Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် တိနူဌာနအလဵုအသဳ က္လေၚ်သၠးကဵုလဝ်ဂှ် နွံ ၁၆၀၀၀ ဨကပြၚ်

ပ္ဍဲ (၁၀) ပွိုၚ်ဍုၚ် နွံပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏအ် တိ ဒပ်ပၞာန်ကဵု ဌာနနာနာအလဵုအသဳတအ် သီကေတ်တုဲ က္လေၚ်ကဵုဂှ် နွံ ၁၆၀၀၀ ဨကပြၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူညးတာလျိုၚ်မွဲတၠ (နူဂကောံကမ္မတဳ ဖန်ဖက်ပရေၚ်တိ တွဵုရးဍုၚ်မန်) ရ။

စရၚ်တိ မသၠးကဵု နအလိုက်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲကျာ်ထဝ် (၁၁၂၈၈) ဨက၊ ပ္ဍဲၜဳက္လေၚ် (၃၄၇.၅) ဨက၊ ပ္ဍဲသဓီု (၁၃၃၃.၄၀၅) ဨက၊ပ္ဍဲဍုၚ်ပံၚ် (၂၁၇.၇၇) ဨက၊ ပ္ဍဲမတ်မလီု (၆၆၄.၇၀၃) ဨက၊ ပ္ဍဲၜါသွာၚ် တ္ကအ်ခၟိုၚ် (၄၇.၇၃) ဨက၊ ပ္ဍဲကျာ်မြဟ် (၁၃၆၄) ဨက၊ ပ္ဍဲမုဟ်ဍုၚ် (၁၈၇) ဨက၊ ပ္ဍဲဇြပ်ဗု (၅၁.၆၆) ဨက၊ ပ္ဍဲရေဝ် (၁၀၂၄.၈၉) ဨက ပံၚ်သီုဖအိုတ်မ္ဂး နွံ (၁၆၅၂၆.၆၅၈) ဨက ဂွံတီကေတ်ရ။

တိဝါမွဲဒၞါဲ ဒးဒုၚ်သီကဵုဒပ်ပၞာန် အပ္ဍဲတွဵုရးမန်(Internet)
တိဝါမွဲဒၞါဲ ဒးဒုၚ်သီကဵုဒပ်ပၞာန် အပ္ဍဲတွဵုရးမန်(Internet)

“ပ္ဍဲတိဖအိုတ်ဏအ် နူဒပ်ပၞာန် က္လေၚ်ကဵုဂှ် နွံဂၠိုၚ်တုဲ၊ ကဵုဂၠိုၚ်အိုတ် အဆံၚ်ဒုတိယ ဂှ် ဌာနဝန်ဇၞော်ကွတ်စက်ရ။ သှေ်နူဂှ် နူဌာနပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ တအ်ရ” သာ်ဝွံ ညးတာလျိုၚ်ဂှ် ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ပ္ဍဲတိ သၟိၚ်တၠတအ် က္လေၚ်ကဵု နွံ(၁၆၅၂၆.၆၅၈) ဨကဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏအ် တိတလဍေံ ဟွံအာတ်မိက်ဏီ နွံမံၚ် (၁၃၀၀၀) ဨကပြၚ်ဏီတုဲ နူဌာနမဆေၚ်စပ်တအ် ဆက်ထိၚ်ကဵုလဝ်ဖိုဟ် ညးတာလျိုၚ်ဂှ် ဂးရ။

ပ္ဍဲတိက္လေၚ်ကဵုဏအ်ဂှ် တိသၠး တိအရိုၚ်၊တိပဏာၚ် (တိအရၚ်ဗလးစပြေၚ်ဂၠဴ)၊ တိဗ္ၚ၊တိအၚ်၊ တိကၠအ်လိၚ်စတအ် ပါလုပ်ရ။ တိတအ်ဏအ်ဂှ် တလဍေံ ဟိုတ်နူပ္တိုန်ထ်ၜးတေၚ်ဗ္စိုပ်လဝ်ကီု၊ ဒပ်ပၞာန်ကဵု သၟိၚ်တလ ဌာနလ္ၚဵုလ္ၚဵုတအ် ဟိုတ်နူဟွံမွဲပၟိက်ရကီု၊ နူဝန်ဇၞော်ကွတ်စက် လၟိဟ်(၂) ကဵု ဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာတအ်လေဝ် ဟိုတ်နူညးတအ် သၠးကၠေံကီုတုဲ တိတအ်ဏအ်ဂှ် ဒှ်တိဒးက္လေၚ်ကဵု တလဍေံ ဂွံတီကေတ်ရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ တလတိ မ္ဒးဒုၚ်သီလဝ်တိတအ် ဒၞါဲတိညးတအ်နွံဂှ် ညးတအ်ပြာပ်အာ သၟာန်သၟုက်ရံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်စရၚ်တိ ပွိုၚ်ဍုၚ် မဆေၚ်စပ်တအ်တုဲ ယဝ်တိဇကု ပါမံၚ်ပ္ဍဲတိ သၟိၚ်တလတအ်က္လေၚ်ကဵုဂှ်မ္ဂး ကေတ်လိက် ထံက်ဂလာန် နူကမ္မတဳတိဗ္ၚ အဆံၚ်ကွာန် ၊နူဂကောံသမာဓိကွာန် ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် နကဵုသက်သဳ လိက်အခေါန်ပြေ( ပြေစာ) အာပ္တိုန်ထ်ၜး အာတ်မိက်မ္ဂး က္လေၚ်က္လိဂွံဏောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူကမ္မတဳ ဖန်က်ပရေၚ်တိရ။

နာဲသဵုတိၚ် ကောန်ဒေသရေဝ်ဂှ် “လ္ပာ်ရေဝ်ပိုဲဏအ် တိဒပ်ပၞာန်သီဂှ် ဂၠိုၚ်အိုတ်ရ။ ပ္ဍဲဍေံတအ်က္လေၚ်ကဵုဂှ် လ္ၚဵု ဂွံၚ္ၚုဟ်လေဲ၊ လ္ၚဵု က္လေၚ်ဂွံတိ၊ ဆ္ဂး တိဍေံတအ်က္လေၚ်ကဵုဂှ် ဒှ်မံၚ်တိဖၞုၚ် တိတာၜဳတုဲ ဒှ်ဒၟံၚ်တိစကာ ဟွံဂွံသၟး” ဂးရ။

ပ္ဍဲအရာ ကၟိန်ဍုၚ် က္လေၚ်ပအပ်ကဵုတိဏအ်ဂှ် သီုကဵုတၞးလိက်သက်သဳ အရာပိုၚ်ပြဳတိ ခိုၚ်ၚ်ကၠိုက်က် ညံၚ်သ္ဂောံပအပ်ကဵု တလတိတအ်မာန်ဂှ်လေဝ် အတိုၚ်လၟေၚ် နဲကဲကလောန် မဗဗွဲကဵုဥပဒေဂှ်ဟေၚ် ညးတအ်ရၚ်တၠုၚ်ကဵုဒၟံၚ်ရဂှ် နူကမ္မတဳ ဖန်ဖက်ပရေၚ်တိ လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၁၇) တေံတုဲရ။

အတိုၚ်လိက်သမ္တီ ဂကောံ ပံၚ်တောဲရၚ်တၠုၚ် ပရေၚ်ဇွောံမစၞပေါ (FSWG) ဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲအလုံဍုၚ်ဗၟာဏအ် ဗၞတ်တိဗ္ၚကၠအ်သွဝ် ဒးဒုၚ်သီလဝ်ဂှ် နွံလၟိဟ်ဨက (၆) ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်ဂးတုဲ ဨက ဗၞတ် (၄) ပြကောဋိကိုဋ်ဂှ် စိုပ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲတဲဒပ်ပၞာန်ဏောၚ် ဟီုလဝ်သာ်ဂှ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.