Categories
ပရိုၚ်

ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကေုာံ ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ပတိတ်လိက်လလောၚ်တြး ပရေၚ်တွဵုရးရခေၚ်

မာံသုတ – ပရေၚ်ကိစ္စ ကတဵုဒှ်မံၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးယခေၚ်လၟုဟ်ဂှ် ဒှ်ကိစ္စပရေၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တုဲ နကဵုအလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် နဇိုၚ်နတဲစှေ်စှေ် ရေၚ်တၠုၚ်ဖန်ဖက်ကဵု ဗွဲမပြဟ်ညိဂှ် ဥက္ကဋ္ဌ ကမ္မတဳပရေၚ်အုပ်လဒမ်သၞောဝ် ကေုာံ ပရေၚ်တန်ကြန်ၜိုဟ်လလမ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကေုာံ ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်လ္ၚဵုတံ ပတိတ်လိက်လလောၚ်တြး နူတနေံတေံ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ (၇) ရ။

အမာတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံကဵု ဒဝ်သုကျဳ ကောံမံၚ်ဓရီု
ပ္ဍဲနိဒါန် လိက်လလောၚ်တြးဂှ်မ္ဂး “ပ္ဍဲပဋိပက္ခ တွဵုရးရခေၚ် ကတဵုဒှ်ကၠုၚ် နူဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၂၁၊ စဵု ၂၈ သၞာံ ၂၀၁၂ ဏံဂှ်မ္ဂး ညးချိုတ်အာ ၈၉ တၠ၊ ဒးဘဲဝပ် ၁၃၆ တၠ၊ သ္ၚိပၟတ်တူအာ ၅၃၅၁ မ ကေုာံ လၟိဟ်မၞိဟ် ၃၂၂၃၁ တၠတံ ဟွံမွဲသ္ၚိဌာန်တုဲ နူပရေၚ်ကတံၚ်ကတူဏံ ပြံၚ်လှာဲအာ အကာဲအရာ ပရေၚ်ပကီုပရာပ်ရပ်လွဟ်ရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူလိက်ပရိုၚ်အလဵုအသဳ မွဲကဆံၚ်ရ” သာ်ဝွံ ချူလဝ်ရ။

စပ်ကဵုကိစ္စပရေၚ် တွဵုရးရခေၚ်တုဲ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကေုာံ က္ဍိုပ်သကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳ ပ္ဍဲဒၞာဲကၟုဲဇူဒီု မွဲဒၞာဲ ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ် ပ္ဍဲအခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ ၅ ဂှ်တုဲ သွက်ဂွံပတိတ် လိက်လလောၚ်တြးဂှ် တုပ်ကၠုၚ်စိုတ်ရ။

“စပ်ကဵုကိစ္စပရေၚ်ရခေၚ်တုဲ ပတိတ်လိက်လလောၚ်တြးတှေ် တၚ်နၚ်သွက်ဂွံသၠုၚ်ပတိုန်စိုတ်ဓါတ် သွက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ယခေၚ် မဒးဒုၚ်မံၚ်ဒဒိုက်တံ ဒးပါလုပ်ထေက်ရောၚ်” သာ်ဝွံ ဒဝ်ခေန်သဝ်ဝဵု မဒှ်ညးစၞး ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် နူဒေသဆန္ဒမာဲ (ရသေ့တောၚ်)၊ တွဵုရးရခေၚ်ဂှ် ဟီုဏာ ပ္ဍဲပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳဂှ်ရ။

ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳဂှ်မ္ဂး ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ် နူဗော် ရခေၚ်၊ သေံ၊ ကရေၚ်၊ မန်၊ ချေၚ်၊ ဝ၊ အေန်တာ (အၚ်းသား)၊ ဗော်တစည၊ ဗော် NDF တံ ပါလုပ်အိုတ်ရ။

“စပ်ကဵုပရေၚ်တွဵုရးရခေၚ်တုဲ တၚ်နၚ်ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ် သီုဖအိုတ်တံဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ တုပ်စိုတ် သွက်ဂွံပတိတ် လိက်လလောၚ်တြးရ” သာ်ဝွံ ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ကောန်ဂကူ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် ဒံက်တာဗညာအံၚ်မောဝ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြးဂှ်မ္ဂး “စပ်ကဵုပဋိပက္ခဂှ်တုဲ ဒးသ္ပသမ္တီကဵု ဓဝိၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ရခေၚ်တံရောၚ်” သာ်ဝွံ ဆက်ဓမံက်ထ္ၜးလဝ်ရ။

ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳဝွံ စပ်ကဵုပဋိပက္ခရခေၚ်တုဲ အခိၚ်ကၠာတေံဂှ် ညးဟွံဟီုပတိတ် လညာတ်ညး ကုသၟာန်ဌာန်ပရိုၚ်တံရ။

ပရေၚ်ကိစ္စရခေၚ်ဝွံ မဒှ်ပရေၚ်ကိစ္စကၟိန်ဍုၚ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၂၆ ဂှ် နဒဒှ်ပရေၚ်ပတိုန်ထ္ၜးကာတၟေၚ် ကမ္မတဳပရေၚ်အုပ်လဒမ်သၞောဝ် ကေုာံ ပရေၚ်တန်ကြန်ၜိုဟ်လလမ် ကေၚ်ပတိုန်ထ္ၜးကၠုၚ် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်တုဲရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.