Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံပလေဝ်ဒဒန်ဆုကျာ်ဇၞော်ဝၚ်က ဌာနဌဳဍုၚ်သေံကဵုဒါန်သြန်ၜါတ် ၅၀ ကိုဋ်

မိလျးထဝ် – သွက်ဂွံကေလၚ်သိုၚ်ပလေဝ် ဒဒန်ဆုကျာ်ဇၞော်ဝၚ်ကဂှ် နကဵု “ဌာနဌဳအလဵုအသဳ” Thai Government Lottery Office ဒါရိုက်တာ နာဲဇိုက်ကရေတ် ချာဓိၛာတ် ကၠုၚ်စိုပ်ကဵုဒါန်ထံက်ပၚ်သြန်ၜါတ် ၅၀ ကိုဋ် ကုသ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ခရိုၚ်ကါမ္မရဳရ။

အပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၃ ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်အခန်ကၞာ ကဵုအထံက်ပၚ်သြန် လ္တူဒဒန်ဆုကျာ်ဇၞော်ဝၚ်ကတုဲ ညးတာလျိုၚ် နူဌာနဌဳအလဵုအသဳတံ ၜိုတ် ၅၀ တၠ၊ ကောန်ကွာန်ဝၚ်ကတံ လၟိဟ်ကဵုကၠံ တိုန်စိုပ်လဝ်အခန်ကၞာဏံရ။

အခန်ကၞာကဵုဒါန်သြန်ၜါတ် ၅၀ ကိုဋ်(ဗီု - နာဲသုန်ဓုန်)
အခန်ကၞာကဵုဒါန်သြန်ၜါတ် ၅၀ ကိုဋ်(ဗီု – နာဲသုန်ဓုန်)
“သွက်ပလေဝ်ဒဒန်ဆုကဝ်အာလဝ်ဂှ် ညးတာလျိုၚ်ခရိုၚ်တံ အာတ်မိက်သြန်အထံက်အဗၚ် ကုအလဵုအသဳကဆံၚ်လ္တူတေံ လၟိဟ်သြန်ၜါတ်၂၀ ကိုဋ် ဟီုကီုလေဝ် ဌာနဌဳအလဵုအသဳတံ ကဵုဏာဒါန်သြန်သေံ ၅၀ ကိုဋ်ၜါတ်နကဵုစေတနာပေၚ်ၚ်” သာ်ဏံ ညးတိုန်စိုပ်အခန်ကၞာ ညးအုပ်ကာနာနာ ဂကောံယေန်သၞာၚ်မန် ကွာန်ဝၚ်က မိအရာန်ယာဟီုလဴကဵုရ။

ပ္ဍဲအခန်ကၞာဝွံ ကိုပ်ကၠာအိုတ် ညးအုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်သၚ်ခလပူရဳ နာဲချာထေပ် ရုဇောန်သေရဳ ဟီုဏာဂလာန်တၚ်ဂုဏ်ကေုာံ လဴဏာပရူဝၚ်ဒဒန်ဆု ကွာန်ဝၚ်ကရ၊

“ဒဒန်ဆုဏံပိုတ်ကဝ်အာဂှ် ဆအပ္ဍဲဍုၚ်သေံမွဲသၟးဟွံက ဒဵုကဵုဍုၚ်သၟာၚ်တေံလေဝ် ဒယှ်ပြကတ်အာမံၚ်ကီုရ၊ သြန်အထံက်ပၚ်တံဏံဂှ်လေဝ် ဒှ်သြန်ရဲကံက်လဝ်ဌဳတံ သြန်နူကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံဖအိုတ်ရ” သာ်ဏံ နာဲဇိုက်ကရေတ် ချာဓိၛာတ် ဟီုဏာလဝ်ဂလာန်ဂှ် ညးတိုန်စိုပ်လဝ်အခန်ကၞာ နာဲသုန်ဓုန် ဟီုလဴရ။

နာဲသုန်ဓုန်ဂှ်“နကဵုအလဵုအသဳသေံတံ ကၠုၚ်စိုပ်ကဵုအထံက်ပၚ်ကဵု ဒဒန်ဆုမန်ပိုဲဂှ် မိပ်စိုတ်တၟာဂလိုၚ်ရ၊ ဆဂးတှေ် နူကဵုအလဵုအသဳခရိုၚ်တံ အတိုၚ်ဒုၚ်လဝ်ကအ်ပါၚ်ဂှ် ၜိုတ်လဵုဖန်ဖက်အာကဵုမာန်ဂှ် ပိုဲတံဒးမၚ်ရံၚ်အာကၠာရ” သာ်ဏံ ညးဟီုရ။

တုဲပၠန် “လၟုဟ်ဏံ နကဵုခရိုၚ်ပိုဲ ဂွံဒုၚ်ကေတ်တဲသြန်ဏံတုဲ စပ်ကဵု Engenieer တၠပညာညးသိုၚ်ခၞံဒဒန်ဆုမန်ဂှ် ပိုဲတံကေတ်အာကဵုတာလျိုၚ်ရောၚ်” သာ်ဏံ န္ၚဲာဲဝါတ် သေမ်ဝါန်ထ သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ခရိုၚ်ကါမ္မရဳ ဟီုဏာလဝ် ဂလာန်ရ။

လောန်ကၠုၚ်ဂိတုဂျူလာၚ် ၂၈ ဂှ် ဒဒန်ဆုဂၠိၚ်အိုတ် အပ္ဍဲဍုၚ်သေံ မၞုံအပ္ဍဲကွာန်ဝၚ်က၊ ဍုၚ်သၚ်ခလပူရဳ ဒဒန်ဆုကျာ်ဇၞော်ဥတ္တမကွာန်ဝၚ်က ဟိုတ်နူဍာ်ဇၞော်တုဲ ပိုတ်ကဝ်အာလဝ်ရ။

သွက်ဂွံကလေၚ်ပလေဝ် ဒဒန်ဆုမာန်ဂှ် နကဵုကျာ်ဇၞော်ဝၚ်ကလၟုဟ် မဟာသူချာတ် က္ဍိုက်ပ်ရောၚ်ဒှ်တုဲ ပံက်လဝ်လိခ်အုပ်ဗေန် Bank ဒုၚ်ဂွံလဝ်ဒါန် ၜိုတ် ၃၀ ကိုဋ်ပြၚ်ကီုရောၚ် ဥက္ကဌ ဂကောံရီုဗၚ် ပရေၚ်ထတ်ယုက်ကွာန်ဝၚ်က နာဲအံၚ်ထောန် ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.