Categories
လိက်ပရေၚ်

မန်ဍုၚ်သေံ ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲသဘၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူ

စၠန်ထဝ် – ကၠုၚ်လဝေၚ် ကၠုၚ်လွာ xxx ကၠုၚ်လဝေၚ်လေဝ် ကၠုၚ်လွာ xxxx တ္ၚဲဏံပိုဲကၠုၚ် မွဲၜါပိပန် xxxx မန်ပိုဲမန်လပ်ပူရဳ သ္ၚိနွံဇိုၚ်ၜဳ ဟရဳနွံပန် xxxx မန်ပိုဲက္လၚ်သတ္တိညး အမူကေတ်တိ ညးမၞိဟ်နွံသြန် xxxx (အမူကေတ်တိညးတၠပညာ)၂ xxxxx ဗြုအာသာအာ မွဲဏှ ္ၚောမ်ရောမ်ဂွံသြန် xxxx နာဲဍာံရောၚ် ညးမံၚ်ၜၚ်က္ဍဳ အာဒှ်သေဌဳ သၚ်ခမွဲပၠန် xxx (နာဲဍာံရောၚ်ညးကၠောန်ကမၠောန်မန်)၂ xxx ဗ္တောန်ဇာတ် ဗ္တောန်ကောန် မၞိဟ်မန်မွဲပၠန် xxx ဗြဴဗြဴဍောတ်ဂှ် ဟွံနွံဗၠာဲမန် အ္စာသဵုဖန် ယျၚ်ဇြတ်နနန် (ဇြောဏာဲယက်ဍာံပေန်ခေါဝ်)၂ မီဝှေန်ပေန်ခရူ တံၚ်ဍဳနနန် xxxxxxxxxx

ကွာန်မန်ၜါန်ကအ်
ကွာန်မန်ၜါန်ကအ်

လုပ်စိုပ်အာ ဇရေၚ်ဘာလကျာ်ဗွဲဟွံဂတာပ် ရမျာၚ်ဒွက် မန်ဍုၚ်သေံ သတ်ဒွက်မန်ကဵု သေံပံၚ်ပနှဴလဝ်ဂှ် အလုံဝေၚ်ဘာမွဲ ဟလုံမံၚ်ကဵုဒွက်ဂှ်အိုတ်ရ။ မၞိဟ်နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲ အသာမ်ဝၚ်ဘာဖအိုတ်တံဂှ် ဗီုညးဗီုအဲ လ္ၚဵုဂှ်ဖျေံမံၚ်ဒၞာဲဝဲါ၊ လ္ၚဵုဂှ် ပလေဝ်ပလေတ်မံၚ် သွက်ဂွံထ္ၜးပြးအခိုက်ကၞာကီု၊ လ္ၚဵုဂှ် ကျိုၚ်ကျောဝ်မံၚ်၊ လ္ၚဵုတံပၠန်ဂှ် ကဵုဒါန်ဖာပ်စမံၚ်ကဵု ကၟုဲနူဌာန်သ္ၚောဲတံကီုရ။

ကောန်ဂကူမန် ကၠုၚ်နူကဵု ခရိုၚ်ဒေသနာနာတံ သွက်ဂွံထ္ၜးပြးအခိုက်ကၞာ စၞစသုၚ်တံကီု၊ ယေန်သၞာၚ်မန်၊ လိက်ပတ်မန်၊ ကလော်ဇုဇဗဴလမန်တံမာန်ဂှ် ကၞာထးညးကဵုညး ကေတ်လဝ်ဒၞာဲအိုတ်ရ။ လ္ၚဵုတံပၠန်ဂှ် သီုကဵုသွံဒၟံၚ် ကယျိုၚ်ကယျဝ်ဂၠိက်ယာတ်ပဠောံမန်တံကီု၊ သီုကပေါတ်မန်သုၚ်စောဲနာနာတံကီုရ။ မန်ဍုၚ်သေံတံ ဟီုအရေဝ်မန် ဟွံကၠးဗီုမန်ဍုၚ်မန်တံကီုလေဝ် ဂစာန်ကော်ဟီုမံၚ် ဒုၚ်တၠုၚ်မံၚ် နကဵုရမျှာၚ်မန် နကဵုကယျိုၚ်ကယျောဝ် မန်ဍုၚ်သေံတံ ကျိုၚ်လဝ် ရံၚ်စရာၚ်ဆာဲမံၚ်ဗွဲမလောန်။

ဂကူမန်ဍုၚ်သေံတံ ကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၅) ဝါ ပ္ဍဲကဵုဘာလကျာ် “ဝါတ်သမဂ္ဂဳယာရာမ်” ပွိုၚ်ဍုၚ်သာမ်ခေါ်၊ ခရိုၚ်ပထုမ်ဌာနဳ၊ နိဂီုဍုၚ်သေံရ။ ပွဳပွူဂအာၚ်ဘာဂှ်မ္ဂး ဗလးတိၜိုတ် (၅) ဨက ဇၞော်သၠဲလးမံၚ်တုဲ ဗဒဲါဘာဂှ် ဘာလကျာ်မန်တြေံတြဟ် ၂ ဘာနွံမံၚ်ကီု၊ လက္ကရဴဘာ “သမဂ္ဂဳယာရာမ်” ဂှ်ပၠန် ၜဳစောဖယျာမွဲ ဇၟောဝ်ဍာ်ဇွောဝ်စှေ်ကၠုၚ်မံၚ် နူဒေသသၟဝ်ကျာ ဇရေၚ်ဍုၚ်ကြုက်တေံ စိုပ်ကဵုစိုပ် ၜဳအဝ်ထာဲ (Gulf of Thailand) တေံရ။ ရန်တၟံကဵု ကောန်ဂကူမန်ဍုၚ်တံ သ္ဂောံကၠုၚ်စိုပ် ကောံကောံကလောံကလောံမာန်ဂးတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်အခန်ကၞာ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲတ္ၚဲသ္ၚိသဝ်ကဵု တ္ၚဲအဒိုတ် (ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၈ ကဵု ၁၉) ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲရ။

ကွာ်ဒၟံၚ်လတူဂၠံၚ်
ကွာ်ဒၟံၚ်လတူဂၠံၚ်

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၈ ၜိုတ်အခိၚ်တ္ၚဲစေၚ် ၁ နာဍဳဂှ် ဂကောံဍုၚ်ကွာန်နာနာ ဗၞတ် (၃၀) ကွာန်ပြၚ်ပြၚ်၊ လၟိဟ်ကောန်ဂကူမန် ဗၞတ် (၃၀၀၀) ပြၚ်တံ ဇၞော်ကဵုဇြဟတ် သွက်ဂွံ ထ္ၜးပြးယေန်သၞာၚ်မန် ဇြဟတ်ကောန်ဂကူမန်တံကီု အခိုက်ကၞာညးကဵုညးတံဂှ် ကေတ်ဒၞာဲဝဲါရ။ နူကဵုဘာၜိုပ် (သ္ၚောဲခြာနူ ဘာသမဂ္ဂဳယာရာမ် ၜိုတ် ၁ တိုၚ်) ရေၚ်မၞိဟ်တုဲ စကွာ်ဇက်တိတ်ကၠုၚ် လတူဂၠံၚ် ပထုမ်သာမ်ခေါ်ရ။ ဟိုတ်နူ ဒေသနာနာ ကၠုၚ်စိုပ်ဟွံတုပ်အိုတ်တုဲ ကယျိုၚ်ကယျောဝ်ကီု အခိုက်ကၞာမန် ကွာၚ်ၜဲကွာၚ်တာ တၞးမညအ် စၞစသုၚ်မန်နာနာသာ် ယိုက်မိန်ဏာတုဲ ထ္ၜးပြးရေၚ်ကွာ်အာညဳညဳရ။

အဃောထ္ၜးမံၚ်ဇြဟတ် ကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲလတူဍုၚ်သေံဂှ် မန်ၜါန်ကအ် အနာဲမွဲတၠဂှ် ညးဆဵုဒး မန်ဍုၚ်ဟံသာဝတဳ ဍုၚ်သၚ်ခလပူရဳ၊ ကျိုၚ်ကျောဝ်လဝ် နကဵုကယျိုၚ်မန် ပဠောံဗု ဂၞဳဍာဲတုဲ ဗှ်တိုန်သၞာ ဍုၚ်မိတိမိ ဍုၚ်မန်ဟံသာဝတဳပိုဲရောၚ် ညးဟီုတိုန်သာ်ဏံရ။

“ပိုဲလေဝ် မန်ဇေတ်တ်ရ၊ ကၠုၚ်နူဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရလေဝ်၊ မံၚ်ဒၟံၚ်ဍုၚ်သေံ ဍုၚ်မန်တြေံပိုဲဏံ လအ်ကဵုသၞာံရ၊ ဂွံဆဵု ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ဗီုဗီုဏံ ကောံကလောံမံၚ်ဂှ် မိပ်စိုတ်ကွေံကွေံရ” သာ်ဏံ နကဵုရမျာၚ်မန် ကၠာဟွံကၠးကဵုကၠးဂှ် ဟီုမံၚ်သီုစိုတ်သီုစရိုတ်ရ။

ပွိုၚ်မွဲနာဍဳ ကွာ်ထ္ၜးဇြဟတ်ကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲလတူဂၠံၚ် ပထုမ်သာမ်ခေါ် ဂှ်တုဲ ဇက်ဂၠဲတိုန်အာ ဇရေၚ်စၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူတေံ ဂြုဂြုဂြီုဂြီုရ။ ညးတာလျိုၚ်ကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်တံ ကေတ်ယၟုကွာန် ညးမတိုန်စိုပ် နူဒေသနာနာတံဂှ်တုဲ ရမျာၚ်တိၚ်တက်မန်ဍုၚ်သေံကဵု မန်ဍုၚ်မန်ဟံသာဝတဳတံ ဗြုတမ္ညဝ်အာ အလုံဝၚ်ဘာမွဲဂှ်ရ။

နာဲၛောန်​ဖွောဝ်​ဖေတ်
နာဲၛောန် ဖွောဝ် ဖေတ်

အခိၚ် ၃ နာဍဳသဝ်တ္ၚဲဂှ် သကိုပ်ဗဂဵုလဟဵုညးဍုၚ်ကွာန် နာဲၛာန်ဖွောၚ်ဖေတ် นายชาญ พวงเพ็ชร์ပံက်အခန်ကၞာ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၅) ဝါဂှ်တုဲ ဟီုဏာဂလာန်သာ်ဏံရ။

“ဂွံဆဵုကေတ် မန်ဍုၚ်သေံ ဗီုဗီုဏံဂှ် မိပ်စိုတ်ဗွဲမလောန်ရ။ ဂွံမိၚ်ကေတ် မန်နူကဵုဍုၚ်ဟံသာဝတဳ ကၠုၚ်စိုပ်ဂှ်လေဝ် မိပ်စိုတ်ဗွဲမလောန်ရ၊ ဂွံကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ဇၞော်ဇၞော်ဗီုဏံမာန်ဂှ်လေဝ် မိပ်စိုတ်ကွေံရ။ ဌာန်ဂတဏံ ယဝ်ခါရ ဒၞာဲလဵုမွဲ ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်တ္ၚဲဂကူမန်ဇၞော်ဇၞော် ဗီုဏံမာန်တှေ် အခိၚ်အဲသၠးမ္ဂး အဲမိက်ဂွံအာစိုပ်ကီုရ” သာ်ဏံ ဟီုဏာဂလာန်ကဵု ညးမတိုန်စိုပ် တ္ၚဲကောန်ဂကူတံရ။

ရမျှာၚ်တက်တဲ ပရိဿတ် (၃၀၀၀) ပြၚ်တံဂှ် အလုံဘာ“သမဂ္ဂဳယာရာမ်” မွဲ သၟးဟွံသေၚ်ဏီ အလုံဍုၚ်သေံမွဲ မ္ဒးအမ်သဝ် ကေတ်ဂုဏ်စရာဲအိုတ်ရ။

သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဏံဂှ် သကိုပ်ဗဂဵုလဟဵုညးဍုၚ်ကွာန် န္ၚဲာန်ဖွောၚ်ဖေတ် นายชาญ พวงเพ็ชร์ (အလဵုသဳသေံ) ပတိတ်ကဵုလဝ် သြန်ၜါတ် ၂၀ ကိုဋ်ၜါတ်ရ။ ညးဆက်ဟီုပၠန်ဂှ် “လောန်ကၠုၚ်မွဲအခိၚ်တေံ ပ္ဍဲဍုၚ်ပထုမ်ပိုဲဏံ ဟိုတ်နူဍာ်ဗၠိုက်တၞဳအာ ဇၞော်ကဵုဇြဟတ် ကောန်ဍုၚ်ပထုမ်လေဝ် ဒှ်ဒဒိုက် ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ကမၠောန်သဘၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူဏံ ညံၚ်ဟွံလီုအာဂှ် ၜိုတ်မာန်ကဵုမာန် ပိုဲတံချပ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကဵုဏာရ။ ချိန်လဝ် ထံက်ပၚ်ကဵု ကၠောန်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဏံဂှ် ၃၀ ကိုဋ်ဏောၚ်၊ ဆဂး ဍာ်ဗၠိုက်အာဂှ်ရ ဂွံထံက်ပၚ်ကဵု၂၀ ကိုဋ်ဓဝ်”

စစၞတအ်ကျာ
စစၞတအ်ကျာ

ပံက်အခန်ကၞာတ္ၚဲကောန်ဂကူတုဲ န္ၚဲာန်ဖွောၚ်ဖေတ် นายชาญ พวงเพ็ชร์ ကဵုလာပ်ကဵု ဂကောံကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဂကောံမန်ဍုၚ်သေံတံရ။ တုဲပၠန် ဂကောံယေန်သၞာၚ်မန် နူဒေသနာနာတံ စထ္ၜးပြးကဵု အခိုက်ကၞာလှေ် ဒယှေ်မန်တံ လတူစၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဂှ်ကီု၊ ရမျာၚ်တိၚ်တက်မန်ဍုၚ်သေံကဵု မန်ဍုၚ်မန် သ္ကဲစၚ်ၜါလ္ပာ်ဂှ်လေဝ် ဆေၚ်ဝိုၚ်ညးကဵုညး ဗွဲမသာယာ လဟိၚ်တိၚ်တက်ကၠုၚ်ကီုရ။

စိုပ်အခိၚ် သဝ်တ္ၚဲ (၆) နာဍဳဂှ် သကိုပ်ဗဂဵုလဟဵုတံကီု ညးတာလျိုၚ်ကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူတံကီု၊ ညးကၠုၚ်စိုပ်ပ္ဍဲသဘၚ်တံကီု၊ ဍေၚ်ပၞာၚ်သ္ဍဴ ပူဇဴတၠတိဨကရာဇ်ဍုၚ်သေံတုဲ ရာဒၞာဲမိက်ကု ဨကရာဇ်ဍုၚ်သေံ အာယုက်ကဵုဂွံဂၠိၚ် သၞိၚ်ကဵုဂွံသ္ၚောဲ နကဵုဘာသာမန် တုဲဗက်ဟွံဂတာပ် ပန်ဖံက်ကဵု ပၟတ်ပ္ကဴသ္ဍဴနာနာသာ်ရ။

တုဲပၠန် ကွိၚ်ကွိက်မန်ဍုၚ်ဟံသာဝတဳကဵု ကွိၚ်ကွိက်မန်ဍုၚ်သေံ ၜါဝိုၚ်တံ မွဲဝိုၚ်တုဲမွဲဝိုၚ် တိၚ်တက်ထ္ၜးအစောန် ယေန်သၞာၚ်အခိုက်ကၞာညးတံကီု ဂကောံယေန်သၞာၚ်မန် နူဒေသနာနာတံလေဝ် လှေ်ထ္ၜးပျး လဟိၚ်ကဵု ညးမတိုန်စိုပ်တံဂှ်ရ။ ဆက်တုဲပၠန် သၞာံဂတတေံ သွက်ဂွံဆက်ကၠောန်အာ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၆) ဝါပၠန်ဂှ် ဥက္ကဌဂကောံသၟတ်ဝုတ်ဗၠာဲမန်ဍုၚ်ၜံၚ်ကံက် နာဲကေတ်တိ အပ်ပြာပ်ဇိုန်ဏှၚ်ကဵု အလာံ ကု ဂကောံသၟတ်မန် ဍုၚ်ရာဇ်ပူရဳတံရ။ သၠာတ်ဂတမုက်စၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဂှ်မ္ဂး ရမျာၚ် ဟအဴတိုန် တက်တဲကဵုဇြဟတ် သၞာံဂတ သွက်ဂွံကၠောန်အာ သဘၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူဂှ်ရ။

အပ်ပြာပ်ကဵုအလာံ
အပ်ပြာပ်ကဵုအလာံ

စၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဂှ်မ္ဂး သၠုၚ်ဍေံ နွံ ၂ မေတ်တုဲ ဇမၠိၚ်ၜိုတ် ၁၀ x ၃ မေတ် သိုၚ်လဝ် ၜါကဆံၚ်ဂှ် ရံၚ်အာနူစၚ်မ္ဂး ဍေၚ်လဝ်ပၟတ်အရံၚ်သာ်ဇဳ သာယာဗွဲမလောန်ကီု ကျာနူကဵုၜဳတေံလေဝ် ပိုက်ကၠုၚ်မံၚ် ပြဳပြဳ၊ သၚ်ၜဳလ္ပာ်တေံလေဝ် ညံၚ်ကဵုကဵုမံၚ်ဇြဟတ်ကဵု သဘၚ်ကၞာတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ကီု မိပ်မြဟ်မံၚ်အိုတ်ရ။

ပ္ဍဲသၠာတ်ဂတမုက်စၚ်ဂှ်မ္ဂး စၞစသုၚ် ဖာပ်စကဵုဒါန်မံၚ် စၞဂကူစုၚ်တုဲ မၞိဟ် (၁၀) မွဲဝိုၚ်၊ လၟိဟ်ခုၚ်ဝိုၚ် (၂၃၀) ပြၚ်တံ ဒုၚ်ဒါန်ကဵုဇြဟတ်မံၚ်ရ။ မန်ဍုၚ်မန်ကီု မန်ဍုၚ်သေံကီု ဆက်လဟိၚ်ကဵုမံၚ် ဒွက်မန် အခိုက်ကၞာမန် လတူစၚ်ဂှ်တုဲ စိုပ်အခိၚ်ဗတံၜိုတ် ၈ နာဍဳကဝက်ပြၚ်ပြၚ်ဂှ် မန်ဍုၚ်သေံ နူကဵုဍုၚ်ပထုမ်ဂှ် ထ္ၜးပြးကဵု ပရောဒဒှ်ဝၚ် ဗီုလဵုမန်တံ စိုပ်ကၠုၚ်ဒေသပထုမ်ကီု၊ ဗီုဂကူဗၟာတံ ဗတိုက်ပလီုဍုၚ်မန်တုဲ ဂစိုတ်ပျဲပျာံကၠုၚ် နူလက်ထက်သၟိၚ်ဗညာစိၚ်တေံ ဗီုဂတဵုဒှ်ကၠုၚ်မံၚ်တံဂှ် ၜိုန်ရချဳဒရာၚ် ထ္ၜးပြးမံၚ် ပရေၚ်ဇာတ်ကီုလေဝ် လမျီုလုပ်မံၚ် ဒဒှ်ရ ကတဵုဒှ်မံၚ်အခိၚ်အခါလၟုဟ်ရဟာဂှ် ပ္ဍဲစိုတ်တေံ ဒှ်ကၠုၚ်မံၚ်ရ။

“ဗမာကၠုၚ်ရ ဗမာကၠုၚ်ရ ဂြိပ် ဂြိပ်” သာ်ဏံ ဂွံမိၚ်ကေတ် ရမျာၚ်လဝေၚ်ဇာတ်ဂှ် ဗွဲဟွံဂတာပ် ပရိသာတ် ဂတမုက်စၚ်တံဖအိုတ် သ္ၚိတ်ဇြ ဟဳသပဝ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵု ပရေၚ်ဝေၚ်ဇာတ်ဂှ်တုဲ မန်ပိုဲဒးဒုၚ်ကၠုၚ်ဗီုဏံဏောဝ်ဟာဂှ် မၞိဟ်လ္ၚဵုဟွံတီ ပရောဒဒှ်ဝၚ်တံ ညးမွဲကဵုမွဲ ဟီုကၠုၚ်မံၚ်ရ။ ထ္ၜးဇာတ်

ပရောဝၚ်ဇာတ်
ပရောဝၚ်ဇာတ်

နကဵု ခန္ဓမၞိဟ်ကီု သီုထ္ၜးကဵုရုပ်ဂမျိုၚ်ကီု ဝေၚ်မံၚ်ဇာတ် ပရောဒဒှ်ဝၚ်မန်ဂှ် မၞိဟ်ဂွံဗဵုတံ သော်ဇကုလေဝ် ဒးစူအာဂြဴဂြဴရ။

ၜိုတ်အခိၚ် (၉) နာဍဳဗတံဂှ် အခန်ကၞာသီုဖအိုတ် တုဲဒှ်အာရ။ စၟတ်တ္ၚဲ ၁၉ အခိၚ်နူဂယး ၜိုတ် (၈) နာဍဳ ၃၀ မနေတ်ဂှ် မန်ဒေသနာနာတံ ဖာပ်စ စၞစသုၚ်နာနာ ကေုာံ သွံကပါတ်ပရေၚ်တဲ ဖျာမန် (OTOP) နာနာ တံရ။ စိုပ်အခိၚ် ၁၁ နာဍဳဂှ် ဖာပ်သၚ်ကု ခမဳသၚ် (၈၅) ဇကုတုဲ သ္ပကုသိုလ်ကဵုဒါန်နာနာ စရိုဟ်ဍာ်ဖျေံမေတ္တာရ။ ရမျာၚ်တိၚ်တက်မန်ဍုၚ်သေံတံ တိၚ်တက်ထ္ၜးကဵုတုဲ အုပ်ကၠေံထောံနိဂီု သဘၚ်ကၞာတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၅) ဝါ ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကဵုပထုမ်ဌာနဳ ဍုၚ်သေံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.