Categories
ပရိုၚ်

သၟာကမၠောန်ဗၟာစိုပ်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာတအ် ကလေၚ်စဴမာန်ယျ

အေမဳအံၚ် – နကဵု အစီအဇန် လာၚ်က္ၜၚ်ကျာ MAI တအ် ပံၚ်ကောံကဵု ရဲရေၚ်တၠုၚ်ကမၠောန်ပရဟိတတအ်တုဲ သၟာကမၠောန် စိုပ်ဒၟံၚ်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ ရဲမိက်ဂွံကလေၚ်စဴဍုၚ်ဗၟာတံဂှ် သွက်ဂွံဒုၚ်ဖျဴနၚ်စဳဇန် ဒၟံၚ်ရ။

ဗီုရပ်လဝ်သၟာကမၠောန်(internet)
ဗီုရပ်လဝ်သၟာကမၠောန်(internet)
သွက်ရဲမိက်ဂွံကလေၚ်စဴတအ်ဂှ် နူကဵုဂကောံ ရီုဗၚ်ပရေၚ်ချိုတ်ဂြိုၚ် ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ၊ ဂကောံကဵုအထံက်အပၚ် “သဳတဂူ”၊ ဂကောံ ဧရာဝတဳဖံၚ်ဒဵုယှေန် ကေုာံ ရုၚ်အမာတ်ကလုတ်ဍုၚ်ဗၟာ ဍုၚ်မလေဝ်ယှာတအ် ပံၚ်ကောံတုဲ စဳဇန်ဒၟံၚ်ရောၚ်ဂှ် ဥက္ကဌ ဂကောံချိုတ်ဂျိုၚ် ဥူသာန်ဝေန် ဟီုလဝ်ရ။

ဥူသာန်ဝေန်ဂှ်“ သက်သဳဒှ်ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ ဍာံဍာံဒးနွံရောၚ်၊ ဥပမာ ကာဒ်စၟတ်သမ္တီကောန်ဍုၚ်၊ လိခ်တၞးစရၚ်သ္ၚိ ယဝ်ထ္ၜးသက်သဳခိုၚ်ၚ်ဟၟဲတှေ် ဟွံစုတ်ပ္ဍဲကဵု စရၚ်ပလံၚ်ဖျဴဂှ်ပုဟ်” သာ်ဏံ ညးဟီုလဝ်ရ။

နကဵု ကျာ်ဇၞော်အစာတၠ “တဳတဂူ” သ္ပက္ဍိုပ်တုဲ ဂကောံထံက်ပၚ်တဳတဂူ ကေုာံ ဗေန်ကမ္ဘောဇတအ်ပံၚ်ကောံလိၚ်ကေတ် က္ၜၚ်ကျာ အတိုၚ်မတုဲ စနူစၟတ်တ္ၚဲ ၁၃ ဏံ ပလံၚ်ဖျဴ ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ လၟိဟ်ၜိုတ် ၁၇၀ နကဵုစေတနာရ။

ဥူသာန်ဝေန်ဂှ် “ ကျာ်ဇၞော်အစာ က္ဍိုက်ပ်တုဲ ပလံၚ်ဖျဴမံၚ်ဂှ်တှေ် သီုအလန်ဏံဂှ် ဂွံအာပန်လတိုန်ယျ” သာ်ဏံ ညးဆက်ဟီုလဝ်ရ။

နူကဵုဂကောံ ပရဟိတဂှ်တှေ် ဍေံယှအ်ဖျေံ ၚုဟ်စၟတ်တဲ က္ၜၚ်ကျာကဝက်ဂှ် လၟိဟ်မၞိဟ် ၃၀၀၀ ကေုာံ ဟွံကေတ်ၚုဟ်က္ၜၚ်ကျာ သွက်မၞိဟ် ရ၀၀ တအ်ဂှ် ကလေၚ်ပလံၚ်ဖျဴလဝ် ဍုၚ်ဗၟာတုဲရ။

သွက်ရဲစိုပ်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ နကဵုဟွံလုပ်သၞေဝ်တအ်ဂှ် နူကဵုရုၚ်အမာတ်ကလုတ်တအ် ပံၚ်ကဵုအလဵုအသဳမလေဝ်ယှာတုဲ ပတိတ်ကဵုလိခ်ထံက်ဂလာန်နကဵုသၞောတ် One Stop Service ရောၚ်ဂှ် အလဵုအသဳၜါဍုၚ်ဏံတုပ်ကၠုၚ်လဝ်စိုတ်နွံရ။

သွက်ဂွံ သေၚ်ကလး ပရောသၟာကမၠောန် စိုပ်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာတအ်တုဲ နူကဵုဌာန ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ပရေၚ်မံၚ်စံၚ်စသုၚ်သၠဲလး ဥူဧမျေအ် ကုအာဆဵုဂဗကဵု ဝန်ဇၞော် ဌာနပရေၚ်ကေၚ်ကာအပ္ဍဲဍုၚ် မလေဝ်ယှာတအ် ပ္ဍဲကဵု ဂိတုဏံ စၟတ်တ္ၚဲ ၁၀ တုဲကၠုၚ်ဏံရ။

သၟာကမၠောန် ဟွံလုပ်သၞောဝ်တအ်ဏံ ဒှ်ဒၟံၚ်အခုက်အခဲ ဟိုတ်နူကဵု ရဲစလိၚ်အကြာ(ပွဲစား)တအ် ပတိုန်ကေတ်ၚုဟ်မးဂၠိုၚ်ကီု ရုၚ်အမာတ်ကလုတ်ဗၟာတအ် ပၠုဲပၠအ်အ်အခိၚ်ဂးတုဲ စဳဇန်ကၠုၚ်သာ်ဏံရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ကိစ္စရပ်စပ် သၟာကမၠောန် ဟွံလုပ်သၞောဝ်ပွိုၚ်ပိဂိတုလလောၚ်တြးလဝ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲသတ္တဟလောန်ကၠုၚ်တေံအလဵုအသဳ မလေဝ်ယှာတအ် ဒေံါလဝ်ပၠန်ဂှ် ထမံက်ပတိတ်လဝ်ပရိုၚ်နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.