Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

စပ်ကဵုအကာဲအရာ ပရေၚ်ပညာသၟတ်တအ် တ္ၚဲဏံတုဲ သ္ပသၟာန်သွဟ်လဝ် နာဲအံၚ်ထူ ကော် “နာဲဗညာမန်”

ညးပ္တိုန်ထ္ၜး – မိဝံသမန်

သၟာန် ။ ။ မ္ၚဵုရအဴ၊ အခိၚ်လၟုဟ်တှေ် သၟတ်တံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ပရေၚ်ယဲကပ်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဇီုကပိုက်ကၠုၚ်တုဲ ဍေံသာဲတိတ်အာ နူဗွိုၚ်ပရေၚ်ပညာ၊ ဍေံဇူထောံနူဘာဂၠိုၚ်မံၚ်လေဝ်၊ ဗွဲတၟေၚ်တှေ် ကွးဘာတက္ကသိုလ်တံ ကွးဘာတန်သၠုၚ်တံဂှ် ဒှ်စဂၠိုၚ်ညိ။ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု အကာဲအရာဏံတုဲတှေ် ညံၚ်ဍေံတံ ဂွံစိုပ်ကၠုၚ်ဂၠံၚ်ခိုဟ်ဂှ် ဗီုပြၚ်လဵုဒးဖန်ထေက် လညာတ်နွံဗီုလဵုကီုရော? ဟီုထ္ၜးကဵု ဗွဲကိုပ်ကၠာညိ။
သွဟ် ။ ။ စပ်ကဵုပရေၚ်ပညာတ္ၚဲဏံဂှ်တှေ် ယဝ်ရဒးလဴ ဒးဟီုဏောၚ်တှေ် ခက်ဒၟံၚ်တၟာဂလိုၚ်ရ။ မုရောဟီုတှေ် ယဝ်ရ ပိုဲလ္ပဟီု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲသာ် ပိုဲချပ်ရံၚ် ပရေၚ်ပညာဟီုတှေ် ဇှ်ဍေံလောဲမွဲဗီု၊ ပရေၚ်ပညာတံဏံတှေ် ဘဝမၞိဟ်ပိုဲ ဍုၚ်ကွာန်ဂွံဖောအ်ဗြေဝ် ဂွံတက်တဴအာ ပညာဂှ် ဍေံဒှ်အဓိကရ။ ကိစ္စတၞဟ်ဟ်၊ ကေၚ်ကာတၞဟ်ဟ် ပိုဲဒေံါစွံလဝ်ဂွံဟီုဂှ်လေဝ် ပညာဂှ် ဒေံါဟွံဂွံရ။ ကာလပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲတ္ၚဲဏံဟီုဂှ် ပြသၞာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် အဓိကမွဲရ ဣညအ် ညးဂလိုၚ်တံလေဝ် တီမံၚ်ရ။ အေဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ကိစ္စတံဏံတုဲ ဒှ်အာၜါလွးရ။ လ္ၚဵုဂှ် အလဵုအသဳလဵုတိုန်န်၊ ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ပညာဂှ် ပိုဲဒးဗ္တောန်ဏောၚ်၊ အလဵုအသဳတြေံတြေံလေဝ် ဗ္တောန်လိက်ဏံရ။ အလဵုအသဳတၟိတၟိလေဝ် ဗ္တောန်လိက်ဏံရ။ ကောန်ပိုဲ ဂွံလေပ်လိက် အခိၚ်လေဝ် ညံၚ်ဟွံဂွံအိုတ်ဂှ် ပိုဲစွံဏောၚ် အလဵုအသဳလဵုဒှ်ဒှ် အေဇှ်မွဲလညာတ်၊ တုဲမွဲလညာတ်ပၠန်ဟီုဂှ် အခိၚ်ကာလပၞာန်အလဵုအသဳ သီလဝ်အဝဵုတံဏံဂှ် အဓိက လညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ထံက်ဂလာန်ဟွံမာန်၊ ဒုၚ်တဲဟွံမာန်၊ ရဲတံဏံ ပြုပြေၚ်မံၚ်ပညာတံဏံဂှ် ပိုဲကတ်လဝ်အဓိပ္ပဲါဟွံမွဲပုဟ် ညာတ်ကေတ်ဗီုဂှ်လေဝ် နွံမံၚ်မွဲလွး၊ ညးဂှ်ဒးရော ညးဂှ်ဗၠေတ်ရောဟီုဂှ် လညာတ်ညးကဵုညး ဒးမံၚ်ဖအိုတ်ရ။ စနူအဲဟီုတှေ် ညးဂမၠိုၚ်တံလေဝ် တီမံၚ်ရ၊ အဲဒုၚ်ရုဲလဝ်မာဲ ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၂၀) ဏံဂှ် နကဵုသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲ ဒးဟီုတှေ် ပိုဲဟီုပညာဟာ၊ ပိုဲဟီုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟာ ဟီုဗက်ဟွံဂတာပ်ဂှ် ဍေံခက်အာရ။ ယဝ်ရ လညာတ်အဲရတှေ် ဆေၚ်စပ်ကဵုပညာဏံဂှ် ဒၞာဲလဵုဒှ်ဒှ်၊ ညးလဵုဒှ်ဒှ်၊ ညံၚ်ရဴကောန်ၚာ်တံ သ္ဂောံဂွံအခေါၚ်အရာ ဂွံကတ်ပညာဂှ် ညးတာလျိုၚ်တံ ကေတ်လျိုၚ် ဒးဖန်ဇန်မာန် ထေက်ဏောၚ်။ မုဟိုတ်ရောဟီုတှေ် ညးတာလျိုၚ်တံ ဥပမာ – နွံမံၚ်ပ္ဍဲကဵုပွဳဗွိုၚ်အလဵုအသဳတှေ် ၜိုတ်က္ဍစိုပ်ဂွံဂှ် အလဵုအသဳတံ ဒးဖန်ကဵုဏောၚ်။ နွံမံၚ်ဗွိုၚ်ပ္ဍဲပၠန်ဂတးတေံတှေ် ရဲပၠန်ဂတးတေံ ဒးဖန်ကဵုဏောၚ်။ အလဵုအသဳ နွံမံၚ်ဌာန်သ္ၚောဲတေံဂှ်လေဝ် ဗီုညးကဵုညး ဒးဖန်ကဵုဖအိုတ်ဏောၚ် အဲညာတ်ကေတ်ဟဂှ်။ ပရေၚ်ပညာဂှ် ညးဂှ်ဖန်ကဵုမှ ဒှ်ကၠုၚ်ပညာ ဟဂှ်ဟွံသေၚ်၊ ညးဂှ်ဖန်န် ပရေၚ်ပညာဂှ် ပရေၚ်ပညာရ။ အလဵုအသဳလၟုဟ်ဏံလေဝ် နကဵုတာလျိုၚ်အလဵုအသဳ ဆက်ကၠောန်မံၚ်၊ ဘာလေဝ် ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်ဂှ် ပံက်မံၚ်ရ။ ကွးဘာလေဝ် ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်ဂှ် နွံမံၚ်ရ။ လၟုဟ်လေဝ် ပ္ဍဲကဵုအလဵုအသဳ အေန်ယူဂျဳဟီုဟီု၊ ဗီုပြၚ်ညးကဵုညး ကၠောန်မံၚ်ရ။ ညးဂှ်ဒး ညးဂှ်ဗၠေတ် ပိုဲလ္ပဟီုမွဲသာ် ယဝ်ရ ပိုဲညာတ်အာ ရံၚ်အာကောန်ၚာ်တံ ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်ဍုၚ်ကွာန်နာနာသာ် ယဝ်ရ ပိုဲတံရေၚ်တၠုၚ်ကဵုဟွံမာန်ပုဟ် မၞိဟ်ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုမာန် ဒၞာဲလဵုဒှ်ဒှ်၊ ဌာန်လဵုဒှ်ဒှ်၊ အခေါၚ်ကောန်ၚာ်တံ ဍေံနွံဏောၚ်၊ အခေါၚ်ကတ်လ္ၚတ်နွံဏောၚ်ဟီုတှေ် ပိုဲတံ ထေက်ကဵု ဟွံကၟာတ်လဒဵုပုဟ် အဲညာတ်ဟဂှ်။ ကာလတ္ၚဲဏံ အလဵုအသဳပၞာန်တံ ခိုဟ်ကီု ပရေံကီု ပိုဲလ္ပဟီုရ ညးဂလိုၚ်တီ၊ ဆေၚ်ကဵုပညာဏံ ပိုဲဆဵုဂဗမံၚ် အကြာသၟတ်တံ၊ မၞိဟ်ဍောတ်တ်တံ၊ ကောန်ၚာ်တံတ္ၚဲဏံဂှ်တှေ်၊ နကဵုလညာတ် ကောန်ၚာ်တံ ဍေံတံတီကၠုၚ် ဍေံတံဇၞော်တိုန်ယျဟီုတှေ် သ္ဂုတ်သွာတ်ညးကဵုညး သ္ဂုတ်သွာတ်မာန်၊ ကောန်ၚာ်ဍောတ်တ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဆေၚ်စပ်မံၚ်ကဵု မိမတံ နွံတၟာဂလိုၚ်ရ။ မိမတံ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်တုဲ ကောန်ၚာ်တံ ဍေံဗက်အာဂှ် ဒှ်ဓမ္မတာရ။ လၟုဟ်ကလေၚ်ရံၚ်အာ ကွးဘာတံ ကလေၚ်တိုန်ဘာ ပ္ဍဲကဵုဘာအလဵုအသဳတ္ၚဲဏံဂှ်တှေ် ရံၚ်ကဵုတၟံကၠံဟီုမ္ဂး ဍေံအောန်စှေ်အာတၟာဂလိုၚ်ရ။ ဆဂး ဍေံအောန်စှေ်တၟာဂလိုၚ်ကီုလေဝ် ဒေံါမံၚ်ဟာဟီုဂှ် ဍေံဟွံဒေံါအာပုဟ် ဍေံဆက်အာဟဂှ်ရ၊ ဍေံဆက်အာဟီုတှေ် စိုပ်မွဲအခိၚ် ပိုဲဗက်ဟွံစိုပ်၊ ဗက်ဟွံဂတာပ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ်တှေ် အကြာကောန်ၚာ်ကဵု ကောန်ၚာ်တံ ဍေံဟအာ၊ အာယုက်မွဲစွံတုပ်တုပ်ဖိုဟ်ရ ဍေံဂွံအာ ကွတ်ဟီုဟီု၊ လညာတ်ဟီုဟီု ဍေံတၞဟ်ခြာအာလေဝ် နွံရ။ တုဲပၠန် မၞိဟ်လ္ၚဵုတံဟီုဂှ် ပညာဏံ လေပ်လိက်ဘာမှ ဂွံတန်ဟီုဂှ် ပညာဟွံသေၚ် ပိုဲလေဝ်ကၠိုဟ်၊ ညးဂလိုၚ်တံလေဝ်ကၠိုဟ်၊ ၝဏံမွဲ ဟွံမွဲဍေံဟွံတုဲရ၊ ပညာဏံ လေပ်လေဝ်မုဟွံတၟေၚ် ဟီုကီုလေဝ် ဠပိုဲကၠောန်ကမၠောန်မွဲမွဲသာ်မ္ဂးတှေ် တဆိပ်ကြာ မုပိုဲဂွံလဝ်နွံ၊ အေဇှ်လေဝ် တၚ်သၟာန်ဍေံနွံမွဲကီုတုဲ ၝဏံ ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်ကီုဏောၚ် ပိုဲညာတ်ဟဂှ်၊ မုဒှ်ဒှ် မိမတံကီု၊ အ္စာတံကီု၊ သၟာပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန်၊ ညးတာလျိုၚ်တံကီုဂှ်တှေ် ဗီုလဵုဒှ်ဒှ် အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ အကာဲအရာ ယဲကပ်ကီုဂှ် ညံၚ်ကောန်ၚာ်တံ သ္ဂောံဂွံကတ်အခေါၚ်ဗ္တောန်ဂှ် ပိုဲဒးဂ္စာန်ကဵုထေက်ဏောၚ်၊ ကောန်ၚာ်တံလေဝ် ဒၞာဲဇကုကြပ်ဂှ် ဇကုဒးဗ္စိုပ်ဏာ ဌာနဗ္တောန်ပညာဏံ၊ ဘာလဵုဒှ်ဒှ် ညံၚ်ဂွံစိုပ်ဂှ် ထေက်ကဵုဒးဆဝ်မ္ၚုဟ်ဏောၚ် အဲညာတ်ကေတ်ဟဂှ်၊ မွဲလ္ပာ်ဂှ် ပရေၚ်ပလီုပလာ်နာနာသာ်ဂှ် အကာဲအရာတ္ၚဲဏံဟီုဂှ် ပိုဲလေဝ်ဆဵုမံၚ် ဘပဠဟီုဟီု ဍေံနွံကၠုၚ်ဂှ် ၝဏံ ဍေံဒှ်ဟွံထေက်၊ ပိုဲဝေၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ဝေၚ်ပရေၚ်ပၞာန်ဟီုဂှ် ပဲါနူကဵု ဗွိုၚ်ပညာ ဏံတုဲ ဗီုလဵုဝေၚ်ၚ်၊ ဗီုလဵုသ္ပသ္ပ၊ စပ်ကဵုဗွိုၚ်ပညာဏံတှေ် မိက်ဂွံကဵုဗၠးဗၠးၜးၜး ဆက်အာညိ လညာတ်အဲ နွံဗီုဂှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ စပ်ကဵုအကာဲအရာ ပရေၚ်ဂီုကၠီုလေဝ် မိမကွးဘာတအ် ဖေက်လကိုတ်မံၚ်နွံ၊ လ္တူဏံရော ဗီုလဵု ညာတ်ကီု?
သွဟ် ။ ။ စပ်ကဵုမိမတံ ဖေက်လကိုတ် လ္တူဂီုကၠီုတ္ၚဲဏံဂှ် ဓဝ်ဍာံရ။ ဇၟာပ်မိမဂှ် ကောန်ဂၠံသြိုဟ်ညးတံ ဗီုလဵုဟီုဟီုရ ဒှ်စအန္တရာဲမွဲသာ် ၜါအရာဏောၚ်ဟီုတှေ် ပညာလေဝ် ညးတံသၠာဲကဵုကောန်ညးတံဟွံမာန်ဂှ် အၝေ ဏံ ဓမ္မတာရ။ တုဲပၠန် ပရေၚ်ဖေက်လကိုတ်ဏံ ညံၚ်ဂွံအောန်အာဟီုဂှ် အလဵုအသဳပ္ဍဲဏံကဵုဒှ်၊ အလဵုအသဳနွံဌာန်သ္ၚောဲတံကဵုဒှ်၊ ညးဂှ်ဒှ်ဒှ် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ပညာဏံ နကဵုသဘဴဓရ်ဟီုဟီု ပရေၚ်ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် ဒ္တူလိုၚ်မွဲမွဲ လဴကလးလဝ်ညးသ္ကံကၠးကၠးတှေ် ခိုဟ်အိုတ်ရ။ ဆဂး ဗီုလဵုစွံစိုတ်ရော။ နကဵုအဲ မိက်ဂွံသ္ဂးဂှ် ကောန်ၚာ်တံ ဗ္တောန်ပညာညိ ၜိုဟ်ဟ်သိုဟ်ဟ်၊ မုလေဝ်ဟွံပယှုက်ပထုဲပုဟ် ၜိုတ်အဆံၚ်ဂှ် လဴလဝ်ညးသ္ကံ လလောၚ်လဝ်ညးသ္ကံမာန်တှေ် မိမတံ ဓဝိၚ်ညးတံအောန်ညိ။ တုဲပၠန် ညးတာလျိုၚ်တံသီုဖအိုတ် အလဵုအသဳဏံကဵုဒှ်၊ ဆေၚ်ကဵုအ္စာတံဒှ်ဒှ်၊ သဘာဝအိုဿီုဂှ် ပရေၚ်ဂီုကၠီုကောန်ၚာ်တံ ဒးကေတ်လျိုၚ်မာန် ဏောၚ်။ ယဝ်ရ ဟဂှ်ဟွံသေၚ်တှေ် ဓဝ်ပတှေ်မိမတံ အောန်ကၠုၚ်ရ။ အေဇှ်တှေ် ပိုဲကေတ်တာလျိုၚ်မှ ဍေံပြေပြံၚ်ရ။ ဆဂး ပိုဲကေတ်လျိုၚ်မာန်ဟီုဂှ် ပရေၚ်ဏံ ညးဂှ်ကၠောန်၊ ညးဂှ်သ္ပပရေံဂှ် ပိုဲညာတ်ကေတ်ဟွံမာန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ခေတ်ဏံ ကာလဏံ မုလေဝ်ပိုဲပတှေ်စဖအိုတ် ပတှေ်ဟွံဂွံပုဟ်တှေ် ပရေၚ်ဖေက်လကိုတ် မိမတံဂှ် ဍေံနွံဏောၚ်၊ ညးတာလျိုၚ်တံ ညံၚ်ဂွံကေတ်လျိုၚ်မာန်၊ မွဲပၠန်ဂှ် ညးဆက်စပ် ရဲဝေၚ်မံၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်ပၠန်ဂတးဏံဂှ် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ပညာဏံဂှ် ပိုဲဟွံပယှုက်ပထုဲပုဟ် ယဝ်ရ ပိုဲဂံၚ်လလောၚ် ၜိုတ်အဆံၚ်ဂှ်မာန်ဏောၚ်တှေ် မိမတံ ဓဝိၚ်ညးတံအောန်အာမာန်ဏောၚ်။
သၟာန် ။ ။ အတိုၚ်ပိုဲကေၚ်ဟီုလဝ်ကၠာတေံဂှ်ရ ကောန်ၚာ်တံဂှ် ယဝ်ရသ္ၚောဲခြာနူပရေၚ်ပညာတှေ် ဂွံစိုပ်အာ လ္ပာ်ဂၠံၚ်ခိုဟ်ဂှ် အောန်မံၚ်ဏောၚ်၊ ညးလ္ၚဵု စကာဂဥုဲၜူမာဲလေဝ် နွံမံၚ်ကၠးကၠးဏောၚ်၊ အေလ္တူအကာဲအရာဏံဂှ် မိမတံ ဗီုပြၚ်လဵု ဒးထိၚ်ဒဝ်အာထေက် လညာတ်နွံသာ်လဵုတုဲ လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ကောန်ၚာ်တံ အဝဲဗ္တောန်ပညာ စနူအာယုက် ၜိုတ် (၅) သၞာံ စဵုကဵု (၁၆/၁၇) သၞာံ ဟီုစ၊ ကာလအဝဲဍေံတံ သွက်ဂွံဗ္တောန်လိက်သ္ဇိုၚ်ဟွံမွဲ၊ ကောန်ၚာ်တံဏံဂှ် ယဝ်ရ ဍေံဟွံဂွံမံၚ်ဘာတှေ် ဍေံယောၚ်ယာနွံတွဵုရ၊ ခိုဟ်အိုတ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံစိုပ်အာ ဌာန်ဗ္တောန်မွဲမွဲသာ် အေတံဏံဂှ် ပိုဲဒးဂၠာဲနဲရ။ တုဲပၠန် မိမလ္ၚဵုတံဂှ် ဟိုတ်နူပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟွံခိုဟ်တုဲ ဟွံမိက်စွံဘာကဵုကောန် အေဇှ်ဂှ် ဓမ္မတာရ။ ဆဂး ဟိုတ်နူပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပိုဲဟွံမိက်စွံဘာအလဵုအသဳပုဟ်ဟီုတှေ် အလဵုပိုဲစွံ ဒးဂၠာဲလဝ်ဒၞာဲဏောၚ်၊ ပရေၚ် အခိၚ်ကောန်ၚာ်ဟီုဟီု ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်ဟီုဟီု နာနာသာ် မွဲမွဲဒၞာဲ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဂှ် ဍေံဒးနွံဏောၚ်။ လၟုဟ်ဟီုဂှ် အခေါၚ်ဗ္တောန်လိက်ဂှ် ဍေံနွံမံၚ်ရ။ ဥပမာ – ဟီုစတှေ် ဟွံမိက်စွံဘာအလဵုအသဳတှေ် ဘာတန်ဗ္တောန်တၞဟ်ဟ် မပ္တံကဵုအ္စာကျူယှေန်ပ္ဍဲသ္ၚိ ဍေံနွံဏောၚ်၊ ယဝ်ရဗီုဂှ် စွံဟွံမာန်ပုဟ်ဟီုလေဝ် ဘာလ္ၚဵုဂှ် ညးတံကေတ်ခရိတ် ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်တုဲတှေ် ညးတံဗ္တောန်မံၚ်ကဵု၊ အေဗီုတံဂှ်လေဝ် ပိုဲစွံဂွံ။ ဥပမာ ဗီုဘာ (ရာမညရဌ) တံ ကောန်ၚာ် အဝဲဍေံ အဝဲဍေံ ညးတံ ကဵုဒၟံၚ်တန်ဗ္တောန်ဂှ်လေဝ် ဍေံနွံ၊ ဘာကဵုမံၚ်တန်ဗ္တောန်၊ ကွတ်ဗ္တောန်တံ နွံမံၚ်နာနာသာ်တှေ် အေဒၞာဲတံဏံ ပိုဲထေက်ကဵု ဒးစွံလဝ်ရ။ ယဝ်ရ ဗီုဂှ်ဟွံသေၚ်ပုဟ် နွံပ္ဍဲသ္ၚိဇကုရ ဍေံပြးမံၚ် အကြာကွာန်၊ အကြာအရာပ်ဏောၚ်ဟီုတှေ် ပိုဲညာတ်ကေတ်ဖအိုတ် ဟွံမာန်ပုဟ်လေဝ်၊ ကောန်ၚာ်တံဂှ်တှေ် ဍေံအာကဵုသ္ကံရဲဍေံဏောၚ်၊ သ္ကံရဲခိုဟ်ဟ်နွံတှေ် ဍေံခိုဟ်အာဏောၚ်၊ သ္ကံရဲပရေံပရေံတှေ် ဍေံပရေံအာဏောၚ်။ ဆဂး ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်တှေ် ဒေသတိဍာ်မန်ပိုဲ စပ်ကဵုပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲဟီုဂှ် ဍေံဂၠိုၚ်ကၠုၚ်မံၚ်ရ။ ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ဏောၚ်ဟီုတှေ် ညးဂှ်လေဝ် ထိၚ်ဟွံမာန်၊ အလဵုအသဳလေဝ် ကေတ်ဟွံမာန်၊ ကာလတ္ၚဲဏံဂှ် အေဍေံဒှ်မံၚ်ဟဂှ်တှေ် ဘိုအ်ဂွံလီုဂှ် ဍေံဂၠိုၚ်အာဏောၚ်။ သရောပ်မ္ဂး မုဒှ်ဒှ် ဌာနဗ္တောန်လိက်၊ ဗ္တောန်ပညာမွဲမွဲဒၞာဲ၊ ဒၞာဲဇကုကြပ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံစွံဍေံတံ ဘာအလဵုအသဳဒှ်ဒှ်၊ ဘာကောန်ဂကူဒှ်ဒှ်၊ ဘာလဵုဒှ်ဒှ် စွံဍေံတံ မွဲမွဲဒၞာဲဏောၚ်ဟီုတှေ် ဍေံစုက်လုက်မံၚ်ကဵု ကိစ္စပရေၚ်တန်ဗ္တောန် လၟိုန်အခိၚ်တှေ် ကောန်ၚာ်တံ ဍေံဟွံလီုလာ်ဂၠိုၚ်စကွေံပုဟ် မိက်ဂွံကဵုကသပ် ဖ္တိုက်ဖၟောဝ် အေဗီုဂှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ စပ်ကဵုပရေၚ်ပညာတုဲတှေ် အရေဝ်ဂလာန်တၞဟ်ဟ် မုမိက်ဂွံဟီုနွံဂှ်လေဝ် ဟီုဗပေၚ်ကဵုညိကီု?
သွဟ် ။ ။ ပရေၚ်ပညာဟီုဂှ် ပၟိက်ဇၞော်အိုတ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ပိုဲဏံ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ ဍေံက္တဵုဒှ်မံၚ် ဂၠံၚ်လ္ပာ်ပရေံဟီုဟီု၊ နာနာသာ်တံဂှ် ဍေံဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ပညာဖအိုတ်ရဏောၚ် ပိုဲညာတ်ကေတ်ဟဂှ်လေဝ်။ ပညာနွံ၊ ဓဝ်စၚ်ခြၚ်ဍေံနွံ ဏောၚ် ပရေၚ်နာနာသာ်ဂှ်တှေ် ဗီုလဵုဟီုဟီု သ္ဂုတ်သွာတ်မွဲမွဲဂှ် ဍေံဂွံဗၠေတ်ဂှ်အောန်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကီု၊ ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်ကီု နာနာသာ်ဂှ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ပညာဖအိုတ်ရဏောၚ်ဟီုဂှ် ပညာဂှ် တ္ၚဲဏံ ပိုဲဗ္တောန်မံၚ်မှ ယးတေံ ကဠဳတေံ အနာဂတ်တေံ ပိုဲဂွံပြုပြေၚ်အာမာန်တှေ်၊ အေအခေါၚ်အရာဗ္တောန်ဏံဂှ် ပိုဲဒးဖန်ဗဒှ်လဝ်ကဵု ကောန်ၚာ်တံထေက်၊ တော်အာကဵု အခေါၚ်အရာကောန်ၚာ်တံဟီုဟီု၊ အခေါၚ်အရာမၞိဟ်တံဟီုဟီု၊ ကိစ္စဏံဂှ် ဟလဵုပလေဝ် ဍေံဒးနွံမံၚ်ဏောၚ်၊ မၞိဟ်တာလျိုၚ်တံ ဒးဖန်ဗဒှ်ကဵုဏောၚ်၊ အေဂှ်တှေ် မုဒှ်ဒှ် မိမတံလေဝ် အကြာခက်ခုဲ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဏံ လညာတ်ဇကု ဗီုလဵုနွံနွံ၊ ဒ္တူလိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဏံ ပိုဲဝိုတ်ထောံ တုဲတှေ် လ္တူလညာတ်ပညာတံဏံဂှ် မိက်ဂွံကဵုစွံထောံတၞဟ်ခြာ ပညာဂှ် နွံပၟိက်မိက်ဂွံညာတ်ပညာရ။ ဟဂှ်ဟွံ သေၚ်တှေ် တ္ၚဲဏံ ဍေံခက်ခုဲအာဗက်ဂတာပ်တှေ် ပ္ဍဲအနာဂတ်ဂတတေံ ဍုၚ်ပိုဲတေံ ပရေၚ်နာနာသာ် ဍေံခက်ခုဲ အာဂၠိုၚ်ရ။ နကဵုပိုဲလေဝ် ဗီုလဵုဟီုဟီု မွဲလ္ပာ်တေံဂှ် ရံၚ်အာကဵုတာလျိုၚ်တှေ် ပရေၚ်ဒုၚ်လျိုၚ် ကေတ်လျိုၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံဟီုဂှ် ၜိုတ်ထေက်ကြိုက် ပိုဲစွံလဝ်စိုတ်နွံကီုလေဝ် မုလေဝ်သ္ပကဵုဟွံဂွံ၊ ဠတှေ် စိုတ်ဂှ် ဍေံဟွံခိုဟ် မံၚ်ကီုရ။ ဆဂး ပရေၚ်ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်မ္ၚးမ္ၚးဂှ်တှေ် ၜိုတ်ပိုဲသ္ပမာန် ပိုဲသ္ပမံၚ်ဖိုဟ်၊ အကာဲအရာတ္ၚဲဏံ ဍေံပရေံမံၚ်ဗီုဏံဂှ် ပိုဲလေဝ် ဟွံခယျလဝ်ပုဟ်၊ ပိုဲလေဝ် ဟွံစၟဳစလဝ်ဗီုဏံပုဟ်၊ ဗီုဏံလေဝ် မွဲလှေ်လေဝ် ဟွံကေၚ်မံၚ်ကၠုၚ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ်ဟဂှ်တှေ် အေပ္ဍဲကဵုခက်ခုဲနာနာသာ်ဏံ သ္ဂုတ်သွာတ်မိမတံ ညံၚ်ဂွံသ္ဂုတ်သွာတ်အာ သွက်ကောန်ၚာ်ဍေံတံ ဍေံဂွံဒှ်အာ ဂၠံၚ်တရဴခိုဟ်ဟ်မွဲဂှ်တှေ် အဲမိက်ဂွံဖ္တိုက်ဖၟောဝ်အာ ဆၜိုတ်ဏံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.