဒိုက်တံဒှ်မံၚ်ဓဝိၚ်

ဗဒိုပ်ဟံၚ်ပြာ်မေဝ်ဠ(internet)
ဗဒိုပ်ဟံၚ်ပြာ်မေဝ်ဠ(internet)
ရဲဒဒိုက်ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ မၞုံဒၟံၚ်ဗဒိုပ်ဟံၚ်ပြာ်မွဲဒမြိပ်ဒေသပယျဵု ဍုၚ်သေံကဵုဗၟာတံဂှ် ညးတာလျိုၚ်သေံတံ ကလေၚ်ပလံၚ်ဖျဴ ဍုၚ်ဗၟာရောၚ် အလဵုအသဳပၞာန်သေံတံ ဟီုပတိတ်လဝ်ပရိုၚ်တုဲ ရဲဒဴဒဒိုက် ညးမၞံုဒၟံၚ်အပ္ဍဲဗဒိုပ်ဟံၚ်ပြာ်ဂမၠိုၚ်တံ က္တဵုဒှ်မံၚ်ဓဝိၚ်အိုတ်ရ။

ပြဟ်ဟ်ဏံ ရဲဒဒိုက်မၞံုဒၟံၚ်အပ္ဍဲဗဒိုပ်တံ ဟွံကဵုအခေါၚ်အာကၠုၚ်တိတ်မ္ၚးကီု အပ္ဍဲကဵုဗဒိုပ်ဟံၚ်ပြာ်ဂှ်လေဝ် ဖျေံလဝ်ပရေၚ်ဂီုကၠီုတေၚ်မံၚ်ကီုရောၚ် သာ်ဝွံ ရဲဒဒိုက်နူဗဒိုပ်ဟံၚ်ပြာ်မေဝ်ဠ” ကိုဝ်ခေါန်ဥူ ဟီုရ။

“ လၟုဟ်မၞိဟ်နွံမံၚ်အပ္ဍဲဗဒိုပ်တံဂှ်တှေ် ဟွံဂွံအခေါၚ်တိတ်မ္ၚးပုဟ်၊ အခိၚ်ဗ္တံဂှ်လေဝ် အာကၠုၚ်ဟွံဂွံပုဟ်၊ ရဲဒဴဒဒိုက်လ္ၚဵုတံဂှ် ဂွံတိတ်အာကၠောန်ကမၠောန်မ္ၚး သွက်ပရေၚ်စသုၚ်ညးတံ ဂွံရုမ်ဂပ်ဂှ်လေဝ် ဟွံဂွံအခေါၚ်ပုဟ်၊ ပြဟ်ဟ်ဏံဂှ်တှေ် မၞိဟ်တံဏံဂှ် ဆဵုဂဗမံၚ်အခက်ခုဲရ” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

တုဲပၠန် အပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် ၁၉ တေံမ္ဂး နူကဵုညးတာလျိုၚ်အလဵုသဳသေံတံ စၟဳစၟတ်ကံက်အာစရၚ်မၞိဟ် ကုရဲဒဴဒဒိုက် မၞံုတန်တဴမံၚ်အပ္ဍဲဗဒိုပ်တံရောၚ်ဂှ် ညးတာလျိုၚ် ဥက္ကဌဗဒိုပ်မေလ ကိုဝ်ခေါန်ဥူ ဟီုလဴကဵုရ။

စပ်ကဵုအစဳဇန်ပရေၚ်စၟဳစၟတ်ကံက်စရၚ်လၟိဟ်မၞိဟ် ရဲဒဒိုက်တံဂှ်တုဲ ညးတာလျိုၚ် ရုၚ်ကုလသမဂ္ဂဆေၚ်စပ်ကဵုရဲဒဴဒဒိုက်၊ ညးတာလျိုၚ် ဂကောံကဵုအရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ် ဒေသပယျဵုသေံ-ဗၟာ (TBC)၊ ညးတာလျိုၚ်သေံဂမၠိုၚ်ကေုာံ သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ဗဒိုပ်တံ ပါလုပ်ရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

တုပ်သာ်ဂှ်ကီု အပ္ဍဲကဵုဗဒိုပ်ၜါန်ဒုန်ယာန် မၞံုအပ္ဍဲခရိုၚ်သၚ်ခလပူရဳ(ဝၚ်က)ဂှ်လေဝ် သွက်ဂွံကၠုၚ်စၟဳစၟတ် ကံက်လၟိဟ်မၞိဟ်နွံပရိုၚ်တိတ်မံၚ်တုဲ ဗီုလဵုကၠုၚ်စၟဳစၟတ်ဂှ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ဟွံဂွံတီကေတ်လဝ်ရ သာ်ဝွံ ညးမၞံုဒၟံၚ်အပ္ဍဲဗဒိုပ် အ္စာဘာကိုဝ်ထောန်လောန် ဟီုရ။

ကိုဝ်ထောန်လောန်ဂှု် “ကလေၚ်ပလံၚ်ဖျဴဏောၚ်ဂှ် ဂွံမံၚ်ပရိုၚ်ရ၊ ဆဂး ညးတာလျိုၚ်ဗဒိုပ်တံဂှ် မုလေဝ် ဟွံဂွံဟီုကဵုပိုဲတံဏီပုဟ်၊ ယဝ်ရ ကလေၚ်ပလံၚ်ဖျဴကွေဟ်ဟ်ဏောၚ်ဟီုတှေ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ဒၞာဲလဵု ပိုဲဂွံဖျေံသဇိုၚ် ဂွံမံၚ်အာရော၊ ရဲဒဒိုက်နွံမံၚ်အပ္ဍဲဗဒိုပ်ဏံဂှ်တှေ် ဟွံမိက်စဴပုဟ်၊ ကဵုစဴအတေၚ်လေဝ် ဗီုလဵုဂွံစဴရောဂှ် ချပ်တုဲ ဇြိုၚ်မံၚ်စိုတ်ဖိုဟ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

အပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျုန်ဏံမံက်ဂှ်လေဝ် သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ်ပၞာန်ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ မေန်အံၚ်လှာၚ် ကာလ ကၠုၚ်ဆဵုဂဗသဳကၠဳလဝ် ကုသ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ်သေံ နာဲပရယုတ် စါန်အိုချာတုဲ စပ်ကဵုကိစ္စပလံၚ်ဖျဴ ရဲဒဴဒဒိုက်ကောန်ဍုၚ်ဗၟာတံဂှ် မံက်ကၠုၚ်ရ။

အပ္ဍဲကဵုပေဲါဆဵုဂဗဂှ်မ္ဂး သွက်ရဲဒဴဒဒိုက်တံ ဗွဲမကလိတ်ကလောတ် ဂွံကလေၚ်စဴဍုၚ်ဗၟာမာန်ဂှ် ဍုၚ်သေံ-ဗၟာသီုၜါဍုၚ်တံ ပံၚ်တောဲရေၚ်တၠုၚ်အာမွဲကရောံမွဲစွံ နကဵုဓဝ်ဗ္စာရဏာပရေၚ်မၞိဟ် ကေုာံ ပွမဂီုကၠီုနွံဂွံကလေၚ်စဴဍုၚ်ဗၟာမာန်ဂှ်လေဝ် သီုၜါဍုၚ်တံ ဗွဲမချိုတ်ပၠိုတ်တုပ်လဝ်စိုတ်တုဲ ရေၚ်တၠုၚ်အာရောၚ်ဂှ် ဟီုဏာလဝ်ဂလာန်အပ္ဍဲလာၚ်တဳဗဳသေံ အပ္ဍဲဂိတု ဂျုလာၚ် ၁၁ တုဲကၠုၚ်တေံရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဂွံပလံၚ်ဖျဴရဲဒဴဒဒိုက်တံဂှ် ဟွံဂွံဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ဏီ သာ်ဝွံ ဂကောံကဵုအရီုဗၚ်ရဲဒဒိုက် TBC ကေုာံ ညးတာလျိုၚ်ရုၚ်ကုလသမဂ္ဂဆေၚ်စပ်ကဵု ရဲဒဒိုက်တံဟီုမံၚ်ဂှ် အပ္ဍဲပရိုၚ်ဂမၠိုၚ် ထမံက်ထ္ၜးလဝ်ရ။

ရဲဒဴဒဒိုက် ညးဗဒဗဒဲါမံၚ် အပ္ဍဲဗဒိုပ်ဟံၚ်ပြာ် မၞံုအပ္ဍဲဍုၚ်သေံ လၟိဟ်မၞိဟ်ၜိုတ် ၁ ကိုဋ် ၄ လက်ပြၚ်ၚ်တံဂှ် အပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်မွဲသၞာံ သီုဖအိုတ် သွက်ဂွံကလေၚ်ပလံၚ်ဖျဴဌာန်ဒေသညးကဵုညးတံဂှ် ဖျေံစဳဇန်လဝ်နွံ သာ်ဝွံ အပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ်သေံဂမၠိုၚ် ထမံက်ထ္ၜးလဝ်နွံရ။
မွဲဒမြိပ်ဒေသပယျဵုသေံကဵုဗၟာဝွံ ဗဒိုပ်ရဲဒဒိုက်သီုဖအိုတ် နွံမံၚ် ၉ ဒၞာဲတုဲ လၟိဟ်ရဲဒဒိုက်ၜိုတ် ၁ ကိုဋ်ပြၚ်ၚ်နွံမံၚ်ရဂှ် နူကဵုဂကောံကဵုအရီုဗၚ်ရဲဒဴဒဒိုက် TBC တံ လလောၚ်ပတိတ်လဝ်နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.