Categories
ပရိုၚ်

ညးစၞးဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ အာလ္ၚတ်ပေါဲရုဲစှ်မာဲဍုၚ်သေံ

မာံသုတ-ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် ၃ ကၠောန်ကၠုၚ်ပေါဲရုဲစှ်မာဲဍုၚ်သေံဂှ် ညးစၞးဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ၆ ဗော်တံ အာလ္ၚတ်လဝ်ရောၚ် သာ်ဝွံဂွံတီရ။
ညးစၞး ၁၂ တၠ နူဗော်မန်၊ ကရေၚ်၊ ချေန်၊ ရခေၚ်၊ သေံဇၞော်(ယျှာန်) ကေုာံ ဒီမဝ်ကရိတ်တေတ်(ဗၟာ) NDF တံ အပ္ဍဲသတ္တဟတုဲကၠုၚ်ဏံ အာစိုပ်ဍုၚ်ၜံၚ်ကံက်တုဲ တ္ၚဲသ္ၚိသဝ်လောန်ကၠုၚ်ဏံဂှ် အာဆဵုဂဗ ဂကောံကဝ်မယှေန်ရုဲစှ်မာဲကီု သီုအာလ္ၚတ်ရုၚ်ကၠတ်ထဝ်တံကီုရောၚ် သာ်ဝွံ ညးပါလုပ်ဂကောံညးစၞးအာလ္ၚတ်မွဲတၠ ဟီုရ။

 ယေန်ဠာတ် ္ၚိန်နဝါတ် (ဗီု-guardian.co.uk)
ယေန်ဠာတ် ္ၚိန်နဝါတ် (ဗီု-guardian.co.uk)

“ပေါဲရုဲမာဍုၚ်သေံဏံကဵု ဍုၚ်ပိုဲတံ တၞဟ်ခြာမံၚ် ညံၚ်ကၠေၚ်ကဵုဍာ်၊ အကးကဵုတိရောၚ်။ ကောန်ဍုၚ်သေံတံဏံဂှ် ကေၚ်တတ်ကၠောံကၠုၚ်လဝ်ပေါဲရုဲမာဲအလန်ကဵုအလန်ဒှ်တုဲ ဆဵုဂဗးညးတံနွံမံၚ်။
ဍုၚ်ပိုဲပၠန် စနူ ၁၉၆၀ တေံတုဲ သ္ၚောဲခြာကၠုၚ်ကဵု ပေါဲရုဲစှ်မာဲပရေၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတံဟီုတှေ် ၜိုတ် ၅၀ သၞာံပြၚ်အဆက်ပိုတ်အာကီုရ။ ပေါဲရုဲမာဲ ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၀ တံဟီုဂှ်လေဝ် ဒှ်မံၚ်ပေါဲရုဲစှ်မာဲ လက်ထက်အလဵုအသဳပၞာန်ဏောၚ်တှေ် ဟွံစှေ်သၞောတ်ပေါဲရုဲစှ်မာဲ ပရေၚ်ဒဳမိုကရေဇြဳပုဟ်”သာ်ဝွံ ညးတေံဟီုရ။

ဂကောံကဝ်မယှေန်ပေါဲရုဲစှ်မာဲဍုၚ်သေံဂှ် နကဵုကၠတ်ထဝ် တိုက်ရိုက်ဒက်ပ္တန်လဝ်ကဵု မၞိဟ်မ္ၚးတၠပညာသၠးပွးတံဒှ်တုဲ ဂကောံဗော်လဵုမှဟွံဆေၚ်ဆက်ကီု ဂကောံအလဵုအသဳတံလေဝ် လ္တူဂကောံဏံရပ်လဝ်ဇုက်ဟွံဂွံကီု သာ်ဝွံညးတာလျိုၚ် ဂကောံကဝ်မယှေန်ဍုၚ်သေံတံ သောၚ်ကလးလဵုလဝ်ရောၚ် ဂွံတီရ။

နကဵုဂကောံကဝ်မယှေန်ဏံ သ္ဂောံလလောၚ်ပတိတ် သွဟ်ပေါဲရုဲစှ်မာဲဗွဲမဂတာပ်အခိၚ်မာန်ဂှ် ပံၚ်ကောံလဝ်ကဵု ဂကောံဒပ်ဗၠာသၟိၚ်၊ ဂကောံဌာန်ဗလးရုပ်ရမျာၚ်ဍုၚ်သေံ ကေုာံ ဂကောံအေဂျေန်ဇြဳကောပ်ကာဲသၞောတ်ဓါတ်လလဳ Electronic Administrative Agencies တံတုဲ မွဲကရောံရေၚ်တၠုၚ်ဒၟံၚ်တုပ်တုပ်ရောၚ် ဂွံတီရ။

တုဲပၠန်ညးစၞးဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ အာဆဵုဂဗလဝ် ကုဝန်ဇၞောဍုၚ်သေံ အဘိသေတ် ဝေံချာဇဳဝတုဲ သၟာန်သၟုက်လဝ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သေံ ပစ္စုပ္ပန်ဏံကီုရ။

“ဝန်ဇၞော်လၟုဟ်ဟီုလဴဏာဂှ်တှေ် တၚ်နၚ်ကိစ္စဇၞော်အိုတ်မွဲဂှ် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံညးတံ ၜိုန်ရပေါဲရုဲစှ်မာဲတုဲအာဟီုကီုလေဝ် သွက်ဂွံကလေၚ်ဒက်ပ္တန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူဂှ် သွဟ်ခိုဟ်ဂွံဟွံမာန်ဏီပုဟ်” သာ်ဝွံ ညးအာလ္ၚတ်လဝ်ဂှ် ဆက်ဟီုလဴရ။

အပ္ဍဲပေါဲစှ်မာဲဂျူလာၚ် ၃ ဏံဂှ် နူဗော်ဖေါအ်ထာဲ (Pheu Thai) ဂွံဇၞးအာမာဲညးစၞးကဝက်ပြၚ်အာတုဲ ခြာဟွံလံမ္ဂး ယေန်လာတ် ယှေန်ဏာဝါထရာ(Yingluck Shinawatra) ဒှ်ကၠုၚ်ဝန်ဇၞော်ညးဗြဴကၠာအိုတ်ရောၚ် လိခ်ပရိုၚ်သေံတံ ချူပတိတ်လဝ်ပရိုၚ်နွံရ။

အပ္ဍဲပေါဲရုဲစှ်မာဲအလုံဍုၚ်သေံမွဲအလန်ဏံဂှ် အပံၚ်ဖအိုတ်ရုၚ်မာဲမၞုံ ၉၀,၈၀၀ ရုၚ်ရောၚ် ဂွံတီရ။
ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကၠုၚ်လ္ၚတ်လဝ်ပေါဲရုဲမာဲတံဏံဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဏံမ္ဂး သွက်ဂွံအာလ္ၚတ်ဍုၚ်ဂျပါန်ကီု စဳဇန်လဝ်နွံရောၚ် ဌာန်ပရိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာတံ ချူပတိတ်လဝ်ပရိုၚ်နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.