Categories
ပရိုၚ်

SKYNET လုပ်ကေတ်ဒၞာဲ ပ္ဍဲဍုၚ်မန် မာန်ဟာ

နာဲမာန် – ပ္ဍဲဍုၚ်မန် အဃောဖုၚ် Ip Star ဖုၚ်CDMA အသိၚ်ခိုဟ်မံၚ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳမံက် ဏံ နူကုမ္ပဏဳ (ရတနာပုံ တယ်လီပို႔၊ ရေႊသံလွၚ်) တံ ထပ်ဆက်မိက်ကဵု ဖုၚ် SKYNET သုၚ်စောဲမာန် ဖုၚ်၊ အေန်တာနိတ်၊ ဖက်၊ TV မွဲဂကူပၠန်ရ။“လၟုဟ် ပ္ဍဲဇြပ်ဗု ယဝ်တောဲ SKYNET တှေ် နူကုမ္ပဏဳဍေံ ကၠုၚ်တောဲကဵု ဒးကဵု ဒစိတ်ကိုဋ်” သာ်ဝွံ ကောန်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုမွဲတၠ ဟီုရ။
သုၚ်စောဲ လာၚ် TV မ္ဂး ဒးထပ်ရာန်ကေတ် သွက်မွဲသၞာံ မွဲကိုဋ်ဒစာံလ္ၚီဒကေဝ်ရောၚ်ဂှ် ညးမကၠောန်မံၚ်ကမၠောန် ပ္ဍဲဆေၚ် သွံ ဖုၚ် SKYNET မွဲတၠ ဟီုရ။

“ယဝ်မိက်ဂွံရာန်တှေ် ဒးကေတ်နၚ် တၞးဆာဲ စၟတ်သမ္တီ ကောန်ဍုၚ်၊ တၞးဆာဲ စရၚ်သ္ၚိ၊ တုဲတှေ် ပိုဲပတိုန်ကဵု၊ ဟိုတ်နူအောန် တာနိတ်တံ ပါမံၚ်တုဲ ပိုဲဒးပတိုန်ကဵု လတူတေံကၠာ၊ ဂွံလွာဲဂှ် ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ဆဂး ဟွံလအ်ပုဟ်၊ ဂၠိုၚ်အိုတ်တှေ် ၜိုတ်ပိတ္ၚဲရ” သာ်ဝွံ ညးဗြဴဂှ် ဟီုရ။

အခိၚ်ဆက်မိတ်စန်ဒက်မံၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ် မွဲစုမ်မ္ဂး ဒးကဵု ဒစာံကိုဋ်ဒကေဝ်တုဲ ဂိတုအေဗရာ ၜက်အာမ္ဂး ဒးကဵု စှ်ကိုဋ် ဒကေဝ် ရောၚ်ညးမၞုံတာလျိုၚ် နူ SKYNET မွဲတၠ ဟီုရ။

တောဲလာၚ် အေန်တာနိတ်မ ္ဂး အသိၚ်မြက် 128 KB ၃၅ ၀၀၀ ဒကေဝ်၊ 256 KB ၄၅ ၀၀၀ ဒကေဝ်၊ 512 KB ၅၅ ၀၀၀ ဒကေဝ်၊ 1 MB ၉၅ ၀၀၀ ဒကေဝ်၊ 2 MB ၁၄၅ ၀၀၀ ဒကေဝ် ဒးပၠုပ်ဇၟာပ်ဂိတုရ။ အောန်အိုတ် ဒးသုၚ်စောဲ ပိဂိတုကပါ်ရ။

ခရိတ်ဖုၚ်ဂှ် သုၚ်စောဲ မွဲမိနေတ် ဒးကဵု ၅၀ ဒကေဝ်တုဲ ဂိတုကၠာအိုတ် ယဝ်ပၠုပ်သြန် မွဲလက်မ္ဂး ဂွံအခေါၚ် သုၚ်စောဲ ၃၀၀ မိနေတ်ရ။

ၜိုန်ရ SKYNET ဏံ မံက်ကၠုၚ်ကီုလေဝ် ဟွံဂံၚ်ပတှေ်စ အောန်တာနိက် ဍုၚ်ဗၟာရောၚ် ညးမဖျေံမံၚ်ဘာ နဲကဲ သုၚ်စောဲအေန် တာနိတ်မွဲတၠ ကုဂကောံကွးဘာတက္ကသဵု မတ်မလီုဂှ် ဟီုရ။

“ဆေၚ်လ္တူဍုၚ် တောဲလဝ်ကဵု Ip star မှဂှ် ဆဠအိၚ်လောန် ဒဵုကဵုပံက် G talk ဟွံဂွိုအ် ဒှ်မံၚ်မွဲနှေံမွဲနှေံရတှေ် လၟုဟ် SKYNET ဏံ ၜိုတ်လဵုလာၚ်ခိုဟ်ရော မၚ်ဗဵုဝေၚ်မွဲတဲလေဝ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

SKYNET ဝွံ တၠပိုန်ဒြပ် လ္တူဍုၚ်ဇၞော်တအ် စိုတ်လုပ်စဂၠိုၚ်တုဲ ၚုဟ်သက်သာလောန် နူကဵုလာၚ်အေန်တာနိတ်တၞဟ်ဟ် ဂၠိုၚ် ကဵုဆဂှ်ရ ယဝ်လာၚ်ခိုဟ်မ္ဂး ညးသုၚ်စောဲဂၠိုၚ်တုဲ တၠပိုန်ဒြပ်တအ်လေဝ် သွက်ဂွံပံက် ဆေၚ်အေန်တာနိတ် ပ္ဍဲဍုၚ် ပ္ဍဲ ကွာန်ဇၞော်ဇၞော်တံ ဂၠိုၚ်တိုန်မာန်ရောၚ် ဂွံမိၚ်ကေတ်ရ။

“ယဝ်ရလာၚ်ခိုဟ်တှေ် ဆေၚ်ပိုဲလေဝ် ဘိုအ်ဂွံပံက် ဆေၚ်အေန်တာနိတ် နွံမံၚ်၊ လၟုဟ် အဃောမၚ်ရံၚ်မံၚ်ဖိုဟ်”သာ်ဏံ ညးကောပ်ကာဲ ဆေၚ်ကောန်ပျူတာ (ထေန်အံၚ်) လတူဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ဟီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.