Categories
ပရိုၚ်

ဗလးကဵုကောန်သ္ဂံၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (၂) တၠတုဲ အပ်ပြာပ်ကဵုဥက္ကဌဗော်

စၠန်ထဝ် – ကောန်သ္ဂံၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒးဒုၚ်ဖျေံလဝ်ထံၚ်မွဲအယုက် မဒှ် နာဲယက္ခကဵု နာဲဆဳဂကူတံဂှ် နူကနေအ်ဏံ (အေပရဴ ၃၀) အခိၚ်ဒေါဝ်တ္ၚဲဂှ် အပ်ပြာပ်ကဵု ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။

ညးဗၠးထံၚ် နာဲယက္ခ ဟီုဒၟံၚ်ဂလာန်ပ္ဍဲသဘၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်

ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု ဒၞာဲ Strand Hotel ၜိုတ်အခိၚ်ဒဝ်တ္ၚဲ (၂း၃၀) နာဍဳဂှ် ဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလီ ဥူဇြဝ်မေန် အပ်ပြာပ်ကဵု ဥက္ကဌဇၞော်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲထဝ်မန် ကတမုက်ညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်တံရောၚ် ညးမတိုန်စိုပ်လဝ်အခန်ကၞာ ညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵု နာဲသဵုမျေအ် ဟီုရ။

နာဲယက္ခ နူထံၚ်အၚ်စိၚ် ကဵု နာဲဆဳဂကူ နူထံၚ်သာယျာဝတဳ တံဂှ် နကဵုအမိၚ်သမ္မတ ဥူတိၚ်သိၚ် ကဵုအခေါၚ်သၠးဒုဟ်ဒါဏ်ဂှ်ရ နူကနေအ်ဏံ ဗၠးတိတ်ကၠုၚ် နူထံၚ်သာ်ဏံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလီ ဥူဇြဝ်မေန်ဂှ် အလဵုညး ညးပအပ်ကဵု ဥက္ကဌဇၞော်ပိုဲရ၊ တုဲတှေ် ညံၚ်သ္ဂောံကၠောန်အာ ပရေၚ်ဖောအ်ဗြဳကၠာဂှ်လေဝ် ညးဟီုဗကန်အာကီု” သာ်ဝွံ နာဲသဵုမျေအ် ဟီုရ။

သောၚ်ကလး ပြဿနာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲဒှ်အာအိုတ်မှ ကၠောန်ပရေၚ်ဖောအ်ဗြဳဍုၚ်ဂွံမာန်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ဥက္ကဌဇၞော် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲထဝ်မန် ဟီုဏာဂလာန် ပ္ဍဲအခန်ကၞာဂှ်ရ။

“ပိုဲဗၠးကၠုၚ်ယျ၊ လၟုဟ်စိုပ်မံၚ် ပ္ဍဲအခန်ကၞာပအပ်ပြာပ်ဏံ၊ ပရေၚ်ထတ်ယုက်လေဝ် ခိုဟ်မံၚ်ရ၊ မုဂွံဟီုလေဝ် လဴဟွံဒးဏီပုဟ်၊ ဆဵုကဵု ဥက္ကဌဇၞော်လေဝ်တုဲယျ၊ တၚ်ဂုဏ်သီုဖအိုတ်ရ” သာ်ဝွံ နာဲယက္ခ ဟီုကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

ဆက်တုဲပၠန် နာဲဆီဂကူ ဟီုဂှ် “အခိၚ်နွံမံၚ်ပ္ဍဲထံၚ်တေံဂှ် မုပရိုၚ်တၟေၚ်လေဝ် ဟွံတီပုဟ်၊ နူဂယးဏံ တိတ်ကၠုၚ်နူထံၚ်တုဲ လၟုဟ်စိုပ်ကၠုၚ် ဟဝ်တေဝ်ဏံရ၊ အကာဲအရာ မ္ၚးဏံ မုဒှ်မံၚ်ဂှ် ဟွံတီဏီပုဟ်၊ မိပ်စိုတ်ဗွဲမလောန်ရ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳကဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တံ အလန်ပန်ဝါ ဆဵုဂဗ သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် သွက်သ္ဂောံဗလးကဵုကောန်သ္ဂံၚ်ညးတံၜါတၠဏံဂှ် လပါ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အာတ်မိက်ကၠုၚ်မံၚ် အဆက်ဆက်ရ။

နာဲယက္ခကဵု နာဲဆဳဂကူတံၜါတၠဂှ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၀၃ ဂိတုဂျူလာၚ် ၁၇ ဂှ် နကဵုဂစါန်ကၠောန်ပရေၚ်ဖံက်ပတိုဟ်ရောၚ် အလဵုအသဳပၞာန်တြေံ နအဖတံ စောဲစပ်လဝ်တုဲ ရပ်ထောံညးတံရ။ ပဲါနူညးတံပၠန်ဂှ် (ရှေ႕နေ) ဥူဨမျေအ်၊ အေန်ဒဳတာ ဂျာနေဝ် Eleven ဇြဝ်တိတ်ထိုဲကေုာံ ၁၂ တၠတံ ဒးဒုၚ်ရပ်အာကီုရ။

တုဲပၠန် နကဵုအမှုချပ်ပုန်ပၠန်ကၟိန်ဍုၚ်ဂးတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၀၃၊ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၂၈ ဂှ် ဒးဒုၚ်ဖျေံအမိၚ်ကာဂစိုတ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူကလေၚ်သှ်ခၠေဝ်အမှုမာန်တုဲ ဒးဒုၚ်ဖအောန်ဖျေံဒုဟ် ထံၚ်မွဲအာယုက်ရ။

နာဲယက္ခဝွံ အခိၚ်ကၠာဟွံဂွံဒုၚ်ထံၚ်တေံဂှ် နဒဒှ် ကမ္မတဳခရိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ နာဲဆဳဂကူဂှ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဒပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ယိုက်ဂၠေၚ်ကၠုၚ်လဝ် တာလျိုၚ်ပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒဵုကဵုဒးဒုၚ်ဖျေံလဝ်ထံၚ်တေံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.