Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

အမာတ်စိုတ်ခိုဟ်

စေတနာနာဲနွံပ္ဍဲပိုဲ
ကၠာပေဲါရုဲမာဲဟွံဒှ်
အာတ်သွဟ်ကေတ်မမာဲ
သီုဂၠာဲပကောံကဵုဇြဟတ်။
အဲအမာတ်ဍာံရ
ဟီုပၠကဵုရမျာၚ်
အတိုၚ်ပၟိက်စိုတ်ညးတံ
တၟံဒၞာဲဖ္ဍိုက်ဗပေၚ်။
တ္ၚဲပှ်စရၚ်မာဲ
နာဲဒှ်အမာတ်ယျ
သၞဂကူနာဲတတ်
ဇြဟတ်နာဲစိစောန်။
ဂွံအခေါၚ်ဗ္ဂေတ်စက်
သြန်လက်လုပ်ကၠုၚ်
သြုၚ်ပဲါညးဍုၚ်
ဟွံဒုၚ်ယၟုဂကူ။
အတိုၚ်ဟီုဟွံဒှ်
ကၠဟ်ဂကူကဵုနဲ
ပျဲစိုတ်ညးဂမၠိုၚ်
သၟောန်ပါၚ်ရစိုတ်ခိုဟ်။

စေတနာ လှာၜိုပ်

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

ဂလာန်ကျာတ်အိုတ်ဂှ်

သဘဴကောန်ၚာ်တအ်
နွံပၟိက်ကဵု ကပေါတ်ဝေၚ်မွဲမွဲမ္ဂး
ယာဲဣတ ဟွံရာန်ကဵုမ္ဂး လရိုအ်ဟေၚ်ရတီ
မိမဝါတ်လောဲ ကောန်ၚာ်လဵုမွဲ ဗ္စာဟွံဒးဂှ်
ဒှ်ဂလာန်ကျာတ်အိုတ် ပ္ဍဲမိမတအ်ရ။

သ္ဘဴမၞိဟ်ရပ်သြန် ဂိုၚ်သြန်တအ်ဂှ်
အခိၚ်ရပ်စပ်သုၚ်စောဲ မိပ်မြဟ်အီဂြိုၚ်
ကာလဒးပ္တိတ်သြန်မ္ဂး ဂၠာဲဒုဟ်သ္ပသၞ
စိုတ်ကၠလေဝ်က္တဵု ဖိုလ်အိုတ်ဇဳဝိ ဂိဒှ်ဍိက်မာန်
ဒှ်ဂလာန်ကျာတ်အိုတ် ပ္ဍဲညးဂိုၚ်သြန်တအ်ရ။

သ္ဘဴလကျာ် ယိုက်ဂၠေၚ်လဝ်သိက္ခာပိုဒ်
စွံစိုတ်စေတနာဗုအး တွံထ္ၜးကဵုဓရ်
ဂၠံၚ်နိဗ္ဗာန်ဟေၚ် ရေၚ်တၠုၚ်သွက်ဒါယကာ
ဒၞာဲညးနွံပၟိက်ပ္ဍဲဘာ ယဝ်ပ္တုဲဝတ်ဟွံမာန်မ္ဂး
ဒှ်ဂလာန်ကျာတ်အိုတ် ပ္ဍဲဒါယကာဘာတအ်ရ။

သ္ဘဴတၠပညာ အစောန်စရာဲဒးနွံ
ညာတ်မၞိဟ်ဒှ်ဒဒိုက် ရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်
ဗောဓိသတ်သၟိၚ်ကၞုဲ ဂွိၚ်ဖေက်ဂကူကၠက်
ဒက်ဇုက်ပ္ဍဲဂၞိၚ် လွိၚ်ကၠောံသၚ်တေံ
ကၞုဲဒေဝဒတ်ယုတ် ဓယောတ်ကၠောံကေတ်မာန်
ဒှ်ဂလာန်ကျာတ်အိုတ် လ္တူညးသပ္ပုရိုဟ်တအ်ရ။

သ္ဘဴသၟိၚ်တအ် ဍုၚ်လဵုမွဲဟွံဟီု
ဂွံလဝ်အလဵုသဳ ဗီုနွံပၟိက်ဂှ် ဖန်ဖက်ဂွံ
သၟိၚ်သမာဓိခိုဟ် ဍုၚ်ကွာန်ၜိုဟ်လဟိၚ်
သၟိၚ်စိုတ်ဟိန္ဏ ပါမလေပ်ကၠုၚ် ဍုၚ်ကွာန်သံၚ်ဗြံၚ်
ရံၚ်ဍုၚ်ညးလ္ၚဵု တဴတက်ပြာကတ် ဟိုတ်သၟိၚ်နွံညာဏ်
ဒှ်ဂလာန်ကျာတ်အိုတ် လ္တူညးအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်တအ်ရ။

ရာမည ဆီမန်တၠ
ဇီုပရိုက်

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

ယၟုဂကူလေၚ်

 ပန် ပန် ပန်ကဵုပါၚ်
ဟီု ဟီု ဟီုကဵုရမျာၚ်
ဂၠိုၚ်ကဵုဗီုဒယှ်ကြီုကေတ်

 ကၠောန် ကၠောန် စၞောန်ကဵုတဲ
ဂံၚ် ဂံၚ် အောပ်ဟီုမံၚ်
ပံၚ်ကဵုညးတှေ် မိက်ဂွံသ္ပအ္စာ

 အခါရံၚ်စိုတ်မၞးနတဲ
ပရဲဖဵုဍေံဆဵုယျ
မာန်ကဵုပါၚ် ဂိုၚ်လဝ်စိုတ်ဖေက်
ဗ္တိုက်သၠေက်မံၚ်စိုတ်ညးဂမၠိုၚ်
ဗီုဝိုၚ်ညးဂွံပြး ထ္ၜးမံၚ်ဂၠံၚ်
ဂံၚ်ဗီုဏံဂှ် ယၟုဂကူလေၚ်။

စေတနာ လှာၜိုပ်

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

ပခိုၚ်အိုတ်ညိ

ညံၚ်ဟွံဂွံဆက်ဒေါံကၟိုၚ်
ပခိုၚ်အိုတ်ညိ
ညံၚ်ရဴဝိပက်ဂွံအိုတ်
စိုတ်ဓါတ် ချိုတ်တုပ် ဂျိုၚ်တုပ်ကဵုဂွံနွံ —

ဆီပြး သှေ်ဝၚ်
ဂၚ်မံၚ် ပ္ဍဲအာရီု
ဆ္ဂး မၚ်စၟဳမံၚ်ဂှ် ဂီုကၠီု
ဍာ်ရမတ်ဒးပြဟ်မံၚ် ညံၚ်ရဴပုံအာဂီု —

ညးဒး ညးဒုၚ်
နူဍုၚ်စိုပ်ရး
ပြးဇးပေၚ်မံၚ် ဒေသဆီမည
သၞဟာ ? မိတ်ဟာ ? ညးမွဲဟွံဂံၚ်ချပ်ဗ္စာ —

ဣလဵုရော–? ဂီုကၠီုမန်
ဣလဵုရော–? ရီုဗၚ်မန်
ဣလဵုရော–? ဆာန်မ္ဂးရီုဗၚ် ဂိုဟ်မ္ဂးမၚ်မွဲ
ဘဲဝိပက် ထပိုတ်မံၚ်ရိုဟ်ကၞက် မၞိဟ်မၞုံကဵုကဆံၚ် —

အဝ် ဘဝဍိက်ပၠက်
ကြက်ဟွံမွဲ ညံၚ်ရဴဆုကြိက်
ညးထနိက် အဲဗါ် ဍေံဗိုန် ဗှေ်လိုန်
ဒုၚ်အာလၟိုန်ထာဝရ ရဟာ–? ဟံသာချပ်ရံၚ် —

ရာမည သ္ဂံၚ်နန် ကလအ်

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

ဒွါပါၚ်ကျာ် ဒှ်တသိုက်နာနာ

ကြာတ်ကြဴဘဝ
မာနဒးဖျဝ်
ဓဝ်လအေၚ်ဒက်ပ္တန်
ဖန်ဆဵုကုသဵု
ဖဵုခိုဟ်ဂ္စာန်ပ္တုဲ
ပါရမဳဒှ်ၚုဟ်မး
ဗၠးဘဲအန္တရာဲ
နာဲမိဂစာန်ကၠောန်
ကမၠောန်ထာဝရကုသဵု
ဖဵုနိဗ္ဗာန်မံက်
တော်ဒးဗၠးဒဒိုက်
တသိုက်ခိုဟ်ကလိဂွံ
ဇွောံမကုသဵု
ကျာ်ကဵုလဝ်အာဲ …

စေတနာ လှာၜိုပ်

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

တာလျိုၚ်မွဲ

 ကမၠောန်ရေၚ်တၠုၚ်
ကဵုကၠုၚ်ဝတ်တာလျိုၚ်
ဇြိုၚ်သာလ္ပပါ်ပဲါ
ဂၠာဲသွဟ်တၚ်ရန်တၟံ
လံမံၚ်ဟွံသေၚ် ဆဵုအခေါၚ်တၟေၚ်
 ပြေၚ်လဝ်ဂၠံၚ်တရဴ
ကောန်ဂကူတံ ဂွံကွာ်ဒး
နဗီုပြၚ်စေဝ်ပၞောန်
ကၠောန်ညဳမှဆဵုသွဟ်ဍေံ
ပိုဲပတှေ်မ္ဂး ဗၠးဘဝဍိက်မာန်
 အဘိဒါန်ပံက်လဝ်မတ်
ဍောတ်ဇၞော်တြုံဗြဴဟွံရုဲ
စိုတ်ဂၠုဲက္လေၚ်ဝးပ္ကဝ်
စဝ်လံက်ဍာ်ထဝ်တုဲ
ညံၚ်ဂွံက္လေၚ်ကျိုၚ်
 တာလျိုၚ်လုပ်ဝေၚ်
ညးအဲက္လေၚ်ဒက်ပ္တိုန်
ဖန်အခေါၚ်ခိုဟ်ဏံ
တာလျိုၚ်မွဲရ

စေတနာ လှာၜိုပ်

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

ဍုၚ်ကွာန်ကဵု မၞိဟ်

ဍုၚ်ကွာန်တ္ၚဲဏံ မုဒှ်ဗီုလဵု
လ္ၚတ်ကဵုအိုတ် ရံၚ်ကဵုကၠး
တၟးကၠုၚ်ပ္ဍဲဇဴစိုတ်တေံဏောၚ်။
ဒိုဟ်ဗၟံက်သ္ကုတ်လ္တူ ဗၟာတအ်စံၚ်တူ
ကြဴဂြဴတက်ကျာ လွဟ်သွဝ်မံၚ်လတူစး က္ဍိုပ်ညးဍုၚ်ကွာန်
သ္ၚိဌာန်ဟၟဲဒးဂြိပ်ဘဲပၞာန်
မၞိဟ်တအ် ဟိုတ်ဆာန်ဂကူဟာ ဆာန်ပိုန်ဒြပ်ဟာဂှ်
ဂၠာဲသွဟ်ဟွံဒးဏီဖိုဟ်။
ပၠံၚ်ခုၚ် ပၠံၚ်ဒၞာဲ ပၠံၚ်မာဲ ပၠံၚ်သ္ပအ္စာ
ဗှေ်တအ်သာလေဝ်
တေံညးဍုၚ်ကွာန်ဟၟဲကဵုဒုဟ်ဒဏ်တအ်ဂှ်
အေၚ်ကၠောဝ်ဗျဵုတဟၚ် ကြၚ်ကြောဝ်မံၚ်သ္ၚိဌာန်ယျ။
စမ်ကွတ်ပါ်ဆီ ဝေၚ်မံၚ်ပေဲါဇာတ်လၞီုဂှ်
ဒှ်ဍုၚ်ရုယှာကဵုယူကရိန်တေံလေဝ်
ပွိုၚ်ဒဵုတ္ၚဲဏံ ဝေၚ်ဇြဟတ်ပၠးလျး
ညးဂှ်မာန်ကျဂွံတီ လီုလာ်ဟွံချပ်
မၞိဟ်အိုတ်ကသပ်ဂှ် ဒှ်ညးဍုၚ်ကွာန်ဟၟဲကဵုဒုဟ်ဒဏ်တအ်ပၠန်။
မၞိဟ်ဟွံခိုဟ်ရ ပလီုမံၚ်ဍုၚ်ကွာန်
မၞိဟ်ခိုဟ်တအ် ဟွံတ္ၚအ်ပလီု
တီဆပၠံၚ်အဝဵုတှေ် ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဒှ်ဒုက္ခိတဖအိုတ်ဏောၚ်။

ဗညာဂံၚ်သ္ကာ(ဒ္စိတ်တိုၚ်)
ထတ်ယုက်/ဗဟဵု

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

မွဲတ္ၚဲမ္ဂး —-

ဒုၚ်ပၠိုတ်ထောံရဟာ –?
ပုစ္ဆာထေက်ကဵုဒးဂၠာဲသွဟ်
ရှ်သာထေက်ကဵုဒးတီ
ညးမွဲဟွံက္လေၚ်ခပ်သီမ္ဂး —-

ပၟတ်ချံက်လေဝ် ဟွံမိက်ၜံၚ်
ဂံၚ်ကြီုမံၚ်ဂှ် – ကေတ်ဍုၚ်ဗၠးၜး
ထ္ၜးမံၚ်ဆီ ဇြဟတ်ပ္ဍဲသွပ်လ္ပံ
ဆလအ်မှ ဂွံဒှ်မာန်ရော —?

ဟွံမၚ်မွဲမှ – ဗဳဇကၠက်
ဟွံမၚ်မွဲဂှ် – ဒှ်ဍိက်ဇမၠိၚ်
ဟွံၜိၚ်ကၠောံမ္ဂး ဗၠးၜးဂှ်လ္ပဟီုဏီ
ဆက်တုဲ ဗၠိုက်တၞီကၠက်စှေ်အာဏောၚ် —?

ယွံဂကူဟံသာ
ပမာညံၚ်ရဴ စှေ်ဍာ်ကျာံသ္ၚာဲ
ဗ္ဒာဲဒဵုကၠကိတ်
ဒးဒုၚ်ၚိတ်အာ အတိုၚ်ဏံရဟာ —?

ရမျာၚ်ကဴဝဴက္ညာၚ်မံၚ်အကြာ”က္ညၚ်”ဂှ်
ပြဟ်ယဝ်ဟွံချပ်ဗ္စာ ဟွံဂွံသတိမ္ဂး
ဘဝဟံသာကဵုဗၠးၜး ဆက်တုဲဒးသ္ၚောဲခြာ
မွဲတ္ၚဲမ္ဂး တုပ်ပၟာညံၚ်ရဴ ” ဂကူပျူ “ဏောၚ်ဂှ် —

ရာမည သ္ဂံၚ်နန် ကလအ်

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

လွဳၜံၚ်စိုတ်ဓာတ် ဗောဓိသတ်

 စိုတ်မိက်ပတုဲဖိုလ်
ကဵုညးလိုက်ရ
လောကတ္ထစရိယ။

 စိုတ်မိက်ပတုဲဖိုလ်
ကဵုဂကူမသ
ဉာတတ္ထစရိယ။

 သွက်ဇကုဒှ်ကျာ်
စိုတ်ဟံၚ်ပြာ်သတ်
ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယ။

 ညးစိုတ်ဓာတ်ပြဲ
ပ္ဍဲလိုက်ဏံရ
ကၠောန်ပတုဲဖိုလ်
ကဵုညးလောက။

 ညးစိုတ်ပြဲသၠုၚ်
ဒုၚ်ဒဒိုက်ဂ္စါန်ကဵု
ပတုဲဖိုလ်ကၠောန်ဆက်
သွက်ဂကူမန်ရ။

 သွက်ဇကုလေဝ်ရံၚ်
လွဳၜံၚ်စိုတ်ဓာတ်
လညာတ်ဗောဓိသတ်
ဟိုဲသၟတ်ရာမည။ ။

မနုဃံၚ်သရာဲ
(18.3.2022)

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

က္ဍဟ်ဗၠးၜး

-အ္စာမၞိဟ်ဂှ်က္ဍဟ်
ဖန်ဗဒှ်လဝ်စိုတ်
ဟိုတ်ခိုဟ်ပရေံ
ကၠေံစိုတ်ဓဝ်ဗ္စာ
ဖေက်မှာပ္ဍဲလိုက်
-မွဲစာ်မွဲဂွဳ
လွဳဟွံလေပ်မ္ဂး
ဗၠးၜးဘဝဂၠုဓီု
အရီုစိုတ်ဂတးပြံၚ်
ရံၚ်ဂတဟွံလေပ်
-ဒေပ်စိုတ်သိက္ခာသဝ်
ဓဝ်ပရဲဟွံကၠး
သွက်ဂကူဟွံလျးတၟး
ဗၠးၜပ္ဍဲဇကုက္ဍန်
ဖန်ဗ္ဂေတ်မံၚ်က္ဍဟ် မၞးဂှ်မုရော …
ကၞေဟ် – စေတနာ လှာၜိုပ်