Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ဟၟဲကဵုဓဝ်ညဳသာ အာတိုၚ်ပ္ကဴဗၠးၜးဟွံစိုပ်

အံက်သာ (တံၚ်ပရၚ်)

ဂကူမန်တံသီုဖအိုတ် ဆာန်ဒၟံၚ်ဂကူမန် သီုညးဖအိုတ်ရ၊ ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲ ကွပ်လဵုပိုဲရံၚ်ၚ် ကွပ်ညးမၚ်မွဲသာသနာ(ခၟဳသၚ်) ကွပ်သေဌဳ ကွပ်သမ္ၚေဟ် ကွပ်တၠဒဒိုက် ကွပ်ညးမၞုံပ္ဍဲသၞာဲဒဴ(အလဵုအသဳ) ကွပ်သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကွပ်သၟာပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ဇၟာပ်ပ်ကွပ် ဆာန်ဒၟံၚ်ဂကူရောၚ်၊ လ္ၚတ်ရံၚ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မ္ဂး ဂွံတီကေတ်မာန်ရ၊ ဆ္ဂး ဗီုပြၚ်ဆာန် ဟွံတုပ်ညးသ္ကံရ၊ ပတဝ်လဝ်တိုၚ်ပ္ကဴလေဝ် စဵုကဵုဂွံတၞဟ်ခြာညး သ္ကံကွေံကွေံလေဝ် ဟွံသေၚ်ရ၊ ဟိုတ်နူလညာတ်တၞဟ်ခြာညးသ္ကံတုဲ ဂၠံၚ်တရဴအာတိုၚ်ပ္ကဴဂှ် ဗီုညးကုညး ပါ်အာဂၠံၚ်ညးသ္ကံရ။
ဂကူမန်တံ ၜိုန်ရဆာန်ဂကူတုပ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူလညာတ်ဟွံတုပ် ဂၠံၚ်တရဴဟွံတုပ်ညးသ္ကံဂှ်ရ က္ဍိုပ်ညးကဵုညး ဂကောံညးကဵုညး ဗော်ညးကဵုညး ဒှ်အာဂၠိုၚ်ကဵုဂကောံ ဂၠိုၚ်ကဵုက္ဍိုပ်အိုတ်တုဲ လညာတ်ဗၠေၚ်ကၠုၚ်ညးသ္ကံ ထ္ၜးကၠုၚ်ဒုဟ်ညးသ္ကံ လက်ကၠုၚ်ညးသ္ကံ ဂွံဆဵုကေတ်တုဲ သၠုၚ်တိုန်နူဂှ်ညိပၠန်မ္ဂး စိုပ်အာက္ဆံၚ်ဂစိုတ်ဂယိုၚ်ညးသ္ကံမာန်ရ၊ လောန်ကၠုၚ်တုဲတုဲတေံလေဝ် ကေၚ်ဂစိုတ်ဂယိုၚ်ကၠုၚ်ညးသ္ကံ နွံကၠုၚ်လဝ်တုဲ အခိၚ်ကာလတ္ၚဲဏံလေဝ် ဟိုတ်နူအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ရုစာ်လီုလာ်ကၠုၚ်တုဲ ဂကောံရပ်လွဟ် ပ္ဍဲဂကူမန်တံ မံက်ကၠုၚ်ဒၟံၚ် ဂကူမန်တံလေဝ် မိၚ်ဒၟံၚ်အလုံသီုဖအိုတ်ရ၊ လက်သန်ဗီုဗီုဏံဂှ် ဒှ်လက်သန်ခိုဟ် ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲ ဟွံသေၚ်ရ။
ဂကူမန် ညးမအာမံၚ်ဂတ ပၠမံၚ်တရဴ ပ္ဍဲကဵုဗော် ပ္ဍဲကဵုဂကောံနာနာတံ ထေက်ကဵုသ္ဒးဂွံသတိ ထေက်ကဵုသ္ဒးစွံသတိဇၞော်ဇၞော်ရောၚ်၊ ဂၠံၚ်တရဴဂကောံပိုဲမှဍာံ ဂၠံၚ်တရဴဗော်ပိုဲမှဒးဂှ် ကေမ်ဇျှာပ်လဝ် ဟွံထေက်ရောၚ်၊ ဇၟာပ်ဂကောံ ဇၟာပ်ဗော်ဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဂကောံမန် ဒှ်ဒၟံၚ်ဗော်မန် ဗီုဂကောံဇကု ဗော်ဇကုကီုဏောၚ်ဂှ် ထေက်ကဵုသ္ဒးဂွံသတိရောၚ်၊ ယဝ်ရရံၚ်ညာတ်ကၠုၚ်သာ်ဏံမ္ဂး မန်ကဵုမန် ဂစိုတ်ညးသ္ကံဟွံမာန်ရ၊ လက်ညးသ္ကံလေဝ် ဟွံမာန်ရ၊ စိုတ်ဓာတ်ဆာန်ဂကူ လ္တူမန်ကဵုမန် မံက်ဂတဝ်ပြာကတ်ကၠုၚ် နူၜဝ်ဇုတ်တေံတုဲ ဂၠာဲကၠုၚ်ဂၠံၚ် သွက်ဂွံ တက်ကျာပညဳပညပ် ညးသ္ကံမာန်ရောၚ် စှေ်စိုတ်ရ၊ ညးမကၠောန်သွက်ဂကူမန် နကဵုစိုတ်ဓာတ်ဆာန်ဂကူဍာံဇေတ်မ္ဂး လမျီုကောန်ဂကူမန်မွဲမွဲ ဂစိုတ်ကၠေံမာန်ဟွံသေၚ်ရောၚ် စှေ်စိုတ်ရ။
အကာဲအရာ ပစ္စုပ္ပန်လၟုဟ်ဏံ ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဏံ ဟိုတ်နူပၞာန်ထိၚ်အဝဵုတုဲ အကြာတၠအဝဵုပၞာန်ကဵု တၠအဝဵုဒဳမဵုကရေဇြဳ ပၠံၚ်ဒၟံၚ်အဝဵုညးသ္ကံဂှ် ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲလေဝ် ဇြဟတ်ပါ်ထ္ကးအာ ပိထာၚ် ပိကရေက် ဂွံဆဵုကေတ်ရ၊ ကရေက် (၁) ဂှ် ထံက်ဂလာန်ကဵု ပၞာန်ထိၚ်အဝဵုတုဲ ဒတူလိုၚ် လ္ပာ်အလဵုအသဳပၞာန်ရ၊ ကရေက် (၂) ဂှ် ထံက်ဂလာန်ကဵု တၠအဝဵုဒဳမဵုကရေဇြဳတုဲ ဒတူလိုၚ်လ္ပာ် အလဵုအသဳအေန်ယူဂျဳရ၊ ကရေက် (၃) ဂှ် လ္တူတၠအဝဵုၜါလ္ပာ်ဂှ် လ္ပာ်လဵုလေဝ် ထံက်ဂလာန်ဟွံမာန်တုဲ မၚ်ကျောဝ်ဒၟံၚ် လ္တူအကာဲအရာရ၊ လ္တူဏံ ပိုဲကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ် ဗွဲတြးညိပၠန်မ္ဂး…
(၁) မုဟိုတ် ဂွံဒတူလိုၚ် လ္ပာ်အလဵုအသဳပၞာန်ရော?
နူကဵုသၞာံ (၂၀၁၅) စဵုကဵုစိုပ်သၞာံ (၂၀၂၀) လုကဴပွိုၚ်မသုန်သၞာံ အလဵုအသဳအေန်အေဝ်ဒဳ ဒုၚ်ယၟု အလဵုအသဳဒဳမဵုကရေဇြဳတုဲ အုပ်ဓုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်ဂှ် လ္တူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ လ္တူဂကူမန်တံ ဗွဲမဓဇန် ဂွံဆဵုကၠုၚ်ရ၊ ပရေၚ်ပ္ဍဵုပ္ဍိုက်သ္ပမာန်ညးသ္ကံ လောန်နူလက်ထက် ဗော်ဇာဒိသိုၚ် ဒှ်အလဵုအသဳ (၂၀၁၀) ဏီ၊ ဗော်ဇာဒိသိုၚ်ဂှ် ၜိုန်ရကၠုၚ်နူတၠအဝဵုပၞာန်ကီုလေဝ် လစွံစိုတ်လ္တူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ သၠဲလးနူဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ ဒုၚ်လဝ်ယၟုဒဳမဵု ကရေဇြဳဂှ်ဏီ ဟိုတ်ဏံဒှ်တမ်တုဲ ဟိုတ်တၞဟ်ဟ်တံဂှ် မပ္တံကဵု ဇကုဟွံမာန်ဍေံတုပ်ပ်ရတှေ် ထံက်အာဂလာန် ကဵုဍေံတှေ် ဟီုအရေဝ်အရာပ်တှေ် လ္ပစးဍာ် ဗက်လ္ပာ်ဍာ်သာတှေ် မံၚ်လောဲ စလောဲရ၊ ရန်တၟံကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တံ ဒဒိုက်ဂွံအောန်တုဲ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တံ ရုဲစှ်လဝ် ဂၠံၚ်တရဴဏံရောၚ်ဟီုဂှ် ဒှ်လဟီုပၞော်တိတ် ဂွံကလၚ်စခိုဟ်ဟေၚ်ရောၚ်၊ ဟီုကၠးကၠးညိပၠန်မ္ဂး အဃောကာလ ပ္ဍဲကရေပ်ဏံ ကေတ်လၟောၚ် လွဳလဝ်ဇြဟတ် သွက်ပေါဲဗတိုက်အနာဂတ်တေံတုဲ ဒတူလိုၚ်ဒၟံၚ် လ္ပာ်တၠအဝဵုပၞာန်ရ။
(၂) မုဟိုတ် ဂွံထံက်ဂလာန်ကဵု အလဵုအသဳအေန်ယူဂျဳရော?
ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ထံက်ဂလာန်ကဵု အေန်ယူဂျဳတံဂှ် ဂကူမန်ပိုဲ နွံဒၟံၚ်ၜါဗီုရ၊ (၁) ဂှ် နူကဵုဗော်အေန်အေဝ်ဒဳစဒှ်တေံ လုပ်ကၠုၚ်လဝ် ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳရရ ဒှ်ဒၟံၚ်မန်မံၚ်သၟဝ်ပၠတရဴမြာ်ရရတုဲ မြာ်မှမြာ် ကၠောန်သၟဝ်ပၠတရဴဗော်မြာ်မှ ကၠောန်သွက်ဂကူ စိုပ်တိုၚ်ပ္ကဴမာန်ရောၚ် စှေ်လဝ်စိုတ်ရ၊ (၂) ဂှ် ဓဝ်ပတှေ် လ္တူဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ ညိလေဝ်ဟၟဲဒၟံၚ်ရ၊ ဆ္ဂး ရံၚ်ကဵုအခေါၚ်အရာ သွက်အနာဂတ်ဂကူမွဲသာ်ကီုတုဲ ထံက်ဂလာန်အလဵုအသဳ အေန်ယူဂျဳရ၊ ပ္ဍဲကဵုဗီုပြၚ်ဂၞန် (၂) ဏံပၠန်ဂှ်လေဝ် နွံဒၟံၚ်ၜါဗီုပၠန်၊ မွဲဂှ် နကဵုစိုတ်ဓာတ်က္ဍုဟ်တၠအဝဵုပၞာန် ဗတိုက်သရိုဟ်ကၠေံတၠအဝဵုပၞာန်ဏံ န ကဵုလ္ဂာံပထမတုဲ တၠအဝဵုဒဳမဵုကရေဇြဳဂှ် ဆက်ဗတိုက်အာ လ္ဂာံဂတတေံပၠန် ညးတံဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်လဝ်ရ၊ တၠအဝဵုပၞာန်ဏံဂှ် ပွိုၚ် (၇၀) သၞာံ ပ္ဍဵုပ္ဍိုက်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံကီု ပ္ဍဲကဵုဂကူမန်တံကီုတုဲ သၞောတ်တၠအဝဵုပၞာန်ဏံ ဒးဗတိုက်သရိုဟ်ကၠေံဟေၚ် နကဵုစိုတ်ဓာတ်ဗီုဏံ ထံက်ဂလာန်ရ၊ ၜါဂှ် ဇြဟတ်အေန်ယူဂျဳဏံလေဝ် ဟွံဍောတ် ထံက်ဂလာန်ကဵုဍေံ ပံၚ်ကၠောန်ကဵုဍေံ ယဝ်ခါရ ကလိဂွံပေါဲအံၚ်ဇၞးမ္ဂး သတ်ပၟဝ်ဇဝ်ပ္ကဴဏံ မန်ပိုဲလေဝ် ဒုၚ်လဝ်ဒဒိုက်ပါလဝ်ကီုရောၚ်တုဲ ဝၚ်ဗတိုက်သရိုဟ် သၞောတ်တၠအဝဵုပၞာန်ဂှ် ဂကူမန်တံ ဂွံဒုၚ်စသိုၚ်ကီုရ၊ သာ်ဏံ ရန်တၟံတုဲ ထံက်ဂလာန်ကဵု အေန်ယူဂျဳရ။
(၃) တၠအဝဵုၜါလ္ပာ်ဂှ် လ္ပာ်လဵုလေဝ် ဟွံထံက်ဂလာန်
သီုၜါလ္ပာ်ဂှ် မုဟိုတ်ဟွံထံက်ဂလာန်ရောမ္ဂး တၠအဝဵုပၞာန်ကဵု တၠအဝဵုအေန်အေဝ်ဒဳဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဂကူဗၟာသီုၜါရ၊ ကလေၚ်ကျောဝ်အာ ဝၚ်အဆက်က် လောန်ကၠုၚ်တုဲတုဲတေံမ္ဂး ဗၟာကဵုဗၟာဂှ် ပၠံၚ်ကၠုၚ်မံၚ် အဝဵုညးသ္ကံ နွံကၠုၚ်ဒၟံၚ်အဆက်က်ရ၊ စိုပ်အခိၚ်ဍေံကြေပ်တှေ် ဍေံဂၠာဲကၠုၚ်အရီုအဗၚ် လ္ပာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံလၟိုန်ရ၊ ဍေံတံလေဝ် ဂြိပ်စိုပ်ကၠုၚ် ဇရေၚ်တိဍာ်ဗၠးၜး ဒၞါဲကောန်ဍုၚ်အရၚ်လၟိုန်ရ၊ ၜိုန်ရသၟာပၠန်ဂတး ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဒုၚ်တၠုၚ်လွဳလွတ်ဗ္စဖျုၚ်လဝ် ဍေံတံကီုလေဝ် အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ နွံပၟိက်အာတ်မိက်ဂှ် ဂ ကူဗၟာတံ ဍေံတံ ကဵုဟွံမာန်ဏီဖိုဟ်ရ၊ အခိၚ်ဥူဏု တိတ်အာဂြိုပ်တေံလေဝ် ဇၟာပ်ညးလ္ၚတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် တီဒၟံၚ်အလုံသီုဖအိုတ်ရ၊ တက်တိုန်ကျာ ပရေၚ်အခေါၚ်အရာ ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဗက် မုဒှ်ကၠုၚ် ဆဵုကၠုၚ် မိၚ်ကၠုၚ်လဝ်ရ။
လက်ထက် (၁၉၈၈-၁၉၉၀) တေံလေဝ် ဂြိပ်တိတ်နူဍုၚ်ဇၞော် စိုပ်တိဍာ်ပၠန်ဂတး ကောန်ဍုၚ်အရၚ်၊ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ လွဳလွတ် ဗ္စဖျုၚ်လဝ်ပၠန်၊ နူဂှ်မွဲက္ဆံၚ် စိုပ်အာဍုၚ်တတိယ ဒှ်အာသေဌဳအိုတ် အခိၚ်ဍေံဒှ်တသိုက် ဂကောံဗၟာလဵု ကဵုအထံက်ပၚ်ကဵု ပၠန်ဂတးကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကီုရော? ဍေံတံ ကလေၚ်ထံက် ဂကောံမြာ်ဍေံပၠန်ရ၊ မြာ်ဍေံဇြဟတ်ပေၚ် ဍေံကလေၚ်ဂွံအဝဵု ပွိုၚ်မသုန်သၞာံ ဍေံကလေၚ်ဆာပ်မံၚ်ဂုဏ် လ္တူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ လွဳလွတ်ဗ္စဖျုၚ်လဝ်ဍေံတံကီုဟာ? ဒပ်ပၞာန်ဗၟာဍေံတံ ညံၚ်သ္ဂောံထပက်ပၞာန် အကြာတိဍာ်ပၠန်ဂတး ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် သီုဍေံကဵုဇြဟတ် ကဵုပၟိၚ် ထပက်ပၞာန်ဏီရ၊ ပၞာန်တၠအဝဵုတံလေဝ် တၠုၚ်လအာ တုပ်တဴညံၚ်ရဴသာ်ဂှ်ကီုရ၊ အခိၚ်ဍေံကြေပ်တှေ် ဍေံခ္ဍာတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ညံၚ်ကဵုခိုဟ်ညံၚ်ညံၚ်၊ အိုတ်ကၞောတ် တၠအဝဵုပၞာန်ကီု ဇာဒိသိုၚ်ကီု မြာ်ကီုဂှ် ဒှ်ခရံက်မွဲသၞေဟ်ဖအိုတ်ရ၊ ပ္ဍဲဂကူဗၟာတံဖအိုတ်ဂှ် မၞိဟ်ခိုဟ်ဟ် ညာတ်စိုတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဟၟဲဟာ? ယဝ်ရသၟာန်သာ်ဏံမ္ဂး နွံဒၟံၚ်ကီုရ၊ ဆ္ဂး နွံလၟိဟ်ဗွဲမအောန်လောန်တုဲ ဂွံဒှ်ဂုဏ်ဖဵု သွက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် စၟဳစဟွံဂွံရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ရဲညးနွံလ္ပာ်ကရေက် (၃) ဏံဂှ် လ္ပာ်လဵုလေဝ် ညးတံထံက်ဂလာန်ဟွံမာန်ရ။
သရုပ်ကၠေံမ္ဂး ဂကူမန်တိတ်ဒှ်မံၚ် လညာတ်ပိကရေက်တံဂှ် ရန်တၟံကဵုတိုၚ်ပ္ကဴ ဂကူသွက်သ္ဂောံဗၠးၜး လုပ်မံၚ်ပေါဲဗတိုက် သွက်အခေါၚ်အရာ ဂကူမန်သီုဖအိုတ်ရ၊ အကြာဂှ် မုထပ်ကျောဝ်ညာတ်အာပၠန်ရောမ္ဂး မန်ဒတူလိုၚ်လ္ပာ်ပၞာန်ဂှ် ညံၚ်ကဵုထံက်မံၚ်ဂလာန်ကဵုပၞာန်တုဲ ညးဒတူလိုၚ်အကြာ လ္ပာ်လဵုလေဝ်ဟွံထံက်ဂလာန်ဂှ် ဟီုဂရိုဟ်ဖျေံကဝု မုပဂွံထံက်ဂလာန်ကဵုပၞာန် မုပဂွံပံၚ်ကဵုပၞာန်၊ မန်ဒတူလိုၚ် လ္ပာ်ပၞာန်ဂှ်မိၚ်တုဲ နာဲတံရော မုပဂွံထံက်ဂလာန်မြာ်ရော ကလေၚ်စောဲစပ် ညးမံၚ်ဒၟံၚ် အကြာဂှ်ပၠန်ရ၊ ဍာံဍာံတေံ မၞိဟ်ဟီုဂှ် ထံက်ဂလာန် ကဵုမြာ်တုဲ ဖျေံကဝုညးဒတူလိုၚ် လ္ပာ်ပၞာန်ဂှ်ဟွံသေၚ်၊ တၠုၚ်လအာညံၚ်ရဴသာ်ဂှ်ကီု မန်ဒတူလိုၚ် လ္ပာ်အေန်ယူဂျဳဂှ် ညံၚ်ကဵုထံက်မံၚ်ဂလာန် ကဵုအေန်ယူဂျဳတုဲ မန်ဒတူလိုၚ်လ္ပာ်ပၞာန်ဂှ် ကလေၚ်ဟီုဖျေံကဝုကဵု မန်ဒတူလိုၚ် လ္ပာ်အေန်ယူဂျဳဂှ်ပၠန်ရ၊ နနဲသာ်ဏံ ညးဟီုကဵုအဲ အဲကလေၚ်ဟီုကဵုညး ညးဖျေံကဝုအဲ အဲဖျေံကဝုညး မန်ပိုဲတံ ဒှ်ဒၟံၚ်သာ်ဏံရ။
ကလေၚ်ဇွိတ်သပေါတ် သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မ္ဂး မန်ဒတူလိုၚ်လ္ပာ်ပၞာန်ဂှ်ကီု မန်ဒတူလိုၚ်လ္ပာ်အေန်ယူဂျဳဂှ်ကီု မန်ဒတူလိုၚ်အကြာၜါ လ္ပာ်လဵုလေဝ်ဟွံထံက်ဂလာန်ဂှ်ကီု ပတဝ်လဝ်က္ဍိုပ်ကဵုတိုၚ်ပ္ကဴ သွက်အခေါၚ်အရာဂကူဖအိုတ်ရ၊ ဆ္ဂး ဟိုတ်နူလညာတ်နဲကဲ ဂၠံၚ်တရဴဟွံတုပ်ညးသ္ကံတုဲ တၚ်ဒတူလိုၚ်လေဝ် တၞဟ်ခြာအာကီုရ၊ ဒတူလိုၚ်ကဵု ထံက်ဂလာန် ဝေါဟာၜါဏံ ရံၚ်ကေတ်ညံၚ်ကဵုတုပ်ကီုလေဝ် ကံက်အဓိပ္ပါဲဇြိုဟ်ဟ်နက်က်မ္ဂး ဟွံတုပ်ရောၚ် ညာတ်ရ၊ ဒးထ္ၜးသက်သဳစုက်က်မ္ဂး ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် ထံက်ဂလာန်ကဵု သၞောဝ် (၂၀၀၈) တုဲ ကၠောန်(ဒတူလိုၚ်)ဒၟံၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟွံသေၚ်၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ် ထံက်ဂလာန်ကဵု အလဵုအသဳဗၟာ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတုဲ ထ္ပက်(ဒတူလိုၚ်)လဝ် အေန်ဇြဳအေဟွံသေၚ်၊ မန်ပါလုပ်(ဒတူလိုၚ်)ဒၟံၚ် လ္ပာ်အေန်ယူဂျဳဂှ်လေဝ် ထံက်ဂလာန်ကဵုအေန်ယူဂျဳ၊ ဇြဳအာပဳအုက်တုဲ ပါလုပ်(ဒတူလိုၚ်)ဒၟံၚ် လ္ပာ်အေန်ယူဂျဳဟွံသေၚ်ရ၊ သွက်သ္ဂောံဗတိုက်သရိုဟ်ကၠေံဍေံတုဲ လုပ်ပံၚ်ကၠောန်ဒၟံၚ် အကြာသၞတံဖအိုတ်ရ၊ မန်ဒတူလိုၚ်ဒၟံၚ်အကြာၜါ လ္ပာ်လဵုလေဝ်ထံက်ဂလာန်ဟွံမာန်တံဂှ်လေဝ် လုပ်ဒၟံၚ်ပေါဲဗတိုက် သွက်အခေါၚ်အရာဂကူမန်ဖအိုတ်ရ။
ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂကူမန်ပိုဲတံ ဆာန်ဂကူဍာံဍာံတုဲ ကၠောန်သွက်ဂကူဍာံမ္ဂး လညာတ်ဟွံတုပ် ဂကောံဟွံတုပ်ခဍေံ လ္ပညာတ်ဒုဟ်ညးသ္ကံညိ၊ လ္ပက္ဍုဟ်ညးသ္ကံညိ၊ လ္ပဖျေံကဝုညးသ္ကံညိ၊ လ္ပလက်ညးသ္ကံညိ၊ ဒက်မိတ်ညးသ္ကံညိ၊ သၠာဲဂတးလညာတ်ညးသ္ကံညိ၊ ကမၠောန်လညာတ်တုပ်ဂှ် ပံၚ်ကၠောန်ညးသ္ကံတုဲ ကမၠောန်လညာတ်ဟွံတုပ်ညးသ္ကံဂှ် ဗီုညး ညးကၠောန်ဂွံဒၟံၚ်ရ၊ ဆ္ဂး ကမၠောန်ဗီုညး ညးကၠောန်တံဂှ် ဟွံဒှ်ဒတုဲဖဵု သွက်ဂကူခဍေံ ညံၚ်ဟွံဂွံဒှ်လလေၚ်ဖဵု သွက်ဂကူဂှ် မ္ဒးစွံသတိဇၞော်ဇၞော်ရောၚ်၊ ဇကုဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်လဝ် ကၠောန်သွက်ဂကူရောၚ်ဒှ်တုဲ ဒှ်မံၚ်လလေၚ်ဖဵုဂကူ ဒှ်မံၚ်အန္တရာဲသွက်ဂကူရောၚ် ယဝ်ဒှ်မ္ဂး ဝေၚ်ပါဲသ္ၚောဲသ္ၚောဲညိ၊ ဂကူမန်ပိုဲတံ နွံပၟိက်ကဵုတိုၚ်ပ္ကဴ ဂကူဗၠးၜးဍာံမ္ဂး ဂကူမန်ဒးနွံကဵုဓဝ်ညဳသာဟေၚ်ရောၚ်၊ ဂွံနွံကဵုဓဝ်ညဳသာမာန်ဂှ် ဂကောံပံၚ်ကောံညဳသာ ဂကူဇၞော်ဇၞော်မွဲဂကောံ ညံၚ်ရဴဂကောံကုလသမဂ္ဂကီု ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲ ဒးဒက်ပတန် ဒးနွံမွဲဂကောံထေက်ရောၚ် နကဵုလညာတ်ညးချူလိက်ဏံ ချူပတိုန်ထ္ၜးဏာကဵု ကုညးမဆာန်ဂကူ က္ဍိုက်မံၚ်က္ဍိုပ် ပ္ဍဲဗော် ပ္ဍဲဂကောံမန်နာနာတံတုဲ ဂလာန်လက္ကရဴအိုတ် မိက်ဂွံဖျေံဏာမိဂ္ဂးဂှ် မန်ပိုဲဟၟဲကဵုဓဝ်ညဳသာ ဗီုဗီုလၟုဟ်ဏံရမ္ဂး အာတိုၚ်ပ္ကဴဗၠးၜးဟွံစိုပ်ရဂှ် ဖျေံဏာမိဂ္ဂးရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.