Categories
သၟာန်သွဟ်

"မန်ပိုဲ ဒးဂွံသံဝေဂ၊ ဒးဂွံခန်လ္ၚတ် နူပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏအ်" ဆဵုဂဗ သၟာန်သၟုက်လဝ်ကဵု ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ

နာဲကသုမန်ကဵု ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ(IMNA)
နာဲကသုမန်ကဵု ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ(IMNA)
ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူဝွံ ဒှ်အမာတ်နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်မွဲတၠတုဲ အပ္ဍဲကဵုလၟိဟ်အမာတ်ဗော်အလုံရးမန် လုပ်ပြိုၚ်ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲဏံဖအိုတ်ဂှ် ညးမွဲတၠဓဝ်ဟေၚ် ဒးဒုၚ်ရုဲပတိုန်နူ

ညးဍုၚ်ကွာန် ကအ်ခၟိုၚ်ရောၚ်။ ပေဲါရုဲမာဲတုဲ သ္ကိုပ်အေဝ်ဒဳတာ ‘နာဲကသုမန်’ ဂွံအခေါၚ်သၟာန်သၟုက်လဝ်ရအဴ။

သၟာန်။ ။ နကဵုဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ စပ်ကဵုပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဏံတုဲ စပ်ကဵုအကာဲအရာဒေသကအ်ခၟိုၚ်ဏံ

ကဵု အကာဲအရာတၞဟ်ကီု လဴထ်ၜးစညိ။

သွဟ်။ ။ ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဏံဂှ် ဇေတ်တ် ဍေံဟွံတုပ်ကဵုပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၀) တေံ လးလးရ။ တၚ်ခိုဟ်တိုန်လေဝ်နွံ တၚ်ခက်ခုဲလေဝ်နွံရ။ တၚ်ခိုဟ်ဟီုဂှ် ညးဍုၚ််ကွာန် ဂကူမန်ပိုဲတံ စပ်ကဵုလညာတ်စုတ်မာဲကီု လညာတ်ပရေၚ်ဂကူကီု ပ္ဍဲဒေသကအ်ခၟိုၚ်ဏအ် ဍေံစဳကၠးကၠုၚ် နူကဵုအခိၚ်ကၠာကၠာတေံ။ ပ္ဍဲအကြာညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ်တှေ် ယဝ်ရညးတံ ရုဲပတိုန်ဏာညးစၞးမွဲမွဲ အမာတ်မွဲမွဲတုဲတှေ် အမာတ်ဏအ် မုရေၚ်တၠုၚ်ကဵု ညးတအ်မာန်ဂှ် ဂၠိုက်ဂၠာဲကၠုၚ်တုဲ ကဵုကၠုၚ်မာဲဏောၚ်။ တၚ်တအ်ဏအ်ဂှ် တၚ်ခိုဟ် ဟီုစရ။ တၚ်အခက်အခုဲဟီုဂှ် ကၠာအိုတ် ပေဲါရုဲမာဲဏအ်ဂှ် ဍေံဟွံတုပ်ကဵုပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၀) တေံ ပိုဲတအ် ဒးပြိုၚ်ပကာန်ကဵုဗော်ယၟုဒယှ်တှ် ဗော်ဇၞော်ဇၞော်မွဲ ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ (NLD) ရ။ အခိၚ် (၂၀၁၀) တေံဂှ် ပိုဲတအ် ဒးပြိုၚ်ကဵုဗော် (ပြည်ခိုၚ်ဖြိုး) မွဲဗော်ဓဝ် လၟုဟ် (၂၀၁၅) ဏအ်ဂှ် ပိုဲတအ် ဒးပြိုၚ်ကဵုသီုဗော်အေန်အေဝ်ဒဳပၠန်။ ဟီုစတှေ် အလန်ဏံ ဝါတ်ကွေံ ပိုဲတအ် ဒးဂစာန် ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။

သၟၟာန်။ ။ ပ္ဍဲကဵုဒေသကအ်ခၟိုၚ်ဏအ် ဗော်အလုံရးမန် လုပ်ပြိုၚ် (၄) ဒၞာဲဂှ်တှေ် အကာဲအရာဍေံသာ်လဵုနွံရော။

သွဟ်။ ။ ပ္ဍဲကဵုကအ်ခၟိုၚ်ဏအ် ပိုဲတအ် လုပ်ပြိုၚ် (၄) ဒၞာဲဂှ်တှေ် လ္ပာ်ဒေသသၟဝ်ကျာတေံဂှ် အကာဲအရာဍေံဟွံခိုဟ်လးလးရ၊ မုဟိုတ်တှေ် ဂကူမန်ပိုဲ အောန်မံၚ်ကီု။ ပြဟ်ဟ်ဏံ ပ္ဍဲကဵုပြိုၚ်လဝ်ဂှ် သ္ကုတ်အဲလုပ်လဝ် ဒေသသၠုၚ်ကျာ ကအ်ခၟိုၚ်ဏအ် အကာဲအရာခိုဟ်မံၚ်၊ ဂကူမန်တံ ကဵုမာဲကဵုအမာတ်မန် ဗော်ပိုဲဖအိုတ်ရ။ လၟုဟ် ၜို်တ်တီကေတ်ဂှ်တှေ် အဲမွဲဂှ် ဒးဒုၚ်ရုဲစှ်အာ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ရ။

သၟာန်။ ။ နကဵုနာဲအံၚ်နာၚ်ဥူမွဲ ဟိုတ်နူဂွံက္လေၚ်ဒုၚ်ရုဲစှ်အာ နအမာတ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်မွဲ ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲတြေံတုဲ မုမိက်ဂွံဟီုဂးကုညးဍုၚ်ကွာန် ကဵုလဝ်မာဲတံဂှ်ရော။

သွဟ်။ ။ အတိုၚ်အဲဟီုလဝ်ဂှ်ရ ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဏအ်ဂှ် ဍေံဟွံတုပ်ကဵု ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၀) တေံလးလးရ။ ပိုဲတအ်ကီု ညးမထံက်ဂလာန်ပိုဲတအ်ကီု ဒးဂစာန်ဗွဲဟွံသာတုဲ ဂွံကၠုၚ်ပေဲါရုဲမာဲဏံတှေ် မိက်ဂွံဟီုဂလာန်တၚ်ဂုဏ် ညိညိဓဝ်ဟွံသေၚ်ရ။ အေဂှ်ရ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂစာန် နကဵုစိုတ်ဓာတ်ဆာန်ဂကူ ဍာ်ဓတ်ကာယျ သီုကဵုစေတနာ အိုဟ်ဟ်တၟိုဟ်ဟ်ဂှ် ပိုဲတအ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ဂကောံသၟတ်တအ်ကီု ညးဇၞော်ဇၞော်တအ် ဂကူမန်ပိုဲတအ်ဖအိုတ် အဲမိက်ဂွံတၚ်ဂုဏ် ဇြိုဟ်ဟ်နက်က် သီုညးဖအိုတ်ရ။ လတုဲ မွဲသာ်ပၠန်ဂှ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုဗိုၚ်ကဵုရီုဗၚ်ဂှ်တှေ် ဂကောံစက်ယာန်ဂဳတလေဝ် ပိုဲတအ် ဒးတၚ်ဂုဏ်၊ ညးတအ် စှေ်ကၠုၚ်အဏအ် ဗၞတ်ၜါလတုန်တုဲ ဗိုၚ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ဏာဂှ်လေဝ် ပိုဲတအ် ဒးတၚ်ဂုဏ် ဗွဲမလောန်ရ။ မွဲသာ်ပၠန်ဟီုဂှ်တှေ် ညးအာဂတပၠတရဴဂကူပိုဲလေဝ် ဟီုဂွံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပိုဲတအ် ဟီုဂွံ၊ ဂကောံသၚ်တံဂှ်တှေ် ဒၞာဲလ္ၚဵု ညးတံလေဝ် ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်လဝ်ကဵု နွံတုဲ ဒးတၚ်ဂုဏ် ဗွဲမလောန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပေဲါအံၚ်ဇၞး နူရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဏံဂှ် ပေဲါအံၚ်ဇၞး ပိုဲမွဲဓဝ်ဟွံသေၚ် ဒှ်ပေဲါအံၚ်ဇၞးကောန်ဂကူရောၚ် ပိုဲတံ စှေ်စိုတ်ရ။

သၟာန်။ ။ က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်အာ အကာဲအရာပေဲါရုဲမာဲဏအ် ဟီုတှေ် ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ (NLD) ဂှ် ဇၞးအာ ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲဆန္ဒမာဲ ဂွံအာဇၞးတုဲ နကဵုနာဲအံၚ်နာၚ်ဥူ ခါတ်အကာဲ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဓာန်ဂတ ဗီုလဵုရော။ မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏအ်ဂှ်တှေ် ညးစၞးဗော်မန်တအ် အောန်မံၚ်တှေ် သာ်လဵုဒှ်မာန် လဴကလးကဵုညိ။

သွဟ်။ ။ ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳဂှ်တှေ် တၞော်အာအတိုၚ်မွဲဍုၚ် ဍေံဇၞးအာမာဲ တးဏာသီုဖအိုတ်တုဲ ရံၚ်အာတှေ် ယဝ်ရဍုၚ်ဏအ် ကၠောန်ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲဏောၚ် ဟီုတှေ် အကာဲအရာဍေံ ခိုဟ်တိုန်ရောၚ် ဟီုစဂွံရ။ ဆဂးတှေ် လတူကောန်ဍုၚ်အရေၚ်ဂမၠိုၚ် မုဍေံတအ် စွံစိုတ်ဗီုလဵု၊ ဖျေံတၚ်နၚ်ဒတုဲဖဵုဗီုလဵု၊ ကဵုကေတ်ညးသကအ် ဗီုလဵု၊ ပြဟ်ဟ်ဏအ် ၜိုတ်အဲတီလဝ်ဂှ်တှေ် ဍေံတအ်လေဝ် ကၠးကၠးမးမး ဟွံမွဲဏီ။ ဍေံတအ် ဂွံကၠုၚ်မာဲ ဇၞော်ကဵုဒြဟတ် ဗီုဏအ်တုဲ လတူကောန်ဂကူပိုဲ ဍေံတံ စွံစိုတ် ဗီုလဵုရော ဟီုဂှ်တှေ် ပြဟ်ဟ်ဏံ အဲလေဝ် တၟော်ဟွံဒးဏီ။ ဆဂး ချိုတ်ပၠိုတ်မွဲသာ်ဂှ် ဍေံတအ် မာန်ကၠုၚ် ဇၞော်ကဵုဒြဟတ် အမာတ်ညးစၞးဂကူမန်ပိုဲ အောန်မံၚ် ဗီုဏံရတှေ် အကာဲအရာပိုဲတအ် ဂွံလုပ်ဗတိုက်ဂှ် ဒြဟတ်ဍိုန်မံၚ်ဂှ် ချိုတ်ပၠိုတ်ရ၊ ဒှ်တၚ်ဍိုန်လျရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲတအ် ဒးဂွံသံဝေဂ ဒးဂွံဓရ်ထေက်မံၚ် ဒးကေတ်ခန်လ္ၚတ်ထေက်မံၚ် ယဝ်ရ ဗီုဗီုဏအ် ပိုဲတအ် ကျမံၚ်လၟိုန်န် ဟီုတှေ် သွက်ဂကူပိုဲဂှ် အနာဂတ်တေံ ဍေံဟွံကျေဝ်ရအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.