Categories
ပရိုၚ်

ရဲကွာန်မုဟ်ဒုန်တံ ဟွံပေၚ်စိုတ် လ္တူဥက္ကဌကွာန်

မိလျးထဝ် – ပ္ဍဲကွာန်မုဟ်ဒုန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ခၟိုၚ်ဂှ်ဝွံ စပ်ကဵုဥက္ကဌကွာန်ဖျေံလဝ်တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲကိစ္စ ကွဳလိုန်ဓါတ်ဇီုဒးတုဲ မၞိဟ်ဒးဒုၚ်ဇီုတံ သီုဒးကဵုအလေဲဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဟွံပေၚ်တဴစိုတ် လ္တူတၚ်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ဥက္ကဌကွာန်ဂှ်ရ။

ဗီုပါၚ်လုပ်ကွာန်မုဟ်ဒုန်( ဗီု - facebook : Raejae Mon)
ပ္ဍဲဂိတုမေ ၂၉ တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ်ဝွံ တၠသ္ၚိကဵုသမ္ဘာတံ ညးၜါ မာံတာန်ဇြဝ်ကဵု မိနွဲနွဲထောန် မၞုံအာယုက် ၂၀ သၞာံပြၚ်ၚ်တံဂှ် ၜိုန်အခိၚ်နူဂယး ၅ နာဍဳ ၃၀ မိနေတ် အဃောဍိုက်အာဒၟံၚ်ကွဳလိုန်ဓာတ် သွက်ဂွံအာသွံ (ဂတဵုမအ်) အပ္ဍဲဖျာတုဲ မၞှိဟ်တြုံအာယုက်ၜိုတ် ၄၀ သၞာံပြၚ်ၚ်မွဲတၠ တၠကွဳလိုန်ဓါတ်လာၚ် (Taxi) ဍိုက်ကၠုၚ်ကွဳလိုန်ဓါတ် နကဵုမွဲအသိၚ်တုဲ လောဝ်လုပ်ကၠုၚ် ဇီုဒးညးၜါဂှ်ရ။

သီုညးၜါဂှ် ရဲကွာန်တံ ပလံၚ်ဗစိုပ်ဏာရုၚ်ဂဥုဲ ကွာန်မဟေဲရ၊ ညးဗြဴဂှ် ဒးအာဝပ်ဒးဇိၚ် (၁၂) လတန်တုဲ ညးတြုံဂှ် ဒးဇိၚ်လဝ်ကၞိၚ် (၅) လတန်ကီုရ။

“ယဝ်ရအ္စာဂဥုဲတံ သၟာန်မ္ဂး ကွဳလိုန်ဓါတ်လောတ်စှေ်ကေတ်တ် အေဗီုဏံဟီု၊ ဟဂှ်ဟွံသေၚ်တှေ် အမှုဏံ ဂၠိၚ်အာဏောၚ် ကွဳလိုန်ဓါတ်ဗှေ်တံလေဝ် လာၚ်ဇြေန်ဟၟဲ ယဝ်ရအမှုဏံ မံက်အာမ္ဂး သီုဗှေ်တံ ဒးအိုတ်လှုဲ သီုကဵုဒးဒုၚ်သီထောံ ကွဳလိုန်ဓါတ်ဏောၚ် ဥက္ကဌကွာန်ဂှ် ကၟာတ်ထောံအမှုရ” သာ်ဏံ မၞိဟ်စုက်လုက်ကဵု ညးဒးဒုၚ်ဇီုလဝ်မွဲတၠ ဟီုလဴကဵုရ။

နူကဵုမၞိဟ်ဇီုဂှ် အာတ်မိက်သြန်အလေဲ ကုညးဒးဒုၚ်ဇီုလဝ် ၜါတၠဂှ် ၅ ကိုဋ် ဒကေဝ်ရ၊ ဆဂး နကဵု မာံတာန်သဵု ကဵုမိနွဲနွဲထောန်ဂှ်ဝွံ ဒဵုကဵု ၅ ကိုဋ်ဂှ် ကဵုဟွံမာန်တုဲ နူဂှ်ယှုအ်ဖျေံ သှေ် ၁ ကိုဋ်ကဵု ရ ဠက် ဒကေဝ် ဒးဒုၚ်လေဲဏာကဵုရ။

“မၞိဟ်ဒးဒုၚ်ကွဳလိုန်ဇီုၜါတၠဂှ် ဍေံတံ ကေတ်လဝ်အဆက်ကဵုအဲ နကဵုဖုၚ် ရီုဗၚ်ကဵုဍေံတံမွဲလစုတ် ဒဒှ်ရနူမၞိဟ်မွဲလ္ပာ်တေံ ကၠုၚ်ဇီုဍေံတံတုဲ သီုဍေံတံဒးကဵုသြန်အလေဲဏောၚ်၊ နကဵုအဲဂှ်လေဝ် ဟၟဲပ္ဍဲကွာန်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၆ ဂှ် အဲဆက်ဏာဖုၚ် ကုကောန်ဂကောံပိုဲအပ္ဍဲကွာန်တေံ သွက်ဂွံ ကောံနၚ် မၞိဟ်ဒးဒုၚ်ကွဳလိုန်ဓါတ်ဇီု၊ ညးအာတ်မိက်သြန် ကဵု ဥက္ကဌကွာန်တံဂှ်တုဲ သီုပိလ္ပာ်ဂှ် ကယျာန်စာန်စးမံၚ် ညးသကအ်ဂှ်ရ ကိစ္စဏံ ဍေံဟွံပြေပြံၚ်ဏီပုဟ်၊ ညံၚ်ဂွံစှေ်ကဵု ဗဗွဲသၞောဝ်ဂှ် ဒးသောၚ်ကလးအာမံၚ်ဏီ” သာ်ဝွံ အမာတ်စၠတ်ထဝ် ဒံက်တာ အံၚ်နာၚ်ဥူ ဟီုရ။

ဥက္ကဌကွာန် နာဲညဳညဳဂှ်ဝွံ ပံက်လဝ်ဝိုၚ်ဝေၚ် (ဖဲ) ပ္ဍဲသ္ၚိညးရ၊ သုၚ်စောဲအဝဵုတုဲ စသြန်လ္တူကောန်ဍုၚ်ကွာန်၊ ဗက်စမၞိဟ်မွဲလ္ပာ်ဂှ် ကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ်နွံဒၟံၚ်ရ၊ နကဵုရဲကွာန်တံလေဝ် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ် သွက်ဂွံပြံၚ်လှာဲကဵု ဥက္ကဌကွာန်တၟိရ သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

“ဍေံတံညးၜါဂှ် အဝဲလေဝ်ဍောတ်မံၚ် ဟီုဂးလေဝ် ဟွံလေပ်တုဲ အတိုၚ်ဥက္ကဌကွာန် ဟီုဂှ်တှေ် ဒးလေဲဏာကဵုရ၊ သီုဒးဒုၚ်ဂိ သီုဒးကဵုအလေဲဂှ် ဍေံဟွံစှေ်ဗဗွဲဓဝ်ကွေဟ်ဟ်ပုဟ်” သာ်ဏံ ရဲကွာန်မုဟ်ဒုန် ဟွံမိက်ထမံက်ယၟုမွဲတၠ ဟီုရ။

အခါရရဲကွာန်တံ အာဟီုကဵုဥက္ကဌ နာဲညဳညဳ ဒဒှ်ရ အပ္ဍဲပရေၚ်ကမၠောန်ညးကၠောန်ဒၟံၚ်လၟုဟ်ဂှ် ဗၠေတ်ဒၟံၚ်ကဵုသၞောဝ်ရောၚ်ဂှ် “နကဵုဂကောံတံ ဂရေပ်ဓရတ်အဲဏောၚ် အဲဒးကၠောန်သာ်ဏံဂှ် နကဵုအဲဂှ် သြန်မွဲဒကေဝ်လေဝ် ဟွံဂွံစလဝ်ပုဟ်” သာ်ဏံ ဟီုဏာကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံရ။

ခမဳသၚ်ကွာန်မုဟ်ဒုန်မွဲတၠ ဟီုဂှ်တှေ် “ဥက္ကဌကွာန် နာဲညဳညဳဂှ် ပါလုပ်ဒၟံၚ် အပ္ဍဲဂကောံအလဵုအသဳညိညကီု၊ ဇကုသုၚ်စောဲကေတ်အဝဵု နူဂကောံတံဂှ်တုဲ သ္ပမာန်၊ စမံၚ်သြန် လ္တူညးဍုၚ်ကွာန် ဗီုဗီုဏံဂှ် ဍေံဒှ်ဟွံထေက်ပုဟ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

နာဲညဳညဳ (ခ) နာဲမျေတ်လောန်ဂှ်ဝွံ မၞံုအာယုက် (၄၀) သၞာံပြၚ်ၚ်ရ၊ လောန်ကၠုၚ် ၁၂ သၞာံတေံဂှ် နာဲညဳညဳဝွံ ညးကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ်လဝ် ညးအုပ်ကာတုဲ လက္ကရဴဏံဂှ် ကလိဂွံကဆံၚ် ဥက္ကဌကွာန်ရ။ ညးဒှ်ကၠုၚ် ဥက္ကဌကွာန် ၜိုတ် ၅ သၞာံနွံရ။

4 replies on “ရဲကွာန်မုဟ်ဒုန်တံ ဟွံပေၚ်စိုတ် လ္တူဥက္ကဌကွာန်”

ကိစ္စပရေၚ်ဏံဂှ် ရဲဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ကဵုဇြဟတ်ဟွံထေက်ရ ရံၚ်ဟီုအာတှေ်ဒးကေတ်ဓဝ်ဍာံဏောၚ် သုၚ်စောဲအဝဵုဟီုဂှ် ဒၞာဲဍေံဒၞာဲဍေံဏောၚ် ရုဲစှ်စိုတ်တုပ်ဏောၚ်ဂွံဒှ်ဥက္ကဌဂှ် ဂွံဒၞာဲညိညကေတ်မံၚ်အဝဵုကြာန်န်ဂွိုအ်ကီု အရေဝ်ဟံၚ်ဆာန်ဟီုလဝ်နွံဒၟံၚ်ရဟွံသေၚ် ဂုဏ်နူဗ္စၝတံဗ္စကၠဵုခိုဟ်ဂၠိုၚ် ၝတံပသၟိၚ်ဟွံကဵုကောန်ဂှ် ကဵုဂွံသတိညိ ဂကူဇကုကဵုဇကုရတှေ် လ္ပဍဵုဍိုက်ညးသ္ကံညိ မိက်ဂွံအာတ်ဒုၚ်ကေတ်ဂုဏ်နကဵုပရိုၚ်ဂၠးကဝ်ဏံရ

ကောန်မန်ပိုယ်စကါလၟေၚ်ဂိတုဗီုမန်ဟွံလေပ်ရအဲထေၚ် ဒးချူကေတ်မံၚ်ယၟုဂိတုဗီုအၚ်္ဂလိက်တံရ

တိသဝ်ဝ်တဂှ်လေဝ်တႝုစေတှ် သြောံတှေ်မွဲဨကမှတိတ်စ ၃၅ န ဍေံဟွံကိတ်ပုဟ် ဍေံဟွံကိတ်ဂှ်ရေတှ် ရန်တဿအ်လဝ်နွံမံင်ပေါ့ လဿုဟ်တှေ်စ႘ပျး ကဿာ ၁၀၀၀ ပေါ့ ဨက ၁၀၀၀ ဂှ်တှေ် ပတိုန်ထၞးလဝ်ကၜတ်ထဝ်တေံဂှ် ကႝုမံင်အခေါင်ယျ နူကႝုဌာနကႜိုက်ကႜိုပ်တအ် ဍေံစှေ်ကၜုင် ၂ အလန်တဲုယျ သွက်ဂွံကေၜာန်ဂှ် ADB Bank ကိုဋ် မွဲလက် ညံင်ဂွံဂွံဂှ်ဍေံတအ်ဖန်ကႝု ရန်တဿအ်လဝ်သာ်ဂှ်မွဲတင် မွဲတင်ပၜန်ဂှ်တှေ် ဒဒန်ကအ်ခိုက်ဂှ် ဟိုတ်နူကႝု ဒေသကွာန်ရး ကႝုလဝ် ၃ လၛီကိုဋ်ကၜာလေဝ် ရဲကွာန်ဂှ်ဒးစေကၞိုတ် ၆ လၛီ ဖအိုတ်ဂှ်အိုတၞိုတ် ၉ လၛီ ဒဒန်ဏအ်ဂှ်မွဲဂိတုပၜန် တဲုရ ဒဒန်ကာန်န႘ ကႝု ကြုင်ဒႝု ညံင်ဂွံဒှ်ဂှ် ပိုယ်ဂစာန်ကႝုဏောင်” ဟီုရ။

မိက်ဂွံကႝုဏါ ကသပ်ညိရ ဌာန်ပရိုင်သှံင်တိုင်ညိ မွဲဝါကီု

ပႜဲပရိုင်လတူ မရေဝ် ချူလဝ် ဘာသာဗဿာ (ပေါ့) ဂှ် ချုလဝ်တဿာဂလိုင် ပ႙ုခယျကေတ်တှေ် တက်ဗေၜတ်နူစှေ်စိုတ်သာ်ဝွံရ တဲုမှ ဂွံဆုႝတဿာဂလိုင် ရဵဝွံမ္ဂး (ပေါ့) ဂှ် ဟွံထေက်ကႝုသုင်စောဲရ—အဓိပ္ပါယ်လေဝ်ဟဿဲ—ဟိုတ်နူညာစိုတ် လတူပူဂႝုမိတ်သဟာဲတံဂှ်တဲု ဟွံဂံင်ပလေဝ် စုတ်ဏာအတိုင်မ္ဂး ဒဿာနူညာ သာစှေ်ဟွံသေင် ညာတ်လဝ်မွဲသာ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.