Categories
သၟာန်သွဟ်

ဆဵုဂဗ သၟာန်သွဟ်လဝ်ကဵု သၟာဒယှေ်ဒွက်မန် “သပ္ပါယ်”

နူကဵုဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ် ဆဵုဂဗ သၟာန်သွဟ် သၟာဒယှေ်ဒွက်မန်ဒယှ် "သပ္ပါယ်"

သၟာန်။ ။ မ္ၚဵုရ ‘သပ္ပါယ်’ မိက်ဂွံသၟာန်စ ပရော ‘သပ္ပါယ်’ ဒယှေ်ကၠုၚ် ဒွက်ပ္ဍဲကဝးကီု လ္တူစၚ်ကီု ဂွံဟာ?

သွဟ်။ ။ ဂွံ၊ အတိုၚ်ပၟိက်စိုတ်သၟာန် မာန်မံၚ်။

ဗီု - ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်
ဗီု - ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်

သၟာန်။ ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ မိက်ဂွံသၟာန် ကဝးဒွက်မြဟ်မံၚ်လၟုဟ် ”ယဝ်ဂွံပိုၚ်” ဂှ်ရ ကဝးဒွက်ဏံဂှ် မြဟ်မံၚ်တှေ် သွံတြးစ ပြေပြံၚ်ပိက်ဟာ?

သွဟ်။ ။ တော်ရံၚ်အာကဵု ကဝးညးတၞဟ်တှေ် သွံဟွံပရေံကွေံကွေံရ။ ၜိုတ်တမ်ဂှ် ဂွံတွဵုရ။ လၟိဟ်သွံဂွံကဝးဂှ် ယဝ်ဂွံသၠုဲဖအိုတ်တှေ် မံၚ်ဂွံတၟာဟလိုၚ်ဏောဝ်။ အကြာညးတၞဟ်ဆာဲပတောံ ကၠတ်သွံမံၚ်ဂှ်တှေ် ပိုဲသွံဂွံၜိုတ်ဏံဂှ် ခိုဟ်မံၚ်ရ။ ဗီုလဵုဒှ်ဒှ် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ကလၚ်မံၚ်ကဝး ဒွက် မန်ပိုဲၜိုတ်ဏံဂှ် ပိုဲပြေမံၚ်စိုတ်ရ။

သၟာန်။ ။ သွံခိုဟ်ဟီုတှေ် သွံဂွံၜိုတ်မူစိကဝး လဴစဂွံဟာ?

သွဟ်။ ။ လၟိဟ်ကဝးဇကုသွံဂွံဂှ် ပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲဏံသၟး ၜိုတ်ပန်လ္ၚီမ ဂွံအကြာဍုၚ်သေံ မွဲလ္ၚီ၊ ၜါလ္ၚီမပၠန်တှေ် ဂွံၜိုတ်တမ် မံၚ်ဂွံအာကီု။

သၟာန်။ ။ ကဝးကမၠတ်ရော ၜိုတ်မွဲစိမ ပြးတိတ်အာ တီမာန်တှေ် လဴထ္ၜးကဵုညိ?

သွဟ်။ ။ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဂှ် အဲဟွံတီ အဲခယျကေတ်တှေ် ၜါလ္ၚီလ္ပာ်လ္တူ ပိလ္ၚီမဒှ်ဏောၚ်။ မုဒှ်ရောဟီုတှေ် အခိၚ်ပိုဲသွံမံၚ်ကဝးဇုက်တေံဂှ် ကဝးဇုက်ပိလ္ၚီမ ပိုဲသွံဂွံမံၚ်။

သၟာန်။ ။ ဒွက် ‘သပ္ပါယ်’ လုပ်မံၚ်ပ္ဍဲ MP 3 ပ္ဍဲ (ဖုန်း) သေံတေံဂှ် ဂွံမံၚ်သြန်ကီုဟာ?

သွဟ်။ ။ ဟွံကေၚ်ဂွံမွဲလှေ်ဏီ။

သၟာန်။ ။ ဓါန်ဂတဏံရော အစဳအဇန်ပ္တိတ် ကဝး CD, VCD တံ နွံမံၚ်ဏီဟာ မၞိဟ်စဳဇန် ယဝ်တီ တှေ် လဴထ္ၜးကဵုညိ?

သွဟ်။ ။ နွံ CD ကီု VCD ကီု အစဳအဇန် သွက်ဂွံပ္တိတ်ဂှ် နွံရ။ ၜါဂှ် ပ္တိတ်တှေ် ပိုဲပ္တိတ်မွဲအတဲဓဝ် သီုၜါကဝး ကဝးတြေံဂှ် ပိုဲကၠောန် VCD တှေ် ကဝးတၟိဂှ် ပိုဲကၠောန် CD ရ။ မၞိဟ်စဳဇန်ဂှ်တှေ် မိဿ ဟာဲအဲရ။

သၟာန်။ ။ ယၟုက္ဍိုပ်ဒွက်ဂှ် လဴစဂွံဟာ မုစွံအဓိကကဵုပရေၚ်လဵုတုဲ ဆက်ပ္တိတ်အာရော?

သွဟ်။ ။ ယၟုက္ဍိုပ်ဒွက်ဂှ် ဟွံတီဏီ လဴထ္ၜးဟွံမာန်ဏီ တုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ဒွက်ပရေၚ်ဆာန် သၟးတိတ်မံၚ် ဂတနူဏံ ဒွက်ပရေၚ်ဂကူကီု၊ ပရေၚ်ဘဝကီု အစဳအဇန် သွက်ဂွံဆတ်စုတ်နွံ ဆဂးဂှ် ပရေၚ်ဂကူဗီုလဵု၊ ပရေၚ်ဘဝဗီုလဵုဂှ် ပိုဲဟွံဂွံချပ်လဝ်ဏီရ။

သၟာန်။ ။ တၚ်ဂုဏ်ရ ‘သပ္ပါယ်’ ပရောကဝးသၟာန်တုဲ မိက်ဂွံသၟာန်စ ပရောဒယှေ်မံၚ်လ္တူစၚ်ညိ သၠးအခေါၚ်ညိ ပ္ဍဲကဵုဂဳတပံၚ်ကောံကဵု ဂကူတၞဟ် ဒှ်လ္တူဍုၚ်လမိုၚ် ညးတံဘိက်လဝ် သၟာ ဒယှေ်ဒွက်မန် ‘သပ္ပါယ်’ ပÌနူ ‘သပ္ပါယ်’ ညးဂှ် ပါကီုရော ပ္ဍဲဍုၚ်လမိုၚ် သ္ဘၚ်ကျာ်တုဲကၠုၚ်ဂှ် ပုရိသာတ်ကောန်ဂကူမန် ဒုၚ်တဲကဵု သၟာဒယှေ်ဒွက်မန်ပိုဲကွေံကွေံ ဒှ်ကွေံဟာ?

သွဟ်။ ။ ပ္ဍဲဍုၚ်လမိုၚ် သ္ဘၚ်ကျာ်တုဲကၠုၚ် ပ္ဍဲဂဳတပံၚ်ကောံကဵုဂကူတၞဟ်ဂှ် သၟာဒယှေ်ဒွက်မန်ပိုဲ အဲမွဲတၠ၊ ‘ဗညာထဝ်’ မွဲတၠ ၜါတၠရ။ ဇြဟတ်ကောန်ဂကူ ကဵုဇြဟတ်ဂှ် တၟေၚ်လောန်ဗွဲတၟေၚ်ရ။ ဟိုတ်နူမၞိဟ်တိၚ်တိုက်ဂှ် ဒှ်မံၚ်မၞိဟ်လ္တူ ဍုၚ်လဂုၚ်တုဲ ဒယှေ်စဍေံဟွံပြေပြံၚ်စကွေံ ကွေံရ။

သၟာန်။ ။ ‘ဗညာထဝ်’ ရော?

သွဟ်။ ။ ‘ဗညာထဝ်’ ဂှ် ရဍေံတိတ်ဒယှေ်ဂှ် ဂၠိက်မန်ဂှ် ဍေံဟမိၚ်လဝ်က္ဍိုပ်တုဲ ဍေံဒယှေ်ရ။ ရမျာၚ်ပုရိသာတ်ဂှ် ခိုဟ်ဗွဲတၟေၚ်ရ ဂွံညာတ်ကေတ် ပုရိသာတ်မန်ပိုဲဗီုဏံဂှ် ပ္ဍဲစိုတ်တေံ ဒှ်တိုန် ညံၚ်နွံမံၚ်ကဵုဍုၚ်မွဲကရေက်ကီု၊ မိပ်သၠောၚ်ဒှ်တိုန် ညံၚ်နွံမံၚ် ဍုၚ်ဟံသာဝတဳတြေံကီုရ။

သၟာန်။ ။ ဗီုလဵုညးတံထံက်ပၚ် ‘သပ္ပါယ်’ တံရော?

သွဟ်။ ။ မွဲဗ္တံ မွဲကိုဋ်ဒကေဝ်။

သၟာန်။ ။ ဂွံမိၚ်ကေတ်ပရိုၚ် ကၠာဟွံဂွံပ္ဍဲသ္ဘၚ်ကျာ်လမိုၚ်ဏီဂှ် ‘သပ္ပါယ်’ စိုပ်အာဍုၚ်မ္ၚးမွဲအတဲ ဒှ်ကွေံဟာ အာဍုၚ်လဵုကီုရော။ ဇြဟတ်ပုရိသာတ်ဍုၚ် ဗီုလဵုနွံလေဝ် လဴစညိကီု?

သွဟ်။ ။ စိုပ်အာဍုၚ်သေံမွဲရ။ ဍုၚ်ဇြူရာတ်ဂှ်ၜါဝါ၊ ၜၚ်က္ဍဳမွဲဝါ၊ ကြၚ်ထပှ်မွဲဝါ ဆဂှ်ရ ဇြဟတ်ပုရိသာတ်တံ ခိုဟ်ကွေံကွေံရ ပြေပြံၚ်မံၚ်ရ။

သၟာန်။ ။ သၞာံ ၂၀၀၉ ဂှ် လုပ်ဒယှေ်မံၚ် ပ္ဍဲပေဲါဇာတ်မန် ၂၀၁၀ ဂှ် ကလေၚ်လုပ်ဒယှေ် ပ္ဍဲဂကောံဂဳတမန်ပၠန် ၂၀၁၁ ဏံ လုပ်ဒယှေ်ပ္ဍဲဂကောံလဵု ချပ်လဝ်နွံ ကီုရော?

သွဟ်။ ။ သၞာံဏံဂှ် ဂကောံလဵုလေဝ် အဲဟွံလုပ်ရ။ အာဒယှေ် နကဵုသလေတ် ရှေန် Slection မွဲဟေၚ်ရ။

သၟာန်။ ။ ပ္ဍဲဂကောံ ဂွံဒယှေ်ဗ္တံအောန်တုဲ ဒယှေ်နကဵုသလေတ်ရှေန်ဟာ?

သွဟ်။ ။ ဟွံသေၚ်ပုဟ် နူအဲတိတ် နူပေဲါဇာတ်တုဲ အဲချပ်လဝ်ဟဂှ်ရ မိက်ဂွံမံၚ်သောၚ်ၚ် ညးတၞဟ်ကော်တှေ် အဲအာဒယှေ်ရ။ ပရေၚ်ခက်ခုဲ ပ္ဍဲအဲဟွံမွဲပုဟ်တှေ် သ္ၚိထ္ပိုဲပယျၚ်၊ မ္ၚဵုထပ်တဲ အဲဟွံရုဲ အဲအာ ဒယှေ်ဖၟိုတ်ရ။ ၚုဟ်မးလေဝ် အဲဟွံခုတ်ပုဟ်၊ မုဒှ်ရောဟီုတှေ် ဂွံဒှ်အာပရေၚ်ပိုန် ဂြပ်ဂှ် ဍေံဟွံဒှ်၊ မံၚ်ဂွံအာ ၜိုတ်ဂှ်ရ။

သၟာန်။ ။ ဂဳတကောန်ဂကူမန်ပိုဲဏံ သီုဂွံဒှ်အာ ဂယိုၚ်လမျီုကီု ဂွံအာဍာ်ဇမၠိၚ်မာန် ဗီုလဵု ‘သပ္ပါယ်’ ညာတ်လဝ်နွံ ကီုရော?

သွဟ်။ ။ ညဳသၟဟ်ဒှ်မွဲ ဝဳၜံၚ်သၟတ် တိၚ်တက်ဂကူဇကုကဵုဇကု ဝဳၜံၚ်မာန်တှေ် ဂဳတကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ကၠေံအာဟွံမာန်တုဲ ဍေံဇၞော်မောဝ်တဴတက်ဏေါၚ်။

သၟာန်။ ။ မုမိက်ဂွံဗကန်ကဵု ပုရိသာတ် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ နွံရော?

သွဟ်။ ။ သၞာံဏံဂှ် အဲဒယှေ် နကဵုသလေတ်ရှေန်ဏောၚ်တှေ် ညးတၞဟ်ဂွံတီကၠုၚ်အဲဂှ် ဟိုတ်နူကဵုအစောန်စရာဲ ဂကောံဂဳတမန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကောန်ဂကောံဂဳတမန်တံဂှ်ကီု သီုကဵုညးအာက္ဍိုပ် တၠပညာတံ သီုဖၟိုတ် ဝိုတ်ထောံဟွံမာန် ဂိုၚ်စွံလဝ် ပ္ဍဲဂၠမ်±သိဟ်အဲ လၟိုန်ရ။

မိက်ဂွံဗကန်ဏာကဵု ပုရိသာတ် ညးဆာန်ဂဳတ သုခုမမန်တံ ညးဂမၠိုၚ်ဂှ် ဒၞာဲလဵုစိုပ်ပ် ဒၞာဲလဵုနွံနွံ ကဵုဂွံဒှ်မံၚ်ဇြဟတ် ကဵု ဂကောံဂဳတ ဂကူပိုဲမန်အိုတ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဟီုဗကန်ဏာရ။

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.