Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံသၟတ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တံ ဒုၚ်တၠုၚ်ကောန်သ္ဂံၚ်ညးဗၠးတိတ်နူထံၚ်

စၠန်ထဝ် – ကောန်သ္ဂံၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒးဒုၚ်လဝ်ထံၚ်မွဲအယုက် မဗၠးတိတ်ကၠုၚ်တံဂှ် ဂကောံသၟတ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တံ သ္ပပေဲါ ဒုၚ်တၠုၚ် ပ္ဍဲဂိတုမေ (၉) တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ်ရ။

ဗီုဒုၚ်တၠုၚ်ကောန်သ္ဂံၚ်ညးဗၠးတိတ်နူထံၚ်
အခန်ကၞာဒုၚ်တၠုၚ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပါ်လၟိုၚ်၊ ကွာန်ကအ်ဍောတ်၊ ဒၞာဲကျာ်မၚ်ဝ ၜိုတ်အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ (၇း၃၀) စဵုစိုပ် ဗတံ (၁၀) နာဍဳတုဲ နူကဵုဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် (MDP)၊ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် (AMDP)၊ ဂကောံသၚ်သၟတ်၊ ဂကောံသၟတ်နူဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ကေုာံ နူ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ တိုန်စိုပ်ရ။

ဒုၚ်တၠုၚ် ဒးဒုၚ်လဝ်ထံၚ်မံၚ်အယုက် မဗၠးတိတ်လဝ် နာဲယက္ခ၊ နာဲဆဳဂကူတံတုဲ သၞာံ ၂၀၁၀ ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ တေံ နကဵုအမှုဆက်စၠောံပရိုၚ်မဳဒဳယာဍုၚ်သၟာၚ်၊ ချဳဒရာၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂးတုဲ ဒးဒုၚ်ဖျေံလဝ်ထံၚ် ၁၅ သၞာံ ကလေၚ်ဗၠးတိတ်ကၠုၚ်လဝ် မဒှ် တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ကဵု ကောန်သ္ဂံၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မဗၠးတိတ်နူထံၚ် နာဲဆာန်ဟံသာတံရ။

ညးမဒေံါဇူလဝ် နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဆာန်အာဲမန် ဟီုဂှ် “ဟိုတ်နူကဵု မိက်ဂွံပတိုန်ဂုဏ်စရာဲတုဲ ကၠောန်သ္ပ ပေဲါဒုၚ်တၠုၚ်ဏံရ၊ ကၠာဟွံဂွံဒးလဝ်ထံၚ်တေံ သွက်ကောန်ဂကူဇကု ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်ဗီုလဵုဂှ် ညးတံ လဴကဵုကောန်သၟတ်တံကီု၊ သၟတ်တံလေဝ် ဍေံတံမိက်ဂွံတီ ပရေၚ်နာနာသာ်တံဂှ် ကလေၚ်သၟာန်သၟုက်မံၚ်ညးသကအ်ကီုရ” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

နာဲယက္ခကဵု နာဲဆဳဂကူတံဂှ်ဝွံ အဃောယိုက်ဂၠေၚ်မံၚ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတံ ဟိုတ်နူဖျေံဗီုကၠောန်လဝ်ဒၞက်ဂှ်ရ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၀၃ ဂှ် ဒးဒုၚ်ရပ်အာတုဲ ဒးဒုၚ်ဖျေံထံၚ်မွဲအယုက်ရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳကဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တံ အလန်ပန်ဝါ ဆဵုဂဗ သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် သွက်သ္ဂောံဗလးကဵုကောန်သ္ဂံၚ်ညးတံၜါတၠဏံဂှ် လပါ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အာတ်မိက်ကၠုၚ်မံၚ် အဆက်ဆက်ရ။

တုဲပၠန် နာဲယက္ခကဵု နာဲဆဳဂကူတံဂှ် ပ္ဍဲဂိတုအေဗရာ (၃၀) ၜိုတ်အခိၚ်တ္ၚဲစေၚ်ဂှ် ဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလဳ ဥူဇြဝ်မေန် ပအပ်ပြာပ်ကဵု ဥက္ကဌဇၞော်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲထဝ်မန်ရ။

နာဲယက္ခ၊ နာဲဆဳဂကူ ကေုာံ နာဲဆာန်ဟံသာတံဂှ် ကလေၚ်စဴဗော်မိမ မဒှ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပၠန်ဂးတုဲ တၠဂုဏ်ဥက္ကံသဝွံ ပရေၚ်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ဂွံဇၞော်မောဝ်တဴတက်ဂှ် ယိုက်ဂၠေၚ်အာရောၚ် ဟီုဏာဂလာန် ပ္ဍဲအခန်ကၞာဂှ်ရ။

ပ္ဍဲအခန်ကၞာဒုၚ်တၠုၚ်ဂှ် ညးစၞးနူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲအံၚ်မ္ၚဵု၊ နူဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် နာဲအံက်သာ၊ နူဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် နာဲသဵုမျေအ် ကေုာံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်တံ ဟီုဂလာန် ဒုၚ်တၠုၚ် ပ္ဍဲအခန်ကၞာဂှ်တုဲ ဂကောံသၟတ်မန် နူဒေသဍုၚ်ရေဝ်တံ ကဵုပရေၚ်တဲအိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.