Categories
ပရိုၚ်

ဂၠံၚ်သကုတ် မတ်မလီု- ရေဝ်- ဒဵုဒလဲ ဂှ် ကလေၚ်အပ်ကဵု ဌာနပရေၚ်သိုၚ်ခၞံညးဍုၚ်ကွာန်

မာံတဵုလွဳ – သကုတ်ဂၠံၚ် မတ်မလီု- ရေဝ်- ဒဵုဟလဲဂှ် နူကဵုပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ ဂကောံပြဝါ (A.K) နကဵုသၞောတ် (B.O.T) ကေတ်တာလျိုၚ်ကၠောန် ဟွံမာန်ရတုဲ ကလေၚ်အပ်ထောံကဵု ဌာနသိုၚ်ခၞံညးဍုၚ်ကွာန်ရောၚ်ဂှ် ညးဒုၚ်ကာယိုက်ဝန် ပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုမွဲတၠ ဟီုရ။

 ဂၠံၚ်ကွဳစက် ရေဝ်-ဇြပ်ဗု(IMNA)
ဂၠံၚ်ကွဳစက် ရေဝ်-ဇြပ်ဗု(IMNA)
“နူဍေံတံ ကေတ်တာလျိုၚ် ဟွံမာန်ရဂးတုဲ နူသၞာံ ၂၀၁၂ ဏံမံက်ဂှ်ရ ကလေၚ်အပ်ကဵု ဌာနသိုၚ်ခၞံညးဍုၚ်ကွာန်ပိုဲ၊ လၟုဟ်ဂၠံၚ်ဏံဂှ် နူကဵုပိုဲရ ကေတ်တာလျိုၚ်တုဲ ကလေၚ်ပလေဝ်မံၚ်” သာ်ဝွံ ညးဒုၚ်ကာယိုက်ဝန်ဂှ် ဟီုရ။

လပါ်သကုတ်ဂၠံၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် အေန်ဂျေန်နဳယျာ ပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ ညးဍုၚ်ကွာန်ပွိုၚ်ဍုၚ် ပလေဝ်ပလေတ်မံၚ်တုဲ လပါ်သကုတ်ဂၠံၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် နူအေန်ဂျေန်နဳယျာ ပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ ညးဍုၚ်ကွာန် ဍုၚ်ရေဝ် ကေတ်တာလျိုၚ် ပလေဝ်ပလေတ်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

သအာၚ်နူဏံပၠန် နကဵုသၞောတ်ကာန်ထရာ် အတိုၚ်ဌာနပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ ပွိုၚ်ဍုၚ်မဆေၚ်စပ် သ္ဂုတ်သွာတ်လဝ်ဂှ် ကံက်ကေတ်မံၚ် ခရိတ်ဂၠံၚ်တုဲ ပလေဝ်မံၚ်ဂၠံၚ် သကုတ်ညးကဵုညးအိုတ်ရောၚ်ဂှ် ညးဒုၚ်ကာယိုက်ဝန်ဂှ် ဟီုရ။

ညးတာလျိုၚ် နူကုမ္ပဏဳ (A.K) ဥူအံၚ်ကျဝ်မဵုဂှ် “ပိုဲကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် နကဵုသၞောတ် (B.O.T) ဂှ် ပိုဲကၠောန်ဟွံမာန်ရပုဟ်။ ဒးဟီုသောၚ်သောၚ်တှေ် ဟွံကိတ်ညဳကဵုပိုဲပုဟ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲကလေၚ်အပ်ကဵု ဌာနပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ” ဟီုသာ်ဝွံရ။

သကုတ်ဂၠံၚ် မတ်မလီု- ရေဝ်- ဒဵုဟလဲဂှ် မၞုံဇမၠိၚ် ၁၁၂ တိုၚ်၊ ၆ ဖာလုၚ်တုဲ နူစၟတ်တ္ၚဲ ၁၆.၃.၂၀၁၁ ဂှ် ကုမ္ပဏဳ (A.K) ဂွံအခေါၚ်ပလေဝ်သိုၚ်ခၞံ ဒဒန်ဂၠံၚ် နကဵုသၞောတ် (B.O.T) ရ။

“ကိုပ်ကၠာနူဟွံကဵုအခေါၚ်ကၠောန် ပုဂ္ဂလိကဂှ် ဂၠံၚ်ဏံ ဍန်ကွေံကွေံ။ ကဵုပုဂ္ဂလိကတုဲ လၟုဟ်လှဲတိုန်ညိည။ ဆဂး ကတိုၚ်တံ လပှ်တံဂှ် နွံမံၚ်ဖိုဟ်။ ဗွဲတၟေၚ်တှေ် သကုတ်ဇြပ်ဗု-ရေဝ်” သာ်ဝွံ ညးမဒဳကွဳစက် ပ္ဍိုက်ညးအာတရဴ ဂၠံၚ်ရေဝ်-ဇြပ်ဗု မွဲတၠ ဟီုရ။

သွက်သ္ဂောံဖံက်ပလေဝ်ဂၠံၚ် မစိုပ်ကဵုသၞောတ်ဗ္ၜတ် သကုတ်မတ်မလီု-ရေဝ်-ဒဵုဟလဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ – ၂၀၁၃ ဂှ် နူအလဵုအသဳတွဵုရးမန် ဖျေံကဵုလဝ် သြန် (၂၂၆၀) ပြကောဋိကိုဋ်တုဲ သွက်သ္ဂောံဖက်ဂၠံၚ် မၞုံဇမၠိၚ် ရ၅ တိုၚ်၊ ၆ ဖာလုၚ်၊ သၠဲ ၁၂ ပေဂှ် ကဵုလဝ်တာလျိုၚ် ကုပရေၚ်သိုၚ်ခၞံညးဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးမန်ရောၚ် ချူဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ်အလဵုအသဳ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ ၂၄ ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.