Categories
ပရိုၚ်

နူဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာတံ အာတ်မိက်လဝ် မူပၞောန်ပရေၚ်ပံၚ်ကောံ ကုဗော်မန်ၜါနွံ

ဆေၚ်စပ်ကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ၜါဗော် သ္ဂောံပံၚ်ဂှ်တုဲ နူဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန်ဂကူမန်တံ အာတ်မိက်လဝ် မူပၞောန်ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ပံၚ်ကောံ (Road Map) ကုဗော်မန်ၜါ (ဗော်ကောန် ဂကူမန်၊ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်) နကဵုလိက်နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

လိက်ဂှ် ပလံၚ်ဗစိုပ်လဝ် နူတနေံတေံ (ဂိတုသေပ်တေမ်ဗါ ၂၁) တုဲ အပ္ဍဲပွိုၚ် (၁၅) တ္ၚဲဏံ နဲကဲဂၠံၚ်တရဴမူပၞောန် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ပံၚ်ကောံ အပ္ဍဲဗော်ညးကုညး ချူဓဇက်တုဲမ္ဂး ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုဂကောံပညဳပညပ်ညိ သာ်ဝွံ ဂကောံပညဳ ပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တံ အာတ်မိက်လဝ်သာ်ဂှ်ရ။

ကောံဓရီုဂကောံပ်ညဳပ်ညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ပ္ဍဲဘာဗ္ဂေါသၟဝ် ဍုၚ်မတ်မလီု (ပရိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ)
ကောံဓရီုဂကောံပ်ညဳပ်ညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ပ္ဍဲဘာဗ္ဂေါသၟဝ် ဍုၚ်မတ်မလီု (ပရိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ)
က္လိဂွံမူပၞောန်ပရေၚ်ပံၚ်ကောံ နူကဵုၜါဗော် ချူဓဇက်ဗစိုပ်ကဵုနၚ်လဝ်ဂှ်တုဲမ္ဂး နကဵုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်တံ က္လေၚ်သဳကၠဳ သ္ၚဳဂၠိပ် ပ္ဍဲကောံဓရီုတုဲ သာ်လဵုဒှ်ထေက်ဂှ် ဓမံက်အာရုပ်ရဴရောၚ် ညးမၞုံအခေါၚ်ဟီုဂး ပ္ဍဲဂကောံပညဳပညပ်မွဲတၠ နာဲသိုဝ်အံၚ် ဟီုရ။

“မူပၞောန်ညးတံဒုၚ်တဲဂှ် ဗီုလဵုနွံရော ပိုဲအာတ်မိက်လဝ်ညးတံ၊ လ္တူညးတံပလံၚ်နၚ်ဂှ် သ္ၚဳဂၠိပ်တုဲတှေ် ပိုဲလေဝ် ဒးဓ ဇက်မူပၞောန် (Road Map) မွဲကီု၊ ဆဂး ဒးသ္ၚဳဂၠိပ်သၞောဝ်နူကဵုညးတံကၠာ၊ အတိုၚ်ဓဇက်လဝ်မူပၞောန်ဂှ်ရ ပိုဲအာ ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်တံဂှ်ဝွံ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၁၈) ဂှ် စဆဵုဂဗသဳကၠဳဖျေံကၠုၚ်လဝ်ဗီုပြၚ်လၟေၚ်ကမၠောန်တံနွံတုဲ ပ္ဍဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲ (၁၉) ဂှ် ကုညးစၞးဗော်ကောန်ဂကူမန်ကီု၊ စၟတ်တ္ၚဲ (၂၀) ဂှ် ကုညးစၞးဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်ကီု ဆဵုဂဗ လဝ်နွံတုဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳလဝ် ကုဗော်ၜါဂှ်မ္ဂး အကာဲအရာခိုဟ်နွံ ဂွံဆဵုကေတ်တုဲ ဆေၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်ပံၚ်ကောံဂှ်လေဝ် ဒုၚ် တၠုၚ်ပံက်လဝ်တြၚ်သီုၜါဗော်ရောၚ် နာဲသဵုအံၚ် လဴထ္ၜးလဝ်ရ။

စပ်ကဵုကိစ္စဝွံတုဲ ညးမကေၚ်ပါလဝ် ပ္ဍဲဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်အလုံဂကူမန်တြေံမွဲတၠ တၠဂုဏ်ချေတ်ဂှ် “ကၠာတေံလေဝ် ကေၚ် ချူဓဇက်လဝ် သ္ဇိုၚ်မူပံၚ်ကောံရဟွံသေၚ်ဟာ၊ ကေၚ်ဆဵုဂဗတက်ကျာပညဳမူ နဒဒှ်ညးစၞးဇၟာပ်သတ္တဟရဟွံသေၚ် ဟာ၊ ဆ္ဂး ဗီုလဵုဒှ်ဒှ်ရ အတိက်ဂှ် ကေတ်ခန်လ္ၚတ်တုဲ ညံၚ်ဂွံဒှ်ဂၠံၚ်တရဴခိုဟ် သွဟ်ခိုဟ်မွဲဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်ပိုဲတံ စၟဳ မၚ်မံၚ်ဖိုဟ်ရ” သာ်ဝွံ ချူဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲမုက်လိက်ပရေၚ်မၞိဟ်ဖုက်ဗော် (Facebook) ညးနွံမံၚ်ဂှ် ဂွံဆဵု ကေတ်ရ။

ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ဝွံ ပံၚ်ပ္ကောံဒက်ပ္တန်လဝ် နကဵုညးစၞးနူကဵုဗွိုၚ်ဗော် ဍုၚ်မန်တၟိ (၅) တၠ၊ ဗွိုၚ်တၠဳပိုန်သၚ် (၅) ဇကု ကေုာံ အရန် (၃) ဇကု၊ ဗွိုၚ်မှာဇန်တၠပညာမန် (၅) တၠဂမၠိုၚ်တုဲ နဒဒှ် ဥက္ကဋ္ဌဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဳလာစာရ (ဗွိုၚ်တၠဳပိုန်သၚ်)၊ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌဂှ် နာဲဟံသာ (ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ)၊ ညးအုပ်ကာဂှ် နာဲ ဝေန်လှ (ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) ကေုာံ ဖက်ဆောညးအုပ်ကာဂှ် နာဲသိုဝ်အံၚ် (ဗွိုၚ်မှာဇန်တၠပညာ) တံ ပါလုပ်ကေတ် လဝ်တာလျိုၚ်ရ။

ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဳလာစာရဂှ် “ပိုဲတံသီုညးဖအိုတ် ဟွံဂွံဒစေၚ်ပုဟ်၊ တပ်ပ်လ္ဂူလ္ဂူပိုဲကွာ်ဏောၚ်၊ သီုသၚ် သီုခရှ်၊ သီု တၠပညာတံ ဓဝ်အဂတိပန် ပိုဲဒးပဲါဏောၚ်။ ပ္ဍဲဂကောံပိုဲဏံ နကဵုညးဟလိုၚ်လညာတ်ဒစေၚ်အာဏောၚ်တှေ် အေပူဂဵု ဂှ် နူဝိုၚ်ပိုဲဏံ ဒးနုက်ပ္တိတ်မာန်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ မြော်လဝ်ဂလာန်နွံရ။

ကိစ္စပရေၚ်ပံၚ်ကောံဗော်မန်ၜါဝွံ ကၠာတေံလေဝ် နကဵုယၟုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်အလုံဂကူမန်ဂှ် ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်ဂမၠိုၚ်တံ ရံၚ်ကဵုဒတုဲဖဵုဂကူမန်ဂွံညဳသာ၊ ဂွံဆက်လုပ်အာပေဲါဗ္တိုက်ကောန်ဂကူမန်မာန် ရန်တၟံတုဲ ပပ္တံနူသၞာံ ၂၀၁၂ ဒဵုကဵုစိုပ် သၞာံ ၂၀၁၄ အိုတ် ၜိုန်ပ္ညဳပ္ညပ်လုပ်ကဵုအကြာကီုလေဝ် ပရေၚ်ပံၚ်ကောံဗော်မန်ၜါ ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဗော်ဂှ် ရုပ်ရဴဟွံမံက် ကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ်လဝ်နွံတုဲရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.