Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကွာ်ဂၠံၚ် NCA ဂှ် ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျာတေံ ထံက်ဂလာန်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုၚ်တဲ ကွာ်ဗက်ဂၠံၚ် NCA လိက်ကသုက် တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် ကီုဏောၚ်ဟီုဂှ် နူဏေံ (ဂျာန်နဝါရဳ ၂၃) တေံ ညးစၞးမတိုန်စိုပ်ဒၟံၚ် အသေအဟာန် Mon Democracy and Peace Forum ပ္ဍဲတက္ကသိုလ်ကောန်ဂကူ အဝ်သတြေလျာ ဍုၚ်ကေန်ဗရာ ကၟိန်ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ တေံလေဝ် ပၠောပ်လဝ်ဂလာန် ဒဒှ်ရ ဒုၚ်တဲထံက်ဂလာန်ကုီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်။

ဂလာန်ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် တ္ၚဲယး တ္ၚဲဝှဝ်ရာမ်လက္ကရဴအိုတ်တှေ် သဳကၠဳသ္ပဒတန်ရောၚ် သာ်ဝွံ ပ္ဍဲအခိၚ်အစဳဇန်အာစိုပ်ဒတုဲဂှ် သ္ကိုပ်အသေအဟာန် နာဲဗညာဟံသာ ဗှ်လလောၚ်ဏာရ။

“က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် ချူပလေဝ် မူပၞောန် အရာသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဂှ်တုဲ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဂါံလုပ်အာ လ္တူဂၠံၚ် NCA သွက်ဂွံဗဒှ်ဂုန်ဖဵု ဒတုဲမြမောဝ် ကောန်ဂကူမန် အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ် ဥပဒေဂှ် နူဝှဝ်ရာမ်လေဝ် နွံလညာတ် ဒုၚ်တဲ ထံက်ဂလာန်ကီုရောၚ်” ဗညာဟံသာ ဂးရ။

Mon Democracy and Peace Forum အဃောသဳကၠဳဒၟံၚ် ကဏ္ဍ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (Min Aung Htoo)

တုဲပၠန် သွက်ဇြဟတ်မန် သ္ဂောံဒှ်မွဲ ကောံကောံက္လောံက္လောံဂှ်လေဝ် ညးယိုက်ဂၠေၚ် ရေၚ်တၠုၚ်ဒၟံၚ် တာလျိုၚ်ကောန်ဂကူတံ ကဵု သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အိုဿီုတံ ညံၚ်ဂွံသဳကၠဳ လှာဲဂတးလညာတ် နကဵုစိုတ်ဓါတ် ဆာန်န်ကၟိန်န် ဍုက်က်ကေဝ်ဝ်ဂှ် ဒးရေၚ်တၠုၚ် ဇြိုဟ်ဟ်နက်က် ထေက်ရောၚ် ဂလာန်သာ်ဏံလေဝ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ကီု ဂွံတီကေတ်။

ပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ကမ္မတဳဗဟဵု လၟိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ် (ဗွဲတၟေၚ် ကမ္မတဳဗဟဵု ယိုက်ဂၠေၚ်ဒၟံၚ် တာလျိုၚ် ပ္ဍဲတံဒပ် ပ္ဍဲခရိုၚ် နွံမုက်ပၞာန်) တံ နွံပၟိက်မိက်ဂွံထ္ပက် စၟတ်တဲ NCA ရောၚ်ဂှ်လေဝ် နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မတိုန်ဒၟံၚ်ဝှဝ်ရာမ်ဂှ် လဴထ္ၜးကီုရ။

“ကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သဳကၠဳလဝ် ကဵုကောန်ဂကောံ ဒပ်ပံကောံဇကုဇကုကီုရ၊ ဗော်ဇကုမွဲဓဝ် ထ္ပက်ဟွံထေက်ပုဟ် ညာတ်ကေတ်ဗီုဂှ်၊ ဒပ်ပံၚ် (UNFC) ဂှ်လေဝ် ပိုဲ တးထောံဟွံဂပ်ဝ်ပုဟ်” နာဲဟံသာ ဂး။

ဆ္ဂး ကောန်ဂကောံ UNFC ၜါဂကောံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ကဵု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် ဠာဟူ LDU တံ ခြာဟွံလအ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက် တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ရောၚ်ဂှ် လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ်ပရိုၚ် ပ္ဍဲဌာနဗဟဵု က္လေၚ်သၟဟ်သၟန် ကောန်ဂကူ ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (NRPC) ဍုၚ်နေပျဳဒဝ် နစၟတ်တ္ၚဲ ဂျာန်နဝါရဳ ၂၃ ၊ သၞာံ ၂၀၁၈ တုဲရဂှ်လေဝ် ဂွံတီကေတ်ကီုရ။

ဥက္ကဇၞော် နာဲထဝ်မန်က္ဍိုက်ပ် ဂကောံညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ဂအုပ်ဒပ်ဇၞော် မေန်အံၚ်လှာၚ် ကေုာံ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ (ညးကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ်)တံ ဗွဲတၞဟ်ခြာတုဲ အ္ခိၚ်ညးတံ လလောၚ်ပ္တိတ်ပရိုၚ် ကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ဇီုဒၟံၚ်ကဵုအခိၚ် ကောန်ဂကူမန်တံ ကၠောန်ဒၟံၚ်ဝှဝ်ရာမ် ပ္ဍဲဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ တေံကီုရ။

“ပ္ဍဲဝှဝ်ရာမ်တ္ၚဲဏံ စွံအဓိကကဵု တၚ်ၜါတၚ်တုဲ သဳကၠဳလဝ်။ မွဲဂှ် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အပ္ဍဲဍုၚ်၊ ကိစ္စဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အာဂၠံၚ် NCA ဂှ် မၞိဟ်ဒုၚ်တဲလေဝ်နွံ မၞိဟ်ဟွံဒုၚ်တဲလေဝ်နွံ၊ ဆ္ဂး အခါရ က္လေၚ်သရောပ်ပကောံ လညာတ် ညးတိုန်စိုပ်တံ ဖအိုတ်မ္ဂး တဴရဴသ္ဂုတ်သွာတ် တၠခန္ဓ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ ဖျေံမိဂ္ဂးဗီုဏံ၊ တုဲတှေ် ဇြိုဟ်ဟ်နက်က် စွံသတိဇၞော်ဇၞော်တုဲ ညံၚ်ဂွံကွာ်ဗက် ဂၠံၚ် NCA သရောပ်ဂွံဗီုဏံ” နာဲသဳရိမန်ဆာန် ညးက္ဍိုက်ပ်ကၠောန်ဗဒှ် ဝှဝ်ရာမ် ဂးရ။

ပ္ဍဲဝှဝ်ရာမ် ကၠောန်သ္ပဒၟံၚ် နူဂျာန်နဝါရဳ ၂၂ ဒဵုစိုပ် ၂၅ ဂှ် နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP သီုဒှ် ဥက္ကဌ ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်၊ နာဲမိုၚ်တိုၚ် ညးက္ဍိုက်ပ် ပ္တန်ကၠုၚ် ဂကောံမန် အဝ်သတြေလျာ၊ Ashley South ညးလ္ၚတ် ချူကၠုၚ်လဝ် ပရူပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် နူတက္ကသိုက်ဇၚ်မာဲ ဍုၚ်သေံ ၊ ဒါရာ်တာ HURFOM ဂကောံဒက်ပ္တန် အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ပ္ဍဲဍုၚ်မန် ကေုာံသ္ကိုပ်ဒါန်လိက် ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜး ကောန်ဂကူမန် နွံယၟု နာဲကသုမန်၊ ညးက္ဍိုပ် ဂကောံညးဗြဴမန် မိကောန်ဆာန်နန် ကေုာံ ညးချဳဒရာၚ် မြဟ်ဟ်မြာမြာ နူဒေသနာနာ၊ ဂကောံမန်အဝ်သတြေလျကီု သီုဖအိုတ် ညးစၞး ၜိုတ် ၂၀၀ တၠ ကၠုၚ်နူ ကနေဍာ၊ အမေရိကာန်၊ မလေဝ်ယှာ၊ သၚ်ကပေါဝ် ကေုာံဍုၚ်ဗၟာတံ တိုန်စိုပ်လဝ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီလဝ် နူအစဳဇန် ဝှဝ်ရာမ်ဂှ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.