Categories
ပရိုၚ်

သွက်မာဲဒစးဒုၚ်ဂှ် ဗော်မန် ချဳဒရာၚ် ကိတ်ကဵုအခိၚ်

ဂျူရဳဆာဲ – သ္ပပ္တံနူတ္ၚဲဏံ ဂွံအခေါၚ်စုတ်မာဲဒစးဒုၚ် (ကြိုတၚ်မဲ) ရတုဲ ဗတိုက်ဖအောဝ်အာ ညးမၞုံအခေါၚ်စုတ်မာဲဒစးဒုၚ် နူအခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ နူတနေံတေံရရောၚ်ဂှ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် ဟီုရ။

“သွက်ဂွံစန်ဒက် မာဲဒစးဒုၚ်ဂှ် အခိၚ်ဗ္တံဏံ ပိုဲစစှေ်ပရေၚ်စန်ဒက်ဏောၚ်၊ အခိၚ်ဗ္တံလေဝ် ဒးအာဏောၚ်၊ မုဒှ်ရော ဟီုတှေ် အခိၚ်ဟွံမွဲရပုဟ်သေၚ်ဟာ” သာ်ဝွံ နာဲအံၚ်ဆာန် ညးမဒှ် ဥက္ကဌ ပရေၚ်ဇၞးမာဲ နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် ဟီုကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

ဗော်မန်ဂှ် နူအခိၚ်တြဴနာဍဳ နူတနေံတေံတုဲ ရုဲစှ်ဒၞာဲ အဓိက လတူအရာပ်ဍုၚ်မတ်မလီု ဒၞာဲကောန်ဂကူမန်တံ တန်တဴဂၠိုၚ်တုဲ စှေ်မံၚ်ပရေၚ်စန်ဒက် သွက်မာဲဒစးဒုၚ်ရ။

ကာလကံက်ကေတ်မာဲဒစးဒုၚ်ဂှ် နူကဝ်မယှေန် ပေဲါရုဲမာဲ ကဵုအခေါၚ် ညးစၞးဗော်မလုပ်ပြိုၚ်ပကာန် ၜါတၠကီုလေဝ် ညးစၞးတံဂှ် ဟွံဂွံအခေါၚ် တိုန်လတူသ္ၚိ ညးမကဵုမာဲဒစးဒုၚ်တုဲ ဒးမၚ်မ္ၚးသ္ၚိဟေၚ်ရောၚ်ဂှ် ဥက္ကဌ ကဝ်မယှေန် ပေဲါရုဲမာဲ ပတိတ်လဝ်စေဝ်ပၞောန်ရောၚ်ဂှ် နာဲအံၚ်ဆာန် ဟီုရ။

အတိုၚ်အလုံကၟိန်ဍုၚ်မွဲမ္ဂး သွက်ပေဲါရုဲမာဲအကြာဏံဂှ် ကဵုမာဲဒစးဒုၚ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ်ချ် (၃၀) ကဵု (၃၁) ဏံမာန်ရောၚ်ဂှ် နူကဝ်မယှေန် ပေဲါရုဲမာဲ တွဵုရးမန် ဟီုလဴလဝ်ကဵု ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ညးမၞုံ ပ္ဍဲအရာပ်လ္ၚဵုတံဂှ် အစဳအဇန် တိတ်တရဴမၞုံတုဲ ကိုပ်ကၠာဟွံစိုပ်တ္ၚဲဂှ်မွဲတ္ၚဲ (တ္ၚဲဏံ) ဂှ် စဳဇန်လဝ် သွက်ဂွံစုတ် မာဲဒစးဒုၚ်ကီုလေဝ် နူကဝ်မယှေန် ဟွံဒုၚ်တဲတုဲ စိုပ်တ္ၚဲကဵုအခေါၚ်ဂှ်ဟေၚ် မၞုံအခေါၚ်စုတ်ဏောၚ်ဂှ် နူကဝ်မယှေန် စၞောန်ဟီုနၚ်ရ။

ညးမကၠုၚ်စိုပ်ရုၚ်မာဲ ဟွံမာန်၊ ဗွဲတၟေၚ် ညးမၜက်မံၚ်တရဴ ယိုက်ဂၠေၚ်မံၚ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲဒေသတၞဟ်သအာၚ် မပ္တံကဵု ကောန်ပၞာန်၊ ဗၠာဲသၟိၚ်၊ ညးဒုၚ်ကာသၟိၚ်၊ ညးမယဲဒၟံၚ် ပ္ဍဲဒၞာဲသတိက်၊ ညးမသၠးဂဝ်ဂၞဴ ကေုာံ ညးအာယုက်ဗျုထဴတံဂှ် ဂွံအခေါၚ်စုတ်မာဲဒစးဒုၚ် ကိုပ်ကၠာနူ ဟွံစိုပ်ပေဲါရုဲမာဲမွဲတ္ၚဲ ပ္ဍဲဇရေၚ်ကဝ်မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲ ကေုာံ ၝောံမၞိဟ်အရာပ်၊ ကွာန်တံရ။

ပ္ဍဲဒေသဆန္ဒမာဲ ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် သွက်ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် သၠးမံၚ်မွဲဒၞာဲတုဲ ရုၚ်မာဲ မၞုံ ၁၁၉ ရုၚ်တုဲ ညးမၞုံအခေါၚ်ကဵုမာဲ မၞုံ မွဲကိုဋ်တြဴဠက်ပြၚ်ရ။

ပ္ဍဲဒေသဆန္ဒမာဲ မတ်မလီုဏံဂှ် ဗော် NLD၊ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန်၊ ဗော် (တစည)၊ ဗော်ကျဖောအ် (ပြည်ခိုၚ်ဖြိုး) တံ လုပ်ပြိုၚ်ပကာန်အိုတ်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.