Categories
ပရိုၚ်

ပံက်တန်ဗ္တောန်အၚ်္ဂလိက် English Access Microscholarship Program အလန်ဒုတိယပၠန်ဏောၚ်

သၞံၚ်တိုၚ် – နူကဵုရုၚ်ကလုတ်အမေရိကာန် (ဍုၚ်လ္ဂုၚ်) ကဵုအထံက်ပၚ်ပရေၚ်အဇဳဇန် ပံက်တန်ဗ္တောန်အၚ်္ဂလိက် English Access Microscholarship Program အလန်ဒုတိယပၠန်ရောၚ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေန်ဗာ (၂၀) ဂှ်

လလောၚ် တြးလဝ် ပ္ဍဲကဵုဘာဓာတုမာလာ ဍုၚ်မတ်မလီုရ။

တန်ဗ္တောန်ဏံဝွံ ကွးဘာသၟတ်အကြာအယုက် (၁၆) သၞာံကဵု (၁၈) သၞာံတံ အံၚ်လဝ်တန်လုပ်တက္ကသိုလ် (စှ်တန်) တံဂှ်ဟေၚ် ညးတံရုဲစှ်အာတုဲ ညးတံပကတ်ပကေၚ်အာ ပွိုၚ် (၂) သၞာံ နကဵုစရိတ်ထံက်ပၚ်နူရုၚ်ကလုတ် အမေရိ ကာန်ရ။

“အခိၚ်ဗ္တောန်လိက်တှေ် စွံအဓိကကဵု ကွးဘာတံရ။ ကွးဘာညးမွဲကဵုညးမွဲ လှာဲဂတးကၠောန်ကမၠောန်တံ ပါမံၚ် ဏောၚ်။ ပရေၚ်ချဳဓရာၚ် ညးၜါမွဲတောဲကဵုဒှ် ကောံကောံလောံလောံကဵုဒှ် ဒးပံၚ်ကၠောန်လေဝ် နွံမကီုရ။ ပရေၚ်ချဳဓ ရာၚ်မ္ၚးဘာတံလေဝ် ဂွံဒှ်ပရေၚ်ဆက်စၠောံကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ်လေဝ် ဒးကၠောန်အာကီုဏောၚ်” သာ်ဝွံ နူကဵုရုၚ်က လုတ်အမရိကာန် (ဍုၚ်လ္ဂုၚ်) ညးတာလျိုၚ်ပရေၚ်ယေန်သၞာၚ် ကေုာံ ပရေၚ်ပညာ ဒေါ်သူဇာသွၚ် ဟီုရ။

ကွးဘာတံဂှ် ဒးလုပ်စမ်ၜတ်သွဟ်လိက်ကၠာတုဲ ဒးဒုၚ်သၟာန်သွဟ် (Interview) ကီုရောၚ်။ အတိုၚ်လၟိဟ်စၟတ်သမ္တီ လဝ်ဂှ် ရုဲစှ်ကဵုအခေါၚ်တိုန်ဘာတုဲ ညးသှေ်အာကဆံၚ်ဒုတိယတံဂှ် အခိၚ်ကာလ ကွးဘာတံ တိတ်အာနူဘာမ္ဂး ထပက်အဇာဂွံအခေါၚ်တိုန်စိုပ်ရောၚ်။

ဘာဏံဝွံ ကောန်ဂကူဟွံရုဲ၊ ဘာသာရှေ်သှေ် ဟွံရုဲ တိုန်စိုပ်မာန်တုဲ အခိၚ်တိုန်ဘာဏံ ယဝ်ရစိုန်သကီုမ္ဂး အခေါၚ် အာတ်မိက်တိုန်ဘာဍုၚ်သ်အာၚ်ကီု အခေါၚ်တိုန်တိုန်ဗ္တောန် (တ္ၚဲဇမၠေံ) တိုန်ပေဲါသၠာဲဂတးလညာတ်သၟတ် ပ္ဍဲဍုၚ်အ မေရိကာန်တံကီု ဂွံအာစိုပ်မာန်ရောၚ်။

“အခိၚ်ဥတုက္ညၚ်တှေ် ညးကၠောန်ကဵု (Summer Camp) ဂှ်တှေ် ဂွံရဲမိဿဟာဲလေဝ် ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ရ။ Community ဇကုလေဝ် သၠဲလးကၠုၚ်ကီုရ။ နနဲသာ်ဏံ ကသပ်တၟိ လညာတ်တၟိတံလေဝ် ဂွံကၠုၚ်လဝ်ကီုရ” သာ်ဝွံ ကွးဘာတိုန် စိုပ်လဝ် တန်ဗ္တောန်အလန်ပထမ မောၚ်ကောၚ်းမြတ်သူ ဟီုရ။

ပံက်တန်ဗ္တောန်အၚ်္ဂလိက် English Access Microscholarship Program ဏံဂှ် အလုံကၟိန်ဍုၚ်မွဲ ဍုၚ်ဇၞော်မပ္တံကဵု မျေတ်ကျဳဏာ၊ သေတ်ကိုၚ်၊ ကျံက်သေဝ်၊ မတ်မလီု၊ မာန္တလေဝ်၊ ဟိုဝ်ပုၚ်၊ ပျဳ၊ ဖါသိမ် ကေုာံ ဍုၚ်ဘာတံ ပံက်လဝ် ပ္ဍဲကဵု (၉) ဒၞာဲကီု ခြာဟွံလအ် ထပ်ပံက်အာ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်လွိုၚ်ကဝ်ပၠန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.