Categories
ပရိုၚ်

စရၚ်မာဲ ယောၚ်မံၚ် မွဲဠက်ရောၚ် ဗော်မန် ဟီု

မာံအဲ – ပ္ဍဲဒေသဆန္ဒမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် စရၚ်မာဲ ယောၚ်မံၚ် နွံဗဒဲါ မွဲဠက်ရောၚ်ဂှ် ဥက္ကဌ ပရေၚ်ဇၞး ပေဲါရုဲမာဲ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် ဟီုရ။

“စရၚ်ညးကဵုမာဲ အောန်အိုတ် ၜိုတ်မွဲဠက် ဗၠေတ်မံၚ် နွံဏောၚ်၊ မၞိဟ်ချိုတ်အာတံဂှ်လေဝ် စုတ်လဝ်စရၚ်၊ မၞိဟ်ဟွံမွဲ ပ္ဍဲကွာန်တံဂှ်လေဝ် စုတ်လဝ်စရၚ်၊ ပ္ဍဲစရၚ်ဂှ် ယၟုပဵုမံၚ်၊ သ္ၚိလ္ၚဵုတံဂှ်တှေ် သီုမွဲသ္ၚိ စရၚ်မာဲကၠေံမံၚ်” သာ်ဝွံ နာဲအံၚ်ဆာန် မဒှ်ဥက္ကဌ ပရေၚ်ဇၞး ပေဲါရုဲမာဲ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် ဟီုရ။

စရၚ်ဗၠေတ်မံၚ်တံဂှ် အာဟီုကဵု ရုၚ်ကဝ်မယှေန် ပေဲါရုဲမာဲမ္ဂး ကလေၚ်ပလေဝ်ကဵုကီုလေဝ် ညးအုပ်ဓုပ်ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်တံ ဟွံမိက်ကၠောန်သ္ပကဵုရောၚ်ဂှ် နာဲအံၚ်ဆာန် ထပ်ဟီုရ။

ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲအကြာဏံ မိက်ဂွံစုတ်မာဲတုဲ အာကျောဝ်ရံၚ်စရၚ် ပ္ဍဲရုၚ်အုပ်ဓုပ်အရာပ်ဂှ် အလုံသ္ၚိမွဲ စရၚ်မာဲ ကၠေံမံၚ်ရောၚ်ဂှ် တၠဆန္ဒမာဲ လတူဍုၚ်မတ်မလီုမွဲတၠ ဟီုရ။

“ပ္ဍဲသ္ၚိပိုဲဂှ် မၞိဟ်နွံမံၚ် မသုန်၊ မိအဲကဵု ဒေံအဲဂှ် ညးတံ မိက်ဂွံစုတ်မာဲကဵု NLD၊ အဲဂှ် မိက်ဂွံစုတ်မာဲကဵု ဗော်မန်၊ ယၟုဟွံပါတုဲ အာစုတ်စရၚ်။ စိုပ်ရုၚ်အုပ်ဓုပ်တေံမှ မိအဲကဵု ဒေံအဲဂှ် ယၟုဟွံပါပုဟ် နူရုၚ်ဂှ် ညးတံ ဟီု။ ဟိုတ်နူမိက်ဂွံစုတ်မာဲကဵု ဗော်မန်၊ ဗော် NLD တုဲ ဍေံတံ ဟွံမိက်ကၠောန်ကဵုစရၚ်” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

သအာၚ်နူဂှ်ပၠန် ပ္ဍဲကွာန်ကဒဵု၊ ကအ်နှာတ် တံလေဝ် ညးအုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တံ စုတ်လဝ်စရၚ် ယၟုညးစိုပ်မံၚ်ဍုၚ်သအာၚ်ကီု၊ စုတ်လဝ်စရၚ် ကောန်ကွးဘာ အာတိုန်မံၚ်ဘာ ပ္ဍဲဍုၚ်တၞဟ်တၞဟ်တံကီုတုဲ သ္ပထောံ မာဲဒစးဒုၚ်အိုတ်ရောၚ်ဂှ် နာဲအံၚ်ဆာန် ဟီုရ။

တုပ်တဴသာ်ဂှ်ကီု လပါ်ဍုၚ်တံၚ်ဥူတေံလေဝ် ကာလလလောၚ်ပတိတ် စရၚ်မာဲဂှ် ညးမၞုံအခေါၚ်ကဵုမာဲတံ သှေ်လလုဲမံၚ်ကီု၊ ဂၞန်စၟတ်သမ္တီကောန်ဍုၚ် (မှတ်ပုံတၚ်) ဗၠေတ်မံၚ်ကီု၊ ယၟုမိမ ဗၠေတ်မံၚ်ကီုတံ ကတဵုဒှ်မံၚ်ရောၚ်ဂှ် တၠဆန္ဒမာဲ ဗွဲမဂၠိုၚ်တံ ဟီုအိုတ်ရ။

ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲအကြာ မကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲဂိတုအေဗရာ ၁ ဏံဂှ် အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာမွဲ တၠဆန္ဒမာဲ သီုဖအိုတ် မၞုံ ၆ ၄၈၄ ၅၆၂ (တြဴစှော်ပန် ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်) တုဲ ပ္ဍဲဒေသဆန္ဒမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် မၞုံၜိုတ် ၁၅၈ ၀၀၀ (မွဲကိုဋ် မသုန်ဠက် ဒစာံလ္ၚီ) ရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

အလုံကၟိန်ဍုၚ်မွဲဂှ် လုပ်ပြိုၚ်ပကာန် ပ္ဍဲဒၞာဲသၠးမံၚ် ၄၅ ဒၞာဲတုဲ အပ္ဍဲဂှ်မ္ဂး ဒၞာဲညးစၠး ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးမန်လေဝ် ပါလုပ်မွဲဒၞာဲကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.