ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လိက်ပရေၚ် (page 13)

လိက်ပရေၚ်

ကၠောန်ပေဲါရုဲမာဲကၠာဟာ ရပ်စပ် ဂကောံဒေံါပန်ပှော်တအ်ကၠာဟာ

နာဲမာန် – ဂကောံဒေံါပန်ပှော်ဟွံဒုၚ်တဲဂမၠိုၚ်တအ် ယဝ်ဟွံဒုၚ်တဲ ဒပ်ပၞာန်မၚ်ပယျဵုကဵု ဒပ်ပၞာန်ညးဍုၚ်ကွာန်မ္ဂး ဂိတုသေတ် သေတ်တေန်ဗါ (၁) ဏံ စွံလက္ကရဴအိုတ်တုဲ အခိၚ်ၜက်နူကဵုဂှ် ကေတ်အရေဝ်နကဵုဇြဟတ်ပၞာန်ရောၚ် သာ်ဝွံ သ္ကိုပ် ပၞာန်ဗၟာယျေဝ်မျေအ် ဟီုလဝ်ကဵု ဂကောံဒေံါပန်ပှော်ဂမၠိုၚ် မွဲရမျှာၚ်ဓဝ် တုဲကၠုၚ်ဂိတုအဝ်ဂေတ် တတိယသတ္တဟဂှ်တုဲ ပ္ဍဲအကြာဒေသတိဍာ် ဂကောံဒေံါပန်ပှော်ဂမၠိုၚ်တအ် မဖျေံလဝ်သ္ဇိုၚ်ဂှ် ပေဲါဗ္တိုက်ရမျှာၚ်လွဟ် ကလေၚ်ဗြုတိုန်မာန်ဟာဂှ် ပ္ဍဲအကြာညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဒှ်ဒၟံၚ်ပရေၚ်ဓဝိၚ် ဇၞော်ဇၞော်မွဲရ။

Read More »

မမာဲမွဲမာဲ – မုဍေံပြံၚ်သၠာဲရော

ဗညာဟံသာ– မိက်ဂွံဂွံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမ္ဂး ဒးကေတ် နကဵုပေဲါရုဲမာဲရောၚ်၊ နကဵုဂၠံၚ်တရဴ သဇိုၚ်သၞောဝ်ဍုၚ်ဟေၚ် ကေတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဂွံရောၚ် သာ်ဝွံ အလဵုအသဳပၞာန် နအဖ တြးကၠုၚ်ဝါဒ ဗၞတ်စှ်သၞာံပြၚ်ၚ်တုဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲအဒိုတ် ကထိုန် (၂) မံက် (၇-၁၁-၂၀၁၀) ဏအ်မ္ဂး ကၠောန်ပေဲါရုဲမာဲရောၚ် လလောၚ်တြးကၠုၚ် ကုဂၠးတိရ။

Read More »

မုဟိုတ်ဂကောံသၚ်သၟတ်တံ ဟွံထံက်ဂလာန် ဗော်ဒီမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန် ဒုၚ်ရုဲမာဲရော?

ကြက်နာဲ – ပေဲါရုဲမာဲဏံဂှ် ဟွံတပ်တးပုဟ်၊ အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတံ ၜိုတ်သၠာဲထောံ ကယျိုၚ်ရရောၚ် ပတှေ်ကေတ်တုဲ သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံဗွဲမဂၠိုၚ် ဟွံထံက်ဂလာန် ဟွံပံၚ်တောဲကဵု ဗော်ဒီမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန်ရ။ ဒၟာနူကဵုဓရ်ပတှေ်ဏံတုဲ အကြာအလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတံ ကၟာတ်လဒဵု ကရေပ်ဓရတ်မံၚ် ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ဂှ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ဟွံပံၚ်တောဲကဵု ဗော်ဏံပၠန်မ္ဂး ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ဗော်ဏံ အသိၚ်ဍိုန်လျတုဲ ဒးဒှ်ဓဝိၚ် ဂွိၚ်ဖေက် ဇၞးမာဲအောန်ရ။

Read More »

သဘၚ်ကလအ်ဒ္ဂိုန် အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် မရနုက်ကဵုၜါဝါ

နာဲစန် – ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် မာ်မွဲစွေက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၃) ဝါ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တံ က္ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ကလအ်ဒ္ဂိုန် ဗ္ဂိန်သ္ၚာသၞုက်ဗြဲ မရနုက်ကဵုၜါဝါ ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ခပဳထဝ် ဘာကျာ် ပွိုၚ်တိုက်ကၠအ်သတ် ဂိတုဂျူလာၚ် (၂၃) အခိၚ် (၁၂) နာဍဳ အဒေါဝ်တ္ၚဲမဒှ်ရ။

Read More »

ဓဝ်ပတှေ် လတူက္ဍိုပ်သကိုပ် ကေုာံ လတူဂၠံၚ်တရဴ

ဗညာဟံသာ (ခေမ်ဗာရာ) – ဓဝ်ပတှေ်ဝွံ အပ္ဍဲကေတ်ပေါဲအံၚ်ဇၞးမွဲမွဲဂှ် ဒှ်ရိုဟ်ကၞက်ရ။ ဓဝ်ပတှေ်ဂှ် ဒှ်လမျီုလတေၚ်ဆီ အပ္ဍဲမၞိဟ်မွဲမွဲ ကေုာံ အပ္ဍဲဂကောံမွဲမွဲရ။ ဓဝ်ပတှေ် အပ္ဍဲက္ဍိုပ်သကိုပ် ဓဝ်ပတှေ် လတူက္ဍိုပ်သကိုပ် ကေုာံ ဓဝ်ပတှေ် အပ္ဍဲဂၠံၚ်တရဴ ကေုာံ ဓဝ်ပတှေ် လတူဂၠံၚ်တရဴအိုတ်သီုဂှ် ဒှ်လၟေၚ် ပ္ဍဲအရာကၠောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ကေုာံ ပရေၚ်ဂကူမွဲမွဲရောၚ်။

Read More »

လိက်ပတ်မန် အဆက်ပိုတ်ဒၟံၚ်ကဵု ဂၠးကဝ်ဟာ

ကောန်စဴထဝ် –  ဗ္ၜတ်ပမာဏ ဗွိုက် ရပ်စပ်စကာ လိက်ပတ်မန် အပ္ဍဲအလုံကောန်ဂကူဂှ် အောန်လောန်၊ လိက်ပတ်မန်ဂှ် အဆက်ပိုတ်ဒၟံၚ်ကဵု ဂကူမန်ဂှ်တုဲ အကာဲအရာဝွံ ဍေံမဒှ်ဟိုတ် တူရူအာကဵု ညောန်အာကဵု လိက်ပတ်မန် ဂွံကၠေံကၠက် ညောန်ကဵုချိုတ်ရ။

Read More »

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကူမန်ဂှ် ညးဂှ်ရော

ချူ ဗညာဟံၚ်သာ ။  ။ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကူမန် နွံမူစိရော၊ ညးဂှ်ရော၊ မုညးတံ ကၠောန်မံၚ်ရော၊ မုဂကောံညးတံ ဓမံက်မံၚ်ရုပ်ရဴရော၊ မုဟိုတ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန်တံ ဗော်ထကးမံၚ် မွဲက္ဍိုပ်တုဲမွဲက္ဍိုပ်ရော၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မွဲတၠကဵုမွဲတၠ မုဟိုတ်ဟွံကၠောံဍ ညးသ္ကအ်ရော သာ်ဝွံ မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ကေၚ်ဟီုကၠုၚ်၊ကေၚ်သၟာန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဂတမုခ် ကုအဲညးမချုလိက်ဝွံ ဂၠိုၚ်ကဵုဒၞာဲရောၚ်။ ပ္ဍဲခေတ်ပိုဲဏံ ဂကောံမန် မံက်တိုန်ကၠုၚ် မွဲဂကောံတုဲမွဲဂကောံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန်ပိုဲတံ မံက်ကၠုၚ် မွဲတၠတုဲမွဲတၠရ။ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန်ဂှ် ပ္ဍဲခေတ်ပိုဲဏအ်မ္ဂး ၜိုတ်ၜါစှော်တၠပြၚ်ကၠုၚ်ရ။

Read More »

ဝၚ် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ဒယှ်ဒၟံၚ် ဆုမောဝ် မွဲဒကုတ် မွဲဒကဴ

နာဲမာန်။ ။ ကၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်လောဲသိုက်ပြဟ်ဒယှ်ဒၟံၚ်ဆုမောဝ်(သစ်မေႊး)ဂှ်တ္ၚဲဏံပြာကတ်စိုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်မန်ကီုရ။ဂကောံကုမ္မဏဳကၠောန်သွံရာန်မတၞံဆုမောဝ်လေဝ်မပ္တံဍုၚ်ဇၞော်နေပျဳဒဝ်၊ရးလ္ဂုၚ်၊ရးဗ္ဂော၊ရးတနၚ်္သဳ၊ရးမာန္တလေဝ်၊တွဵုရးကချေၚ်ကဵုတွဵုရးမန်နူသၞာံတုဲကၠုၚ်ဂှ်စတဵုဓမံက်ဒၟံၚ်ရုပ်ရဴပရေၚ်တဵုလွဳတၞံဆုမောဝ်ကီုရ။

Read More »

အကာဲအရာ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် အကြာညးဍုၚ်ကွာန်မန်

ဟံၚ်ဍုၚ် (ခေတ္တ တက္ကသဵုမတ်မလီု) :   ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန်ဝွံ သ္ပစၞးကောန်ဂကူမန် ဂွံဒှ်ဗော်ဗဗွဲဓဝ် လုပ်သၞောဝ်အလဵုအသဳတုဲ ဒက်ပ္တန်ကၠုၚ်လဝ်ရ။ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန်ဝွံ စဒက်ပ္တန်ကၠုၚ်လဝ် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု ပ္ဍဲဂိတုအေဗရာ (၇) ဂှ်တုဲ မၞိဟ်ကေတ်လျိုၚ် ဒက်ပတန်ဗော် (၁၅) တၠကဵု အရန် (၁၁) တၠ သီုဖၟိုတ် (၂၆) တၠ ပါလုပ်ရ။

Read More »

ဝါဒအလဵုအသဳပၞာန် ကေုာံ ဂၠံၚ်တရဴအလဵုအသဳပၞာန်မကွာ်

စောနာဲ အလဵုအသဳပၞာန်ဟီုဂှ် ဂၠံၚ်ဍေံရဍေံေကတ်၊ ဂုဏ်ဖဵုပူဂဵုအဝဵုဍေံ ဂွံတန်ကြန် ြဒဟတ်ဍေံတံ ဂွံဇၞော်ဟေၚ်ရ ေဍံကၠောန်၊ ေဍံလွဳၜံၚ်ပတိုန်ကွးဍေံတအ် ေလံထံက်ဍေံတအ်တုဲ ခုတ်ကၠုၚ်ယၟုစုၚ်ဏောၚ်ဂှ် ပိုဲတအ်လေဝ် ဂဗဆဵုညာတ်ဒၟံၚ်ဂတမတ်ရ။

Read More »