Categories
ပရိုၚ်

ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၄ မံက်ဏံ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် သ္ပကောံဓရီု လၟေၚ်သတ္တမရောၚ်

ကောံဓရီုလၟေၚ် အလန်သတ္တမ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယဂှ် ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၄ မံက်ဏံမ္ဂး ကၠောန်သ္ပအာပ္ဍဲရုၚ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးရောၚ် ဒဝ်တေန်အိ ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

“အခိၚ်လၟုဟ်ဏံ ဗာတ်ဂျေတ်ပအ်၊ သွက်စရၚ်သြန် ၆ ဂိတုဂတတေံ ဘိုအ်ဂွံသ္ပဒ္တန်ဥပဒေနွံမံၚ်” သာ်ဝွံ ဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ် ဂးရ။

ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် (MNA)
ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်မန်တုဲကၠုၚ် ဗၞတ် ၆ ဝါတေံ ဂလာန်ပ္တိုန်လဝ်တံကီု ဂလာန်သၟာန်တံကီု သ္ပလဝ်ဒ္တန်တုဲ ကဏ္ဍဒးဓမံက်ရုပ်ရဴဂှ် လ္ပာ်အလဵုအသဳ ဓမံက်ရုပ်ရဴ အိၚ်ဇိၚ်မံၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ကိစ္စတံဏံ အလဵုအသဳ ဒးရပ်စပ်ဖန်ဖက် ဇပ်ပ်ဍပ်ပ်ထေက်ဏောၚ် ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် ဆက်ဟီုရ။

“ပ္ဍဲကောံဓရီုဏံ နကဵုအဲ ဟွံပ္တိုန်ဂလာန်ပုဟ်၊ ဆ္ဂး အရာထေက်ကဵုဒးပ္တိုန်ဂှ် ညးတၞဟ်ပ္တိုန်ဏောၚ်၊ ကိစ္စ MCL လေဝ် ပါဏောၚ် ဂွံတီလဝ်” သာ်ဝွံ ဒံက်တာအံၚ်နာဥူ ဒုဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂးရ။

နကဵုညး သ္ဇက်ဒးပ္တိုန်ဂလာန်ဟွံမွဲကီုလေဝ် ကိစ္စပရေၚ်ထံက်ပၚ်လိက်ပတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်၊ ကိစ္စခါန်ကၞက်ကဵု တာလျိုၚ် ကုဝန်ဇၞော်မွဲမွဲတၠ သွက်ဂွံရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်ကောန်ဂကူမန်တံဂှ်မ္ဂး သၟာန်အာဏောၚ် ဂးရ။

ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယ လက်ထက်အလဵုအသဳတၟိလၟုဟ်ဂှ် ကၠောန်ဂွံကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံ ဗၞတ် (၆) ဝါ တုဲကၠုၚ်ဣရတုဲ ပ္ဍဲကာလအယုက်ကၠတ်ထဝ် ဗၞတ်မွဲသၞာံပြၚ်ဏံ ဂလာန်ပ္တိုန်လဝ် (၃၀) ဂလာန် ကေုာံ ဂလာန်သၟာန် (၁၆၀) သၟာန်တံဂှ် သဳကၠဳသ္ပကၠုၚ်ဒ္တန်တုဲကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.