Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

လ္ပလကိုတ် ရမျှာၚ်အာတ်မိက်ညိ

ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၆) တုဲကၠုၚ်ဏံ ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ ဓမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် (UPDJC) ကၠောန်လဝ်ကောံဓရီု မရနုက်ကဵု (၉) ဝါ ပ္ဍဲသၚ်္ဂဟဟဝ်တေဝ် ဍုၚ်နေပျဳဒဝ်တေံတုဲ သဳကၠဳဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကိစ္စသွက်ဂွံကၠောန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် ပေန်လုၚ်၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ ကေုာံကိစ္စပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ ကၠောန်ဂွံ၊ ဟွံဂွံပ္ဍဲဒေသနာနာတံဂှ်ကီုရ။

ကောံဓရီုဏံ သဳကၠဳဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ဂှ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံအလန်ဒုတိယဂှ် သွက်ဂွံကၠောန်အာ စနူတ္ၚဲဖေဖဝ်ဝါရဳ (၂၈) ၊၊ ပ္ဍဲဒေသ PNLO ၊ RCSS/SSA ၊ ရးဒေသဇၞော်ဗဂေါတံဂှ် သွက်ဂွံကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ၊၊ ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ ပ္ဍဲဒေသချေၚ်( CNF) ကဵု ဒေသရခေၚ် (ALP) ဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏံ လ္ပကၠောန်ဏီ၊၊ ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီတံ ညံၚ်သ္ဂောံပါလုပ်မာန် ပ္ဍဲပေန်လုၚ် ၂၁ အလန်ဒုတိယဏံပၠန်ဂှ် ဗီုလဵုဖန်ရော နမပ္တံသာ်ဏံ တုပ်စိုတ်ဖျေံလဝ် သ္ဂုတ်သွာတ် ဂွံတီကေတ်။

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂမၠိုၚ် နူဂကောံ EAO’s အဃောတိုန်စိုပ်လဝ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ အလန်ပထမ (BNA)
က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂမၠိုၚ် နူဂကောံ EAO’s အဃောတိုန်စိုပ်လဝ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ အလန်ပထမ (BNA)
ဆ္ဂး သီုဟွံစိုပ်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဏီ လညာတ်လစွံစိုတ်လ္ၚဵုလ္ၚဵု ဗၠေၚ်တ်ညးသ္ကံနွံကၠုၚ်တုှဲ ဍေံဆိုက်စိုပ်ကၠုၚ် စဵုကဵုအကာဲအရာ ဗကပ်ဗဗေၚ်ရ။ ဥပမာ- ဂကောံမုက်ဒပ်ကောန်ဂကူချေၚ် CNF ရန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ ပ္ဍဲတွဵုရးချေၚ်ညးတံဂှ် ဟိုတ်နူဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ဗဒေါံကၠေံအစဳဇန် ဟွံကဵုကၠောန်ဏီဏံဂှ်ရ အရာဟွံပေၚ်စိုတ် ဒှ်ကၠုၚ်ရ။

“ပ္ဍဲတွဵုရးချေၚ်ပိုဲ ဂွိုအ်ကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူဂှ်မ္ဂး သွက်ဂွံအာတိုန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ ဒုတိယဂှ်လေဝ် ဟွံချိုတ်ပၠိုတ်ရ” ရဴဝွံ ဒံက်တာသလိုၚ်လျာန်မုၚ်သာခံၚ် ဒုကက္ကဌ လၟိဟ် ၂ -CNF ဟီုရ။

CNF ဝွံ ဒှ်ဂကောံထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲလိက်ကသုက် NCA တုဲ အတိုၚ်မူလိက်ကသုက်ဂှ်မ္ဂး နွံကဵုအခေါၚ်က္ဍိုက်ပ် ကၠောန်ဗဒှ်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူကီုရောၚ်တုဲ ကောံဓရီု (UPDJC) ဏံ ဟိုတ်နူဖျေံကၠေံသ္ဂုတ်သွာတ် ဟွံကဵုကၠောန်ဏီ (ဗဒေါံလဝ်) ဂှ်ရ ချေၚ်တံ ယီုဂြက်အာရ။

မူဟိုတ်ရောဟီုမ္ဂး ကောန်ဂကူချေၚ်တံ သွက်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜး လညာတ်ဆန္ဒညးတံ ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ် ဂွံကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူဏံမှ ဂွံဏာတၚ်နၚ်သဳကၠဳနူဏံတုဲ နကဵုစိုတ်ဓါတ်က္တိုၚ်ၚ်ကၟဟ်ဟ် ညးတံဂံၚ်တ္ၚအ်လုပ်သ္ဘၚ်သဳကၠဳရောၚ်။ ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ်မ္ဂး အခေါၚ်ကောန်ဂကူ သွက်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜး မုလေဝ်ဟွံမွဲတုဲ ဆၜိုတ်အာဂ္ဇံက္လၚ်ရတှေ် မုအဓိပါဲနွံဏီရော။

“ ရန်လဝ်သွက်ဂွံပံက်ရုၚ်ဆက်ဆောံ ပ္ဍဲတွဵုရးချေၚ်ဂှ် ရဲဒေသတံ ဟိုတ်နူဟွံမိက်ဒုၚ်တဲဂှ်ရ ပေါဲသဳကၠဳဂှ် ကၠောန်ဟွံဂွံဏီရ။ ပ္ဍဲရခေၚ်ပၠန်လေဝ် အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟွံတန်ကြန် ယှုက်ၜန်ကၞာန်မံၚ်ဏီတုဲ ဒးဗဒေါံလဝ်ကၠာရ။ ဟွံကၠောန်ရ ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ သွက်ဂွံကၠောန်အာ အလုံဖအိုတ်ဂှ် ဂစာန်မံၚ်ဖိုဟ်ရ။ ဆ္ဂး ပြဟ် ကဵုလဇုဲရ အခိၚ်ဍေံပါ်ခြာ” သာ်ဝွံဥူဇြဝ်ဌေ ဒုသ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် နူဌာနဝန်ဇၞော်ရုၚ်သမ္မတ ဟီုရ။

ရုၚ်ဆက်ဆောံဟီုဂှ် မိက်ဂွံဟီုဣလဵုရော၊ ရုၚ်ဆက်ဆောံမုရော၊ CNF ဂှ် ပံက်လဝ်ရုၚ်ဆက်ဆောံ ပ္ဍဲဍုၚ်ဂမၠိုၚ် မပ္တံတိဳတိၚ်၊ထာန်တလာန်၊မတူပဳ တံဂှ်တုဲမံၚ်ရ၊သၟာၚ်နူဂှ်ပၠန် ရုၚ်ဆက်ဆောံ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်ဂှ်လေဝ် ပံက်လဝ်ပ္ဍဲဍုၚ်ဂမၠိုၚ် မပ္တံ တဳယျဵု (Tio)၊ ဖဠာမ်၊ မေန်တာတ်တံ နွံမံၚ်ရရောၚ်။ တုဲပၠန် ရဲဒေသဟွံဒုၚ်တဲဒှ်ဍာံမ္ဂး ကိစ္စဏံ သဳကၠဳသောၚ်က္လးအာ ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳ ဂွံမာန်မံၚ်ကီုရဏောၚ်။

ဗဒေါံထောံ (ဟွံကဵုကၠောန်) ဗီုဏံဂှ် ရဲညာတ်လ္ပာ်ပရေံတံ ဂွံအာပၞော်ဏောၚ်တုဲ အလဵုအသဳလေဝ် ဒှ်အာအလဵုအသဳ ဖေက်လကိုတ် ရမျှာၚ်အာတ်မိက်ဏောၚ်လေဝ် ညးတၞဟ်ညာတ်ကၠုၚ်မာန်ရ။ သၟာၚ်နူပၠန် ဂကောံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲတံလေဝ် အခေါၚ်ကၠောန်ဗၠးဗၠးၜးၜး ဟွံမွဲကီုရသွံ နကဵုလညာတ်သာ်ဏံ ဂကောံဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီတံ ဒုၚ်ကေတ်သာ်ဂှ်မ္ဂး ပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳ တံၚ်ဂြဲပၠောပ်ညးတံဂှ်လေဝ် ဂၠိၚ်သ္ၚောဲအာပၠန်ရောၚ်။

ပေါဲပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ်ဇကု ဂၠိၚ်သ္ၚောဲကၠုၚ် ၜိုတ် ရ၀ သၞာံတုဲ ဒဵုလၟုဟ်က္လိဂွံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဟွံမာန်ဏီဂှ် မူဟိုတ်ရော ယဝ်ပိုက်တံ ဂၠာဲရိုဟ်မ္ဂး အလဵုအသဳ ခေတ်အဆက်က်တံ ဟိုတ်နူဖေက်လကိုတ်မံၚ် ရမျှာၚ်အာတ်မိက်ဂှ်ရ သွက်သ္ဂောံဂွံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် ဂၠိၚ်သ္ၚောဲအာရ။

“ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ နွံပၟိက်မုရောဂှ် အလဵုအသဳ၊ ဒပ်ပၞာန်၊ မှာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန် တံ တီမံၚ်သီုဖအိုတ်ရ။ တီမံၚ်ဖိုဟ် ဆက်ပါဲဓလေတ်မံၚ်ဖိုဟ်မ္ဂး လညာတ်အဲတှေ် ကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဏံ ဂၠိၚ်သ္ၚောဲမံၚ်ဏီဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဃောန်ထောန်ဥူ ဥက္ကဌဗော်ဂဥုပ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳသေံ SNLD ကေၚ်ဟီုထ္ၜး ကုအဲညးချူလိက်ဏံ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆ တေံကီုရ။

ဆန္ဒဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် ဒးပဠေဝ် သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ ဂှ်ဏောၚ်၊ ဒးချူသၞောဝ်ဥပဒေ နွံသဘဴကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဏောၚ်၊ ဒးနွံကဵုအခေါၚ်အဝဵု ဖန်က် ပရေၚ်ကံကုသိုလ်ဇကုဇကု၊ ဒးနွံကဵုအခေါၚ် တုပ်သၟဟ်ဏောၚ် နမပ္တံသာ်ဏံ အာတ်မိက်လုပ်ကၠုၚ်ပေါဲဗ္တိုက်ဂှ် အလဵုအသဳဗၟာ ခေတ်အဆက်က် ဟွံသ္ပမိၚ် ဟွံသ္ပတီ ဖေက်လကိုတ်မံၚ် ရမျှာၚ်အာတ်မိက်တံဂှ်တုဲ ဟိုတ်နူပါဲဓလေတ်မုက်ဂှ်ရ ပေါဲပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ် ဒးဂၠိၚ်သ္ၚောဲကၠုၚ်ဟွံသေၚ်ဟာ။

ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ယဝ်ဂွံကၠောန်လဝ် ပေါဲသဳကၠဳ ဗွိုၚ်ကောန်ဂကူညးကဵုညးမ္ဂး ဂၞပ်စိုတ်ဆန္ဒ ဂပ်ဝ်နွံပၟိက်တံဂှ် က္လိဂွံမာန်ရောၚ်တုဲ အာပ္တိုန်ထ္ၜးသဳကၠဳ ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံအလန်ဒုတိယ ရန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန် ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၈၊ ၂၀၁၇ တေံရောၚ်။

ရမျှာၚ်အာတ်မိက်တံဏံဂှ် အလဵုအသဳဖေက်လကိုတ် ပါဲက္ဍိုပ်ဟွံဂွံရ။ ဒုၚ်က္ဍိုပ်ဂံၚ်ၚ် သဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်တပ်ပ်တးတးတုဲ ဒးသောၚ်က္လးရောၚ်ဂှ် ဒှ်တာလျိုၚ်အလဵုအသဳရ။

အခါရသဳကၠဳပၠန်လေဝ် ဒးဍိုန်ဍောတ် ဒးစဳကၠး ဒးတပ်တးကီုရောၚ်၊ ညးစၞးကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကၠုၚ်တိုန်စိုပ် သဳကၠဳတံ ညံၚ်ဟဂွံစဴအာ ကဟောံကဟောံဂှ်လေဝ် ဒှ်တာလျိုၚ်အလဵုအသဳရ။

ပြဟ်ဟ်ဏံ ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဂှ် ပ္ဍဲကရေၚ် ကေုာံရးဒေသဇၞော်တနၚ်သဳတေံရ ဂွံကၠောန်လဝ်တုဲ သွက်ဂွံအာပ္တိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ် က္လိဂွံတၚ်နၚ်ပရူပရာတုဲဣရ။

ပ္ဍဲဒေသပအိုအ် PNLO ၊ သေံ RCSS/SSA ၊ ရးဒေသဇၞော်ဗဂေါတံလေဝ် သွက်ဂွံကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ နွံမံၚ်ကီုတုဲ သွက်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ် ညးတံလေဝ် ဂွံဏာတၚ်နၚ်ပရူပရာကီုဏောၚ်။ သွက်ဒေသချေၚ် CNF ကေုာံ ဒေသရခေၚ် ALP ဂှ်မ္ဂး သွက်သ္ဂောံဂွံ တၚ်နၚ်ဂှ် ဂၠံၚ်ဍာန်ကၠက်မံၚ်ရ။

ဂလုဲပသှေ်ထောံဗီုဏံဂှ် ဟိုတ်နူအလဵုအသဳ ဂွိၚ်ကဵုရမျှာၚ်အာတ်မိက် နူညးဇဳဇဳဒိုဟ်တံဟာ ဟွံသေၚ်မ္ဂး ကိစ္စဏံဂှ် ကာကိစ္စဇၞော်ဇၞော်မွဲဟွံသေၚ် စွံစိုတ်သာ်ဏံတုဲ သ္ပထောံပွဏံဟာဂှ် ဒှ်အရာသ္ဒးပ္တိတ်ပုစ္ဆာမွဲရ။

ဟိုတ်နူပွဗီုလဵုဒှ်ဒှ် ဖန်သ္ပဏာ လ္တူချေၚ် ကဵု ရခေၚ် ဗီုဗီုဏံဂှ် ဍေံဒှ်ပရေၚ်ဂိကဟောံ သွက်ညးဍုၚ်ကွာန် ဒေသချေၚ်ကေုာံဒေသ ရခေၚ်တံဂှ်သၟးဟွံက၊ ဂကောံဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီတံလေဝ် ဓဝ်ပတှေ်အောန်အာလ္တူအလဵုအသဳတုဲ ဓဝိၚ်ဟွံဂံၚ်ပတှေ်စ ဂၠိုၚ်တိုန်မာန်ရောၚ်။

“ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ လက်ထက်အလဵုအသဳတၟိဏံ ဓဝ်ပတှေ်ဍိုန်လျကၠုၚ်ရ၊ ဂလာန်ပတှေ်သဝ် စှေ်နူလက်ထက်အလဵုအသဳတိၚ်သိၚ်တေံဏီရ။ ညးမွဲကဵုညးမွဲ ဟွံဂံၚ်ပတှေ်ညးသ္ကံရ၊ ဣဏံဂှ် ဒှ်လက်သန် ခိုဟ်ဟွံသေၚ်၊ ဍေံသ္ၚောဲအာနူကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဏောၚ်” သာ်ဝွံ နာဲကသုမန် (ဒါရာ်တာ ပရေၚ်ဆန်ၜန်ပြုပြေၚ် ပ္ဍဲဂကောံပရိုၚ်ဗၟာ သွာၚ်ဍုၚ်မ္ၚး BNI ) ကေၚ်ဟီုကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲပေါဲဆက်မိတ် မိတ်လိက်အုပ် “မြန်မာ့ၚြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ၚန်းစဉ်ကို ပုံဖော်ခြၚ်းလမ်းညႊန်အကိုးအကား ၂၀၁၆ ”ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၂၇ တုဲကၠုၚ်ဏံရ။

ဟိုတ်နူသ္ဂုတ်သွာတ်ကောံဓရီု ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၆ ဂှ်တုဲ ဂကောံ CNF ဟွံဒှ်တိုန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ အလန်ဒုတိယဂှ်မ္ဂး ကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဏံ ကလေၚ်ရောအ်အာမာန်ရောၚ်တုဲ အိုတ်ကၞောတ် ဆန္ဒကှ်ဇတ် သ္ၚောဲသာဲအာမာန်ရောၚ်။

မူဟိုတ်ဟီုဂလာန်ဏံရောမ္ဂး ဂကောံဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီတံလေဝ် ဂွံတိုန်နအဆံၚ်ညးလ္ၚတ်ရမ္ဂး ဟွံအာတိုန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ရ၊ လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ်သာ်ဏံကီုတုဲ လ္တူဒဒှ် CNF ဏံလေဝ် လ္ၚတ်ရံၚ်မံၚ်ကီုဂှ်ရ လ္ပာ်အလဵုအသဳ ဟွံပသောၚ်ပြေပြေပြံၚ်ၚ်မ္ဂး ဓဝ်ပတှေ်အောန်စှေ်မာန်ရောၚ်။

ဂကောံဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲဏီတံ နဒဒှ်ညးလ္ၚတ်ဟွံသေၚ်တုဲ ယဝ်ဂွံအခေါၚ်တိုန်သဳကၠဳ
နဒဒှ်အဆံၚ်တုပ်ပ်သီုဖအိုတ်မ္ဂး ညးတံလေဝ် ချူပကောံတၚ်နၚ် မၞုံပၟိက်တံဂှ်တုဲ ပ္တိုန်ထ္ၜးကီုရောၚ်။ ကိစ္စဏံ အလဵုအသဳ ပါဲဓလေတ်ဂွံဟွံသေၚ်ရ။ ကလၚ် ရမျှာၚ်အာတ်မိက်တံဂှ်တုဲ ပံၚ်တောဲဂၠာဲသွဟ်မာန်မ္ဂး အရာဟွံတုပ်ကၠုၚ်တံဂှ် ကလေၚ်သၟဟ်ပတုပ်ကၠေံမာန်ရောၚ်။ စိုပ်သ္ဘၚ်သဳကၠဳမ္ဂး ညးညးအဲအဲ အာတ်မိက်ကၠုၚ်အိုတ်ဏောၚ်၊ အဃောရမျှာၚ်အာတ်မိက်ပြိုၚ်တိုန်မံၚ်ဂှ် ညးလ္ၚဵုလ္ၚဵုတံ ယဝ်ဒးက္လၚ်မံၚ် သ္ၚိတ်တ်ရမ္ဂး သ္ဘၚ်သဳကၠဳဍိုက်ပေၚ်ကဵုရှ်သာမွဲဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်ဟွံမာန်ရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ နကဵုအလဵုအသဳ ပါဲကၠေံဗဟေက်ရမျှာၚ်အာတ်မိက်တံတုဲ အိုတ်ကဵုအလုံကောန်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်နာနာ ကွပ်နာနာတံ ဂွံဒုန်အာမွဲစွံ ညံၚ်ဂွံစိုပ်တရဴနွံပၟိက်ဂှ် ဒးပံက်ကဵုအလုံဖအိုတ်ရောၚ်။ မိက်ဂွံကဵုကလေၚ်ဗှ်ဗၞုဟ် ဂလာန်ဒဝ်အံၚ်သာန်သီုကျဳ ဟီုမြော်ကၠုၚ် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ အလန်ပထမ မကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် စနူအဝ်ဂါတ် ၃၁ ဒဵုစိုပ် သေပ်တေမ်ဗာ ၃ ၊ သၞာံ ၂၀၁၆ တေံကီုရ။

ပြသၞာဇကုဂှ် ဒးဂံၚ်ဟီုပ္တိတ်ကၠးကၠးဏောၚ်၊ ဟီုပ္တိတ်ကၠးကၠးမ္ဂး တရဴမိက်ဂွံအာဂှ် အာမာန်ဏောၚ်တုဲ ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် ဟွံဟီုပ္တိတ်ကၠးကၠးတုဲ ၚိတ်လဝ်ပြသၞာဂှ်မ္ဂး သောၚ်က္လးမာန်ဟွံသေၚ် ညးကေၚ်ဟီုကၠုၚ်ရ။

အတိုၚ်ဂလာန်ဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ လန်ဒုတိယဏံ ညံၚ်ဂွံတိုန်စိုပ် စုံစုံဇဳဇဳမာန်ဂှ် အလဵုအသဳ ဒးဖန်ကဵုဏောၚ်၊ တိုန်စိုပ်စုံစုံဇဳဇဳသၟးဟွံတုဲဏီ ဆက်ဆောံသဳကၠဳအဆံၚ်တုပ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ဂှ်လေဝ် ဒးပံက်ကဵုအခေါၚ်တုပ်ပ်ကီုဏောၚ်၊ ပေါဲသဳကၠဳ ပကောံတၚ်နၚ် လညာတ်ဆန္ဒ မှာဇန် ညံၚ်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဂှ်လေဝ် ဒးကဵုအခေါၚ်ကၠောန် ဗၠးဗၠးၜးၜးကီုဏောၚ်။

ညံၚ်ဂလာန်မ္ဂး “ဒၞပ်ပိုတ်တှေ် ကွာ်အာဂွံမံၚ်ဏီ၊ စိုတ်ယောၚ် စိုတ်ခ္ဍောပ်အာတှေ် ဆက်ကွာ်ဟွံမာန်ရ”ဂှ်ကီု စိုတ်ဓါတ်ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ညံၚ်ဟဂွံယောၚ်အာ အပ္ဍဲတရဴမကွာ်အာကဵု ဂၠံၚ်ဍာန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံတေံဂှ် နူအလဵုအသဳ ဗပေၚ်ဒြဟတ်တုဲ လ္ပဖေက်ရမျှာၚ်အာတ်မိက်ညိ ကလၚ်ထံၚ်သောတ ဂံၚ်ၚ်ညိ ဖ္တိုက်ဖအောဝ်ဏါရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.