Categories
ပရိုၚ်

ကမ္မတဳဘာကောန်ဂကူမန် ကွာန်ဒူရာတံ ဒှ်မံၚ်ခက်ခုဲပရေၚ်ယဲတၟေၚ် ပ္ဍဲဘာကွာန်ဒူရာ

အံက်သာ၊ ၁၃၈၃၊ မာတ် ၃၀၊ ၂၀၂၂

ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ကွာန်ဒူရာ ကွးဘာ ဘာကောန်ဂကူမန်လ္ၚဵုတံ ကတဵုဒှ်ယဲတၟေၚ်ၚ် ညံၚ်ရဴကလော်သရာဲတံလုပ်စ ဗီုကဵုအခိုက်ကၞာတြေံတြေံတေံရ၊ ဗီုကတဵုဒှ်ဒၟံၚ်ဂှ် တက်ပတိုန်လဝ် လ္တူလပှ်ကျာလေဝ် မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဂွံဆဵုကေတ်လဝ်ရ၊ ဟိုတ်နူကတဵုဒှ်မံၚ်သာ်ဏံတုဲ မိမကွးဘာတံ ဂွံစွံဘာကဵုကောန် ပ္ဍဲဘာကောန်ဂကူဂှ် ဒှ်တိုန်ဓဝိၚ် ဂွိၚ်ဖေက်ကၠုၚ်နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
စပ်ကဵုပရောဏံတုဲ အတိုၚ်ဂွံတီကေတ် နူကဵုညးမကေတ်လဝ်တာလျိုၚ်ဥက္ကဌ ကမ္မတဳဘာကောန်ဂကူမန် ကွာန်ဒူရာ နာဲကောန်ဖလေအ် (ကော်) နာဲသာမျာၚ်ဂှ်မ္ဂး နူကဵုဂိတုဂျာန္နဝါရဳ (၁)၊ သၞာံ(၂၀၂၂) ဂှ် အဃောရှေ်သှေ်ဒၟံၚ်အလာံဂှ် ကွးဘာမွဲတၠ စဒှ်ကၠုၚ်တုဲ အာထ္ၜးကဵုအ္စာဂဥုဲတံရ၊ တ္ၚဲယးဂတ ဂျာန္နဝါရဳ (၂) ဂှ် ဒှ်တိုန် (၃) တၠ၊ လက္ကရဴဂှ် ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်သိုက်က် လၟုဟ်ဒှ်အာကွးဘာ (၁၈) တၠ၊ သီုကဵုအ္စာၝောံၜါတၠရ၊ ဗီုဍေံဒှ်ဂှ်မ္ဂး ဍေံယီုဂြက် မံၚ်စံၚ်ဟွံဒး လောတ်လဵုပၠောမံၚ်ဇကု လရိုအ်ကညာၚ်ကရေဲမံၚ် အတိုၚ်ဂွံဆဵုကေတ်မံၚ် လ္တူလပှ်ကျာတံဂှ်ရ ညာတ်ဒးဆာန်ဍူကောန်ၚာ်တံ ဗွဲမလောန်ရ။
ဘာကောန်ဂကူဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဘာသၟဝ်ပၠတရဴ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတုဲ ညးတာလျိုၚ်ကမ္မတဳဘာတံကီု သီုကဵုကျာ်ဇၞော်အ္စာကီု မိမညးဍုၚ်ကွာန်တံကီု ချပ်ဂၞန်ညးသ္ကံတုဲ ကဵုသမ္တီကုညးတာလျိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အဆံၚ်ခရိုၚ်ကီု သီုကဵုအဆံၚ်ဗဟဵု အာစိုပ်ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရောၚ် နာဲကောန်ဖလေအ်ဟီုရ၊ အတိုၚ်ကောန်ကွးဘာတံ ဟီုပတိတ်လဝ် ညးဂှ်မၞိဟ်ပလီုပလာ်လဝ်တံဂှ် တက်လဝ်သီုဗဳဒဳယော ထ္ၜးကဵုညးတံရ၊ ကိစ္စပရေၚ်ဗီုတံဏံဂှ် ညးတံဂွံဖန်ဖက် ကေတ်ကဵုအရေဝ်ဂှ် ညးတံသ္ပဟွံဂွံ ညးတာလျိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ဟီုဂးကဵုညးတံရ၊ နူဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် အ္စာၝောံမိသာဍာတံလေဝ် ညးတံဖန်ဖက်ကဵုဟွံမာန်တုဲ ညးတာလျိုၚ် ကမ္မတဳဘာတံကီု သီုမိမကွးဘာတံ စိုတ်ဓာတ်စှေ်မံၚ်ရောၚ် နာဲကောန်ဖလေအ် ဟီုထ္ၜးရ။
“သွက်ကောန်ကွးဘာတံဂွံဗၠးဂှ် ဂစာန်ဂၠာဲမံၚ်နဲနာနာရ၊ သၟာန်စအ္စာဒေါၚ်တုဲ ဒးလှေ်ကၞာဏောၚ်ဂးတုဲ လှေ်ကၞာတုဲအာမွဲဝါ သြန်အိုတ်အာ (၆) ကိုဋ်ပြၚ်၊ ဣဂှ်လေဝ်ဟွံဗၠးတုဲ ညးမဒှ်အ္စာ အ္စာဒေါၚ်ဂှ်ဟီု ဒးဆက်လှေ်ပၠန် ကပေါတ်ကြိယာကၟာဲနာနာသာ်တံဂှ် ဒးဂၠိုၚ်နူလှေ်လဝ်အလန်ကၠာ ၜါဆရောၚ် ဂးတုဲ ညးတာလျိုၚ်ကမ္မတဳဘာတံ ချပ်စညးသ္ကံတုဲ ဟွံဆက်လှေ်ဟဂှ်” နာဲကောန်ဖလေအ်ဟီုရ၊ အာကဵုဂကောံရပ်လွဟ်မန် နွံသၟဝ်တဲအလဵုအသဳ (ပြည်သူစစ်) ဂှ် ညးတံကေတ်ကဵုအရေဝ် ကုညးမပလီုပလာ်ဂှ်ရောၚ် ဂးရ၊ ဆဂး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟွံကဵုအခေါၚ်တုဲ ဟွံဒှ်ကေတ်အရေဝ်ရ၊ ကဵုလကျာ်ကွာန်လတက် နကဵုအရီုအဗၚ် နာဲမန်ရာဇာ၊ နာဲတၟံတိုၚ်တံလေဝ် အာလဝ်ကီုရ၊ မုလေဝ်ဟွံတၟေၚ်ကၠုၚ်ရောၚ် ဂးရ။
လက္ကရဴအိုတ်ဂှ် ကောန်ကွးဘာဒှ်လဝ်သီုဖအိုတ်တံဂှ် အာလဝ်ကဵုကျာ်ဇၞော် ကျာ်ဒဵုတၟံဗြာတ်တုဲ ကၠေံသ္ၚိတ်အာမွဲအံၚ်တုဲ လောန်ကၠုၚ်ပိတ္ၚဲဏံ ကွးဘာၜါတၠကဵု မိကွးဘာမွဲတၠ က္လေၚ်ဒှ်တိုန်ပၠန်ရ၊ အကာဲအရာဒှ်မံၚ်သာ်ဏံတုဲ မၞိဟ်ဂွံဘိုၚ်ကေတ်ကဵုလျိုၚ်ဟၟဲမ္ဂး ဘာဏံ ကာလသ္ဒးကၟာတ်ကၠေံလေဝ် ဒးကၟာတ်ရောၚ် နာဲကောန်ဖလေအ် ဟီုလဝ်ကဵု အ္စာၝောံမိသာဍာရောၚ် ညးဟီုထ္ၜးရ၊ ဘာကောန်ဂကူမန်ဏံ ညံၚ်ဟွံကၟာတ်အာဂှ် ညးတၠပညာတံကီု၊ ညးကၠိုဟ်ခၠၚ်တံကီု၊ ညးတာလျိုၚ်ဆေၚ်စပ်တံ ဘိုၚ်ချပ်၊ ဘိုၚ်ဖန်ဖက်ရေၚ်တၠုၚ်အာကဵုညိဂှ် နူကဵုကမ္မတဳဘာကောန်ဂကူမန် ကွာန်ဒူရာတံ ညးတံ အာတ်မိက်လဝ် နူလိက်ပရိုၚ်သၞံၚ်တိုၚ်မွဲတဆံၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.