Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

တၞောဝ်ဒတောဝ်သၟတ်မန်ခေတ်တၟိကဵု ပရေၚ်ဝန်ကောန်ဂကူ ပ္ဍဲအနာဂတ်

နာဲစူလာနန် (NMSPSO)

ပိုယ်ဂှ် တ္ၚဲစေၚ်မံၚ်ရ ပိုယ်ပတှေ်သၟတ်တအ်ရ၊ သၟတ်တအ်ဟီုဂှ် ထတ်စောန်မြဟ်စာ ဂလာန်ပတှေ်မွဲမွဲ လုပ်ဂွံတုဲတှေ် ဒတူလိုၚ်ခိုၚ်ခိုၚ်ဗိုန်ဗိုန် ထောံကၠေံဂုဏ်ဖဵုဇကုတုဲတှေ် ကၠောန်မာန်ကၠုၚ်ဏောၚ်၊ မၞိဟ်ကၠောန်ကၠုၚ် ပရေၚ်ကောန်ဂကူဒှ်ဒှ် ပရေၚ်ပၠန်ဂတးဒှ်ဒှ် ညးတအ် စက္တဵုကၠောန်ကၠုၚ် နူအဝယ်သၟတ်တေအ် ဖအိုတ်ရ သာ်ဝွံ ညးမဒှ်သဘာပတိမန်ဇၞော် ဥက္ကဌဗဟဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလၟုဟ် အ္စာနာဲဟံသာ ညးကေၚ်ဟီုဗကန် သရောပ်ဂလာန် ပ္ဍဲသဘၚ်သဳကၠဳသၟတ်မန်မွဲဒၞာဲရ။
က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်သၟတ် စပ်ကဵုပရေၚ်ပၠန်ဂတး ယၟုဒယှ်တှ်မံၚ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ သကုတ်သၟဝ်ကျာ မၞုံအာယုက် အကြာ (၄၀) သၞာံပြၚ် ဗိုလ်ထောန်မျေတ်နိုၚ် မဒှ်ဥက္ကဌဗော် ( AA ) ကီု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂၠးကဝ် စပ်ကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ သုၚ်စောဲနဲကယ်မဇ္ဇျိမပဋိပါဒါ မဒှ်ကောန်ဍုၚ်အိန္ဒိယျ ယၟု မဟတ္တမဂန္ဂီကီု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကူဗၟာ လုပ်ကေတ်တာလျိုၚ် ကဆံၚ်သၠုၚ်သၠုၚ် ပ္ဍဲဝိုၚ်ဂၠးကဝ် ကဆံၚ်ကုလသမဂ္ဂ နဒဒှ်ညးအုပ်ကာနာနာ ကုလသမဂ္ဂ နူသၞာံ (၁၉၆၁) စဵုစိုပ် (၁၉၇၀) ယၟုညး ( ဦးသန်႕ ) ကီု ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂကူမန် စပ္တံနူကဵု ဒုဥက္ကဌဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတြေံ နာဲရဿ ညးပြဟ်လလုဲအာ ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၃) ဂိတုဂျောန်ဂှ် ညးလေဝ် စကတဵုကၠုၚ် သွက်ဂကူမန် နူဘဝ ကွးဘာတက္ကသဵု သၟတ်မွဲတၠကီုရ။ ဟီုသရောပ်ထောံဖအိုတ်မ္ဂး က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ညးတအ်စကတဵုကၠောန်ကၠုၚ် သွက်ဂကူညး ဘာသာညး သာသနာညး ကၠုၚ်ကဵုနူဘဝသၟတ်တေအ် ဖအိုတ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ်ရ။
အခိၚ်တ္ၚဲဏအ် ပ္ဍဲဂကူမန်ဂှ် ရန်ကဵုသွက်ဂွံမၚ်မွဲအာ တၞောဝ်ဒတောဝ်မန် အဆက်က်ကီု သွက်ဂွံရေၚ်တၠုၚ် ကၠောန်ၜိုတ်အာ ဒတုဲဖဵုမန် ပ္ဍဲအရာကဏ္ဍ ပရေၚ်ပၠန်ဂတးမန်ကီု ပရေၚ်ကဏ္ဍကမၠောန် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ကီု အိုတ်သီုကဵု ပရေၚ်မန်နာနာဂှ် သၟတ်မန် ဂကူလဵု ဂွံဘိုၚ်ပါလုပ် ကၠောန်ၜိုတ်ရေၚ်အာ ကမၠောန်မန် မွဲကရောံမာန် သာ်ဝွံ မိက်ဂွံကဵုက္ဍိုပ်လိက်တုဲ မိက်ဂွံသ္ၚဳဂၠိပ်ဏာညိရ။
နကဵုအဲညးချူလိက်ဏအ် သ္ပစၞးကဵုဂကောံဂမၠိုၚ်နာနာ တိုန်စိုပ်အာ တ္ၚဲပံက်ဘာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗွိုၚ်ပ္ဍဲဍုၚ် လၟေၚ်မွဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၂၅-၁၂-၂၀၂၁) ဂှ် နူကဵုဗော်ညဳသၟဟ်မန်က္ဍိုက်ပ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်အာ ဗွဲမအံၚ်ဇၞးကီုရ၊ အပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ် ဥက္ကဌဗော်ညဳသၟဟ်မန် ( ယာယီ ) Dr နာဲလှအံၚ်တိုန်စိုပ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာဗော် နာဲလျးတၟးကီု ပ္ဍဲသၞာံဂှ် နာဲလွဳအံၚ်ဂှ် ညးဒှ်ဒၟံၚ် ကေၚ်ကာဗဟဵု လၟုဟ်ညးဒှ်ဥက္ကဌဗော်ညIသၟဟ်မန်ရ၊ သီုကေၚ်ကာဗဟဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန်တၞဟ်ဟ် မိစန္ဒာနန် မိစုမန် နာဲလျးဟံမန်တအ် ကေုာံ ကွးဘာကတ်လ္ၚတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နူပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာ တအ် ဗၞတ် ( ၂၀ ) တၠပြၚ် တိုန်စိုပ်ကီုရ။
ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ် နကဵုအဲညးချူလိက်ဏအ် ဂွံအခေါၚ်တိုန်စိုပ်ကီု ဂွံအခေါၚ်ဟီုဂလာန်နွံညိကီုတုဲ မိပ်စိုတ်ဒးဟီုဟွံမွဲကီုရ၊ ဂွံအခေါၚ်ဂွံဟီုဂလာန် ဂတမုက်ဥက္ကဌဗော်ကုီု သီုကေၚ်ကာဗော်ကီု ကေုာံ ဂကောံကွးဘာကၠုၚ် လ္ၚတ်တန်ဗတောန် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အခိၚ်တ္ၚဲဏအ်ဂှ် မုအဲမိက်ဂွံဟီုကဵု ကွးဘာကၠုၚ်ကတ်လ္ၚတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်တ္ၚဲဏအ်ရော ပိုယ်တအ်ဟီုဒၟံၚ် သၟတ်မ္ဂးဂှ် ဒးဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အနာဂတ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ပိုယ်သ္ဂးမံၚ်အိုတ်ရ၊ ဇၟာပ်သၟတ်မန်ဂှ် ဒးဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အနာဂတ် ဖအိုတ်ဟာ ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် သၟတ်မန် ဂကူလဵုမှ ဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် အနာဂတ်မာန်ရော သၟတ်မန် ဟွံစိုန်သကီု ဟွံကၠိုဟ်ခၠၚ်လဝ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် စပ်ကဵုပရေၚ်ပၠန်ဂတးမန်ကီု စပ်ကဵုအကာဲအရာ ပရေၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မန်ပ္ဍဲဍုၚ်ကီုဂှ် ဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ပ္ဍဲအနာဂတ်တေအ် ခိုဟ်ခိုဟ်မာန်ဟာ? ကုသၟတ်မန် မၞုံစိုတ်လ္ၚတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ကတိုၚ်ကတိုၚ်ကၟဟ်ကၟဟ် ဗီုတ္ၚဲဏအ်ဟေၚ်ရ ထေက်ကဵုဒးဒှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အနာဂတ်မန်မွဲ ခိုဟ်ခိုဟ်မာန်ရောၚ်၊ ကုသၟတ်မန် ဟွံကၠိုဟ်ခၠၚ်လဝ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဂှ် သာ်လဵုလေဝ် ဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အနာဂတ် ခိုဟ်ဟ်မန်မွဲဟွံမာန် သာ်ဝွံ အဲဟီုသ္ဂး ထံက်ထၜးဏာ ပ္ဍဲဝိုၚ်အသေအဟာန်ဂှ်ရ၊ ဂလာန်အဲဟီုဏာဏအ်ဂှ် ဥက္ကဌဗော်ညဳသၟဟ်မန်ကီု ညးအုပ်ကာဗော်ကီု သီုကေၚ်ကာဗော် သီုကွးဘာ ကၠုၚ်လ္ၚတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် ဒုၚ်တဲ ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်မာန်ဏောၚ် ထေၚ်ကေတ်ရ။
ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဂှ် ယဝ်ဟီုဗွဲသရောပ်မ္ဂး ၁။ ပိုယ်ဒးကၠိုဟ်လဝ် အကာဲအရာ အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်ပိုယ် ( ဝါ ) ပရေၚ်လစွံစိုတ် အလဵုအသဳဍုၚ်ဇကုဟီုဟီု ၂။ ပရေၚ်ရဲဗော်ပၠန်ဂတး ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကေုာံ ပရေၚ်ဗော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲဍုၚ်ဇကုကီု ၃။ ပရေၚ်ဗော်ပၠန်ဂတး ရပ်လွဟ်ဂကူဇကုကီု ကေုာံ ပရေၚ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဇကုကီု ၄။ ပၟိက်ဇၞော်အိုတ်ဂှ် အကာဲအရာဇြဟတ်ဂကူဇကု ၜိုတ်ထေက်ကြိုက် ဒးသ္ၚဳဂၠိပ်လေပ်မာန် သာ်ဝွံ ဟီုသရောပ်ဂၠေံဂၠေံ နွံ ( ၄ ) ဏအ်ရ မိက်ဂွံသ္ဂးရ။
ယဝ်ဟီုမွဲနယ်ပၠန်မ္ဂး ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် စကတဵုဒှ်ကၠုၚ် ပရေၚ်စသုၚ်မံၚ်စံၚ် အကြာဗွိုၚ်မၞိဟ် ဂကောံမၞိဟ်မွဲမဒှ်တုဲ အကာဲအရာ ပကတိရုပ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဇကု ပ္ဍဲကွာန်ဒေသဇကု အကြာဗွိုၚ်ဂၠးကဝ် ကေုာံ ဇိုၚ်ဝုတ်ဒိုဟ်ဍုၚ်ဇကု ဂကောံမိတ်သဟာဲဍုၚ်ဇကု ဒးသ္ၚဳဂၠိပ် ချပ်ဗစာဒး ဗၞတ်ထေက်ကြိုက်မာန်ရ၊ လ္တူအကာဲအရာဝွံ ဒုၚ်သဇိုၚ်တုဲ အံၚ်ကီု ကျကီု ကလိဂွံပရဲကီု ဟွံကလိဂွံပရဲကီု တော်လေပ် ကၠိုဟ်လေပ် ဂံၚ်တဝ်စၞေဟ်မာန် ဂံၚ်ဒစဵုဒစး မာန်ကၠုၚ်ရ။
ပ္ဍဲဂကူပိုယ် အခိၚ်တ္ၚဲဏအ်ဂှ် ရဲကၠောန်ပၠန်ဂတးဂၠိုၚ် ရဲကၠောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂၠိုၚ် ရဲစိစောန်စိုန်သကီု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂၠိုၚ် တီကေတ်အကာဲအရာ ဇြဟတ်သၞတအ် တၠအဝဵုတအ်ဂၠိုၚ်တှေ် ပ္ဍဲဂကူပိုယ် ပ္ဍဲတိဍာ်ပိုယ် သြဇာဂကူပိုယ် စိုပ်ဘဝဂ်တေအ်ဏီရ သာ်ဝွံ မိက်ဂွံသ္ဂးရ။
လ္တူအကာဲအရာဝွံ သၟတ်မန် ပိုယ်တအ်လ္ၚဵုဂှ် စိုတ်ဓာတ်ဆာန်ဂကူဇကုကီု စိုတ်ဓာတ်ဟွံမိက်မံၚ်သၟဝ်တဲ တၠအဝဵု တုပ်သၟဟ်မံၚ် ညးသကအ်ဖအိုတ်ကၠာလေဝ် ဆဂး ဒၟာကဵုပရေၚ်လ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဇကုကီု အကာဲအရာပကတိ ဗီုကတဵုဒှ် ဒၟံၚ်ပ္ဍဲကၟိန်ဇကု ဇေတ်ဇေတ်ဂှ် ဟိုတ်နူကဵု လ္ၚတ်ဟွံတုပ်သၟဟ်ဂှ်ရ သၟတ်တအ် ဗွဲမဂၠိုၚ် လညာတ်တကးကၠုၚ်တုဲ ပါယ်နူဂှ်ပၠန် သီုဖျေံကၠေံ သိက္ခာဗော် သိက္ခာဂကူ သိက္ခာက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဇကုပၠန် သာ်ဝွံ ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ်ရ။
တၚ်ရန်တၟံဂကူပိုယ် ပရေၚ်ကမၠောန်ဂကူပိုယ် ဒၞာဲလ္ၚဵုဂှ် ပိုယ်ဒးချပ်ဗစာလေပ်ကီုရ၊ ပကတိရုပ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဍုၚ်ပိုယ်ဂှ် ဟွံတုပ်ကဵုဗီုပြၚ် ဍုၚ်တၞဟ်သအာၚ် သေံ မလေ သၚ်ကာပူတအ်ကွေံရ၊ ဂကူဗၟာဂှ် နွံပၟိက်ကဵု ဒဳမဝ် ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် နွံပၟိက်ကဵု ဖေတ်ဒရာ ဣဝွံ ဍေံဟွံတုပ်သၟဟ်လးလးရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗီုဂကူဗမာတအ် ဝေၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဒးကၠောန်ဗက်ဍေံကီု ဟွံသေၚ်ရ၊ ဒးထၜးဥပမာမွဲဂှ် သၞာံ (၂၀၂၁) ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳမွဲမံက်ဂှ် ပၞာန်သီအဝဵုဗက် ဂကူဗမာထကး ၜါကရေက် ဂကူဇကုထကးကီု သာ်ဝွံ ကဵုဒှ်ဟွံထေက်ရ၊ ပ္ဍဲအခန်ဝွံ ညံၚ်ကောန်ဂကူဇကု ညံၚ်ဟွံဂွံဒးဒုၚ်ဘဲဒဏ်ပၞာန်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် နွံပ္ဍဲဂၠံၚ် NCA ဗော် MUP နွံပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ဍေံ ဂပ်ဝ်ညးတအ် ဒးဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်မွဲရ၊ ပ္ဍဲအရာညးတအ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ဂှ် ပါ်ကရေက်မာဲတုဲ အိုတ်ကၞောတ် ဒးလုပ်အာ ကရောံအလဵုအသဳ မၚ်သ္ၚိကီုရ၊ ပ္ဍဲအခန်ဝွံ ဂကူမန်လ္ၚဵု သၟတ်မန်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ဟိုတ်နူဟွံစှေ်စိုတ် ဟွံပေၚ်စိုတ်ကဵု ဗော်ဇကုတုဲ ဟီုဖျေံကၠေံ သိက္ခာဗော်ဇကု သိက္ခာဇကု ဂှ် ကတဵုဒှ်ကၠုၚ် သာ်ဝွံရ။
သရောပ်ကၠေံ မိက်ဂွံဟီုမွဲဂှ် သၟတ်မန် ဟီုဂးပါ်ပါယ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဇကု ဂကူဇကုတုဲမှ ဂွံဒှ်သၟတ်မန်ခိုဟ်မွဲ ဟွံသေၚ်ကီုရ၊ ဂွံဒှ်သၟတ်မန်ခိုဟ်ဟ်ပ္ဍဲအနာဂတ်မန်ကီု ဂွံဒှ်သၟတ်မွဲ ယိုက်ဂၠေၚ်ဝန် ကောန်ဂကူမန် ဍိုက်ပေၚ်မွဲ အတိုၚ်ဝတ်တာလျိုၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်လးလဝ်ဂှ် ဒးရေၚ်တၠုၚ်အာ ယဵုယဵုလ၊္ဂူလ္ဂူမာန်ရ၊ မိက်ဂွံဟီုဂး ပါ်ပါယ်ကီု မိက်ဂွံခၠေဝ်သှ် အတိုၚ်ပၟိက်စိုတ်ဇကုကီု အတိုၚ်သၞောဝ်ဗော်ညးကဵုညး ဇၟာပ်ဗော်ဂှ် ညးပံက်လဝ်တြၚ်နွံ သာ်ဝွံ မိက်ဂွံထံက်ထၜးရ။
မိက်ဂွံသ္ဂးညိပၠန်ဂှ် ပ္ဍဲဂကူပိုယ်မန်ဂှ် ဗော်သ္ပစၞးကဵု ဂကူမန် ပကတိလၟုဟ်ဝွံဂှ် ပိုယ်ညာတ်ဒၟံၚ်ၜါဗော်ကီုရ၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု ဗော်ညဳသၟဟ်ဂကူမန် မဒှ်ရ၊ ဗော်ဇၞော်ၜါဗော်ဏအ်ဂှ် ပရေၚ်ကမၠောန်ဂှ် ၜိုန်ဟွံတုပ်သၟဟ် ကၠာလေဝ် တိုၚ်ပ္လဴကီု ရန်တၟံကီု တုပ်မံၚ်ညးကအ်ဖအ်ိုတ်ရ၊ ဟီုမွဲသာ်ပၠန်မ္ဂး ဒဒိုက်သၞာဂကူမန်ကီု ပရေၚ်ကေတ်လျိုၚ် ဂကူမန်ကီု ( ဝါ ) ညံၚ်ကံကုသဵုဂကူမန် အခေါၚ်ဇကု ဇကုဂွံဖန်က် ကေတ်ကေတ်မာန်ဂှ် နွံတာလျိုၚ်ကဵု ဂကောံဗော်ရပ်လွဟ်ဂကူမန် ပစ္စုပ္ပန်လၟုဟ်ဝွံတုဲ ညးဂမၠိုၚ်ပတှေ် စှေ်စိုတ်ဂှ် NMSP ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ပ္ဍဲဍုၚ် ဒက်ပတန်လဝ် နကဵုဗွိုၚ် ( ၄ ) ဗွိုၚ် ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၉) ကော်ဂးလၟုဟ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန် MUP ဗွဲမလုပ်သၞောဝ်ဍုၚ်ဗမာကီုရ၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ညးကေတ်ဂီုကၠီု လျိုၚ်သွက်ဂကူမန်တအ် နကဵုဗီုပြၚ်ဗော်ရပ်လွဟ် ပၠန်ဂတးကဵုသပုန်တအ် မွဲအခန်ကီုတုဲ နကဵုလ္ပာ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ချဳဒရာၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် မပ္တံကဵုလုပ်ပြိုၚ်ပေါယ်ရုဲမာဲကီု မပ္တံကဵုပၠုပ်ဂလာန် ပတိုန်ဂလာန် အာတ်အခေါၚ်အရာ ဂကူမန် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဂှ် နွံတာလျိုၚ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ပ္ဍဲဍုၚ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပိုယ်ကော်မံၚ်လၟုဟ်ဝွံဂှ်ရ။
ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲအခန်ဝွံ ကုသၟတ်မန် ပေၚ်အာယုက် ( ၁၈ ) သၞာံဂှ် ပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ် ညးကော်ဘိက် ဒုၚ်တၠုၚ် မံၚ်လၟိုန်ကီုရ၊ ပ္ဍဲဗော်ညဳသၟဟ်မန်လေဝ် အတိုၚ်သၞၠောဝ်ဗော်ညး အခန် ( ၆ ) ပိုဒ် ( ၁၂ ) ( ခ ) ကုသၟတ်မန် ပေၚ်အာယုက် ( ၁၈ ) သၞာံဂှ် ညးပံက်လဝ်တြၚ်နွံကီုရ၊ သရောပ်ဟီုတှေ် သၟတ်မန်တအ်ဂှ် စပ်ကဵုအခေါၚ်အရာ ကၠောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီု ပရေၚ်ပၞာန်ကီု စပ်ကဵုဒတုဲဖဵုကောန်ဂကူ အလုံသီုဖအိုတ်ဂှ် အခေါၚ်တမ်မူလဇကု နွံဒၟံၚ်တုဲတုဲအိုတ်ရောၚ် သာ်ဝွံ မိက်ဂွံဟီုရ။
ဒှ်ဂကူမန်မွဲ ဒှ်သၟတ်မၞုံကဵု ဇြဟတ်အစောံခိုဟ်ဟ်မွဲဂးတုဲ တၚ်မွဲဂှ် ဒးမၞုံကဵုလညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကဵု တၚ်ၜါဂှ် ဒးမၞုံကဵုစိုတ်ဓာတ်ဆာန်ဂကူ ဒးကတိုၚ်ကၟဟ်မဒှ်တုဲ ဒးကတဵုဒှ်တုပ်သၟဟ်ရောၚ်၊ ပ္ဍဲအရာဝွံ ကိစ္စပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂှ် ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်ကီုရောၚ် သာ်ဝွံ မိက်ဂွံဂးဟဂှ်၊ စိုတ်ဓာတ်ဆာန်ဂကူသၟးနွံ မဒှ်တုဲ ကိစ္စပ္ဍဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ယဝ်ဟွံစိုန်သကီုလဝ်မ္ဂး တုပ်သၟဟ်ညံၚ်ရဴညးမဟီုစ ထဴကဵုအဠက်ဗာ်ကၠကီုရ၊ ယဝ်ဟီုကၠးကၠးမ္ဂးတှေ် စိုတ်ဓာတ်ဆာန်ဂကူသၟးနွံ လညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဇကု က္ဍိုန်လျ ဟွံစိုန်သကီုမ္ဂး ပရေၚ်ကမၠောန်မန်တအ်လးလဝ် သီုဒှ်ဒဇုက်ဇလမာန်ရ၊ ကုသၟတ်မၞုံကဵု စိုတ်ဓာတ်ဆာန်ဂကူမဍာံပြ လညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် က္ဍိုဟ်ကေက် စိုန်သကီု ပ္ဍဲအရာဒးဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် သွက်ဂကူမွဲမွဲ ဂှ် ချပ်ဂၠိၚ်ဏောၚ် အေၚ်ဒုၚ်ဏောၚ် ဒုၚ်ယဵုကေတ် ဂလာန်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကီု လ္တူဂကူဇကုကီု ပေၚ်ၚ်ရောၚ် မဒှ်ရ။
သၟတ်မန် ပုိုယ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် တၚ်ပတဝ်က္ဍိုပ်ကီု စိုတ်ဓာတ်ကီု ပၟိက်ဆန္ဒကီု သကာတ်မြဟ်ဒၟံၚ် ဇၟာပ်ပ်ဒၞာဲဂှ် ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ်ရ၊ အရာမွဲမွဲ ကတဵုဒှ်ကၠုၚ် အတိုၚ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဇကုလးလဝ်ဂှ် ဟွံဒးဂၞပ်ကဵု ပ္ဍဲအာရီုစိုတ်ဇဴ ဇကုကေၚ်နွံကၠုၚ်လၟိုန်ကီုရ၊ သၟတ်မန်မွဲတၠ ဂွံဒှ်ညးစိစောန် ပ္ဍဲအရာကၠောန်ၜိုတ်ကေၚ်ကာကမၠောန်ဂှ် အရာကမၠောန် ရေၚ်တၠုၚ်ဂကူလဵုမွဲဟွံဟီု ဒးကီု ဗၠေတ်ကီု ပ္ဍဲကမၠောန်ဇကု မလုပ်ကၠောန်ဒၟံၚ် ပစ္စုပ္ပန်လၟုဟ်ဝွံ ဟေၚ်ရ ဒးပလေဝ်ရ၊ ပါယ်နူဂှ် ဍာန်ဟွံမွဲ ဇကုမွဲဓဝ်ဒးဂးတုဲ ကရဴထောံစး ကပိုက်ထောံပေဝ် ထောံကၠေံ အတို်ၚ်ရန်တၟံ ကောန်ဂကူဇကုဂှ် သာ်ဝွံ ကဵုဒှ်ဟွံထေက်ရ။
သၟတ်မန်ပိုယ်တ္ၚဲဏအ်ဂှ် ယဝ်ပါ်ကရေက်ထောံ ပိကဆံၚ်ဗွဲအပြောံမ္ဂး ၁။ သၟတ်မန် မၞုံကဵုလညာတ် ကဆံၚ်ပထမ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကဆံၚ်သၠုၚ် ၂။ သၟတ်မန် မၞုံကဵုလညာတ် ကဆံၚ်ဒုတိယ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကဆံၚ်လဒေါဝ် ၃။ သၟတ်မန် မၞုံကဵုလညာတ် ကဆံၚ်တတိယ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကဆံၚ်သဝ် ( လညာတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကဆံၚ်တတိယ သဝ်ဟီုဂှ် လညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မုဟွံကၠိုဟ်ခၠၚ်ဏီ မိက်ဂွံသ္ဂးရ ) မဒှ်ရ။
ကုသၟတ်မန် မၞုံကဵုလညာတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကဆံၚ်သၠုၚ်ဂှ် ဟွံမိက်သ္ဂးရ၊ သၟတ်မန် မၞုံကဵုလညာတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကဆံၚ်ဒုတိယကဵု ကဆံၚ်တတိယ ဟွံကၠိုဟ်ခၠၚ်ဏီဂှ် ပိုယ်တအ် ထေက်ဒးကဵုသၠုၚ်ပတိုန် လညာတ် ဗွဲမဗဗွဲကဵုဍာ်ဒကေဝ်ဍေံ ပ္ဍဲဘာပကတ်ပကေၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သဇိုၚ်ဂှ် ဗၞတ်ထေက်ကြိုက် ဒးသၟဟ်ပကောံကဵုဍေံမာန်ရ။
ကုသၟတ်ဇဂှ် ကာလပိုယ်ဒးကဵုဘာကဵုဍေံမ္ဂး ဂပ်ဝ်ဒးစွံအာရီုညိရ၊ မုဟိုတ်ရောဟီုတှေ် ကုသၟတ်ဇဏအ်ဂှ် ဒှ်ညးမၞုံကဵုလညာတ်ၜတ်တ် ပိုယ်ဟီုဟီုရ ဘာလညာတ်သၠုၚ်လောန်အာလေဝ် ဍေံတအ်က္ဍဟွံစိုပ်၊ ဟီုဂၠေံဂၠေံ တှေ် ဍေံဗက်ဟွံဂတာပ်က္ဍၚ် ဗွဲမဗဗွဲကဵုလညာတ်ဍေံ ဒးကဵုအာတန်ဗတောန်တှေ် ဂပ်ဝ်ဂၠိုၚ်ညိဏောၚ်၊ ကဆံၚ် သဝ်အိုတ် ဒးကဵုဗှ်လိက်ပရိုၚ် လၟေၚ်ဂိတုလၟိုန်မဒှ်တုဲ သဇိုၚ်အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဇကု အကာဲအရာဂကူ ပကတိ ဗီုကတဵုဒှ်မံၚ်လၟုဟ်ကီု ပရေၚ်လစွံစိုတ် တၠအဝဵုတအ်ဂှ် ထေက်ကဵုဒးဗတောန် ဒးလဴပူသောၚ်ကလးကဵု ဍေံဂၠိုၚ်ၚ်မ္ဂး ပရေၚ်ကမၠောန်ကောန်ဂကူ သွက်ဍေံဂှ် ပဵုတုဲစိုပ်တရဴဂၠိုၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ညာတ်ကေတ်ရ။
ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်ကမၠောန်ရေၚ်တၠုၚ် ဒဖဵုဂကူမွဲမွဲ ဒၞာဲသၟဟ်အစောံဂှ် ဒးဒၞာဲကဵုဍေံလေပ်ရ။ နယ်ကယ် လွဳသၟတ်ဟီုဂှ် ဒးအာဗီုပြၚ်ဏအ်ရ၊ ယဝ်မိက်ဂွံဟီု ဗွဲတြးမ္ဂး ၁။ ပိုယ်ဒးကဵုဘာ ဆေၚ်စပ်ကဵု သၠုၚ်လညာတ် သၟတ်ဇၟာပ်ဒေသရောၚ် ၂။ ဒးကော်ဘိက်ပၟိၚ် ညံၚ်သၟတ်မန်တအ် စိုတ်ဂွံလုပ်စ ပ္ဍဲပရေၚ်ဂကူဂၠိုၚ်ၚ်ရောၚ် ၃။ ဒးကဵုဒၞာဲကဵုဖျုန် ဒၞာဲကမၠောန် ဍာ်ဒကေဝ်နွံနွံ ဗွဲမဗဗွဲကဵု ပၟိက်ဆန္ဒဍေံတအ်ရောၚ် ဣဝွံ ဒှ်တမ်တုဲ ဒးကၠောန် အာရောၚ် မဒှ်ရ။
ပ္ဍဲဂကူမန် ပိုယ်အရာသ္ပထောံ ဥပေက္ခာဟွံဂွံဂှ် သၟတ်မန်ဂှ် ကိစ္စဇၞော်အိုတ်ရ စပ်ကဵုဂွံမၚ်မွဲ ကောန်ဂကူ ပ္ဍဲအနာဂတ်ဂှ် စပ်ကဵုကဏ္ဍဏအ် သ္ပထောံ သုတေသန ပ္ဍဲမန်မွဲ ထေက်ကီုရ၊ ဗီုအဲဟီုလဝ်လ္တူဂှ်ရ သၟတ်မန်တအ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ညံၚ်ဟွံဝိဝိၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူဂှ် နကဵုညးက္ဍိုက်က္ဍိုပ် ကောန်ဂကူမွဲ ဒးကေတ်တာလျိုၚ် ဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်အာမာန်ကီုရ၊ နဲကယ်ပရေၚ်စန္ဒက်စှေ်စှေ်မွဲ နဇိုၚ်နတဲ ပတဝ်အာက္ဍိုပ်တုဲ ဒးကၠောန်ကဵုပေၚ်ၚ်မ္ဂး ညးဆာန်ဂကူ ပ္ဍဲမန်ကီု ပ္ဍဲဒပ်ပၞာန်မန်ကီု ဂၠိုၚ်တိုန် နမတ် ကြက်ဂွံဆဵုညာတ်မာန်ကီုရ။
ဟိုတ်ဂှ်ရ မိက်ဂွံဟီုသရောပ်ထောံ သီုဖအိုတ်မ္ဂး ပ္ဍဲအခိၚ်တ္ၚဲဏအ် ပ္ဍဲအခိၚ်လၟုဟ်ဝွံဂှ် မၞိဟ်ချဳဒရာၚ် သွက်ဂကူမန်တအ် ညံၚ်ဂွံဗၠးၜးဂှ် နွံဆမွဲဂကောံဍောတ်ဓဝ် မဒှ်တုဲ ယဝ်တော်ကေတ်ကဵု ဂၠံၚ်တရဴဂကူပိုယ်မ္ဂး တၚ်ပတဝ်လဝ်က္ဍိုပ်ကီု တၚ်ကော်ဆဴကီု တၚ်က္ဍိုန်လျကီု ပဵုတုဲဒးဇီုက ပိုက်ကၠုၚ်ဂၠိုၚ်က္ဍၚ်ရ၊ ပါယ်နူဂှ်ပၠန် ပ္ဍဲဂကူဇကုကဵုဇကုလေဝ် သီုဒးဒုၚ်သ္ပထောံ ဗွဲဥပေက္ခာဏီတုဲ ပွသာ်ဝွံ ဍေံဖန်ဗဒှ်အာ ညံၚ်ဂၠံၚ်တရဴဂကူပိုယ် ဂွံဂၠိၚ်သ္ၚောံလေဝ် ပါလုပ်ကီုရ၊ ပ္ဍဲအခန်ဝွံ ညံၚ်သၟတ်မန်တအ် ဂွံဘိုၚ်ပါလုပ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂၠိုၚ်ၚ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဒပ်ပၞာန်မန်ဂၠိုၚ်ၚ် ညံၚ်ဇြဟတ်ဂကူပိုယ် ဂွံကၟောန်ခိုဟ် ဒးကၠောန်ုၜိုတ်အာ နဇိုၚ်နတဲကီုအိုတ်စိုအ် မိက်ဂွံဖအောဝ်ဏာရအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.