Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ဂံၚ်ဇဳပၞာန်တအ် ပလီုထောံ(ပၚ်စၚ်စနစ်)ဂးတုဲ ပရိုၚ်ပတောံမံက်ကၠုၚ်

ပရိုၚ်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ်လၟုဟ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇျာန်ဗာ သၞာံ ၂၀၂၁တေံလေဝ် ကေၚ်ပတိုန်လဝ်နွံရ။ ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်၊ ပရိုၚ်ကောလဟလမွဲဟေၚ်ရ။

ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ပထမသတ္တဟဂှ် ဒဒှ်ရဂံၚ်ဇဳပၞာန်တအ် ရုပ်သီထောံပၚ်စၚ်စနစ် အရၚ်မၞိဟ်စပၚ်စၚ်တအ်ဂှ်ဂးတုဲ ပရိုၚ်ပတောံမွဲပိုဒ် မံက်ပြးတိုန်ကၠုၚ်မံၚ် လ္တူမုက်လိက် facebook တအ်ပၠန်ရ။ ပရိုၚ်ဂှ် မံက်ပြးတိတ်ကၠုၚ် မွဲမြိပ်ဓရ်ဂှ် Pageမွဲကဵုမွဲကီု၊ အကံက်မွဲကဵုမွဲကီု ကလေၚ်ပါ်ပရအ်မံၚ်ညးသ္ကအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ။

ပရိုၚ်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ်လၟုဟ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇျာန်ဗာ သၞာံ ၂၀၂၁တေံလေဝ် ကေၚ်ပတိုန်လဝ်နွံရ။ ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်၊ ပရိုၚ်ကောလဟလမွဲဟေၚ်ရ။

ဗီုပြၚ် ပရိုၚ်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ်ဂှ်တှေ် “ဂံၚ်ဇဳပၞာန်တအ်ဖျေံအမိန့် ကဵုပလီုထောံပၚ်စၚ်စနစ်ယျ” ဂးတုဲ နူကဵုpage Dreamဂှ်မွဲကဆံၚ် ပတိုန်လဝ်ပရိုၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ပရိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်မံၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ် နူကဵုဌာနပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်၊ ပရိုၚ်ကောလဟာလမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သ္တီရ။

မုဟိုတ် ဂွံစၟတ်သ္တီလဝ် ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ်တှေ် စပ်ကဵုပရိုၚ်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ်ဏံဂှ်တုဲ ဌာနပရိုၚ်လုပ်ကဵုသၞောဝ်မွဲလဵုလေဝ် ဟွံဂွံပတိုန်လဝ်ဏီရ။ ကလေၚ်သ္ရဳဂၠိပ်ရံၚ် နူဌာနပရိုၚ်ဂံၚ်ဇဳပၞာန်တအ် ပိုၚ်လဝ်တအ်ဂှ်ပၠန်လေဝ် စပ်ကဵုပရိုၚ်ဏံဂှ်တုဲ မုလေဝ်ဟွံဂွံပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ဏီရ။ တုဲပၠန် တမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်လေဝ် ဟွံခိုၚ်ဗိုန်၊ ဗီုပြၚ်ချူပတိုန်လဝ်တအ်ဂှ် ညံၚ်သ္ဂောံစိုတ်ဂွံလုပ်စမာန်ဂှ် ဖန်ဇန်ချူတံၚ်ဂြဲကေတ်လဝ်စိုတ် ညးသုၚ်စောဲ social media တအ်ဟေၚ်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်၊ ပရိုၚ်တြးသြဝါဒမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သတ္တီလဝ်ရ။

Postပတောံဗီုဇဏံဂှ် နူကဵုအခိၚ်တေံလေဝ် ကေၚ်မံက်တိုန်ကၠုၚ်လဝ် နွံမံၚ်ကီုရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဆဵုတၚ်နၚ်ပရိုၚ်မွဲမွဲကဵုဒှ်၊ ဆဵုpostမွဲကဵုဒှ် လ္ပပတှေ်စှေ်စိုတ်ပြဟ်ဏီညိ။ ပရိုၚ်တမ်ရိုဟ်ဇကုဆဵုလဝ်ဂှ် ဒှ်မာန်မံၚ်ရဟာ ဒှ်ဟွံမာန်ဟာဂှ် ပါ်ပါဲကူချပ်ရံၚ်အးအးတုဲမှ စှေ်စိုတ်ပါ်ပရအ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖ္ဍောဝ်ဏာကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.