Categories
ပရိုၚ်

အခိၚ်ပတမ်မ သၞာံဏံ သၟာဗ္ၚတံ ဆဵုဂဗဒၟံၚ်ကဵု ပရေၚ်အခက်အခုဲနာနာ

အခိၚ်ဥတုဗြဲ သၟာဗ္ၚတံ ဂွံပတမ်မ (ပတမ်သြောံ) ဂှ် သၟာကမၠောန်ပတမ်မတံ ဟွံရုမ်ဂပ်ကီု၊ ဗြဲအောန်တုဲ တိဝါ တံ ဍာ်ကှ်ဒၟံၚ်ကီု၊ ခရိတ်ပတမ်မလေဝ် က္ဍၚ်နူသၞာံအာတေံကီု အခက်အခုဲနာနာသာ် ကတဵုဒၟံၚ်ရောၚ် သၟာဗ္ၚဒေ သနာနာတံ ဟီုတဴအိုတ်ရ။

သၞာံဏံဝွံ ဟိုတ်နူမၞိဟ်ပတမ်မတံ ကော်ဝါတ်ဒၟံၚ်တုဲ အခိၚ်ဇကုဂွံပတမ်ဂှ် ဟွံဂွံပတီုတုဲ လဇုဲလဇဒၟံၚ်ကီု၊ တိဝါဗ္ၚ ဇိုၚ်ၜဳလ္ၚဵုတံဂှ် ဟိုတ်နူဗြဴဂူအောန် ဍာ်ကှ်အာတုဲ ဟွံဂွံဗတီုဏီလေဝ် နွံဒၟံၚ်ကီု၊ လ္ၚဵုတံဂှ်ဝွံ ဂၠာဲမၞိဟ်ပတမ်မ ဟွံဂွံတုဲ ဂြာတ်ကေတ်မ (သ္ပထောံ မဟရာတ်) လေဝ် နွံတဴဗွဲမဂၠိုၚ်ရောၚ် သၟာဗ္ၚနူဍုၚ်ကၟာဝက် နာဲမန်ဟီုရ။

အခိၚ်ပ္တမ်မသၞာံဏံ သၟာဗ္ၚတံ ဒးအိုတ်ခရိတ်ဂၠိုၚ် (မန်ထဝ်)
အခိၚ်ပ္တမ်မသၞာံဏံ သၟာဗ္ၚတံ ဒးအိုတ်ခရိတ်ဂၠိုၚ် (မန်ထဝ်)
“လိၚ်နၚ်မၞိဟ်ဗတမ်မဂှ် ဂွံနၚ်အဝဲကောန်ၚာ်သၟးတုဲ ပတမ်ဂှ်လေဝ် ဟွံလေပ်ပုဟ်၊ ၚုဟ်ဍေံဂှ်လေဝ် ဍေံတံ ကေတ် ဗီုမၞိဟ်တြေံတြေံကီု၊ လၟုဟ်တၞံသြောံချိုတ်တုဲ တၠဝါတံပၠန် ဒးကလေၚ် ထပ်သံက်မံၚ်လံၚ်ဖိုဟ်” သာ်ဝွံ နာဲမန်ဟီုရ။

အပ္ဍဲဒေသ ဍုၚ်ကၟာဝက် ကွာန်အရာပ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တံဂှ် ခရိတ်ပတမ်မ မွဲတ္ၚဲမဂး မၞိဟ်တြုံ သီုပိုက်မ၊ ဓဇက်မ (၇၀၀၀ ဒကေဝ်)၊ ညးဗြဴ မွဲတ္ၚဲမ္ဂး (၆၀၀၀ ဒကေဝ်) သီုဒးပစပုၚ်ဖအိုတ်တုဲ တော်ကဵုသၞာအာတေံမ္ဂး ဂၠိုၚ်တိုန်အာ မွဲတ္ၚဲမွဲ လ္ၚီဒ္ကေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူ ရဲဒေသကၟာဝက်တံရ။

သၟာဗ္ၚတံဂှ်ဝွံ ဂၠာဲမၞိဟ်ပတမ်မဟွံဂွံကီု၊ ဍာ်ကှ်ပတမ်ဟွံဂွံကီု၊ ခရိတ်က္ဍၚ်မံၚ်သၟးဟွံကဏီ သြန်ဘဏ် သွက်ရဲဗ္ၚတံ ဂှ်လေဝ် နူကဵုဌာနသြန်ဘဏ်ထံ ပတိတ်ကဵုလဇုဲမံၚ်တုဲ ဂွံပတမ်မပၠန်ဂှ် ဒးဂၠာဲဓလေံကေတ်ဒၟံၚ်သြန်ဂှ်လေဝ် သၟာ ဗ္ၚတံဒးဆဵုဂဗဒၟံၚ် ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ကီုရ။

“တိဝါ မွဲဨကတှေ် ပိုဲဒးပတိတ်လဝ်တီုရိုဟ် ၚုဟ်ဝဲါဟွံပါဏီ၊ ၚုဟ်ကောန်လိၚ်လေဝ်ဟွံပါဏီ၊ ၚုဟ်ပတမ်သၟးဂှ်၊ မွဲဨက (၅၀၀၀၀ ဒကေဝ်) အိုတ်မံၚ်ဏောၚ်၊ လၟုဟ်တိပိုဲ ၁၀ ဨက ဂှ် ၚုဟ်ပတီုမ အိုတ်အာ ၅ ကိုဋ်ဒကေဝ်ယျ” သာ်ဝွံ နာဲမန် ဟီုလဴကဵုရ။

ဆဂှ်သၟးဟွံက အပ္ဍဲဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်သၠုၚ်ကျာဏံ မပ္တံကဵု ကွာန်ကၠအ်သတ်၊ ကအ်ခပဳထဝ်၊ ကွာန်ခဗုဲ၊ ထုၚ် မၚ်၊ တံၚ်ပိုအ်၊ ဆက်တဲ၊ ဒဵုမာဲ၊ အၜေတ်၊ သၞေဟ်ဗ္ဒဝ်၊ ယံၚ်ဒံၚ်၊ ကွာန်လှာတံဂှ်လေဝ် သၟာကမၠောန်ပတမ်မတံ ဂၠာဲဝါတ်ဒၟံၚ်တုဲ ဒှ်ဒၟံၚ်အခက်အခုဲကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“အကာဲအရာလၟုဟ်ဂှ် အပ္ဍဲလ္တူဍေံတေံဂှ်လေဝ် ကမၠောန်သွက်ကောန်ဍုၚ်တံဂှ် ဂၠာဲလောဲကၠုၚ်ကီု၊ တုဲပၠန် ဂွံအာ ကၠောန်စ အပ္ဍဲဍုၚ်သၟာၚ်တေံဂှ်လေဝ် အဆက်ဍေံခိုဟ်ကၠုၚ်ရတှေ် သွက်သၟာဗ္ၚတံဂှ် ဂၠာဲမၞိဟ်ဝါတ်အာဟဂှ်ရ၊ လၟုဟ်ဂှ် မၞိဟ်ဂွံပတီုမသၟးဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ မၞိဟ်ဂွံကၠောန်ဗ္ၚဂှ်လေဝ် ဂၠာဲဟွံလောဲရပုဟ်” သာ်ဝွံ သၟာဗ္ၚ နူကွာန်ယံၚ် ဒံၚ်မွဲတၠ ဟီုလဴကဵုရ။

သွက်သ္ဂောံဗတီုမ အပ္ဍဲဒေသတိဍာ်မန်ဂှ် သၟာဗ္ၚတံ ဒးကေတ်လဝ်အဆက်ကဵု သၟာကမၠောန်ဗတီုမ နူကဵု ဒေသရးလ္ဂုၚ်၊ ရးဨရာဝတီ၊ ရးဗဂေါ မပ္တံကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ် (ခရမ်းသုံးခ၊ ကျောက်တန်း၊ ဘုတ်တလုတ်၊ ဝေါ) တံအိုတ်ရ။

ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် အပ္ဍဲဒေသတ္ကံခၟိုၚ်ဂှ် ညးဒေသဇကုသၟးဟွံက ညးဍုၚ်ကွာန်ဌာန်ဒေသတၞဟ်ဟ်တံ မပ္တံကဵုသၟတ် ဝုတ်တံဗွဲမဂၠိုၚ် အာကၠောန်စ အပ္ဍဲဍုၚ်သၟာၚ်တေံအိုတ်တုဲ သ္ဂောံကၠောန်စအပ္ဍဲဌာန်ဒေသဇကု ဟွံမွဲအိုတ်ဂှ်ရ တၠဝါဗ္ၚတံ ဒှ်ဒၟံၚ်အခက်အခုဲကဵု သၟာကမၠောန်တံကီုရ။

“သွက်ဂွံပတမ်မဂှ် ကၠာဗြဲဟွံဂွံစှေ်ဂှ်ရ အာကဵုလဝ်သြန်ခရမ်၊ စိုပ်အခိၚ်ပတမ်ဂှ် တၠတိဝါတၞဟ်ဟ်တံ ဗပဵုကဵုသြန် ညိဂှ် ဍေံတံဟွံကၠုၚ်အပ္ဍဲတိဝါဇကုဟဂှ်၊ သၞာံဏံဂှ် ကော်ရဲပတမ်မ ဝါတ်မံၚ်ဏောၚ်၊ ဍေံတံဟွံမွဲအပ္ဍဲဍုၚ်ကွာန်ရ ပုဟ်၊ အာကၠုၚ်စအပ္ဍဲဍုၚ်မ္ၚးအိုတ်ရ၊ တိပိုဲဂှ် လၟုဟ်လေဝ် ဟွံဂွံပတမ်ဏီဖိုဟ်၊ မၚ်မံၚ်မၞိဟ်ပတမ်ဂှ် ဍာ်ဂှ်လေဝ် ကှ်အာအိုတ်ယျ” သာ်ဝွံ နာဲသိုက် နူကွာန်ဒဵုကြေဝ် ဒေသတ္ကံခၟိုၚ်မွဲတၠ ဟီုရ။

အပ္ဍဲဒေသတ္ကံခၟိၚ်ဂှ်မ္ဂး သၞာံအာတေံ မွဲတ္ၚဲမ္ဂး ၃၀၀၀ ဒကေဝ် ဒးကဵုဒၟံၚ်ဂှ် သၞာံဏံ မွဲတ္ၚဲမ္ဂး ၄၅၀၀ ဒကေဝ် လ္ပာ်လ္တူ သီုဒးဗ္စပုၚ်ရောၚ် နာဲသိုက် ဟီုရ။

အကာဲအရာ သၟာဗ္ၚတံ အခိၚ်ဗြဲပတမ်မဏံ အခက်အခုဲနာနာသာ် ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ်ဗီုဗီုဏံဂှ် အေၚ်ဒုၚ်တုဲ မၚ်ကၠောန် အာ ဂွံဒၟံၚ်ညိညကီုလေဝ် စိုပ်အခိၚ်ကညၚ် အခိၚ်သြောံဍုဟ်တေံမ္ဂး ဗီုဗီုအကာဲအရာဏံ သၟာကမၠောန်ရတ် သြောံတံ ဟွံဂွံပၠန်မ္ဂး ပဵုတုဲဒှ်အာ အခက်အခုဲမာန်ဒၟံၚ်ရောၚ်ဂှ် သၟာဗ္ၚတံ ဒှ်ဓဝိၚ်စိုတ်တဴအိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.