Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကဵုလိက်ပရိုၚ်အလဵုအသဳဂှ် ထ္ပက်စုတ်မုက်လိက် ဘာသာကောန်ဍုၚ်အရၚ်ရောၚ်

လိခ်ပရိုၚ်အလဵုအသဳ(Copy)
လိခ်ပရိုၚ်အလဵုအသဳ(Copy)
စပ္တံနူဂိတုအဝ်ဂါတ် သၞာံ ၂၀၁၄ ဏအ်မ္ဂး နူကဵုအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် သွက်ဂွံတက်ပ္တိတ်လိက်ပရိုၚ် (မွန်ပြည်နယ် ကိုယ်ပွားသတၚ်းစာ) နွံတုဲ အပ္ဍဲကဵုလိက်ပရိုၚ်ဂှ် သီုထ္ပက်စုတ်မုက်လိက် ဘာသာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

လိက်ပရိုၚ်ဂှ်ဝွံ မဒှ်လိက်ပရိုၚ်အလဵုအသဳ ပ္တိတ်မံၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲ (မြန်မာ့အလၚ်း) မဒှ်တုဲ ဘာသာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဂကူမန်၊ ကရေၚ် (စကောကရၚ်၊ ပိုးကရၚ်)၊ ပအိုဝ်တအ်ဂှ် မွဲသတ္တဟ မွဲဝါ နဒဒှ်မုက်လိက်အပဵု (အချပ်ပို) ထ္ပက် စုတ်မုက်လိက် ပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ်ဂှ် ဗၞတ်မွဲမုက်ရောၚ် ဝန်ဇၞော်ကိုန်စဳဇန် ကေုာံ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ဒံက်တာမေန်နဲသဵု ဟီု ထ္ၜးရ။

“လိက်ပရိုၚ် (ကိုယ်ပွား) ဂှ် အဝ်ဂါတ် (၃) ဏအ် ပ္တိတ်အာဏောၚ်၊ ပြဟ်ဟ်ဏအ် ဘာသာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂှ် မန်မွဲမုက်၊ ကရေၚ်ၜါမုက်ကဵု ပအိုဝ်မွဲမုက် စုတ်ဏောၚ်၊ အာကဵုမွဲသတ္တဟ မွဲဝါကၠာရောၚ်၊ လက္ကရဴပြေပြံၚ်ကၠုၚ်မ္ဂး လၟေၚ်တ္ၚဲလေဝ် ဍေံဒှ်အာမာန်၊ မုက်လိက်ဘာသာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂှ်တှေ် ချိၚ်လဝ်ပ္တိတ်အာကဵုအရံၚ်ဖၟိုတ် ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဒံက်တာမေန်နဲသဵု ဟီုကဵုသၞံၚ်တိုၚ်ရ။

လိက်ပရိုၚ် (မွန်ပြည်နယ်ကိုယ်ပွား သတၚ်းစာ) ဂှ် ပ္တိတ်ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုရတုဲ သွက်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် လၟိဟ် (၃၀၀၀၀) တၞး၊ တွဵုရးကရေၚ်ဂှ် (၂၀၀၀၀) တၞး တက်တြးအာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဒံက်တာမေန်နဲသဵုဂှ် “စက်ပ္ဍဵုဗီုလိက် သွက်ဂွံတက်ပ္တိတ်လိက်ပရိုၚ်ဂှ် ဂ္ဇံက်လဝ်ပ္ဍဲကွာန် (ကြာအၚ်း) ဍုၚ်မတ်မလီု ဏောၚ်၊ သီုအရၚ်တွဵုရးကရေၚ်ကဵု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် တက်ပ္တိတ်အာမွဲစွံရောၚ်” ဂးရ။

ပရိုၚ်တအ်ဂှ် ဒှ်ပရိုၚ်မကၠုၚ်နူဋ္ဌာနဝန်ဇၞော်လလောၚ်ပရိုၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တအ်ရောၚ်တုဲ သွက်ဂွံစုတ်အာလ္တူမုက်ပရိုၚ် နဒဒှ် ဘာသာညးကုညးမာန်ဂှ် ညးဒးဒုၚ်အပ်ကဵုတာလျိုၚ်တအ် ဒးကၠာဲစၠောံဘာသာ၊ ဒးဖျေံကဵုဗီုပြၚ်မုက်လိက် (Layout) ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ အပ္ဍဲဘာသာကောန်ဂကူညးကုညးဂှ် မၞိဟ်ဖျေံမုက်လိက် (၁) တၠ၊ မၞိဟ်ကၠာဲဘာသာ (၂) တၠ ကဵု မၞိဟ် ကောပ်ကာဲ (၁) တၠ ချိၚ်ဗ္ၜတ်လဝ်ကောန်ကမၠောန်နွံတုဲ ပြဟ်ဟ်ဏအ် ဟိုတ်နူဟွံဂွံခါန်ကၞက်ကောန်ကမၠောန်ဒ္တန် ဏီဂှ်ရ အာနကဵုဗီုပြၚ် ကဵုအရီုဗၚ်ဇြဟတ်ကမၠောန်ကၠာရောၚ်။

“ပိုဲဂှ်တှေ် လလအ်ညးတအ် ဂွံဂွံမၞိဟ်မ္ဂး သွက်ဘာသာမန်ဂှ် လုပ်ဘိုၚ်ကၠောန်ကဵုညးတအ် မွဲစုတ်ရ၊ ပရိုၚ်ဂှ်တှေ် နူကဵုဋ္ဌာနလလောၚ်ပရိုၚ် အလဵုအသဳတအ် ဍေံကဵုဏောၚ်၊ တုဲတှေ် နူပိုဲဏအ် ကၠာဲတုဲ ဖျေံမုက်လိက်၊ တုဲတှေ် ဒး အာကဵုဍေံရောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဘိုၚ်ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် ကၠာဲပရိုၚ်ဘာသာမန် မိမန်ကျေဝ် ဟီုထ္ၜးရ။

ကြဴနူအလဵုအသဳတိုန်တၟိ သၞာံ ၂၀၁၀ တုဲ လ္ပာ်လက္ကရဴဏအ်ဂှ် ဆေၚ်ကဵုမဳဒဳယာ သွာၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကဵုကၠုၚ် အခေါၚ်အရာ ဗၞတ်ထေက်ကြိုက်နွံတုဲ လၟုဟ် ပွမကဵုအခေါၚ်ထ္ပက်စုတ်မုက်လိက်ပရိုၚ် ဘာသာကောန်ဍုၚ်အရၚ် အပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ်အလဵုအသဳဝွံ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်မ္ဂး ဒှ်အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.