Categories
ပရိုၚ် လဟိၚ်စိုတ် သၟာန်သွဟ်

စပ်ကဵုတန်ဗ္တောန် နဲကဲချူဒွက်၊ နဲကဲဟီုဂလာန်တုဲ ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်လဝ်ကဵု အ္စာတန်ဗ္တောန် “နာဲဇာတိနာဲ”

မာံသုခ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ ယွံမူ မူဂှ် ဒှ်ညးချူဒွက်မွဲတၠလေဝ်ကီု အကြာဏံ သွက်ဂွံထ္ၜးအာနဲကဲ တန်ဗ္တောန်ချူဒွက်လေဝ်နွံမိၚ်မံၚ်ရ၊ ဆက်စပ်တုဲ မိက်ဂွံသၟာန်ဂှ်တှေ် နကဵုညးချူဒွက်မွဲတၠ ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲ ဂယိုၚ်လမျီုဟွံမာန်ဏီ ဟီုဂးမံၚ်ရ၊ လ္တူဏံ နကဵုမူ ဗီုလဵုညာတ်လဝ်နွံ လဴစကဵုညိ။
သွဟ် ။ ။ ယွံ စပ်ကဵုအ္စာကၞေဟ်ချူဒွက်ဂှ်တှေ် မ္ၚးနူကဵုဂယိုၚ်လမျီုဟွံမာန်ဂှ် ရဲစိုတ်လုပ်စလေဝ် အောန်မံၚ်ဟဂှ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုသွာၚ်အ္စာကၞေဟ်တၟအ်ကွပ်တအ်ဂှ် ဆ္ဂး ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ဂွံမၚ်မွဲလွဳပရာလိက်ပတ်တုဲတှေ် ရဲညးဇြိုဟ်နက်ကဵု လိက်ပတ်တအ်ဂှ်တှေ် စိုတ်ညးထတ်မံၚ်ဟဂှ်ရ ညးဂွံကၠောန် အဲညာတ်ကေတ်ဗီုဏံတုဲတှေ် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ် ယဝ်ရတၚ်စၟဳစကဵု အ္စာကၞေဟ်ဂှေ်တှ် ဍေံဟွံမွဲပုဟ်၊ ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်ဍေံနွေံတှ် ပရေၚ်ဍုက်ကေဝ် ပရေၚ်ဒဒှေ်ယှ် သွက်ဘဝၜိုတ်ဏံ။
သၟာန် ။ ။ ယွံ မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် စပ်ကဵုရဲချူဒွက် ပ္ဍဲကဵုဒွက်မွဲဒွက်ဂှ် ဂလိုၚ်လဵုဒယှ်ဒယှ်အာ နကဵုယၟုညးချူဒွက် ညးဂွံတီဂှ် အောန်မံၚ်၊ လ္တူဏံရော ဗီုလဵုမူညာတ် နွံမံၚ်ကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ယွံ ခိုဟ်ကွေံ တၚ်သၟာန်ဏံ၊ ပိုဲနူဍောတ်ဍောတ် အခိၚ်ကတ်လိက်တေံလေဝ် ပိုဲဆဵုရဲအ္စာကၞေဟ်ချူဝတ္ထု ချူဒွက် ချူကဗျ၊ ပရေၚ်စပ်ကဵုချူဏံတှေ် ပရေၚ်သ္ပသမ္တီ ပ္ဍဲကဵုညးဍုၚ်ကွာန် ပုရိသာဒ်ကောန်ဂကူတအ်ဂှ် ညးဟွံသ္ပတီလဝ်ဟွံသေၚ် ညးဟွံတီလဝ် အကာဲအရာဂွံသ္ပသမ္တီ သွက်ရဲချူဂှ်တုဲတှေ် အသိၚ်အလိုန်ဍေံဟွံသၠုၚ်တိုန်၊ ပဵုနူဂှ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုခေတ်တဴတက်လၟုဟ်ဏံဂှ် ပရေၚ်သ္ပသမ္တီ သီုဍေံအောန်စှ်အောဏီ၊ ရံၚ်ထံက်ကဵု သၟာဒယှ်ဒွေက်အခိၚ်တေံတှေ် သွာၚ်ဒွက်တှေ် ဗီုအ္စာဇၞူတအ် အ္စာချူဒွက်ပ္ဍဲကဵုမန်ဟီုတှေ် ဨကရာဇ်အ္စာချူရ၊ လ္ၚဵုဂှ်တှေ် အ္စာတၠဗန်တအ် အမ်သဝ်မန် ကောန်ဆာန်မန် ဗညာတၠနာဲတအ် စုၚ်အခိၚ်လျးဟံသာတေံ ဂဳတမန်တေံ၊ သၟာဒယှေ်ဒွက်တိုန်စၚ်ဏောၚ်တှေ် ညးတအ်လဴမံၚ် ညအ်ဂှ်အ္စာကၞေဟ်ယၟုဏံယၟုဏံတုဲ ညးတအ်ဟီုပရူဖျုန်ဒွက်ညိတုဲတှေ် ညးတအ်ဒယှေ်၊ အခိၚ်ပိုဲမိၚ် သော်ဇကုပိုဲစူမံၚ်ဏောၚ် ဒဒှ်ရအ္စာကၞေဟ်လေဝ် ဂွံဒုၚ်စသိုၚ်ပ္ဍဲဒၞာဲဂှ်ကီု၊ ညးတအ်ဍောၚ်ပြေ၊ အခေတ်လၟုဟ်ဏံဂှ် ခေတ်လ္တူလပှ်ကျာလေဝ်နွံ ပရေၚ်ဆက်စၠောံလေဝ်ခိုဟ်ဏောၚ်၊ ဆ္ဂး ရဲအ္စာကၞေဟ်တအ် တၚ်မိပ်မြဟ်ပ္ဍဲစိုတ် ပ္ဍဲက္တောဝ်သောတဏံ ဂွံမိၚ်အောန်မံၚ်ဏောၚ်၊ ဗီုဂှ်တှေ် ပဵုတုဲတှေ် ဍေံဍိုန်စှေ်၊ တၚ်ဍေံဍိုန်ဏံဂှ်ညံၚ်ဂွံဓမံက်ပတိုန်မာန် ညအ်လေဝ် သွက်ဂွံဒးဂ္စါန် အဲညာတ်ကေတ်ဗီုဂှ်။
သၟာန် ။ ။ ယွံ လ္တူအကာဲအရာ ဟီုနူကၠၚ်ဏံတှေ် သွက်ရဲအ္စာကၞေဟ်တၟိတၟိတအ် ဍေံဂွံမံက်တိုန် ညးဝါသနာမံၚ်တအ် ညံၚ်ဂွံမံက်တိုန်သွာၚ်ချူဒွက်ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်မာန်ဂှ် နကဵုမူ ဗီုလဵုမိက်ဂွံကဵုလညာတ်နွံရော?
သွဟ် ။ ။ နကဵုပူဂဵုအဲတှေ် အဓိကဍေံ အ္စာကၞေဟ်ချူလိက်တအ် လိက်ပရေၚ်ကဵုဒှ် လိက်ဒွက်ကဵုဒှ် ဍေံဂၠိုၚ်တိုန်မှလေဝ် ပရေၚ်သ္ပသုတေသန လက္ကရဴဍေံမံက်ကၠုၚ်ဏောၚ်၊ ဍေံမံက်ကၠုၚ်ဏောၚ်တှေ် ပရေၚ်မၚ်မွဲလိက် ကြက်ရှ်သာမၚ်မွဲအာ လိက်ပတ်ဇကု ဍေံဒှ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲမန်ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်ဏောၚ်၊ ယဝ်ရ အ္စာကၞေဟ် သွာၚ်စုၚ်ချူအောန်မံၚ်ဏောၚ်တှေ် ကြက်လိက်ရှ်သာလိက်တအ် ဍေံအောန်စှေ်ကၠုၚ်ဏောၚ်၊ မုဒှ်ရောတှေ် ချူဏံဂှ် ဍေံဒှ်မံၚ်ဗယာပ်မေတ္တာ ပရေၚ်အာရီု အရၚ်စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူမွဲမွဲဍေံခိုၚ်မံၚ်ဏောၚ်။
ဆေၚ်စပ်ကဵုဒွက်ဏံ အောန်ကွေံကွေံ၊ ဂွံဂွံပံက်တိုန်ပါၚ်တြၚ် အခေါၚ်အရာဆဵုဂဗကဵု အ္စာကၞေဟ်တၟိတၟိ တန်ဗ္တောန်ကီု မုကီုဂှ် အောန်ကွေံကွေံ၊ မုပရောတှေ် ဒွက်ဏံဂှ်ဍေံကၠုၚ်ဗီုပြၚ်လိက်ဇၟန် အကြာကဗျ အကြာလၚ်္ကာဆန် လၚ်္ကာကယျဟ်တအ်ဏောၚ်၊ နဲကဲဍေံချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ် ဗီုပြၚ်ဍေံစှေ်စှေ် အ္စာတမၠာတမၠာတအ်လေဝ် ဖျေံလဝ်ဗီုပြၚ်ချူဂှ်လေဝ် ဍိုက်ဍိုက်ပေၚ်ပေၚ်ဟွံမွဲ၊ ဍေံဟွံမွဲတှေ် ဒှ်မံၚ်အခိုက်ဒတန် လၟုဟ်တှေ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုဝါသနာဏောၚ်၊ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုလညာတ်ဏောၚ်၊ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်ဏောၚ် ချူတဴမံၚ်ညးသ္ကံ ဗီုဂှ်ဏောၚ်တှေ် ဒးဓမံက်ပ္တိုန် အသိၚ်အလိုန်မွဲမွဲဏောၚ်တှေ် ဆေၚ်စပ်ကဵုဒွက် ဒးကသေံကၟဝ် ဒးကဖှ်ပ္တိုန်ရှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဂွံသ္ပသမ္တီ လ္တူအ္စာကၞေဟ်ချူဒွက် အဓိပ္ပါဲဗီုဂှ်ဏး။
သၟာန် ။ ။ အဓိက ညံၚ်အ္စာကၞေဟ်ချူဒွက် ဂွံမံက်တိုန်ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်မာန်ဂှ် နွံပၟိက်မံၚ် လ္တူပရေၚ်သ္ပသမ္တီ တၟာဂလိုၚ်ဏောၚ် ဗီုဂှ်လေဝ်မူဏး။
သွဟ် ။ ။ ယွံ ဇှ်ဂှ် အဓိက ဇြိုဟ်နက်အိုတ်ရ၊ တန်တဴပ္ဍဲသ္ပသမ္တီဏောၚ် ညးဂွံကၠောန်ကဵုသွာၚ် အ္စာကၞေဟ်ချူဒွက်ဏံဂှ် ဟွံမွဲပုဟ်၊ ညးမွဲဟွံဂွံကၠောန်လဝ်ဏီပုဟ်၊ အခိၚ်ဂဳတမန်ပေၚ် (၃၀) သၞာံ အဲဗက်ဂၠာဲချပ်ကဵု တၠပညာအ္စာကၞေဟ်တအ် ခမဳသၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာတအ်ဂှ်တုဲ မိက်ဂွံကၠောန်နာဗီုဏံဟီုတုဲ ညးတအ်ဟီုခိုဟ် မိပ်စိုတ် ကိုပ်ကၠာနူညးဟွံဂွံချိုတ်ဏီတှေ် ဒဒှ်ရဂကူညးတအ် သ္ပမံၚ်စၟတ်သမ္တီ နကဵုကၞေဟ် ဒဒှ်ရဒှ်မံၚ်ဂုဏ်ဖဵု အရၚ်ဂကူဏောၚ် နကဵုကၞေဟ်ညးတအ်ဂှ် ချူဓဇက်မံၚ်ဝၚ်ဂကူဏောၚ်၊ ဇှ်ရ ပိုဲကၠောန်ဂွံမွဲအလန်၊ သွာၚ်အ္စာကၞေဟ်ချူဒွက်ဏံဏောၚ်တှေ် အောန်ကွေံကွေံ။
သၟာန် ။ ။ ယွံမူ နကဵုဂလာန်လက္ကရဴအိုတ် မုမိက်ဂွံဗ္ကန်စနွံရော ဟီုကဵုညိကီု။
သွဟ် ။ ။ မိက်ဂွံဗ္ကန်ဂှ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုသွာၚ်အ္စာကၞေဟ်ချူဒွက်ဏံလေဝ် ဍေံဒှ်မံၚ်အရၚ်ဒတုဲဖဵု မၚ်မွဲလိက်ပတ် ဒှ်မံၚ်တမ်ရိုဟ် ချူဓဇက်ဝၚ်ဂကူ ဒှ်မံၚ်ပရေၚ်ဗယာပ်မေတ္တာနာနာ အကြာကောန်ဂကူမွဲကဏ္ဍကီုရဏောၚ်၊ ဇှ်ရတှေ် သၟတ်တၟိတအ်ကီု ညးဆာန်ဂကူတအ်ကီု မိက်ဂွံကဵုညာတ်ကေတ် ကြက်ရှ်သာ ပ္ဍဲကဵုအ္စာကၞေဟ်ဏံ ဒှ်မံၚ်တၚ်အဓိက ပ္ဍဲဂကူကီုဏောၚ်၊ မိက်ဂွံကဵုချူတိုန်ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ် အ္စာကၞေဟ်ချူဒွက်မန် မိက်ဂွံကဵုမံက်တိုန်ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ် မိက်ဂွံကဵုကောန်ဂကူတအ် သ္ပကၠုၚ်သမ္တီ လ္တူအ္စာကၞေဟ်တအ်ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်၊ ပရေၚ်သ္ပသမ္တီဂၠိုၚ်တိုန်မှလေဝ် အ္စာကၞေဟ်မန် ဍိုပ်ဍဴရာၚ်ကဴ ပ္ဍဲဂကူပိုဲ ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ဏောၚ် မိက်ဂွံဗကန်ဆၜိုတ်ဏံရ။

Categories
ပရိုၚ် လဟိၚ်စိုတ်

စပ်ကဵုပရေၚ်အခက်ခုဲ ရဲသၟာအနုသုခုမမန်တံတုဲ ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်လဝ် ဇာတိနာဲ သၟာအနုသုခုမမန် ဂကောံကေၚ်ကာ “ဂဳတပံၚ်ကောံ”

ဗညာအံၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ စနူယဲကပ် (Covid) ဏံကီု သီုကဵုပၞာန်ထိၚ်အဝဵုဂှ်ကီုတုဲ စပ်ကဵုပရေၚ်အနုသုခုမ အလုံကောန်ဂကူမန်ပိုဲသီုဖအိုတ် ဗီုလဵုအခက်ခုဲမံၚ်ဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ အခက်ခုဲကၠာအိုတ် ပရေၚ်ဒးဆဵု ဇီုကပိုက်ကဵုပိုဲဂှ်တှေ် စပ်ကဵုယဲ (Covid) ဂွံပွိုၚ် (၂) သၞာံကီု၊ မွဲအဆက်ဓဝ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ်ဏံ ရဲသၟာဒယှေ်ဒွက်တံ ဗီုဏံဂှ် ဟွံစၟဳလဝ်မွဲသာ်ပုဟ်၊ တုဲတှေ် ချပ်စိုပ်လဝ်လေဝ် ဟွံမွဲပုဟ် အကာဲအရာ ဍေံဒးဒှ်ဗီုဏံဏောၚ်ဂှ်၊ သၟာဒယှေ်ဒွက်တံဏံ၊ ပေဲါဇာတ်တံဏံ၊ ရဲက္ဍိုက်ပ်ဂကောံကီု၊ ကောန်ဂကောံကီု သီုဖအိုတ် တၚ်ပလေဝ်ပလေတ်စလဝ်လေဝ် ဟွံမွဲတုဲ ဟိုတ်ဍေံဒှ်ဟဂှ် ဍေံဂၠိၚ်တိတ်ကၠုၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဏံ အာယုက်ယဲကဵု အာယုက်ယှုက်ထုဲ ကလိုက်ကၟဵုမံၚ် ကၟိန်ဍုၚ်ဏံဂှ် ရဲဒယှေ်ဒွက်တံ ပလေဝ်ပလေတ်စဟွံဂတာပ်တှေ် ယဝ်ရ ကမၠောန်ပ္ဍဲသ္ၚိဟွံမွဲပုဟ်၊ ဒုၚ်သဇိုၚ်ပရေၚ် ကမၠောန်မ္ၚးဟွံမွဲပုဟ်၊ ပံက်လဝ်ကမ္ပဏဳမွဲမွဲ၊ ကမၠောန်မွဲမွဲဟွံမွဲပုဟ်တှေ် ဒးဇီုဓဗတ်ကၠာအိုတ်ဂှ်တှေ် ချပ်ဟွံဒးကီုရ။ ကျာတ် မုကျာတ်ရောဟီုတှေ် မုဒးကၠောန်ရော အဓိပ္ပဲါဍေံဂှ် ဍုၚ်ဏံ ဆလအ်မှ ဍေံၜိုဟ်လလမ်ရော ဣညအ်ဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ၜိုတ်ကေၚ်ကျာ သ္ကံရဲပိုဲကီု ဍောတ်နူပိုဲကီု၊ လ္ၚဵုမွဲစွံဂှ် ဓလိုက်လဝ်တမ်ရိုဟ် ဝါသနာ၊ စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ၊ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ပေဲါဇာတ်၊ ဗွိုၚ်ဂဳတတုဲတှေ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အကာဲအရာဍေံ ကဵုကၠုၚ်ဗီုဏံဟွံဂတာပ် ဇီုဓဗတ်ကဵု ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ပရေၚ်ကမၠောန်ညးတံ ဒှ်တၚ်ဆိုအ်ဗ ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်၊ မိက်ဂွံဂှ်ဟီုတှေ် ချပ်ဟွံဒးပုဟ် ဗီုလဵုဂွံသ္ပရောဂှ် ဆလအ်ဍေံအိုတ်ရော ပရောတံဏံ အၜေိုတ်ဏံဂှ် ရဲဂဳတ၊ ရဲပေဲါဇာတ်တံ စဵုကဵုလၟုဟ် ဒးဒုၚ်စမံၚ်သိုၚ် ကြေပ်ဂြတ်မံၚ်ကီုရ။
သၟာန် ။ ။ စပ်ကဵုလၟိဟ်ပေဲါဇာတ်ကီု၊ လၟိဟ်သၟာဒယှေ်ဒွက်ဂဳတတံကီု အခိၚ်ကြေပ်ဂြတ် ဇီုကပိုက်မံၚ်လၟုဟ်ဏံ လၟိဟ်နွံၜိုတ်ဂလိုၚ်လဵုဂှ် တၟော်ကဵုလၟိဟ်ညိ သွက်ပုရိသာတ်တံ ဂွံတီမာန်ဂှ် လဴကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ယဝ်ရပေဲါဇာတ်တှေ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု သၞာံ (၂၀၁၉ /၂၀၂၀/၂၀၂၁) အခိၚ်ပံက်လဝ်ဇာတ်ပံၚ်ကောံဂှ်တှေ် ဍေံနွံ (၉) ဇာတ်ရ။ ဂဳတပၠန်လေဝ် ဍေံနွံမံၚ် (၇/၈) ဂဳတ ပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲဏံဏး၊ နူကဵုဍုၚ်သၟာၚ် မန်ပိုဲ စိုပ်ဍုၚ်သၟာၚ်တုဲ ဆေၚ်စပ်ကဵု ဂၠံၚ်တရဴအနုသုခုမဏံ ဍေံဗြေဝ်တိတ်တုဲ မွဲနဲမွဲဗီု ညးတံ ဓလိုက်တမ်ရိုဟ် နကဵုစိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူညး တံနွံတုဲ မၚ်မွဲအခိုက်ကၞာ ပြဝေဏဳဇကုတုဲ ညးတံကၠောန်မံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်မ္ၚးလေဝ်နွံရ။ ယဝ်ပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲဏံ တော်အာကဵု ယေဘူယျတှေ် ပေဲါဇာတ် (၉/၁၀) ဇာတ်၊ ဂဳတတှေ် နွံၜိုတ် (၇/၈)၊ ဍောတ်တ်ဇၞော်ဇၞော်ရ။ ကိစ္စဏံ ပရေၚ်တဝ်ဝ်ဒးဟီုတှေ် ပေဲါဇာတ်ဂှ် ပဵုတုဲဒးဒုၚ်ဇီုကပိုက် ဂၠိုၚ်နူကဵုဂဳတတံဏီ၊ ဇာတ်ဂှ်တှေ် ညးတံ ဓလိုက်တမ်ရိုဟ် သေဌဳနွံဏောၚ်၊ နကဵုကမ္ပဏဳဇာတ်နွံဏောၚ် ညးတံဓလိုက်တမ်ရိုဟ်နာနာ ကိစ္စဂှ် ညးတံဒးဒုၚ်ဇီုကပိုက်ဂၠိုၚ်ရ။ ရံၚ်ကဵုလ္ပာ်ရဲဂဳတတံတှေ် ညးတံ ဇီုဓဗတ် နကဵုပူဂဵုညးတံဂှ်မွဲ၊ ပူဂဵုညးတံဟီုဂှ် မုရော၊ တၚ်ဇီုဓဗတ်ညးတံ၊ တၚ်ဆိုအ်ဗညးတံ နကဵုပရေၚ်ကမၠောန်၊ လၟေၚ်ကမၠောန်ညးတံ၊ လ္တူဘဝညးတံ၊ တုဲပၠန် နကဵုဝါသနာ၊ လၟေၚ်ဝါသနာညးတံ၊ တၚ်ဝါသနာညးတံ၊ တၚ်စၟဳညးတံ လီုလာ်ကၠုၚ် အခိၚ်ပွိုၚ် (၂) သၞာံဏံရ။ တုဲတှေ် လ္ပာ်ရဲက္ဍိုက်ပ်ဂကောံဂဳတ ရံၚ်ကဵုရဲပေဲါဇာတ်မ္ဂး တၞဟ်ခြာညိပၠန်၊ ရဲက္ဍိုက်ပ်ဂကောံဂဳတတံဂှ်တှေ် မွဲဂှ်တှေ် သီုဒးစန်ဒက်ကောန်ဂကောံ၊ သီုဒးကလးကဵု ကောန်ဂကောံ၊ ပရေၚ်ကမၠောန်အခက်ကၠုၚ်ဗီုဏံဏောၚ်တှေ် ဂွံအရီုဗၚ်ညးသ္ကံနတဲ၊ ကဵုကေတ်ညးသ္ကံပၠန်လေဝ် ကျာတ်မံၚ်သီုၜါလ္ပာ်တှေ် နကဵုစိုတ်ဓါတ်မွဲဟေၚ်ရ ဂၠာဲမံၚ်သွဟ်ညးသ္ကံ၊ မၚ်မံၚ်အခိၚ်ညးသ္ကံ၊ အခိၚ်လဵုမှ ဍုၚ်ဏံပြေပြံၚ်၊ အခိၚ်လဵုမှ ဍုၚ်ဏံ ၜိုဟ်လလမ်ရော၊ ဥပမာ – ဗီုလၟုဟ်ဏံ ဟိုတ်နူယဲကပ် သၞောဝ်တိတ်ကၠုၚ်ဂှ် အာကၠုၚ်ဟွံဂွံပုဟ်၊ ပကောံမၞိဟ်ဟွံဂွံပုဟ်၊ ပေဲါဇာတ်ဟွံဂွံဒှ်၊ ဂဳတဟွံဂွံဒှ်၊ မွဲအဆက်ဓဝ် ဍုၚ်ကလိုက်ကၟဵု ဇှ်လေဝ် ပကောံမၞိဟ်ဟွံဂွံပၠန်၊ ပေဲါဇာတ်ဟွံဂွံဒှ်၊ ဂဳတဟွံဂွံဒှ်၊ ဆအာဂွံမံၚ်လၟုဟ်ဂှ်တှေ် အရီုဗၚ်စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ နကဵုဗွိုၚ် ဗြေဝ်ပတိုန် အသိၚ်ဥတုက္ညၚ်ကီု၊ အသိၚ်သ္ဘၚ်ဍောတ်တ်ကီု ရဲဂဳတတံ ညးအာကဵုမံၚ်အရီုဗၚ် အၝေဏံ ညာတ်ဒး ထေက်ကဵုဒးမိပ်စိုတ်၊ ထေက်ကဵုဒးအောန်စိုတ်ဂှ်တှေ် သီုပိုဲ သီုစၞးညးတံ ပရေၚ်ဆေၚ်စပ်ကဵုကမၠောန်ဂှ် ကျာတ်နူညးတၞဟ် တၟာဂလိုၚ်ရ။
သၟာန် ။ ။ မွဲပၠန်ဂှ် ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာလၟုဟ်ဏံ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ထ္ၜးဆန္ဒဟီုတှေ် တွဵုရးပိုဲဏံ ဍေံသာမံၚ် နူကဵုညးတၞဟ်တှေ် မုပိုဲကၠောန်ဂွံမာန်ရော ပ္ဍဲကဵုသၞာံဏံ၊ တုဲမွဲသာ်ပၠန်ဂှ် စပ်ကဵုရဲပၠုပ်ဒွက်၊ ပတိတ်ကဝးတံဂှ်လေဝ် သ္ၚဳဂၠိပ်ဟီုဂးကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ မုကၠောန်ဂွံ ယဝ်ဒးဟီုတှေ် ကၠောန်ဂွံမံၚ် မွဲဒကုတ်မွဲဂကဴ၊ ဥပမာဍေံ လ္ၚဵုမွဲစွံဂှ် ဖှော်ပ္တိတ်မံၚ် ပရေၚ်ဝါသနာဇကုဖိုဟ်၊ ဗွဲမဂၠိုၚ် မၞိဟ်တၟိတၟိတံဂှ် ညံၚ်ဂွံဒှ်သၟာဒယှေ်ဒွက်မွဲ ဂ္စာန်မံၚ်ဏောၚ်၊ တုဲပၠန် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ပိုဲ ဏံ ဍေံက္တဴက္တာန်အောန်နူကဵု တွဵုရးတၞဟ်ဟ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲကဵုအနုသုခုမမန်ပိုဲဏံဂှ် အခိၚ်ကာလ (၃/၄) သၞာံ အကြာ ဏံ ဗြေဝ်တိုန်တၟာဂလိုၚ်၊ လ္ၚဵုမွဲစွံ မန်ပိုဲပံက်လဝ် စက်ပၠုပ်ရမျှာၚ်၊ ရံၚ်ကဵု ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ညးတံဏောၚ်တှေ် ၜိုန်ရ ဟွံဒှ်ပိုန်ဒြပ်ကီုလေဝ် ညးတံ ကၠောန်အာကမၠောန် ဂွံမံၚ်ညိညိဏီ၊ ဆဂး ပၟိက်ပေၚ်ၚ် ကၠောန်ဟွံဂွံပုဟ်၊ ယဝ်ရ ဗွဝ်လ္တူလပှ်ကျာတှေ် ဍေံဟွံတုပ်ကဵု ဍုၚ်မ္ၚးတေံပုဟ်၊ ဍုၚ်ဏံဂှ် သၞောဝ်နာနာသာ်၊ ဗီုပၟိက်စိုတ်လေဝ် ကၠောန်ဟွံဂွံ ပုဟ်၊ ယဝ်ရ တုပ်မံၚ်ကဵု ဗီုဍုၚ်မ္ၚးတှေ် လ္တူလိုၚ်တှေ် ဍေံသာညိဏောၚ်၊ ယဝ်ရ ကဝးဒွက်ဏောၚ်ဟီုတှေ် သက်ဟီုလေဝ် ဟွံမွဲမံၚ်ရ လၟုဟ် (CD) ပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲစက်ဍေံလေဝ် ဟွံမွဲမံၚ်ရ၊ သှေ်နဲနူဂှ်တှေ် ဥပမာဍေံ ဗီုဂဳတပံၚ်ကောံဂှ် ညးတံချပ်လဝ် ဘိုအ်ဂွံပ္တိတ် လ္တူလပှ်ကျာ မွဲနဲမွဲဗီု ဂွံဘိုၚ်ထံက်ဇြဟတ်ကဵု သၟာအနုသုခုမတံဂှ် ညးတံဇန်မံၚ်၊ ၜိုတ်ညးတံဇန် တိတ်ဂှ်လေဝ် တိတ်မံၚ်နွံဏောၚ်၊ ယဝ်ရ နကဵုကမၠောန် သၟာဂဳတတံ ရဲဂကောံဂဳတတံရတှေ် ဖန်ကျာတ်မံၚ်ဖိုဟ်ဏီ၊ တၟံခေတ်၊ တၟံကွပ်ဂှ် လုပ်ၜေတ်ကျာတ်မံၚ်ကွေံကွေံဏီ၊ ဆဂး မုဒှ်ဒှ် အရီုဗၚ်စိုတ်ဓါတ် ဆာန်ဂကူ ဂဳတအနုသုခုမတံ လ္ပအောန်စိုတ်ညိ ဍုၚ်ဍေံလီုလာ်မံၚ်တွဵုလေဝ်ဟွံသေၚ်။
သၟာန် ။ ။ တၚ်သှေ်သၟေဟ်မံၚ်တံ မုမိက်ဂွံထပ်ဗပေၚ်ဟီုနွံမံၚ်ဏီဂှ် ဗပေၚ်ဟီုကဵု မွဲဝါညိပၠန်?
သွဟ် ။ ။ စနူညးက္ဍိုက်ပ်ဇာတ်ပံၚ်ကောံတံကီု၊ ညးက္ဍိုက်ပ်ရဲဂဳတပံၚ်ကောံတံကီု၊ တုဲတှေ် ကောန်သၟိၚ်၊ ဂၞကျာ်၊ ရဲဟတဵုဟရိုၚ်နာနာသာ်၊ ရဲအနုသုခုမလေဝ် ဗီုဂှ်ကီု ဍောတ်တ်ဇၞော်ဇၞော်၊ အ္စာကွးညးတံသီုဖအိုတ် ကမၠောန်မွဲစွံ မွဲဂၠံၚ်တရဴ ပ္ဍဲကဵုသွာၚ်အနုသုခုမဏံ ပိုဲတတ်ထပါ်ကၠုၚ် နကဵုအရီုဗၚ် စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ၊ မွဲကဏ္ဍ၊ မွဲအခန် ပိုဲဒက် ပ္တန်ကၠုၚ်ဇြဟတ်၊ အကြာဂကူပိုဲ အကြာဂကူညးတၞဟ် ၝဏံဂှ် ဒှ်တၚ်ပိုဲဒုၚ်ကေတ်လဝ် ဒှ်တၚ်ဝါသနာပိုဲ ဟိုတ်နူကဵု အသိၚ် ကံ၊ ဉာဏ်၊ ဝိရိယ၊ ပါရမဳ၊ ဝါသနာပိုဲတုဲတှေ် ပိုဲဟဍိုက်ဗပေၚ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုကဏ္ဍ အနုသုခုမဏံမွဲအခန်ဂှ် ညးညးအဲအဲ ထေက်ကဵုဒးကေတ်ဂုဏ်စရာဲ ပ္ဍဲဇကုလေပ်တုဲ အကြာတၚ်အခက်ခုဲ ဇီုဓဗတ်မံၚ် နကဵုပရေၚ်ကမၠောန် ကီု၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကီု ကမၠောန်ဇကုဓလိုက်လဝ်တမ်ရိုဟ်ဂှ် အခေါၚ်အရာဟွံမွဲ၊ အာကၠုၚ်ဟွံဂွံ၊ တိတ်ဝိုၚ်ဟွံဂွံ ဗီုတံဏံဂှ် ၜိုန်ရဒးဆိုအ်ဗ ဍောတ်စိုတ်ကီုလေဝ် လ္ပဗလးထောံစိုတ်ညိ၊ လ္ပဗလးထောံဇြဟတ်၊ တ္ၚဲဍေံပၠိုတ်တုဲ ဍေံကလေၚ်တၟးမံၚ်ဏီ၊ ဍေံစွေက်တုဲတှေ် ဍေံမံက်မံၚ်ဏီ၊ သဘာဝလိုက်၊ သဘာဝကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲလေဝ် ဗီုဏံကီုရ။ ကတဴက္တာန်တုဲတှေ် အခိၚ်ဍုၚ်ကွာန်ၜိုဟ်သိုဟ် ပိုဲဒက်ပ္တန်အာ ဂွံမံၚ်ဏီ၊ မၞိဟ်တၟိတၟိလေဝ် စိုတ်ဓါတ်လ္ပလီုညိ၊ ဍောၚ်ဇဝ်အနုသုခုမ ပေဲါဇာတ်တံ လွဳၜံၚ်စိုတ်ဓါတ် အတိုၚ်ဝါသနာ၊ အတိုၚ်ဇြဟတ်၊ အတိုၚ်စိုတ်ဓါတ် ညးတံ ဒုၚ်ခဳလွဳလဝ် သွက်ဂွံဒှ် သၟာအနုသုခုမမွဲဂှ် ညးတံ ဆက်ဂ္စာန်အာ၊ တုဲပၠန် ပရေၚ်ကမၠောန် အခိၚ်ဍေံကြေပ်ဂြတ်မံၚ် သွာၚ်အနုသုခုမတှေ် အရာဇကုကၠောန်ဂွံ ပ္ဍဲသ္ၚိကီု၊ အကြာသ္ကံရဲကီု၊ အကြာရုၚ်ကမၠောန်ကီု ကေတ်ဆက်တုဲတှေ် ကၠောန်ညိ၊ ဟွံဂွံတိတ်ဝိုၚ်လေဝ် ကမၠောန်တၞဟ်ဟ် ကၠောန်ဂွံမံၚ်ရ။ ဥပမာ – ပိုဲတံ ၜိုန်ရဒှ်သၟာဂဳတကီုလေဝ် ဇိုၚ်တဲနွံ မံၚ် ဗီုညးတၞဟ်ကီုရတှေ် ကမၠောန်ပိုဲကၠောန်ဂွံ၊ ကမၠောန်ပိုဲဗ္ဒဗ္ဒဲါဂွံ၊ ကမၠောန်ပိုဲဒှ်ဇြဟတ် သွက်ပိုဲဂွံဂျိုၚ်တဴ ပ္ဍဲမွဲတ္ၚဲကဵု မွဲတ္ၚဲဂှ် သီုအဲကီု သီုကဵုညးတံကီု၊ လ္ပအောန်စိုတ်ညိ ပတိတ်ဇြဟတ်ညိ၊ ကမၠောန်ဟီုဂှ် မုကမၠောန်ကၠောန်န် ကၠောန်တှေ် ဍေံဒှ်ကမၠောန်ဏောၚ်၊ ဟွံကၠောန်ပုဟ် စၟဳကေတ်ကမၠောန်ဇကု ဒုၚ်လဝ်သဇိုၚ် ပတိတ်လဝ်တမ်ရိုဟ်မွဲဓဝ်ဂှ်ရဏောၚ်တှေ် စိုတ်လီုလာ်မာန်မံၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှေ် စိုတ်လ္ပလီုလာ်ညိ ယွံရဲအနုသုခုမ ပေဲါဇာတ်ကီု၊ ဂဳတကီု လုပ်ပေဲါဗတိုက်ဂံၚ်ဂံၚ်ညိ၊ ကဵုဂွံဒှ်တသိုက် သီုညးဖအိုတ်ညိ တၚ်ဂုန်ရ။

Categories
ပရိုၚ် လဟိၚ်စိုတ်

ဂြိုဟ်ချဳကဵု ‘တရဴ’

(ပတိုန်စရာဲကဵု သ္ကိုပ်ဂဳတ အာစာအာဲမန်)

နာဲကသုမန်

အခိၚ်ဝွံ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၈၆-၈၈ တေံရ။ ဒၞာဲဝွံ ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်ရ။ ပ္ဍဲခေတ်မဆလ (အလဵုအသဳသဵုယှေဝ်လေတ်) ရ၊ ဇေတ်တ်ဂှ် အလဵုအသဳဂှ်တှေ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ဗၟာတံဟေၚ် အုပ်ဓလီုလဝ်ရောၚ်။ အခိၚ်ဂှ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟွံညိၚ်ဝတ်ရ။ အလဵုအသဳမဆလတံ ပလီုထောံ သြန်ဗၟာ တၞးသြန် (၂၅) ဒကေဝ်၊ တၞးသြန် (၅၀) ဒကေဝ်ကဵု တၞးသြန် (၇၅) ဒကေဝ်တုဲ ကွးဘာတံ ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်တံ ထ္ၜးဆန္ဒရ။ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒးဆောံလေၚ်အာ သြန်ညးတံကီုတုဲ တုပ်တဴညံၚ်ရဴ သၟိၚ်မဆလတံ သီကေတ်ထောံ ပိုန်ဒြပ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံရ။ အကာဲအရာ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် လအ်အာ ပရေံအာကီုရ။

ကွးဘာမန်ဗွဲမဂၠိုၚ် တိုန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုဘာတက္ကသဵုဂမၠိုၚ် ဂွံအခေါၚ်ဆဵုဂဗညးသကအ်ရ။ ဂွံအခေါၚ် ကၠောန်ပရေၚ်ဂကူ ပ္ဍဲကဵုသၟဝ်ကမ္မတဳလိက်ပတ်/ယေန်သၞာၚ် (တက္ကသဵုဂမၠိုၚ်) ရ။ ဂွံအခေါၚ် လ္ၚတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရ။ ဂွံအခေါၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် သၞောတ်တၠအဝဵုပၞာန်ရ။ အခေါၚ်အရာဂကူ ဆောံလေၚ်ဒၟံၚ် အိုဿီုဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။ လွဳၜံၚ်ကၠုၚ် စိုတ်ဓာတ်ပၠန်ဂတးရ။

အခိၚ်သက္ကရာဇ် (၁၉၈၇) မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၃၉) ဝါဂှ် ရမျာၚ်ဒွက်တၟိ ဂွံမိၚ်ကေတ်တုဲ ကွးဘာတံ စိုတ်ချဳရ။ ညးညးအဲအဲ အာဗဵုကဝးဂှ်ကီုရ။ အခိၚ်တေံတှေ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂကူမန်ပိုဲတံဂှ် ဂကောံဒွက်လျးဟံသာ နွံမွဲဂကောံဓဝ်တုဲ ဒွက်လျးဟံသာတံဂှ် တမ္ညဝ်ဒၟံၚ် အကြာညးဍုၚ်ကွာန်တံကီုရောၚ်။ လၟုဟ်ပၠန် နူကဵု ဂကောံဒွက် ‘ဂဳတမန်’ ရဴဝွံ မံက်တိုန်ပၠန်တုဲ ဒးမိပ်စိုတ်ရ။ နကဵုကွးဘာမွဲတၠတှေ် ဒုၚ်တၠုၚ်မံၚ် သီုဖအိုတ်ရ။ အရေဝ်မန်၊ လိက်မန်၊ ဒွက်မန် မံက်ဂၠိုၚ်ခ္ဍၚ် ခိုဟ်ခ္ဍၚ်ရ။ အခိၚ်တေံတှေ် ကွးဘာတက္ကသဵုတံဟေၚ် ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ကၠုၚ်ရ။

ပ္ဍဲကဝးဂဳတမန် အလန်ကၠာအိုတ်ဏံဂှ် ဒွက် ‘တရဴ’ ဂှ် ပချဳကၠုၚ်ဂြိုဟ်ရ။ ပ္ဍဲအကာဲအရာ ဂကူဇကု ဒးဒုၚ်ဍဵုဍိုက်မံၚ်၊ အခေါၚ်သၠးပွးဟွံမွဲ၊ လိက်မန် အရေဝ်မန် ဒးဒုၚ်ၚိတ်ကမၠက်ဒၟံၚ်၊ သၟာဗ္ၚမန်တံ ဒးကဵုဒၟံၚ်ကဵု သၟိၚ်ဗၟာတံ၊ ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ဒးဂြိပ်ဒဴပဝ်တာ၊ ကောန်ကွာန်မန်တံ ဒးဒုၚ်ဂစိုတ် ကေုာံ ကွာန်မန်လ္ၚဵု ဒးဒုၚ်စံၚ်၊ ပ္ဍဲအခိၚ်အခါဂှ်ဝွံ ကွးဘာတက္ကသိုလ်မန်တံ မုကၠောန် မုသ္ပရော။ ဂွံဒဳဂရဳမွဲမွဲသာ်တုဲမ္ဂး မ္ၚးနူကဵု ကမၠောန်အလဵုအသဳတုဲ မုကမၠောန်ကၠောန်ရော။

ဒွက် ‘တရဴ’ ဂှ် ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ခိုဟ်အိုတ်ရ။ သွက်ကွးဘာတံဂှ် ဂၠံၚ်ကၠက်ဒၟံၚ်ရ။ တုပ်ရဴ ညံၚ်ရဴ – “ရံၚ်အာလ္ပာ်ဗၟံက် ဒဵုဇၞော်လၞေၚ် သြၚ်ဗေၚ်ရော ဟွံညာတ် ရံၚ်အာ လ္ပာ်သၟဝ်ကျာတေံတှေ် မှာသၟိတ်လၞေၚ်၊ ရံၚ်အာ လ္ပာ်သၟဝ်သၠုၚ်ကျာတေံမ္ဂး ဟေမာဂြိုပ်ဂၞိၚ် ကၠစိၚ်ဂၠိုၚ်လောန်” ဒွက်ဝွံ ရှ်သာနွံရ။ ဆဂး သရုပ်ဂှ် “မၞိဟ်အာတရဴဍာံမ္ဂး ဒးအာတရဴဍာံရောၚ်” ဂးလဝ် သာ်ဂှ်ရ။ အခက်အခုဲသာ်လဵုနွံနွံ တရဴဍာံပြမွဲမွဲဂှ် ဒးအာဍာံဍာံရောၚ်။

အာတရဴဍာံဂှ် မုရော။ မုတရဴရော။ သၟာဂဳတတံ သၟာဒွက်တံ ကဵုဂၠံၚ် ကဵုဒြဟတ်ဒရိုဟ် ကုကွးဘာတက္ကသိုလ် သၟတ်တံ သွက်ဂွံဆာန်ဂကူ သွက်ဂွံကၠောန်ပရေၚ်ဂကူ သွက်ဂွံရပ်လွဟ် ပၠန်ဂတးရ။ ပ္ဍဲကဵုသၟဝ်အဝဵုပၞာန်ဂှ် မ္ၚးနူကဵု ရပ်လွဟ်ပၠန်ဂတးတုဲ ဂၠံၚ်တရဴတၞဟ်ဟ် ဟွံမွဲကွေံကွေံရ။ သွက်ကွးဘာတက္ကသိုလ်တံဟီုဂှ် ထောံကၠေံ ပရေၚ်ပညာ ဇကုမကလိဂွံလဝ်၊ ဖအိုတ်လဝ်သြန်မိမ ကေုာံ ထောံကၠေံအဆံၚ်အလံၚ် နူကဵုအလဵုအသဳ (ကလိဂွံမာန်) တံဂှ် ထောံကၠေံတုဲ တရဴဍာံပြမွဲဂှ် ဒးရုဲကေတ်ရောၚ်။

ပေဲါဗတိုက်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ (၁၉၈၈) ကတဵုဒှ်ရ။ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ အာတ်မိက်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳရ။ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ပန်စုတ်ကွးဘာ ညးဍုၚ်ကွာန် ခမဳသၚ်တံတုဲ ကလေၚ်သီအဝဵု (၁၉၈၈) ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒတုဲဂှ် ကွးဘာမန်တံ ဗွဲမဂၠိုၚ် လုပ်အာယိုက်ဂၠေၚ် ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ရ။

ညးအာတရဴဍာံမ္ဂး ဒးအာတရဴဍာံဍာံရောၚ်။

Categories
ပရိုၚ် လဟိၚ်စိုတ်

ဂွိၚ်ဖေက် ပုရိသာတ်တအ်ဝိုတ်တုဲ ချပ်ဇန်လဝ် ဒွက်တၟိနွံမံၚ်ဏောၚ် ‘ကဏ္ဍ’ ဟီု

မိအးဗၠဲ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ စနူသၞာံလဵု လုပ်ကၠုၚ်ဗွိုၚ်ဂဳတ၊ တုဲပၠန် ဂွံဆက်ကဵုညးဂှ်တုဲ စိုပ်ကၠုၚ်ဗွိုၚ်ဂဳတဏံဂှ်လေဝ် လဴကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – အဲဂှ် စလုပ်ကၠုၚ်ဂဳတ နူသၞာံ (၂၀၀၇) တေံရ။ ကေတ်ဆက်နူလဵုရောဟီုတှေ် ကေတ်ဆက်နူကဵု အ္စာစၟဳဆာန် အာတ်လုပ်ဂကောံ စနူကဵုအခိၚ်ဂှ်ကီုရ။
သၟာန် ။ ။ စနူလုပ်ဂဳတတုဲ အခိၚ်လၟုဟ် ပတိတ်ဂွံကဝး မူစိကဝး၊ တုဲပၠန် ယၟုကဝးဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ကဝးဂှ်တှေ် တုဲဂွံမွဲကဝးယျ။ ယၟုကဝးကၠာဂှ်တှေ် ‘ပံက်က္ညၚ်’ ရ။ အေကဝးဂှ်တှေ် အ္စာအဲ ‘စၟဳဆာန်’ ရ စဳဇန်လဝ်။ သွက်ကဝးလက္ကရဴဏံတှေ် ဒွက်ဂှ်လေဝ် ဟွံပေၚ်ဏီဖိုဟ်၊ ဒွက်ဂှ် နွံမံၚ် ၜိုတ် (၇) ဒွက်ဓဝ်၊ ယဝ်ရဒးဟီုတှေ် ဒွက်ဂှ်ပေၚ်မံၚ်ရ၊ ဆဂး ဒွက်ဇကုဟွံဒးစိုတ်နွံတုဲ ဟွံဂံၚ်ဟတုဲဏီ ဒးဟီုရ။
သၟာန် ။ ။ နကဵု ‘ကဏ္ဍ’ ဒယှေ်ဒွက်တှေ် ဒွက်လဵု ဂွံဇြဟတ်စိုတ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ရော?
သွဟ် ။ ။ အဲဂှ်တှေ် နူဍောတ်တ်ရ ဒးစိုတ်မံၚ် ဒွက် (Rap) ဏံ၊ လၟုဟ်လေဝ် ကဝးလက္ကရဴဏံတှေ် ဒွက်ဗီုဂှ်ဖအိုတ်ရ ဏောၚ် အတိုၚ်မွဲကဝးရ။ ကၠာတေံဂှ် ဒးဟီုတှေ် မြဟ်ကၠုၚ်လဝ် (Melody)၊ ကဝးလက္ကရဴဏံ ဍေံပြံၚ်သၠာဲကၠုၚ် ဒွက် (Rap) ဖအိုတ်တုဲ ဂွိၚ်မံၚ်ညိကီု။
သၟာန် ။ ။ လၟုဟ်တှေ် ဒှ်ကၠုၚ်ခေတ်အန်လာၚ်တုဲ ပတိတ်ကဝးပၠန်လေဝ် ပတိတ်ဟွံဂွံကွေံကွေံပုဟ်၊ ဂွံဒယှေ်လ္တူ (Show) ဂှ်လေဝ် သၞာံဏံဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်မံၚ်ယဲကိုဝ်ဝေဒ်တုဲ သွက်အနုသုခုမတံ ဒှ်အခက်ခုဲဗီုလဵုဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – အကြာဂှ် ဒှ်အခက်ခုဲ တၟာဂလိုၚ်ရ။ ကဝးမွဲမွဲဂွံတိတ်ဂှ် ဒးဂ္စာန်ကၠုၚ်နာနာသာ် တိတ်တုဲပၠန်လေဝ် ဂွံသွံလ္တူဗွဝ်ဖျာဂှ် ဝါတ်ဂါတ်ကွေံရ။ ဗွဲမဂၠိုၚ် တမ်ဟွံစိုပ်သၟးဂၠိုၚ်၊ ဆဂး လုပ်ဗွိုၚ်အနုသုခုမ သၟာဒယှေ်ဒွက်ဟီုတှေ် ဒးပတိတ်ကဝးတွဵုရ၊ ပတိတ်ကဝးမှ ပုရိသာတ်တံ ဂွံတီဂၠိုၚ်တိုန်ဏောၚ်၊ ယဝ်ရ ဟွံပတိတ်ကဝး ဒယှေ်မံၚ် ၜိုတ် (Show) ရတှေ် ပုရိသာတ်ကောန်ဂကူမန်ဖအိုတ် တီဟွံအိုတ်ပုဟ်၊ လၟုဟ် ဒှ်ကၠုၚ်ယဲကပ်ဏံတုဲ (Show) လေဝ်ဟွံဂွံအာဂှ် လဆောဝ်ပုရိသာတ်တံ ဝိုတ်လေဝ် ဝိုတ်အာမာန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ လုပ်ဗွိုၚ်ဂဳတဏောၚ် ဒှ်သၟာဒယှေ်ဒွက်ရဟီုတှေ် ဒးပတိတ်ကဝးတွဵု အဲညာတ်သာ်ဂှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ နကဵုအနုသုခုမမွဲ ညံၚ်ဂွံယာက္ဍိုပ်မာန် ဗီုလဵုဒးကၠောန်ထေက် နကဵုလညာတ် ‘ကဏ္ဍ’ လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – ပ္ဍဲကဵုမန်ပိုဲဏံဂှ် ဇြဟတ်ဂှ် ဍေံဍိုန်မံၚ်ညိရ၊ လ္ပာ်ဒွက်ဂကူညးတၞဟ်တံ ရဲဍုၚ်မ္ၚးဒှ်ဒှ်၊ ဂကူတၞဟ်ဟ်ဒှ်ဒှ် ဍေံတံသွံမံၚ်ဒွက် လ္တူအန်လာၚ်၊ ဇြဟတ်ဍေံတံဂှ် ခိုဟ်မံၚ်ရ။ ပ္ဍဲမန်ပိုဲဏံ ဒးသွံလ္တူအန်လာၚ်ဟီုဂှ် ကျာတ်တၟာဂလိုၚ်၊ မုသ္ပတၟာဂလိုၚ်တှေ် ဒးပတိတ်ကဵုကဝးမွဲဟေၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုကဝးပၠန်လေဝ် ဂကူညးတၞဟ်လေဝ် ကဵုဇြဟတ်ဟွံဂွံပုဟ်၊ ဂကူမန်ရ ကဵုဂွံတှေ် ဇြဟတ်ဂှ် ဍေံဍိုန်မံၚ်ညိ။ ပြဲကီု ကျကီုဂှ် ဒးပတိတ်တွဵုရ။
သၟာန် ။ ။ စပ်ကဵုပတိတ်ကဝးမွဲမွဲဟီုဂှ် အခက်ခုဲသာ်လဵုနွံဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ကဝးကၠာဂှ် ဒးအာကၠုၚ်ဍုၚ်လ္ဂုၚ်တုဲ အခက်ခုဲဂှ် မွဲသာ်၊ တုဲပၠန် ပရေၚ်လှုဲဟီုဂှ် အခိၚ်အာ (Show) ဂှ်ရ ဒးပကောံအာသိုက်က်တုဲ ဒှ်ပတိတ်ကၠုၚ်ရ။
သၟာန် ။ ။ သွက်ရဲဝါသနာပါမံၚ် အနုသုခုမဏံဂှ် မု ‘ကဏ္ဍ’ ကဵုဇြဟတ်ကဵုညးတံ နွံကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ရဲဝါသနာနွံကဵု အနုသုခုမဏံဂှ်တှေ် ကဵုမံၚ်ဇြဟတ်ရ။ ဆဂး ဝါသနာသၟးဂှ် ဝါသနာဂွံ ဆဒးဂ္စာန်ညိမှဂွံ၊ ဗီုပိုဲတှေ် နူကဵု (၂၀၀၇) တေံရ ဂ္စာန်ကၠုၚ် ဠကဝးဂွံတိတ်ဂှ် (၂၀၁၂) ဏံရ ကဝးဂွံတိတ်၊ အကြာဂှ်လေဝ် အခက်ခုဲနွံ တၟာဂလိုၚ်ရ၊ ဒးဟီုသောဲသောဲဗြောဲဗြောဲတှေ် တၟာဂလိုၚ်ရ။ ရဲဝါသနာနွံဂှ်တှေ် မိက်ဂွံကဵုမံၚ်ဇြဟတ်ရ။ စပ်ကဵု (Rap) ဏံတှေ် ကေတ်aဆက်ဂွံမံၚ်၊ ဒၞာဲလဵုဒးကဵုအရီုဗၚ်ဂှ်လေဝ်ဟီု၊ လ္ပာ်မန်ပိုဲဏံဂှ် ဟွံမွဲပုဟ် အောန်ကွေံကွေံမံၚ်ဏောၚ် အဲမိက်ဂွံကဵုဇြဟတ်လ္ပာ်ဂှ်နွံရ။
သၟာန် ။ ။ တၚ်လက္ကရဴအိုတ်ဏံ မုမိက်ဂွံဟီုဗ္ကန်ကဵု ပုရိသာတ်တံ နွံမံၚ်ကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ကၠာဟွံဂွံဗ္ကန်ဟီုကဵုပုရိသာတ်တံဂှ်တှေ် ပြဟ်ဟ်ဏံတှေ် တၚ်ဂုဏ်ကဵု နူကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။ မုဟိုတ်ရောတှေ် ဟိုတ်နူညးတံကၠုၚ်သၟာန်သွဟ်အဲရ ပုရိသာတ်တံလေဝ် ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ် တီအာတှေ် တၚ်ဂုဏ်ဇၞော်ဇၞော်ရ။ ဠကဝးအဲတိတ်တှေ် ဘိုၚ်ကဵုဇြဟတ်ညိ။ ကဝးအဲတေံဂှ် နူကဵု (၂၀၁၂) တေံ တိတ်လဝ်တုဲတှေ် လၟုဟ်စိုပ်ကၠုၚ် (၂၀၂၁) ရတှေ် ကဝးအဲလေဝ် ဟွံတိတ်ဏီတှေ် လအ်အာနူပုရိသာတ်တံ တၟာလအ် တၟာသ္ၚောဲတှေ် ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂွိၚ်ပုရိသာတ်တံလေဝ် ဝိုတ်စတုဲ ယဝ်ရပတိတ်ပၠန်တှေ် ဘိုၚ်ကဵုဇြဟတ်ညိဂှ် မိက်ဂွံအာတ်မိတ်၊ ကဝးဏံဂှ်တှေ် ဗီုလဵုတၞဟ်ခြာရောဟီုတှေ် ကေတ်လဝ်ဒွက် (Rap) ဖအိုတ်ဏောၚ်၊ ဟိုတ်နူကဵု ဍေံပြံၚ်နူကဝးကၠာဂှ်တှေ် ယဝ်ရ ကလၚ်ယောၚ်အာဏောၚ်လေဝ် သၠးအခေါၚ်ညိ၊ အေၚ်ဒုၚ်တုဲ ကလၚ်ကဵုညိ ဘိုၚ်ကဵုဇြဟတ်ညိဂှ် မိက်ဂွံအာတ်မိက်ရ။

Categories
ပရိုၚ် လဟိၚ်စိုတ်

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ် သၟာဒယှေ်ဒွက် ဂကောံ Power Music “မၞိက်”

နာဲတၠလွဳ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ ကိုပ်ကၠာအိုတ် စပ်ကဵုယဲကပ် Covid – 19 တုဲ နကဵုဂကောံ Power Music တံ အခက်ခုဲၜိုတ်လဵုနွံဂှ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – မ္ၚဵုရအဴ၊ အခက်ခုဲပ္ဍဲဂကောံသၟာဒယှေ်ဒွက်ဟီုဂှ် ဇၟာပ်ဂကောံဂှ် အခက်ခုဲမံၚ်ဖအိုတ်ရ၊ ဟိုတ်နူ ယဲကပ်ဏံတုဲ ဟွံဒှ် (Show)၊ (Show) ဟွံမွဲ ဟွံဂွံဒယှေ်ဒွက်၊ ဗီုညးကဵုညးခက်ခုဲ အေဒှ်ဟဂှ်။ တုဲပၠန် မွဲကဵုမွဲလေဝ် ကောံညးသ္ကံဟွံဂွံ၊ ဆဵုညးသ္ကံဟွံဂွံ၊ အာကၠုၚ်ညးသ္ကံဟွံဂွံ၊ ဆဂး နကဵုလ္တူလပှ်ကျာတှေ် ကေတ်မံၚ်အဆက်ညးသ္ကံရ။
သၟာန် ။ ။ စပ်ကဵုယဲကပ်ဏံတုဲ ဗီုလဵုတတ်ထပါ် ပရေၚ်အနုသုခုမဏံ နွံရောဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ဟိုတ်နူယဲကပ်ဏံတုဲ အာကၠုၚ်ညးသ္ကံဟွံဂွံ၊ ဆဂး ဗီုညးကဵုညး စပ်ကဵုဒွက်တှေ် ဂ္စာန်မံၚ်ဖအိုတ်ရ။ လ္ၚဵုဂှ် ကၠောန်တုဲတှေ် ပ္တိုန်လ္တူအန်လာၚ်၊ လ္တူ (Youtube)၊ လ္ၚဵုပၠန် သွံကဵု (တေးသံသာ) လေဝ် နွံရ။
သၟာန် ။ ။ စပ်ကဵုလ္တုအန်လာၚ်ဏံ နကဵုမၞိက် ကေၚ်ပ္တိုန်လဝ် နွံမံၚ်ကီုဟာ?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – နွံမံၚ်၊ ဒွက်ကဝးလက္ကရဴဏံရ ပ္တိုန်လဝ် လ္တူအေန်လာၚ် (၂၊ ၃) ဒွက် နွံမံၚ်ကီု ဟွံဂွံပတိတ်ကဝးဏီပုဟ်၊ ဆဂး သွံလဝ်ကဵု (တေးသံသာ) နွံ (၃) ဒွက်၊ တုဲပၠန် လ္တူလာၚ်လေဝ် ပ္တိုန်လဝ်မွဲဒွက် ယၟုဒွက်ဂှ် ‘ဂွိၚ်’ တက်ထ္ၜးလဝ် သီုရုပ်နွံရ။
သၟာန် ။ ။ နကဵု ‘မၞိက်ဆာန်’ တှေ် ကၠောန်မံၚ် ပရေၚ်အနုသုခုမဏံ မွဲဟေၚ်ရဟာ? ဟွံသေၚ်မ္ဂး တၞဟ်ဟ် မုကၠောန်လဝ်နွံမံၚ်ကီုရော?
သွဟ် ။ ။ သၟာဒယှေ်ဒွက်မန်ပိုဲတံ ယဝ်ရ ဒးဟီုဒုၚ်ဝန်တပ်ပ်တှေ် စပ်ကဵုအနုသုခုမမန်ပိုဲတှေ် ညံၚ်ရဴပိုဲဂျိုၚ်လမျီုကဵုဍေံ ဟွံမာန်ပုဟ်၊ ဒှ်မာန်တှေ် ကမၠောန်ပူဂဵု ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဒးနွံ၊ ဒးကၠောန်သီုၜါလ္ပာ်မှ ဍေံပြေပြံၚ်၊ ဆဂး သွက်မၞိဟ်ဒယှ်ဒယှ်တှေ် ဟီုဟွံမာန်လေဝ်၊ ညးတံ ဂွံလဝ်ပုရိသာတ်ဂၠိုၚ်မံၚ်တှေ် အာဂွံဏောၚ်ခယျလဝ်၊ ယဝ်ရ ဝုတ်ဗၠာဲတံရတှေ် မုဟွံဒှ်ပုဟ်လေဝ် အာဂွံ၊ ရဲနွံကဵုအိန်ထံၚ်မ္ဂး ဆဵုဂဗအခက်ခုဲ ဇီုကပိုက်ဂၠိုၚ်ဏောၚ် အဲညာတ်ကေတ်ဗီုဂှ်လေဝ်။
သၟာန် ။ ။ နကဵုသၟာဒယှေ်ဒွက်မွဲ တၚ်ကော်ဆဴ တၚ်အခက်ခုဲ မုနွံမံၚ်ကီုရောဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ တၚ်ကော်ဆဴဟီုဂှ် ပိုဲသၟာဒယှေ်ဒွက်မန်တံ တော်အာတှေ် ရန်တၟံ သွက်ကောန်ဂကူဇကုရလေဝ်၊ ဒွက်ဂကူဇကု ဂွံဂၠိုၚ်တိုန်၊ ဂွံဇၞော်မောဝ်တိုန်၊ ဂ္စာန်ကၠောန်မံၚ်ဏောၚ်ရ။ ဆဠတှေ် ပိုဲကၠောန်ကဝးတှေ် ပိုဲဒးပ္တိတ်လဝ်တမ်ရိုဟ် သြန်တၟာဂလိုၚ်ရ။ အကြာဂှ် လအ်ကဝးဂွံတိတ် မွဲမွဲကဝးဏံ ဒှ်အခက်ခုဲ ဒးဇီုကပိုက် နာနာသာ်ရ။ ဆဠတှေ် ဒးဂၠာဲအခိုက်ဒွက်၊ တုဲတှေ် ဒးကၠောန် ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ် ဒးအာကၠုၚ်ဂှ် ဒဒိုက်ဟွံသာပုဟ်၊ ဂွံဂွံဍာ်ဒကေဝ်ခိုဟ်ဟ် ဒးကၠောန် ပ္ဍဲကဵုဗၟာတံဂှ် ဆဠတှေ် ဒးဂ္ဇံသဝ်လေဝ်နွံရ။ ဂွံဒှ်ကၠုၚ်ကဝးမွဲကဝးဏံ ဟွံသာကွေံပုဟ်၊ ဟီုစတှေ် သွက်ဂကူကီု၊ သွက်ဇကုဂွံဂွံကၠုၚ်ယၟုကီုဂှ် ပါသီုၜါကီုရ။ တုဲပၠန် သၟာဒယှေ်ဒွက်ဟီုဂှ် ဟွံပတိတ်ကဝးပၠန်ဂှ်လေဝ် ဟွံဂွံပုဟ်၊ သၟာဒယှေ်ဒွက်ဟီုဂှ် ဒးနွံကဵုကဝးဏောၚ် ဟီုဟဂှ်။
သၟာန် ။ ။ သၟာဒယှေ်ဒွက်ဗွဲမဂၠိုၚ် ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာ ယဲကပ်ဏံတုဲ ဟွံဂွံတိတ်ဒယှေ်ဒွက်လ္တူစၚ်လအ်တုဲ ပုရိသာတ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဗှ်မံၚ်သၞာယျဏောၚ်၊ စပ်ကဵုကိစ္စဏံတုဲ နကဵုသၟာဒယှေ်ဒွက်မွဲ မုမိက်ဂွံဟီုဂလာန်ကဵု ပုရိသာတ်တံနွံကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ဟိုတ်နူယဲဏံတုဲ အခက်ခုဲတၟာဂလိုၚ် (Show) ဂှ်လေဝ် ဟွံမွဲပုဟ်၊ ရဲမိက်ဂွံပတိတ်မံၚ်ကဝးလေဝ် နွံတၟာဂလိုၚ်၊ ဗီုပိုဲတံ ကဝးဂှ် တုဲမံၚ်ယျ၊ ဆဂး ဂွံစိုပ်ပ္ဍဲတဲ ပုရိသာတ်တံဂှ် အာဆဵု အာကၠုၚ်ဟွံဂွံဏီ၊ တုဲပၠန် ပုရိသာတ်တံ စၟဳမံၚ်ကီုဏောၚ် ထေၚ်ကေတ်၊ ဂကောံလ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ်တှေ် ညးတံဒယှေ်ကေတ် ပ္ဍဲ (Live) လေဝ်နွံ၊ ပတိုန်လ္တူလိုၚ်လေဝ်နွံရ။ ဆဂး ဗီုဂှ်လေဝ် ဍေံဟွံတုပ်ကဵု ရှ်သာပ္ဍဲမ္ၚးဏံပုဟ်။
သၟာန် ။ ။ နကဵုသၟာဒယှေ်ဒွက်မွဲ သွက်အဓါန်ဂတဏံ စပ်ကဵုပရေၚ်အနုသုခုမဏံတှေ် ဗီုလဵုရန်တၟံလဝ်နွံရော?
သွဟ် ။ ။ ရန်တၟံဟီုဂှ် ပိုဲဟွံဒေံါအာပုဟ် ပိုဲဆက်ဂ္စာန် ကၠောန်အာမံၚ်တွဵုရ။ ဒွက်တၟိတၟိ ဂွံတၟေၚ်တၟဟ်ကီု သွက်ပုရိသာတ်တံ ညံၚ်ဟွံဂွံဝိုတ်အာဂှ် ဒးကၠောန်တွဵု၊ အေဇှ်ဂှ် ဂ္စာန်မံၚ်လၟိုန်ရ။
သၟာန် ။ ။ ကဝးမွဲမွဲကဝး ဂွံတုဲဒှ်ဂှ် မပ္တံကဵု အခိုက်ကီု၊ သတ်ဒွက်ကီု ဗီုလဵုတတ်ထပါ် ဂ္စာန်လဝ်ဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ စပ်ကဵုဒွက်ဟီုဂှ် အ္စာချူဒွက် ဒဏ္ဍာရဳဂှ် ဂၠိုၚ်ညိ၊ တုဲပၠန် ခေမာန်နန်၊ ဉာဏ်ဟံသာ၊ အဲမၞိက်၊ နာဲသဟာဲမန်၊ သူရိယမာန်၊ ရဲကၠောန်အခိုက်ဂှ်တှေ် (Eco) တာရာ၊ အနဂ္ဃ၊ အဲမၞိက်၊ သူရိယမာန်၊ ဉာဏ်ဟံသာ ရဲအရီုဗၚ်တၞဟ်ဟ်တံလေဝ် နွံမံၚ်ကီုရ။
သၟာန် ။ ။ လက္ကရဴအိုတ်ဏံ မုမိက်ဂွံဟီုဗ္ကန်ကဵု ပုရိသာတ်တံ နွံကီုရော?
သွဟ် ။ ။ အဓိကဂှ် မိက်ဂွံကဵုပုရိသာတ်တံ အခိၚ်သၟာဒယှေ်ဒွက်မန်ပိုဲ ကၠုၚ်သွံကဝးမ္ဂး ဒှ်မာန်တှေ် ညံၚ်ဂွံကဵု အထံက်အပၚ်အရီုဗၚ် ကဵုဇြဟတ်အိုတ်ညိ၊ တုဲပၠန် လ္ပာ်ဍုၚ်မ္ၚးတေံလေဝ် ညးတံကဵုဇြဟတ်ကီုတှေ် ပဵုခိုဟ်ဏီ ညာတ်ကေတ်သာ်ဂှ် မဒှ်ရ။

Categories
ပရိုၚ် လဟိၚ်စိုတ်

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ် ကုသၟာဒယှေ်ဒွက်တၟိ မာံသုခုမ

“ညးတၠဝါသနာတၟိတၟိနွံမှ ညးတြေံတြေံတအ် ဍေံဂွံနွံကၠုၚ်”

မာံသုခ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ မ္ၚဵုရ၊ ဗွဲကိုပ်ကၠာ ယၟုဒယှေ်ဒွက်ဗီုလဵုတုဲ ဇာတိကွာန်လဵု ဆက်ကဵုမိတ်ညိ။
သွဟ် ။ ။ ယွံမ္ၚဵုရ၊ ယၟုအဲဂှ် မာံသုခုမ၊ ကွာန်ဂှ် ကွာန်ကုန်ဗ္ဒဝ်၊ ကၠာတေံဂှ် ကွာန်ဂၞကျာ်သၟိၚ်လေဝ် ညးကော် ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ သုခုမဂှ် ဒှ်သၟာဒယှ်ဒွေက်တၟိမွဲ ပတိုန်လဝ်လ္တူလပှ်ကျာ ဂွံဆဵုမံၚ်၊ စပ်ကဵုဒှ်ပ္တိတ်ဒွက်ဏံတုဲ လဴစကဵုညိကီု။
သွဟ် ။ ။ ယွံသၞာံတုဲကၠုၚ်ဏံ ကေၚ်ပ္တိတ်လဝ်မွဲဒွက်ကီု၊ ယၟုဒွက်ဂှ် ‘ပြေမံၚ်စိုတ်ရ’၊ ဒွက်ဏံ သ္ဍဴညာဏ် ချူလဝ်ကဵုတုဲ အ္စာလောက ကၠောန်လဝ်ကဵုအခိုက်၊ ဒွက်ဏံဂှ် ဟီုဟဏံ ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဂှ် ဍေံဟွံသေၚ်၊ ဆဂး ရန်ကဵုညးဂမၠိုၚ်တအ် ဂွံကလၚ်ကီု ဒွက်မန်ပိုဲလေဝ် ဍေံဂွံပဵုတိုန်မွဲဒွက်ကီု နကဵုမွဲနဲမွဲဗီုဏံ ၜိုတ်ဇကုဂိုတ်ဂ္စါန်ဂွံ ညံၚ်ပုရိသာဒ်တအ် ဂွံကလၚ်ဒွက်တၟိမွဲဒွက်ကီု ရန်တၟအ်သာ်ဂှ်ရ ဒှ်ပ္တိတ်ကၠုၚ်။
သၟာန် ။ ။ လၟုဟ်အကြာဏံ ဂွံညာတ်မံၚ် နူကဵုမုက်လိက် facebook သုခုမ လလောၚ်တြးလဝ် သွက်ဂွံဆက်ပ္တိတ်အာ မွဲဒွက်ပၠန်နွံ ညာတ်မံၚ်၊ ဒွက်ဏံ ဗီုလဵုပ္တိတ်အာရော လဴကဵုကီုညိ။
သွဟ် ။ ။ ယွံလလောၚ်တြးလဝ် လ္တူလပှ်ကျာဂှ်နွံ၊ ဒွက်ဏံဂှ် ကဝးဂှ်ဟွံသေၚ် မွဲပိုတ်ဗီုကၠာတေံပၠန်ရ၊ ယၟုဒွက်ဂှ်တှေ် ‘ဆာန်မုသာ’ ၊ ညးချုလဝ်ဂှ် ရဲအဲ မာံတပ်တး၊ တုဲတှေ် လောကပၠန်ရ ကၠောန်လဝ်ကဵုအခိုက်၊ အဓိပ္ပဲါဒွက်ဏံဂှ်တှ် ညံၚ်ကဵုဆာန် ဆာန်လေဝ်ဟွံသေၚ်၊ မွဲဏှေအ်ဆာန် မွဲဏှေအ်ဟွံဆာန်၊ ဗီုဒးစိုတ်ဂှ်ဗ္ဂေတ်မံၚ် အေဗီုဂှ်၊ ဒွက်ဏံဂှ် ဗီုတုဲတေံပၠန်ရ တိၚ်တိုက် ပ္ဍဲ G9 Studio ဒွက်ဏံလေဝ် ဒၞာဲဂှ်ပၠန်ရ၊ ဒွက်ဏံဂှ် ချိၚ်လဝ်တက်ဗီုပြၚ် MTV စှေ်စှေ်၊ ဒွက်ကၠာတေံဂှ် ချိၚ်လဝ်တက်ဗီုပြၚ် ချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်ကီုရ၊ ဆဂး ဟိုတ်နူခက်ခုဲကဵု ယဲ covid ဂှ်ကီု အာကၠုၚ်ဟွံလောဲတုဲတှေ် ဗီုပြေပြံၚ် ဒးတက်အာ။
သၟာန် ။ ။ ဒွက်ဏံဂှ် လလောၚ်တြးလဝ် တုဲမံၚ်ယျတှေ် ၜိုတ်ဆလအ် ပုရိသာဒ်တအ် ဂွံကလၚ်မာန်ရော။
သွဟ်။ ယွံ အပိုၚ်ဒွက်ဂှ်တှေ် ဍေံစိုပ်ဒတုဲမံၚ်ယျ၊ ဍေံသှေ်မံၚ် အပိုၚ်တက်ရုပ်ညိညပၠန်ရ၊ ဟွံလအ် ပုရိသာဒ်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ညးတၠဝါသနာ ကဵုမံၚ်ဇြဟတ်ကဵု ဒွက်မန်တှေ် ဟွံလအ် ဂွံကလၚ်ဏောၚ်။
သၟာန် ။ ။ သုခုမဂှ် သီုအလန်ဏံတှေ် ဒှ်အာပ္တိတ်ကဝး လ္တူလပှ်ကျာ နကဵုဇကုမွဲ ဒှ်အာၜါဒွက်ယျ၊ သွက်ဂွံလုပ် ပ္ဍဲဂဳတမွဲမွဲရော ချပ်လဝ်နွံမံၚ်ကီုဟာ။
သွဟ် ။ ။ ယွံ ယဝ်ဒးဟီုတပ်တပ်တှေ် စပ်ကဵုလုပ်ဗွိုၚ်ဂဳတဏံဂှ်တှေ် ဝါသနာနွံမံၚ် နူဍောတ်ဍောတ်ရဏး၊
ဆဂးတှေ် ဝါသနာသၟးနွံတှေ် အာဟွံဂွံပုဟ်ဏး၊ ဆေၚ်ကဵုဍာ်ဒကေဝ် ဂွံလုပ်ဗွိုၚ်ဂဳတကီု ဂွံတိုန်လ္တူစၚ်ကီုတှေ် ဒးနွံပၟိက်မံၚ်မာဟလိုၚ်ဏီ၊ ညအ်ဂှ် အဃောလ္ၚတ်မံၚ်ဖိုဟ်။
သၟာန် ။ ။ သုခုမဂှ် သွက်ဂွံပ္တိတ်အာဒွက် ဗီုပြၚ်အတိုၚ်မွဲကဝးရော ချပ်လဝ်နွံမံၚ်ကီုဟာ။
သွဟ် ။ ။ ဂွံပ္တိတ်ကဝးဂှ်တှေ် နူတမ် ရန်လဝ် နွံမံၚ်တုဲတုဲရ၊ ဆဂး ရံၚ်ကဵုနာနာသာ် ဍေံဟွံပြေပြံၚ်ကဵု ခေတ်တ္ၚဲဏံကီု ၜိုတ်သ္ပမာန် မွဲဒွက် ၜါဒွက် ဗီုဇကုဂိုတ်ဂစာန် မာန်ကဵုမာန်ဂှ်ရ ချပ်လဝ် ပ္တိတ်အာမံၚ်ရဏး၊ ဂွံပ္တိတ်ကဵုကဝးဂှ် ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ဟွံမွဲဏီ။
သၟာန် ။ ။ သုခုမဂှ် ဒှ်ညးတၟိမွဲတုဲ ပုရိသာဒ်တအ် တၠိၚ်မံၚ်မုက်နွံညိဏောၚ်၊ စပ်ကဵုဒွက်တုဲ လ္တူပုရိသာဒ်တအ် ဗီုလဵုဂိုတ်ဂ္စါန်ကၠုၚ်နွံရော။
သွဟ် ။ ။ ၜိုန်ရပ္တိတ်လဝ်တုဲ မွဲဒွက်ကီုလေဝ် စပ်ကဵုပညာဒယှေ်ဒွက်ပ္ဍဲဇကု ၜတ်ကွေံကွေံမံၚ်ဏီ၊ လၟုဟ်မှ ဂွံစဂံါတှေ် ပ္ဍဲဇကုတၚ်ခက်ခုဲ နွံမာဟလိုၚ်၊ ဟီုဟဏအ် ညးတၞဟ်ဂွံတီညာတ်ဇကုတှေ် လၟုဟ်ခေတ် facebook ရတှေ် ဗီုကဵုဒယှ်ဒွေက် Cover လ္တူလိုၚ်စဏံ၊ နူဂှ်မွဲက္ဆံၚ် ညးတၞဟ်ဆဵုညာတ်ကၠုၚ်ဇကု ညိညိညညဏောၚ်လေဝ်။
သၟာန် ။ ။ ဂလာန်လက္ကရဴ မုမိက်ဂွံ ဗ္ကန်ကဵု ပုရိသာဒ်တအ်ရော။
သွဟ် ။ ။ မိက်ဂွံ ဗ္ကန်ကဵု ပုရိသာဒ်တအ်ဂှ် အဲဂှ် ညးတၠဝါသနာမွဲတၠရ၊ ညးတၠပညာမွဲ ဟွံသေၚ်ဏီတှေ် ဒၞာဲဟွံဍိုက်ပေၚ်နွံ၊ ဘိုၚ်ကဵုဇြဟတ်ကဵု မၞိဟ်တၠဝါသနာတၟိတၟိတအ်ညိကီု ညးတၠဝါသနာတၟိတၟိနွံမှ ညးတြေံတြေံတအ် ဍေံဂွံနွံကၠုၚ်၊ ပုရိသာဒ်တအ်သီုဖအိုတ် ကာလဒွက်တၟိက်ဏံတိတ် ဘိုၚ်ကဵုဇြဟတ်ကီုညိ မိက်ဂွံဗ္ကန်ရ၊ တၚ်ဂုန်ရ။

Categories
ပရိုၚ် လဟိၚ်စိုတ်

သၟာန်သွဟ်ကဵု ညးတၠဒွက် ဖေက်လကိုတ်အာယျ “ဝတဳ”

နာဲတၠလွဳ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ ကိုပ်ကၠာအိုတ် ယၟု ‘ဝတဳ’ ကော်ခဴမံၚ် ပ္ဍဲဂဳတကီု၊ ဇာတိကွာန်ကီု ပွိုၚ်ဍုၚ်လဵုနွံဂှ်လေဝ် လဴစကဵု ပုရိသာတ်တံညိ?
သွဟ် ။ ။ မ္ၚဵုသီုဖအိုတ်ရအဴ ယၟုအဲပ္ဍဲဂဳတဂှ်တှေ် ‘ဝတဳ’ ရ။ ဇာတိကွာန်ဂှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ်၊ ကွာန်အိန္ဒုရ။
သၟာန် ။ ။ လုပ်ကၠုၚ်ဂကောံဂဳတမန်ဏံ တၟာလအ်ရဟာ? ဟိုတ်သာ်လဵုတုဲ ဂွံလုပ်ကၠုၚ် ဗွိုၚ်ဂဳတဏံဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ လုပ်ကၠုၚ်ဂကောံဂဳတမန်ဏံဂှ်တှေ် (၃) သၞာံပြၚ်ယျ။ စလုပ်ကၠုၚ်ဂဳတဏံဂှ်တှေ် ဝါသနာပါမံၚ်တုဲတုဲရ။ ဆဂး အဆက်ဇကုဟွံမွဲတုဲတှေ် ဟွံဂွံလုပ်၊ ဟွံဂံၚ်ဒယှေ်လေဝ် ပါမံၚ်ရ။ တုဲတှေ် ပ္ဍဲကဵုကွာန်ပိုဲဏံ ညးတံကၠောန်ကၠုၚ် ပေဲါဆက်မိတ် ပံက်ကမ္ပဏဳ (MA 3) ရ။ နူကဵုဂှ်ရ ဂကောံဂဳတမန်တံလေဝ် ပါမံၚ်ကီုတုဲ နူကဵုဥက္ကဌကွာန်ပိုဲတံ ညးဟီု ဒယှေ်စမ်ရံၚ်၊ ဣညအ်ဂှ်တှေ် ကုသဵုဇကုရ ဇကုဂွံဒယှေ်၊ ဥက္ကဌဂကောံဂဳတမန် ကေအဗ္ဘဏ် ကဵုဇြဟတ်တုဲ ဒှ်ဒယှေ်အာကီုရ။ နူကဵုဂှ်ရ ညးတီကၠုၚ် ရမျှာၚ်ဇကု၊ မိၚ်ကၠုၚ်ရမျှာၚ်ဇကုတုဲ စလုပ်ကၠုၚ် ဂကောံဂဳတမန်ရ။
သၟာန် ။ ။ နကဵုဝတဳ ဒယှေ်ကၠုၚ်လဝ်ဒွက် ပ္ဍဲဂကောံဂဳတမန်ဏံ ပရးပတိတ်ကၠုၚ်လဝ်ဒွက် လၟိဟ်ဒွက်မူစိဒွက်နွံကီုရော? တုဲပၠန် ပ္ဍဲကဵုဒွက်ဖအိုတ်ဂှ် ဒွက်လဵု ဒးစိုတ်အိုတ်ရောဂှ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ နကဵုဝတဳ ဒယှေ်ကၠုၚ်ဒွက်ပူဂဵု ဇေတ်တ်ဂှ် မွဲဒွက်ဓဝ်ရ။ တုဲပၠန် ပ္ဍဲဒွက်ဂကောံကီု၊ ပ္ဍဲဒွက်ကဝးညးတၞဟ်ကီု၊ ဒွက်တောဲကီု၊ ဒွက်ပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲကီု၊ ဒွက်မာ်မွဲစွေက်ကီု၊ ဒွက်တ္ၚဲသၟတ်မန်တံဏံ ဒယှေ်ကၠုၚ်လဝ်တၟာဂလိုၚ်ကီုရ။ နကဵုဒွက်ပူဂဵုတှေ် နွံမံၚ် မုဟွံဂၠိုၚ်စကွေံပုဟ်။ ဒွက်ပူဂဵု ‘ဖေက်လကိုတ်အာယျ’ ဂှ် ဒှ်ပတိတ်အလန်ကၠာအိုတ်ရ။ လက္ကရဴဏံ ဒွက်ဂကောံ၊ ဒွက်တောဲ တိတ်ကၠုၚ်မံၚ် ညိညိညညကီုရ။
သၟာန် ။ ။ စပ်ကဵုဒွက် ‘ဖေက်လကိုတ်အာယျ’ ဟီုဂှ် မပ္တံကဵု အ္စာချူဒွက်ကီု၊ အခိုက်ကီု၊ ပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်လ္တူဒွက်ဏံ ဗီုလဵုနွံဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ဒွက်ဏံဂှ်တှေ် ချူကီု၊ အခိုက်ကီု (KB) ထဝ်ရတ် နူဂကောံဂဳတမန်ရ။ ဒွက်ဏံဂှ် ပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ် ကဝေၚ်ညးတေံရ။ အဃောတေံဂှ် ကဝေၚ်ညးတေံ၊ လၟုဟ်ဂှ်တှေ် ဒှ်မဂဳညးတေံရ။ အေအဃောဂှ် ပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ် တုပ်မံၚ်ကဵုအဲတုဲ ဒွက်တၟိလေဝ် ဟွံဂွံတိတ်ဏီ စလုပ်ကၠုၚ်ဂဳတတၟိတၟိလေဝ်ကီု ပတိတ်ထောံဒွက်မွဲဒွက် ပုရိသာတ် တံ ဂွံတီအာ၊ ဟီုဟဂှ်တှေ် ကလၚ်ဒွက်ကီု၊ ဗှ်လိက်သတ်ဒွက်ကီု၊ အဓိပ္ပဲါဍေံခိုဟ်မံၚ်တုဲ ဇကုလေဝ်ဒးစိုတ်ကီု၊ ဇကုကူဟဏံလေဝ် ဒွက်ဏံဂှ် (Keyboad Only) သၟး ပ္ဍဲကဵုမန်ပိုဲလေဝ် အောန်မံၚ်ကွေံကွေံ၊ ဂဳတာလေဝ်ဟွံပါ၊ အဲလေဝ်စိုတ်လုပ်စမံၚ်ဗီုဂှ်တုဲတှေ် ဒှ်ဒယှေ်တိုန် ဒွက်ဂှ်ကီုရ။
သၟာန် ။ ။ အကြာယဲကိုဝ်ဝေဒ်ဏံဂှ် ဆေၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်ချဳဓရာၚ် အနုသုခုမဏံတုဲတှေ် မုကၠောန်မံၚ်နွံကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ဟိုတ်နူယဲကိုဝ်ဝေဒ်ဏံတုဲ ပရေၚ်ချဳဓရာၚ်အနုသုခုမဏံဂှ်တှေ် မုလေဝ်ဟွံမွဲကွေံ၊ အာကၠုၚ်လေဝ်ဟွံဂွံ မိက်ဂွံကၠောန်ဒွက်လေဝ် အာကၠုၚ်ဟွံဂွံ ဒှ်မံၚ် ဒေသဟွံတုပ်ကဵုညးတၞဟ်ပုဟ်၊ သၟာဒယှေ်ဒွက်တံ ဒေသလ္ပာ်တေံရ ဂၠိုၚ်တုဲ နကဵုဇကုမွဲဓဝ် ပါ်တိတ်ထောံ ဒေသကရေၚ်တုဲ ယဝ်ရ ဇကုပၠုပ်စဒွက်မွဲမွဲသာ်ဒှ်ဒှ်၊ အာဒယှေ်ဒွက်ဒှ်ဒှ်၊ ညးတၞဟ်ကော် အာဒယှေ်ဒွက် စပ်ကဵုပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲကီု၊ ကၠောန်သ္ပသဘၚ်ကီု ဟိုတ်နူအကာဲအရာယဲဏံတုဲ ဂွံအာကၠုၚ်ဂှ် ဟွံလောဲရ။ အခိၚ်ယဲတ္ၚဲဏံ ကမၠောန်လေဝ် ဟွံမွဲစကွေံကွေံ၊ တုဲတှေ် ၜိုတ်ဂွံလ္ၚတ်စဒွက် ပ္ဍဲသ္ၚိညိ၊ ကလၚ်စဒွက် ၜိုတ်ဂှ်ရနွံ။
သၟာန် ။ ။ ပဲါနူကဵု အနုသုခုမတုဲတှေ် ကမၠောန်တၞဟ်ဟ် မုကၠောန်မံၚ်ကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ပဲါနူအနုသုခုမဏံဂှ် ကမၠောန်ပ္ဍဲသ္ၚိဏံ ဘိုၚ်သွံမံၚ်ဖျာ ဘိုၚ်မံၚ် “မိ” ကီုရ။
သၟာန် ။ ။ ဟိုတ်နူကဵုယဲကပ်ဏံတုဲ နကဵုသၟာဂဳတမွဲ တၚ်ခက်ခုဲ တၚ်ကော်ဆဴ မုနွံဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ တၚ်ခက်ခုဲဟီုဂှ် နွံမံၚ်နာနာသာ်ရ၊ မွဲဂှ် ဆေၚ်ကဵုဒယှေ်ဒွက်၊ ပၠုပ်ဒွက်၊ ဂွံချဳဓရာၚ်လ္ပာ်ဒွက်တံကီု အာကၠုၚ်မံၚ်စံၚ် ဍေံခက်ခုဲနွံမံၚ်ညိ။ တုဲတှေ် ဇကုဂှ် ဒေသဟွံတုပ်ကဵုညးတၞဟ်တုဲ ယဝ်ရ ဒေသလ္ပာ်မန်ပိုဲတေံတှေ် ဇကုအာကၠုၚ်ဂွံမံၚ်ဏီ၊ ဟိုတ်နူဒေသလ္ပာ်ကရေၚ်ဏံတုဲ ဇကုဂွံအာ လ္ပာ်ဒေသမန်တံဂှ် ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာလၟုဟ် တှေ် ဍေံဟွံခိုဟ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ အခက်ခုဲနာနာ ဒးဆဵုဂဗမံၚ်ကီုရ။
သၟာန် ။ ။ ဒၟာနူယဲကပ်ဏံတုဲ သၟာဂဳတဗွဲမဂၠိုၚ်တံ ဟွံဂွံဒယှေ်ဒွက် ဟွံဂွံတိုန်လ္တူစၚ် တၟာလအ်တုဲ နကဵုပုရိသာတ်တံ လေဝ် ဗှ်သၞာယျဏောၚ်၊ အကာဲအရာဂှ် နကဵုဝတဳ မုမိက်ဂွံဟီုဂလာန်ကဵု ပုရိသာတ်တံနွံကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ယွံ အခိၚ်အခါလၟုဟ်ဏံ ဟိုတ်နူယဲကပ်တုဲ သၟာဂဳတပိုဲတံ ဟွံဂွံတိုန်ဒယှေ်လ္တူစၚ်ဂှ် ပုရိသာတ်တံလေဝ် ကၠိုဟ်မံၚ်စိုတ်ရ။ ဗီုပုရိသာတ်တံ ဗှ်သၞာ နကဵုဝတဳလေဝ် ဗှ်မံၚ်သၞာ ပုရိသာတ်တံ လၟိုန်ရ။ သွက်ပုရိသာတ်တံ ဂွံပြေလၟောၚ် ဂွံကလၚ်အာဒွက်ဂှ်လေဝ် ဝတဳ ဂစာန်ကၠောန်မံၚ်ဖိုဟ်၊ ခြာဟွံလအ် ဒွက်ဝတဳ တိတ်ဏောၚ် လ္တူအန် လာၚ်ဂှ် မၚ်စၟဳကလၚ်အိုတ်ညိဂှ် လဴဏာကဵု ပုရိသာတ်တံရ။
သၟာန် ။ ။ ဂတနူဏံ စပ်ကဵုပရေၚ်အနုသုခုမဏံ ဗီုလဵုဖန်ဇန် ဗီုလဵုဝတဳရန်တၟံလဝ် နွံကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ဂတဏံ ချိၚ်လဝ်ဂှ် သွက်ဂွံပတိတ်ကဝးနွံမံၚ်ဏောၚ်၊ ကၠာဟွံဂွံပတိတ်ကဝးဂှ် တရးဒွက် လ္တူလာၚ်မွဲဒွက်နွံ၊ ဟိုတ်နူဒှ်ကၠုၚ်ယဲကပ်ဏံ အကာဲအရာဍေံ ဂွံပတိတ်ကဝးဂှ် လဇုဲအာညိ၊ လၟုဟ်ဏံ ယဲဍေံသာစှေ်ညိတုဲ ဃရက်ဟတုဲမံၚ်ကဝးဏံကီုရ၊ ဂွံသွံဂတမုက်ပုရိသာတ်တံ ပြဟ်ဟ်မာန်ဂှ်လေဝ် ဂစာန်မံၚ်ဖိုဟ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ပုရိသာတ်တံ ဒုၚ်တဲ ဂွံတီကၠုၚ်ဝတဳဟီုဂှ် နကဵုဒွက်လဵုကီုရော လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ နူစဂှ် ဒယှေ်မံၚ်ဒွက်လ္တူစၚ်ဏံဂှ်တှေ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒယှေ်ကၠုၚ်မံၚ် ဒွက်ၝဲနဒဳတံဏံသၟးရဂၠိုၚ်၊ လက္ကရဴဏံ မိက်ဂွံပြံၚ်အရီုကဵု ပုရိသာတ်တံ မၞိဟ်ဗြဴလေဝ် မိက်ဂွံထ္ၜးစောန်ညိ ဒွက်မၞိဟ်တြုံလ္ၚဵုလ္ၚဵုတံလေဝ် ပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ် တုပ်မံၚ်ကဵု ညးဗြဴပိုဲလေဝ် နွံမံၚ်ကီု၊ လဆောဝ် မၞိဟ်ဗြဴပိုဲ ဟွံဂံၚ်ဒယှေ်လေဝ် ပါမံၚ်ကီု၊ ဂွိၚ်ဖေက်ပုရိသာတ်တံ ဟွံဒုၚ်တဲတုဲ အေဂှ်ရ မိက်ဂွံထ္ၜးကဵု ပုရိသာတ်တံ မၞိဟ်ဗြဴပိုဲလေဝ် ဒယှေ်ဒွက်မၞိဟ်တြုံမာန်မံၚ်ဏောၚ်။ နကဵုဝတဳ ဒယှေ်ကၠုၚ်ဒွက်မၞိဟ်တြုံ ဒွက်ကေအနဂ္ဃ ‘က္ညတိတ်အာ’ ဂှ် ပုရိသာတ်ဗွဲမဂၠိုၚ် တီကၠုၚ်ဝတဳရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဒၞာဲလဵုစိုပ်ပ် ပုရိသာတ်တံ ဆဵုဂဗဝတဳမ္ဂး ဟွံကော်ဝတဳရ ကော်မံၚ် က္ညတိတ်အာကီုဏောၚ်၊ ဂွံမိၚ်ကေတ် ပုရိသာတ်တံ ကဵုဇြဟတ်ဗီုဏံဂှ် မိပ်စိုတ်ကွေံရ။ တုဲပၠန် နကဵုဝတဳ မိက်ဂွံဒယှေ် ဒွက်နူလက်ထက်တြေံတေံ ဗီုဒွက် အ္စာမန်ဆာန်၊ ဒွက်ဗညာထဝ်၊ ဒွက်ရာမာဉ်ရ၊ ကောန်ၚာ်ခေတ်လၟုဟ်ဏံ ဂွံတီအာ ဒွက်လက်ထက်တေံ အဓိပ္ပဲါသတ်ဒွက်ခိုဟ်မံၚ် ကီုဏောၚ် ရန်လဝ် သွက်ဂွံဒယှေ်နွံမံၚ်ကီုရ။
သၟာန် ။ ။ တၚ်လက္ကရဴအိုတ်ဏံ နကဵုဝတဳ မုမိက်ဂွံဟီုဗ္ကန်ကဵု ပုရိသာတ်တံနွံကီုရော?
သွဟ် ။ ။ နူစတေံ ဟွံထေၚ်လဝ်မွဲသာ် ကြအ်ကၠုၚ်ဂဳတ မိက်ဂွံဒယှေ်ဒွက် ဝါသနာပါမံၚ်ကွေံကွေံ၊ ဟုံဍာ်ဒှ်ဒှ်၊ ကၠောန်မွဲမွဲသာ်ဒှ်ဒှ်၊ ဂွံကလၚ်ဒွက်၊ ဂွံကညာၚ်ဒယှေ်ဒွက် စိုတ်ဇကု ဝါသနာထတ်မံၚ် ဗီုဗီုဂှ်၊ တုဲပၠန် ဂွံလုပ်ကၠုၚ် ဂဳတမန်ဏံဂှ် အဆက်ဇကုလေဝ်ဟွံမွဲ၊ ဟိုတ်နူကံကုသဵုဇကုလေဝ်ပါကီုတုဲ ညးတံ ဒုၚ်ကၠုၚ်တဲ ရမျှာၚ်ဇကု ဒုၚ်ကၠုၚ် တဲ လုပ်ဂကောံဂဳတမန်ဏံဂှ် တၚ်ဂုဏ်ကဵု အ္စာ (သၚ်ဆရာ၊ မြၚ်ဆရာ၊ ကြားဆရာ) ရ။ တုဲပၠန် စလုပ်ဂဳတ စဵုကဵုလၟုဟ် ဆေၚ်ကဵုဒွက်ကီု၊ ဆေၚ်ကဵုနာနာသာ် အလုံအိုဿီုဖအိုတ် မၞိဟ်ဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်လဝ်ဂှ် ကေအဗ္ဘဏ် ဥက္ကဌဂကောံဂဳတမန်ပိုဲ၊ ညးဂှ်တှေ် ဂုဏ်ဇၞော်ကွေံကွေံရ။ မုသ္ပရောဟီုတှေ် ဗီုပိုဲတံဏံ လုပ်ကၠုၚ်ဂဳတဂှ် မုဟွံကၠိုဟ် ပုဟ် ဂွံဒယှေ်ဒွက် လုပ်တိတ်ပၠန်ဂှ်လေဝ် လုပ်ဟွံလေပ်ပုဟ်၊ ညးတံ ဒးဗ္တောန်ကဵုဇကုဖအိုတ်၊ ကဵုကၠုၚ်ဇြဟတ်စိုတ် အရာရာအိုဿီုဂှ် တၚ်ဂုဏ်ကဵု ကေအဗ္ဘဏ်ရ မိက်ဂွံဟီု အုပ်ဂၠေံနိဂီု ဆၜိုတ်ဏံရ။

Categories
ပရိုၚ် လဟိၚ်စိုတ်

“ဂဳတဟီုဂှ် တိတ်ဝိုၚ်ဒယှေ်ဒွက်ဏောၚ်”

သၟာန်သွဟ် ဥက္ကဌဂကောံဂဳတမန် “အမ္ဘဏ်”

နာဲတၠလွဳ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ လၟုဟ်ဏံ ဟိုတ်နူယဲကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) တုဲ ဇၟာပ်ညးအဲ ခက်ခုဲမံၚ်ရ။ အခက်ခုဲ ပ္ဍဲဂကောံဂဳတမန်ဏံ အကာဲအရာဗီုလဵုနွံဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ အကာဲအရာလၟုဟ်ဏံ ပ္ဍဲကဵုဗွိုၚ်ဂဳတေတှ် အခက်ခုဲနွံမံၚ် ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ရ။ ဂဳတဟီုဂှ် ပေတှ်ကေတ် တိတ်ဝိုၚ်ဒေယှ်ဒွက်ဏောၚ်၊ လၟုဟ်ဏံ ဝိုၚ်ဂှ်လေဝ် တိတ်ဟွံဂွံတှေ် ပၞောဝ်ယီုဇၞော်ကၠက်မံၚ် ဍေံဒှ်ဗီုဂှ်၊ နကဵုပူဂဵု လေဝ် ဖျေံလဝ်ဗီု သွံကပေါတ်ဖျာနွံကီုလေဝ် အခက်ခုဲဍေံ ဒှ်ကၠုၚ်ပၠန်၊ အကြာအခက်ခုဲဂှ် ၜိုတ်ချဳဓရာၚ်ဂွံ ဒးကဵုပညာ ဆေၚ်ကဵုဒွက်ယဲကပ်ကီု၊ ဆေၚ်ကဵုဒွက်ဂကောံကီု၊ ခြာဟွံလအ် ကဝးဒွက် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သွက်ဂွံတိတ်အကြာဏံ လေဝ်နွံ၊ စပ်ကဵုအခိုက်ဒွက် တ္ၚဲသၟတ်မန်ကီု၊ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ကီု အကြာဏံ ဘိုၚ်ချဳဓရာၚ်မံၚ် ညိညကီုရ။
သၟာန် ။ ။ စပ်ကဵုကဝးဒွက် အခိုက်ဒွက် ဗီုလဵုနွံဂှ်လေဝ် လဴကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – ကၠောန်ကဝး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် နကဵုပိုဲ ဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်ရ။ ဒွက်ပၠန်လေဝ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ဒွက်ဂကူသၟးရ။ အ္စာဟံသာချူလဝ် ဘိုၚ်ကဵုညးတံသက်သက်ရ။ နကဵုပိုဲဂှ် ကၠာတေံ ကေၚ်ချပ်လဝ် ဒွက်ကဝးဂကောံ ကၠောန်လဝ်တုဲမံၚ်ရ၊ ဒှ်အာ အခက်ခုဲကဵုယဲဏံတုဲ သှေ်မံၚ် တိၚ်တိုက်ညိ၊ ဒေယှ်ညိ လဇုဲလဇအာရ။ နကဵုကဝးဂကောံပိုဲတှေ် ဒွက်ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ဆာန်ကၟိန်မၞိဟ်တံရ။ ယၟုက္ဍိုပ်ကဝး ‘ဆာန်ကၟိန်ဂၠးကဝ်’ အဃောကၠာတေံလေဝ် ကေၚ်သ္ပအေန်တာဗျူတုဲမံၚ်ရ၊ ဆဂး ကဝးဏံ ဍေံဟွံဒှ်တိတ်တုဲ လဇုဲလဇအာ ဟိုတ်နူယဲကပ်ဏံရ။ မွဲလ္ပာ်ပၠန်ဂှ် နူကဵုဌာနပညာတံ ညးတံကဵုလဝ်တာလျိုၚ် ဘိုၚ်ကၠောန်နွံ၊ အေဇှ်လေဝ် သွက်ဂွံဒတုဲ နွံမံၚ်ဏီရ။
သၟာန် ။ ။ ပတိတ်ကဝး ပ္ဍဲဂကောံဂဳတမန်ဏံဂှ် သၞာံလဵု၊ ဂိတုလဵု ဒှ်ပတိတ်မာန်ဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ လဴဟွံဒး၊ ချိၚ်ဟွံဒး၊ ယဝ်ရ အခက်ခုဲထုဲမံၚ်ကဵု သြန်ဘဏ္ဍာလေဝ် နွံညိညကီု၊ အကာဲအရာဂွံအာကၠုၚ် လေဝ် ဍေံအခက်ခုဲညိကီုတုဲ ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာယဲဏံ ခိုဟ်တိုန်ဏောၚ်တှေ် မိက်ဂွံပတိတ်မံၚ်ပြဟ်ဟ်ဂှ်တှေ် ဂ္စာန် ဏောၚ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ဟိုတ်နူအကာဲအရာယဲကပ်ဏံတုဲ ပ္ဍဲကဵုဂကောံဂဳတမန် ဗီုလဵုတတ်ထပါ်အာနွံဂှ်လေဝ် လဴကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ပိုဲဂှ် ချပ်လဝ် ဂ္စာန်ဂၠာဲပၞော်ယီုမွဲ၊ နဲကဲဂၠံၚ်တိတ်မွဲဂှ်တှေ် ပိုဲဂှ် နူတနေံတဏိတေံ ကၠောန်လဝ် ပ္ဍဲအန်လာၚ် (Show) မွဲ၊ ဗှ်သနာပုရိသာတ်တံကီု၊ ပုရိသာတ်တံလေဝ် ဂွံဟတီညးသ္ကံဗိုန်အာ၊ ရဲဒေယှ်ဒွက်တံ ဂွံဍောၚ်ပြေအာ မွဲအခန်ကီု၊ ရဲတိၚ်တိုက် သၟာဂဳတတံလေဝ် ညံၚ်ဟွံဂွံသ္ၚိတ်အာ ပ္ဍဲအရာဂဳတဏံ ဍေံဂွံတၟိအာ ဂွံၚုဟ်က္တဵူကၠုၚ်ပၠန်ဂှ် ဂ္စာန်ကၠောန်ထောံ (Show) အန်လာၚ်ရ။ နူကဵုအန်လာၚ် (Show) ဏံဂှ် ပိုဲချပ်လဝ်ဂှ်တှေ် ဂတနူဏံ ယဝ်ရ ပုရိသာတ်တံ ဒးစိုတ် ပေၚ်စိုတ်ဏောၚ်တှေ် အစဳဇန်ပိုဲလေဝ် ၜိုတ်လဵုညးတံကဵုမာန်၊ နဲကဲကဵုကေတ်ညးသ္ကံ စၟတ်တဲ ရာန်ကေတ် နကဵုအန်လာၚ် (Member) တံဏံတုဲ ဗီုလဵုဂွံဗပေၚ်ဇြဟတ် ဂွံကဵုအထံက်အပၚ် ပိုဲလေဝ် ဂွံစဳရေၚ်အာပၠန်ဂှ် ဂ္စာန်ဂၠာဲမံၚ်နဲမွဲကီုရ။ သှေ်နူဂှ်တှေ် နကဵုသၟာဂဳတပ္ဍဲပိုဲ သၟာတိၚ်တိုက်ပ္ဍဲပိုဲတံတှေ် ဂ္စာန်တိၚ်မံၚ်ဒွက် နာနာ ကၠောန်ကဝးကီု၊ ရဲကၠောန်ဒွက်စၟတ်သမ္တီကီု၊ ဍေံတံဂှ် ပတဝ်မံၚ်ကဵု လ္ပာ်တိၚ်တိုက်တေံ ဂွံချဳဓရာၚ်အာ၊ လ္ၚဵု ပၠန်ဂှ် ကေမၠာန်ပူဂဵုညးနွံဏောၚ်တှေ် ကၠောန်မံၚ်၊ ယဲတံဏံလေဝ် ဂၠိၚ် သ္ၚောဲမံၚ်ဏီတှေ် ဗီုညးကဵုညး ဂ္စာန်မံၚ်ဖအိုတ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ဟိုတ်နူအကာဲအရာယဲကပ်တုဲ ပရေၚ်အခက်ခုဲဂလိုၚ်လဵု ဇီုကပိုက်ကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ယဝ်ရတိုၚ်ဏံ ဂၠိုၚ် သ္ၚောဲမံၚ်ဏီတှေ် ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ ဒှ်ကၠုၚ်နာနာသာ်မာန်၊ လ္ၚဵုဂှ် ဒးဂၠာဲကဵုပၞော်ကေမၠာန်၊ ဒးအာ ဒးကၠောန်စဟာ၊ ဒှ်ကၠုၚ်စုၚ်မာန်ဏောၚ်ရ။ ရာဒနာမံၚ်ဖိုဟ်လေဝ် အခက်ခုဲလ္တူဏံ ညံၚ်ဟွံဂွံဒှ်ဒဒိုက်ရ။ ဆမွဲလ္ပာ်ဂှ် ယှုအ်စိုတ်ဟွံဂွံ နဲကဲကၠောန်ဂွံ ကေမၠာန်ဇကုဏံလေဝ် ညံၚ်ဂွံဂျိုၚ်တဴအာဍာ်ဇမၠိၚ် ဂ္စာန်ကော်ပကောံညး သ္ကံတုဲ ပတိတ်ဇြဟတ်တုဲ ကလေၚ်ဂၠာဲမံၚ်နဲကဲ မွဲမွဲဗီုရ။
သၟာန် ။ ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ နကဵုဂကောံဂဳတ မုချဳဓရာၚ်မံၚ်ကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ပြဟ်ဟ်လၟုဟ်ဏံ ပိုဲဂ္စာန်ကၠောန် ဆေၚ်ကဵုအန်လာၚ် (Show) ဂှ်ရ၊ ကေမၠာန်ဒၞာဲလ္ၚဵုဂှ်တှေ် ညးတံအာတ်ကၠုၚ်အရီုဗၚ် ကၠောန်အခိုက်ဒွက်တံ၊ မုတံ၊ နကဵုပူဂဵုတှေ် ကၠောန်မံၚ်၊ နကဵုဂကောံပၠန်တှေ် ကဝးဂကောံဂှ် ကၠောန်မံၚ်၊ သှေ်မံၚ်ဂှ်လေဝ် ဆက်တိၚ်တိုက်မံၚ်၊ တုဲပၠန် အန်လာၚ် (Show) ဏံ ဂွံဒှ်ခိုဟ်ဟ်မွဲမာန် ချပ်မံၚ် ဗီုလဵုဂွံသ္ပဂှ်လေဝ် ဇန်မံၚ်ညးသ္ကံဖိုဟ်၊ စပ်ကဵုရဲတၠကွတ်၊ ဆေၚ်ကဵု (IT) ပၠန်လေဝ် ညးတံကဵုကၠုၚ်ကသပ် ကဵုရဲပိုဲတံလေဝ် နွံမံၚ်ရ။ မွဲလ္ပာ်ပၠန်ဂှ် နကဵုဂကောံပိုဲတှေ် ပံက်လဝ်ကေမၠာန် ဂွံဒှ်အနာဂတ်ဂတတေံ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် သၟာဂဳတတံမာန် ဟီုဟဂှ်တုဲတှေ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ဗွိုက်လတက်ကယျိုၚ်ကယျဝ် နကဵုဂကောံကီု၊ ပူဂဵုကီု ညံၚ်ဂွံပါလုပ်လဝ်ပ္ဍဲဏံ၊ ရန်တၟံသွက်ဍာ်ဇမၠိၚ် ကၠောန်မံၚ်ဖိုဟ်လေဝ်နွံ၊ ဟိုတ်နူအကာဲအရာယဲတုဲတှေ် ဍေံဒေံါညိၚ်မံၚ် တၚ်ဇြဟတ်ဍေံ ယအ်မံၚ်လေဝ် နွံရ။
သၟာန် ။ ။ အကြာဏံ ရဲတံ ပ္တိတ်ကၠုၚ် (Live Show) ဂှ်တှေ် တၚ်ရန်တၟံဂတဂတဏံ ဗီုလဵုဆက်ကၠောန်အာပၠန်ဂှ်လေဝ် လဴကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ အဲဂှ်တှေ် ချပ်ကၠုၚ်ဗီုဏံ ယဝ်ရ ကေမၠာန်တံဏံ ပုရိသာတ်ကောန်ဂကူပိုဲ ညးတံလေဝ် စှေ်စိုတ်၊ ဒုၚ်တဲမာန်ဏောၚ်တှေ် နဲကဲဂွံထံက်အရီုညးသ္ကံ ပၠုပ်ကေတ် (Member) တုဲ ညံၚ်ဂွံဒှ်ကၠုၚ်မာန်၊ ကေမၠာန်ဏံ ဍေံဒှ် ကၠုၚ်၊ မွဲလ္ပာ်ဂှ် နကဵုတၠပိုန်ဒြပ်တံလေဝ် ညံၚ်ဂွံဘိုၚ်အထံက်အပၚ်ကဵုပိုဲတုဲတှေ် ပရေၚ်ကေမၠာန်ညးတံလေဝ် မၞိဟ်ဂလိုၚ်ဂွံဆဵု၊ မၞိဟ်ဂလိုၚ်ဂွံတီဂှ်လေဝ် ပိုဲလလောၚ်ကဵုဏောၚ်၊ အရီုဗၚ်ပိုဲဟီုဟီု ဂုဏ်ဖဵုအရၚ်ညး ညံၚ်ဂွံဒှ်ဂှ်လေဝ် ၜိုတ်ဇြဟတ်နွံ ပိုဲဂ္စာန်ကဵုရ။ ရန်တၟံကၠောန်အန်လာၚ် (Live Show) ဏံဂှ် သွက်သၟာဂဳတပိုဲလေဝ် သ္ဂောံဂွံအာ ဒၞာဲမွဲဒၞာဲကီု အကြာကြေပ်ဂြတ်မံၚ်ဏံ၊ ပုရိသာတ်ပိုဲလေဝ် ဂွံပြေလၟောၚ် အခိၚ်ဇူတုဲတှေ် ညံၚ်ဂွံကဵုဇြဟတ် သၟာဂဳတဂကူပိုဲကီု၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲဂှ် ၜိုတ်ကောပ်ကာဲမာန် ဗ္ဂေတ်သၟာဒေယှ်ဒွက် မွဲအလန် မၞိဟ်မူစိတၠ အေဗီုဂှ်ရ။ မွဲလ္ပာ်ပၠန်ဂှ် ပိုဲကၠောန် (Free Show) ယဝ်ရ ဍေံဒးဗီုဏောၚ်၊ အတိုၚ်ဗီုဏံ ပုရိသာတ်တံ ကဵုဇြဟတ်ဂၠိုၚ်ဏောၚ်တှေ် နဲကဲ ကဵုစုတ်ကေတ်လှုဲညးသ္ကံ၊ ၜိုတ်သ္ပမာန်တုဲတှေ် ပဵုတုဲအဆံၚ်ဍေံစိုတ်မာန်ဟာ ချပ်လဝ်ဗီုဂှ်နွံရ။
သၟာန် ။ ။ သၟတ်ဝုတ်ဗၠာဲတံ ယဝ်ရဝါသနာနွံကၠုၚ်ကဵု ဂဳတမ္ဂး မုဒးဍိုက်ပေၚ်ကဵု စရာဲဍာ်ဒကေဝ်နွံဂှ်လေဝ် လဴကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ အဲဆဵုဂဗ အခက်ခုဲ လဆောဝ်တှေ် ရဲသၟာဂဳတပိုဲဏံဂှ် ရဲဝါသနာကေတ်သၟးတုဲ ပရေၚ်ရုန်ဂ္စာန်ဟွံမွဲတှေ် ဠေဇၞာ်တိုန် ပညာဇကု ဟွံဍိုက်ပေၚ်ဂှ် နကဵုပိုဲ ဒှ်ဓဝိၚ်ရ။ ပိုဲမိက်ဂွံဟီုကဵုသၟတ်တံတှေ် ရဲစိုတ်လုပ်စကဵု ပရေၚ်ဂဳတဏံ၊ ရဲဝါသနာဇၞော်တံဂှ်တှေ် မိက်ဂွံကဵုကသပ် နဲကဲဍေံစှေ်စှေ် သဘဴဓရ်ဍေံ ညံၚ်ဂွံကၠိုဟ် တုဲတှေ် ဂ္စာန်ကေတ် စဵုကဵုစိုပ်ကဆံၚ် ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်မာန်၊ လ္ၚတ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်၊ ညံၚ်ဂွံလေပ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်၊ လေပ်လဝ်စိုပ်တရဴမှ ဠဒးကၠောန်ကေမၠာန်တှေ် ဂွံဒှ်ညးဂမၠိုၚ်ဒုၚ်တဲ စရာဲဍာ်ဒကေဝ်ဇကု၊ ယဝ်ရ ဇကုဟွံချိုတ်ပၠိုတ်လဝ်ပုဟ်တှေ် စနူပိုဲလေဝ် ဒဵုကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ဟွံသေၚ်၊ မိက်ဂွံကဵုခိုဟ်နူပိုဲ၊ ဠဂှ်မှ ဂဳတပိုဲဏံ ဍေံသၠုၚ်၊ ပုရိသာတ်ပိုဲ ဒုၚ်ကၠုၚ်တဲဏောၚ်၊ ယဝ်ရ သၟတ်တံ လုပ်ဗွိုၚ်ဂဳတဏောၚ်တှေ် ဂ္စာန်သၞောတ်စှေ်စှေ် သဘဴဓရ်ဍေံနွံနွံတှေ် ပဵုတုဲ ဂဳတပိုဲဏံ တံၚ်ဂြဲကၠုၚ် ပုရိသာတ်တံမာန်ကၠုၚ်ဏောၚ်၊ ရဲကလၚ်ဒွက် ဂကူလဵုဟွံဟီု ဒုၚ်တဲကၠုၚ် ဂဳတဂကူပိုဲမာန် မိက်ဂွံကဵုသတိ စပ်ကဵုအနုသုခုမဏံ ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်ရ။
သၟာန် ။ ။ တၚ်လက္ကရဴအိုတ် မုမိက်ဂွံဗပေၚ်နွံဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ နကဵုပုရိသာတ်တံ အကြာကြေပ်ဂြတ်ဏံ ညံၚ်ဂွံဒှ်ပရေၚ်ကျာယီု၊ ပထောၚ်ယီု၊ သွက်သၟာဂဳတပိုဲ ဂွံဂျိုၚ် တန်တဴအာမာန်၊ ကာလပိုဲကၠောန်ဏောၚ်တှေ် ဘိုၚ်ကဵုကသပ်တုဲတှေ် ဘိုၚ်ကဵုဇြဟတ်ညိ၊ ဠဂှ်မှ သွာၚ်ဂဳတတံ လေဝ် သၠုၚ်ပရေၚ်ဂကူပိုဲ မွဲအခန်လေဝ် ဒှ်ကၠုၚ်မာန်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂကူပိုဲတံ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ အတိုၚ်တီမံၚ်ဖအိုတ် ကြေပ်ဂြတ်မံၚ် ပရေၚ်ဂကူဇကုရဂှ် ဟိုတ်နူယဲကပ်တုဲ ဇြဟတ်ဍိုန်စှေ်တုဲ ပဵုဍေံဍိုန်လျေစှ်ကၠုၚ်၊ ဂွံဒှ်ဇြဟတ်ဏောၚ်တှေ် ဘိုၚ်အရီုဗၚ် ထ္ၜလဘာ်ညးသ္ကံညိ၊ ဘိုၚ်ချပ်တုဲတှေ် အခန်ညးကဵုညး ညံၚ်ဂွံကဵုဇြဟတ်ကဵု အနုသုခုမကောန်ဂကူပိုဲဏံမာန် ပုရိသာတ်တံ သ္ပကဵုအရီု၊ သ္ပကဵုသတိတုဲ ညံၚ်ဂွံကဵုဇြဟတ်မာန်လၟိုန်၊ နကဵုသွာၚ် ရဲတၠပိုန်ဒြပ်တံပၠန်လေဝ် ချပ်ညာတ်ကေတ် ဒဒိုက်သၞာရဲသၟာဂဳတဏံ ဂွံအာဂွံဏောၚ်တှေ် ဒၞာဲထေက်ကဵုအရီုဗၚ် မာန် ရီုဗၚ်ကဵုညိ၊ ဗွဲမဆာန်ကၟိန်ပုရိသာတ်တံတုဲ အာတ်မိက်ဏာ နကဵုဇြဟတ်မေတ္တာရ။

Categories
ပရိုၚ် လဟိၚ်စိုတ်

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်လဝ် သၟာဒယှေ်ဒွက် “အဂ္ဂ”

ညးပ္တိုန်ထ္ၜး – အာဲဗၠဲ

သၟာန် ။ ။ ကိုပ်ကၠာအိုတ် ဆက်မိတ်ကဵု ပုရိသာတ်တံညိ?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – ယၟုအဲဂှ် သၟာဒယှေ်ဒွက်မန် ‘အဂ္ဂ’ မဒှ်ရ။ တုဲတှေ် အဲလေဝ် ဂွံဆဵုဂဗဗီုဏံဂှ် အဲလေဝ် ဂွံလောၚ်တရး မိက်ဂွံလဴစကဵု ပုရိသာတ်တံ ပရေၚ်ကဝးကီု၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဆဵုဂဗကဵု ဒေံတံဏံရ။
သၟာန် ။ ။ ဂွံမိၚ်ကေတ် နကဵု ‘အဂ္ဂ’ ပတိတ်ကဝးတၟိပၠန်ဏောၚ်ဟီုဂှ် ပ္ဍဲကဵုယၟုက္ဍိုပ်ကဝးဏံ ဗီုလဵုကဵုလဝ် ယၟုက္ဍိုပ်ဒွက် နွံကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ယၟုကဝးဏံဂှ် ကဵုလဝ် ‘ထ္ၜိုဟ်ဍာ်’ ရ။ အဓိပ္ပဲါ ထ္ၜိုဟ်ဍာ်ဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဘဝ ဟွံဗိုန်ပုဟ်ရ။ အ္စာကၞေဟ်ဒွက်တံ ချပ်ရန်လဝ် မိက်ဂွံကဵု ပုရိသာတ်တံ ခယျဝေၚ်ရ၊
သၟာန် ။ ။ ပ္ဍဲကဵုကဝးဒွက် ‘ထ္ၜိုဟ်ဍာ်’ ဏံဂှ် ပါလုပ်မူစိဒွက်၊ ဒွက်ဂကူလဵု ပါဂၠိုၚ်မံၚ်ကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ပ္ဍဲကဵုကဝးဏံဂှ် ပါလုပ် (၁၀) ဒွက်၊ ဗွဲမဂၠိုၚ်တှေ် ပရေၚ်ဘဝဂၠိုၚ်၊ ပရေၚ်ဆာန်လေဝ်ပါ၊ ပရေၚ်ဂကူဂှ်တှေ် ဆေၚ်စပ်ကဵု တ္ၚဲသၟတ်မန်လေဝ် ပါမံၚ်ကီုရ။
သၟာန် ။ ။ သီုအလန်ဏံတှေ် ပ္တိတ်ဂွံလဝ်ကဝး မရနုက်မူစိဝါ၊ တုဲပၠန် ဒွက်အလန်ဏံကဵု ဒွက်ကၠာတေံ ဗီုလဵုတၞဟ်ခြာနွံမံၚ်ကီုရော လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ မရနုက်ဂှ်တှေ် ညးမွဲတၠဓဝ်တှေ် (၄) ကဝးရ။ ဍေံတၞဟ်ခြာဟီုဂှ် ကဝးအလန်ဏံတှေ် ဍေံသ္ၚောဲခြာအာမံၚ်ကဵု ပုရိသာတ်တံ တၟာလအ်ရ။ တုဲတှေ် အစဳဇန်ဂှ်လေဝ် အခက်ခုဲဂၠိုၚ်တုဲ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဍေံလအ်အာညိကီု၊ ဠဍေံဒှ် ဒှ်တိုန်မွဲတဲဓဝ်၊ ဒှ်တိုန်မွဲတဲဓဝ်လေဝ် အခက်ခုဲဍေံ နွံမံၚ်တၟာဂလိုၚ်၊ ဟိုတ်နူတၞဟ်ခြာဟီုဂှ် ရဲကၠောန်အခိုက်တၟိ နွံမံၚ်မွဲတၠ၊ အခိုက်ဍေံတၞဟ်ခြာနူ ဒွက်တြေံတြေံညိ ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်အခိုက်ဂှ်ကီု၊ ပရေၚ် studio band တံဏံ ဍေံဂၠိုၚ်ထုဲမံၚ်ညိရ။
သၟာန် ။ ။ စပ်ကဵုကဝးဏံတှေ် အခိၚ်လဵု စိုပ်တဲပုရိသာတ်တံမာန်ရော?
သွဟ် ။ ။ အရေဝ်ဏံ ဟီုထောံ အလန်ကၠာတေံ ဗျူကဵုညးတၞဟ်တုဲယျ ဍေံဟွံဒှ်ကၠုၚ်၊ ဆေၚ်စပ်ကဵု ခက်ခုဲအာ ပရေၚ်ယူကိုဝ်ရိုဝ်နာဏံကီု၊ တုဲတှေ် နာနာသာ် ပံၚ်ရမျာၚ် အခက်ခုဲ လအ်အာ လအ်အာ တုဲတှေ် ဒဵုကဵုလၟုဟ်ရ။ ဣညအ်ဂှ်တှေ် ဍေံဒှ်ချိုတ်ပၠိုတ်ယျ၊ တုဲဒှ်အိုတ်ယျ၊ မၚ်မံၚ် ကူကဝးမွဲရ၊ ကူကဝးမွဲဟီုတှေ် ကဝးဂှ် ဍေံဒှ်မံၚ် ဟတုဲဟတုဲရ။ ဆဂး ရံၚ်မံၚ်ပရေၚ်အာကၠုၚ် စပ်ကဵုယဲဏံလေဝ် နွံမံၚ်တှေ် နကဵုလညာတ်အ္စာအဲဟီုတှေ် ညးမိက်ဂွံကဵုပရး ပ္ဍဲဂိတုဒ္ဂိုန်ပေၚ်ဏံရ။
သၟာန် ။ ။ စပ်ကဵုကၠောန်ပ္တိတ်ကဝးဏံဂှ် ၜိုတ်လဵု ဒှ်မံၚ်အခက်ခုဲဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ အခက်ခုဲဂှ် ဂၠိုၚ်မံၚ်လေဝ် လဴဖအိုတ်တှေ် လဴကြပ်ဟွံအိုတ်၊ တုဲပၠန် ပရေၚ်သြန်လေဝ် အခက်ခုဲနွံ၊ အခိၚ်၊ ကမၠောန်ဂှ် ဟိုတ်နူ studio ဂၠိုၚ်တံ မုတံဂှ် လ္ၚဵုမွဲရဲဂှ် ကၠောန်လ္ဂုၚ်၊ လ္ၚဵုမွဲရဲ ကၠောန်ပ္ဍဲဍုၚ် အေဗီုဂှ် ထုဲမံၚ်တုဲတှေ် ဒဒိုက်ဍေံဂၠိုၚ်တိုန်ညိ၊ လအ်လအ်အာတှေ် စနူသြန်လေဝ် အိုတ်ဂၠိုၚ်အာ စပ်ကဵုကဝးဏံဂှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ စနူသၞာံလဵု စိုပ်ကၠုၚ်ဂဳတဏံ၊ ဂွံအဆက်ညးဂှ်တုဲ စိုပ်ကၠုၚ်ဗွိုၚ်ဂဳတဏံဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ နူကဵု (၂၀၀၄)၊ အဃောတိုန်မံၚ်ဘာတေံ ဆဵုကဵု စၟဳဆာန် ဟီုဟဏံတှေ် အ္စာကၠာအိုတ်၊ အဃောဂှ်ဂှ် ညးစကၠောန် ဂဳတလၚ်္ကာတုဲ ညးကော် စဒယှေ် ဂဳတလၚ်္ကာဂှ်ရ၊ နူဂဳတလၚ်္ကာ ဒယှေ်ဂွံကၠုၚ် ပွိုၚ်မွဲသၞာံဂှ် ဆဵုကဵု အ္စာအဲ အ္စာပ္တိတ်ကဝး အ္စာသိၚ်ဝန်ကဵု အ္စာသ္ဍိုက်မၠိုက်ရ။
သၟာန် ။ ။ နကဵုယၟု ‘အဂ္ဂ’ ဏံ ညးတၞဟ်ဂွံတီကၠုၚ်ဂှ် ဗီုလဵုရုန်ဂ္စာန်ကၠုၚ်လဝ်ကီုရော?
သွဟ် ။ ။ စပ်ကဵုရုန်ဂ္စာန်ဟီုဂှ် သၟာဒယှေ်ဒွက်မွဲကဵုမွဲ ဍေံဟွံတၞဟ်ခြာကွေံကွေံမံၚ်ရလေဝ်၊ ကၠာဟွံဂွံပတိတ်ကဝးဂှ် ယၟု ‘အဂ္ဂ’ ဟွံသေၚ်ပုဟ် ယၟအဲဂှ် မပ္တံကဵု သစ္စကီု၊ အံၚ်ဍုၚ်ကီု ကဵုလဝ်ယၟုနွံ၊ လက္ကရဴဏံ ပ္တိတ်ကဝးကၠာအိုတ်ဂှ်ရ ဒှ်ကၠုၚ်ယၟု ‘အဂ္ဂ’ ရ။
သၟာန် ။ ။ သၟတ်စိုတ်လုပ်စမံၚ်ကဵု ပရေၚ်အနုသုခုမဏံဂှ် နကဵု ‘အဂ္ဂ’ မုမိက်ဂွံကဵုကသပ် နွံမံၚ်ကီုရော?
သွဟ် ။ ။ သၟတ်စိုတ်လုပ်စမံၚ်ကဵု ပရေၚ်အနုသုခုမဏံ နကဵုဇကုဝါသနာနွံဍာံဍာံတှေ် အေဣညအ်ဂှ် ဝါသနာမွဲဓဝ်ဂှ်လေဝ် ဍေံဟွံတုဲဏီပုဟ်၊ ဗွဲမဂၠိုၚ်တှေ် ရဲဂွံအခေါၚ်ပေၚ်ၚ်ဏံ အောန်မံၚ်၊ ဝါသနာညိညိဓဝ်လေဝ် ကဵုအခိၚ်ဍေံဟွံမာန်ပုဟ်၊ ဒးကဵုအခိၚ်ဂၠိုၚ်တုဲ ပရေၚ်မ္ၚးဏံလေဝ် ပိုဲကၠက်အာတၟာဂလိုၚ်၊ ဝါသနာဇၞော် ကၠောန်ယျ ဟီုတှေ် ကၠောန်ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်ကီု၊ စနူပရေၚ်အခိုက်ကီု၊ ရဲချူဒွက်ကီု၊ ဒၞာဲတိၚ်တိုက်၊ studio ကီု ပိုဲတံကၠောန်ကဵု ပေၚ်ၚ်မှ ပုရိသာတ်တံ ဠဒုၚ်တဲမှဒုၚ်တဲ၊ သာ်ဂှ်ရ ၜိုတ်ဇြဟတ်နွံ ဒးဂ္စာန်မံၚ်လၟိုန် ကၠောန်ထောံလောဲလောဲလေဝ် ဟွံမိက်ကဵုဇြဟတ်ရ။
သၟာန် ။ ။ လက္ကရဴအိုတ်ဏံ ပုရိသာတ်တံ စၟဳမံၚ်ကဝးတၟိဏံဂှ် နကဵု ‘အဂ္ဂ’ မုမိက်ဂွံဟီုနွံကီုရော?
သွဟ် ။ ။ မိက်ဂွံဟီုကဵု ပုရိသာတ်ဂှ်တှေ် အာတ်ဒုၚ်ဂုဏ် ကဝးတၟိဏံတိတ်တှေ် ကဵုဇြဟတ်အိုတ်ညိ၊ ကလၚ်ကဵုညိ၊ ဇြဟတ်အဲ ၜိုတ်နွံကဵုနွံ ဂ္စာန်မံၚ်အိုတ်ဍာ်မံၚ်ကီုရ။ ဆဂး ဟွံပေၚ်စိုတ်ပုဟ်လေဝ် သၠးအခေါၚ်ညိ၊ ဂ္စာန်လဝ်ဂှ် နကဵုဇြဟတ်အဲမွဲဓဝ်ဟွံသေၚ်ပုဟ် ဇြဟတ်မၞိဟ်ဂလိုၚ်၊ ဆေၚ်စပ်ကဵု ဂကောံပိုဲကီု အ္စာအဲ အရာရာအိုဿီု မပ္တံကဵု ရဲချူဒွက်၊ ရဲအစဳဇန်၊ ရဲဘိုၚ်လဝ် ပရေၚ်သြန်တံ သီုဖအိုတ် အဲတၚ်ဂုဏ်တုဲ အုပ်ကၠေံနိဂီု ဆၜိုတ်ဏံရ။

Categories
လဟိၚ်စိုတ်

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်ကဵု ကောန်သၟိၚ် “လွဳမန်”


“စနူလုပ်ဇာတ် စဵုကဵုလၟုဟ် ပေၚ် (၁၂) သၞာံဂှ် ဇာတ်လဵုမွဲဟွံပြံၚ် လှေ်ကၠုၚ်ဇာတ် ‘ဟံသာထဝ်’ မွဲဇာတ်ဓဝ်”
သၟာန် ။ ။ ကိုပ်ကၠာအိုတ် ဆက်မိတ်ကဵု ယၟုကီု၊ ဇာတိကွာန်ကီု၊ ဇာတ်လဵုလှေ်မံၚ်ဂှ်လေဝ် လဴစကဵုပရိသာတ်တံညိ။
သွဟ် ။ ။ မ္ၚဵုသီုဖအိုတ်ရအဴ။ ယၟုအဲဂှ် မာံလွဳမန် မဒှ်ရ။ အဲတန်တဴမံၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ကွာန်ဝါရက် မဒှ်ရ။ တုဲပၠန် သၞာံဏံ အဲဂှ် နွံမံၚ်ပ္ဍဲဂကောံဇာတ်မန် ‘ဟံသာထဝ်’ ဖဝ်ကောဂၠု သိုက်ဆာန်ဇေတ် မဒှ်ကီုရအဴ။