Categories
ပရိုၚ်

အလဵုအသဳပၞာန်သေံ ပတိတ်ကဵုလိက်တၞး ကၠောန်ကမၠောန်

မာံလုၚ် – ဒပ်ပၞာန်သီထောံအဝဵုဍုၚ်သေံတုဲ ဆက်ရပ်ကၠုၚ်မံၚ် သၟာကမၠောန်ဟွံလုပ်သၞောဝ်တံဂှ် ကာလဒေံါလဝ်မွဲချိန်ခဏဏံ သွက်သၟာကမၠောန်တံ သ္ဂောံဂွံအခေါၚ်မံၚ်စံၚ်တန်တဴတုဲ ညံၚ်ဂွံကၠောန်အာကမၠောန်ဗွဲလုပ်သၞောဝ်မာန်ဂှ် အပ္ဍဲဂိတုဂျုန် ၂၉ လောန်ကၠုၚ်တေံ သၟိၚ်သေံတံ ကၠောန်ပတိတ်ကဵုမံၚ် လိက်တၞးအခေါၚ် နဗီုပြၚ် One Stop Service ပွိုၚ်မွဲတ္ၚဲကၠောန်ပတုဲမွဲဒၞာဲဓရ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ်ဗွဲဂမၠိုၚ်လုပ်ကၠောန်စမံၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်သေံ ကၠုၚ်နူဍုၚ်လဴ၊ ခမေန်၊ ဗၟာတံဂှ် ပတိတ်ကဵု လိက်တၞးအခေါၚ်ကၠောန်ကမၠောန် ထဵုရဝ် ၃၈/၁ ဒၞာဲဒေသဍုၚ်မဟာချာဲ ခရိုၚ်သမုတ်သာခန် ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရ။

ညးတာလျိုၚ် ဂကောံရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်သၟာကမၠောန်ဗၟာစိုပ်ဍုၚ်သေံ ကျဝ်သဳဟဂှ် “ ထဵုရဝ် ၃၈/၁ ဏံဂှ်တှေ် သွက်သၟာကမၠောန်တံဂှ် ပြေပြံၚ်မံၚ်ရ၊ တၚ်ခိုဟ်မွဲဂှ်တှေ် စရိတ်လေဝ် အိုတ်သက်သာတုဲ မွဲတ္ၚဲဓဝ် ဂွံပါမေတ် ကၠောန်ကမၠောန်ရ၊ ဟွံဒးကေတ်အခိၚ် ဗီုကၠောန်ပါသပေါတ်ပုဟ်၊ ညးတၠကမၠောန်တံဂှ်လေဝ် ပဵုတုဲဒးစိုတ်ဂၠိုၚ်၊ ကၠာတေံဂှ်တှေ် နကဵု ထဵုရဝ် ၃၈/၁ ဏံရ မၞိဟ်ကေၚ်ကၠောန်လဝ်ပါတ်သပေါတ်နွံ” သာ်ဏံ ညးဟီုရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် တၚ်ဍိုန်လျး ထဵုရဝ် ၃၈/၁ ဂှ်မ္ဂး ၜက်တိတ်နူဒၞာဲဌာန်ဇကုဂွံအခေါၚ်တန်တဴမံၚ်စံၚ်တုဲ ပြံၚ်အာကၠောန်ကမၠောန် ဒၞာဲဒေသခရိုၚ်တၞဟ်ဟ်ဟွံဂွံ၊ ယဝ်ရ ၜက်အာဒေသတၞဟ်ဟ်မ္ဂး ဒးဒဏ်သြန်ၜါတ် ၅၀၀ တုဲ ဒးကလေၚ်ပလံၚ်ဖျဴဒၞာဲဒေသဇကု မံၚ်ဒၟံၚ်ရဂှ် သတ္တဟတုဲကၠုၚ်ဏံ ညးစၞးအလဵုအသဳသေံတံ ဟီုလဝ်အပ္ဍဲကောံဓရီုသၟာကမၠောန်ရောၚ် သာ်ဏံ ကျဝ်သဳဟ ဆက်ဟီုလဴကဵုရ။

သွက်ဂွံကၠောန် လိက်တၞး ထဵုရဝ် ၃၈/၁ ဂှ် နကဵုထံက်ဂလာန် ညးတၠကမၠောန်တံ ပတိုန်ဂွံမာန်တုဲ သွက်သၟာကမၠောန်ပေၚ်အာယုက် ၁၈ သၞာံတုဲတံ မၞိဟ်မွဲတၠမ္ဂး စရိတ်လိက်တၞး ထဵုရဝ်မွဲတၞးဂှ် ၈၀ ၜါတ်၊ စရိတ်စၟဳစၟတ်ပရေၚ်ထတ်ယုက် ၅၀၀ ၜါတ်၊ လိခ်ဒုၚ်လျိုၚ်ပရေၚ်ထတ်ယုက် ပွိုၚ် ၃ ဂိတု ၅၀၀ ၜါတ်၊ လိခ်အခေါၚ်ကၠောန်ကမၠောန် ၂၂၅ ၜါတ် အပံၚ်သီုဖအိုတ် ၜိုတ် ၁၃၀၅ ၜါတ်အိုတ်တုဲ သွက်သၟာကမၠောန်အာယုက်သၟဝ် ၁၈ သၞာံတံဂှ် ဟွံဒးကေတ် စၟတ်တဲအခေါၚ်ကၠောန်ကမၠောန် သြန်ၜိုတ် ၁၀၈၀ ၜါတ်ဟေၚ်အိုတ်ရောၚ်ဂှ် ဂွံတီနူ သၟာကမၠောန်တံရ။

စိုပ်ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၂၉ တေံမ္ဂး ဌာနရုၚ်ကၠောန်ၜါတ်ကမၠောန်တံဏံ ကလေၚ်ကၟာတ်ထောံရောၚ်ဂှ်လေဝ် အပ္ဍဲမုက်လိက်ပရိုၚ်သေံဂမၠိုၚ် ချူထမံက်လဝ်နွံရ။

မွဲလ္ပာ်ပၠန်ဂှ်လေဝ် သွက်လိက်တၞး ထဵုရဝ် ၃၈/၁ ဂှ် ၈၀ ၜါတ်၊ စရိတ်စၟဳစၟတ်ပရေၚ်ထတ်ယုက် ၅၀၀ ၜါတ်၊ လိက်အခေါၚ်လွဳယဲပွိုၚ်မွဲသၞာံ ၁၃၀၀ ၜါတ်၊ စရိတ်လိက်တၞးအခေါၚ်ကၠောန်ကမၠောန်ပွိုၚ်မွဲသၞာံ ၁၂၀၀ အပံၚ်သီုဖအိုတ် ၃၀၈၀ ၜါတ် အိုတ်ရောၚ် အပ္ဍဲဂိတုဂျုန် ၂၉ ဂှ် လ္ပာ်မဳဒဳယာဗၟာတံ ချူထမံက်လဝ်နွံကီုရ။

ညးကဵုမံၚ်အာရီုဗၚ်ကုသၟာကမၠောန် လ္တူဍုၚ်ၜၚ်ကံက် ကိုတိတ်ခိုၚ်ဂှ် “သၟာကမၠောန် ကောန်ဍုၚ်ဗၟာကၠောန်မံၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်သေံတံဂှ် နွံမံၚ် ၂ ဗီုရ၊ ဗီုပြၚ်ပထမမွဲဂှ် ရပ်လဝ်ပါတ်သပေါတ်တုဲ နကဵုတၚ်တုပ်စိုတ်ၜါဍုၚ် သၟာကမၠောန် MoU တတ်လုပ်လ္ပာ်ဒေသပယျဵုတေံ၊ ဗီုပြၚ်ဒုတိယဂှ် ကၠတ်လုပ်ကၠုၚ်တုဲ ဗွကြဴနူ သၞာံ ၂၀၀၉ ဂှ် ဂွံအာပါတ်သပေါတ်ယာယဳရ။ လၟုဟ်ကၠောန်မံၚ်ကဵုဗီုဏံဂှ်တှေ် သွက်သၟာကမၠောန်ဗီုပြၚ်ဒုတိယတံဂှ်ရ၊ သၟာကမၠောန် MoU တံဂှ် မံၚ်အာအတိုၚ်ဂှ်ရ မုဟွံဆေၚ်ကဵု ညးတံပုဟ်” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

အတိုၚ်မူဝါဒ ကမ္မတဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကေုာံ ကောပ်ကာဲသၞောဝ်ဥပဒေဍုၚ်သေံ (NCPO) တံ လလောၚ်ပတိတ်လဝ် သွက်သၟာကမၠောန်တံမ္ဂး သွက်ဂွံမၚ်မွဲရံၚ်စံၚ်အာကဵု အခေါၚ်အရာမၞိဟ်၊ ကဆံၚ်ယေန်သၞာၚ်မၞိဟ်တံကီု၊ စပ်ကဵုပရေၚ်ဖံက်ပကဝ်သၞောဝ်ဥပဒေ၊ ပရေၚ်ကူသာန်သွံရာန်မၞိဟ်၊ ကၠတ်လုပ်ဍုၚ်၊ ပြဿနာဂဥုဲၜူမာဲ ကေုာံ ပြဿနာအမှုရာဇာဝတ်တံမာန်ဂှ် နကဵုသၞောဝ်ဥပဒေ ညံၚ်ဂွံစဵုဒၞာအာမာန် ပတိတ်ကဵုလိခ်စၟတ်သမ္တီဏံဂးရ။

မုၜါတ်ကၠောန်န်၊ ပါတ်သပေါတ်၊ ဗဳဇာကီု Work Permit ကီုဂှ် တၠကမၠောန်နွံမှ ကၠောန်ဂွံဏောၚ်ဂှ် မိက်ဂွံကဵုလဝ်သတိကၠာရ၊ ညးတၠကမၠောန်ဟွံမွဲတှေ် မုလေဝ် ကၠောန်ဟွံဂွံပုဟ်၊ ညးတၠကမၠောန်ဇကုကၠောန်လဝ်ၜါတ်ဂှ်ရ ဇကုဒးကလေၚ်ကၠောန်ဏောၚ်၊ ယဝ်ရအာကၠောန်ကမၠောန်ကဵုတၠကမၠောန်တၞဟ်တှေ် ဒးဒုၚ်ရပ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ သၟာန်ကမၠောန် ညးကၠောန်စမံၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်သေံ ကိုမိုၚ်ၚ် ဟီုရ။

စပ်ကဵုဗက်ရပ်ထိၚ်မံၚ် သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ်တံဂှ် ဒေံါလဝ်မွဲချိန်ခဏရောၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပၞာန်သေံ နာဲပရယုတ် စါန်အဝ်ချာ ဟီုလလောၚ်လဝ် အပ္ဍဲကဵုလာၚ်TV ပၞာန်တံတုဲ လၟုဟ်ဏံ စပ်ကဵုပရေၚ် ကူသာန်သွံရာန်မၞိဟ်၊ ပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲ၊ လ္တူသၟာကမၠောန်ကောန်ၚာ်ပတိတ်ဒၟံၚ်ပရဲတံဂှ် ညတာလျိုၚ်နွံအဝဵုပ္ဍဲကဵုဒေသလ္ၚဵုတံ လီဠာန်လှေံလှန်ဒၟံၚ် လ္တူသၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ်တံဂှ် စွံအဓိကဗက်ဂၠာဲစၟဳစၟတ်အာရောၚ်ဂှ် မဳဒဳယာသေံတံ ဟီုလဝ်နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.