Categories
ပရိုၚ်

တ္ၚဲသၟတ်မန် အလန်ပဥ္စမဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုရောၚ်

တ္ၚဲသၟတ်မန်အလန်ပဥ္စမဏံမ္ဂး ကၠောန်အာပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုရောၚ် ဂကောံသၟတ်မန်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတံ သ္ပကောံဓရီုတုဲ ဖျေံဏာလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

တုဲကၠုၚ်ဂိတုဂျူလာၚ်(၂၄)ဂှ် ဂကောံသၟတ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတံ သ္ပပေဲါကောံဓရီုရုဲစှ်ကမ္မတဳကေၚ်ကာလၟေၚ် ၜါသၞာံမွဲဝါ တုဲ နူကဵုကောံဓရီုဂှ် ဖျေံဏာသ္ဂုတ်သွာတ်ကိစ္စကၠောန်တ္ၚဲသၟတ်မန်ဂှ်ရ။

တ္ၚဲသၟတ်မန် အလန်စတုတ္တ ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲကွာန်ကံဗိန် (မန်ထဝ်)
တ္ၚဲသၟတ်မန် အလန်စတုတ္တ ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲကွာန်ကံဗိန် (မန်ထဝ်)
‘ကိစ္စဂွံကၠောန်တ္ၚဲသၟတ်အလန်ပဥ္စမကၠောန်ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် နကဵုဂကောံသၟတ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ပိုဲဒုၚ်တဲ ဖျေံဏာသ္ဂုတ် သွာတ် တုဲယျ၊ ဒၞာဲကၠောန်ဂှ် ရန်လဝ်ကၠောန်ပ္ဍဲကွာန်ဝါခရူ၊ ဆဂးတှေ် ပိုဲသဳကၠဳကဵု ဌာန်ကောံသၟတ်မန်၊ ကဵု ဂကောံဝါခရူတုဲမှ ဒှ်ဒတန်ဏောဝ်’ သာ်ဏံသဘာပတိဂကောံသၟတ်ပွိုၚ်ဍုၚ် နာဲအံၚ်ဆာန် ဟီုထ္ၜးရ။

ကိစ္စဂွံဒက်ကမ္မတဳတ္ၚဲသၟတ်မန်ကီု၊ သွက်ဂွံရုဲစှ်ဗပေၚ်ကမ္မတဳကေၚ်ကာ သၟတ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတံကီုဂှ် ဂိတုအဝ်ဂါတ် (၉) တေံမ္ဂး ကော်ကောံဓရီုအလန်ပထမတုဲ သွက်ဂွံဖျေံအာလၟေၚ်ကမၠောန်နွံရောၚ်ဂှ်လေဝ် သဘာပတိဂှ် ဆက်ဟီု ထ္ၜးရ။

‘ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဖျေံဏာဒုၚ်တဲကၠောန်တ္ၚဲသၟတ်ဂှ် နကဵုပိုဲဌာန်ကောံသၟတ်မန် ဒုၚ်တၠုၚ်မိပ်စိုတ်လေဝ်၊ လၟေၚ် ကမၠောန်အဓာန်ဂတဂှ်တှေ် နကဵုဌာန်ကောံသၟတ်မန်ပိုဲကဵု သၟတ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတံတုဲတှေ် ဓမံက်အာရုပ်ရဴ လၟေၚ် ကမၠောန်ကဆံၚ်ၚ်ဏောဝ်’ သာ်ဏံ ညးအုပ်ကာဌာန်ကောံသၟတ်မန် နာဲဇာနဲဥူ ဟီုရ။

ဂကောံသၟတ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဝွံ လၟေၚ်(၂)သၞာံမွဲဝါ ကော်ကောံဓရီုပေၚ်လၟေၚ်တုဲ ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ် ကလေၚ်ရုဲစှ် သ္ၚဳဂၠိပ် ပရေၚ်ကမၠောန်တုဲကၠုၚ်ဂှ်ကီု၊ ကလေၚ်ရုဲစှ်ဗပေၚ်ညးတာလျိုၚ်တၟိကီု၊ သွက်ဂွံကၠောန်အာပရေၚ်ကမၠောန် အဓာန် ဂတဂှ်ကီု ချပ်သဳကၠဳဖျေံဏာလၟေၚ်ကမၠောန်နွံရ။

အကြာဏံဝွံဆက်စၠောံကဵု ဌာန်ကောံသၟတ်မန်တုဲ ပရေၚ်ကမၠောန်ဆက်စပ်ကဵုပရေၚ်ဂွံကၠောန် တ္ၚဲသၟတ်မန်အိုတ် သီုဂှ် ပံၚ်တောဲကၠောန်အာကဵု ဌာန်ကောံသၟတ်မန်တုဲ ချဳဒရာၚ်အာရောၚ် သဘာပတိသၟတ် ပွိုၚ်ဍုၚ် နာဲအံၚ်ဆာန် ထပ်ဟီုထ္ၜးရ။

တ္ၚဲသၟတ်မန်ဂှ် ရန်တၟံကဵု ညးက္ဍိုက်ပ်ဂကောံသၟတ်မန် နူကဵုအခိၚ် ကၠာကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာကလိဂွံပရေၚ်သၠးပွးတေံ ချဳဓရာၚ် သ္ပလဝ်ကောံဓရီုကိစ္စသၟတ်မန်ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်တုဲ ဇၟာပ်စိုပ်ဂိတုဒဳဇြေန်ဗါ(၂၈)ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် တ္ၚဲသၟတ်မန် လၟေၚ်ၚ်သၞာံနွံရ၊ အလန်ပထမဂှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ကွာန်ဒဵုထောၚ်၊ အလန်ဒုတိယဂှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ကွာန်သၞေဟ် ဗ္ဒဝ်၊ အလန်တတိယဂှ် ကွာန်တၟံကၞေၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ပါ်လၟိုၚ်၊ တုဲကၠုၚ်အလန်စတုတ္ထဂှ် ကၠောန်လဝ် ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ကံကြိက် ကွာန်ကံဗိန်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.