Categories
ပရိုၚ်

နကဵုစၞောန်ပၟိၚ်ဌန်ဂအုပ်ရးအဂၞဲ ရုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒးပဲါတိတ်

" သဘၚ်ကၞာ တ္ၚဲပၠန်ဂတး ကောန်ဂကူမန် (၆၂) ဝါ ကွာန်ပလိုၚ်ဂျပါန်"
” သဘၚ်ကၞာ တ္ၚဲပၠန်ဂတး ကောန်ဂကူမန် (၆၂) ဝါ ကွာန်ပလိုၚ်ဂျပါန်”
နာဲမာန် – ဂိတုအံက်တဝ်ပါ စၟတ်တ္ၚဲ (၇) အခိၚ်ဗ္တံ ဗၞတ် (၁၀းဝဝ) နာဍဳပြၚ်ဂှ် သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်အံၚ်မေန် နူတံဒပ်ပ္ကတ်ပ္ကေၚ် ကဆံၚ်သၠုၚ်လၟိဟ် (၄) ကွာန်ဝါကလဳ ကၠုၚ်ကဵုပရိုၚ်ကု ရုၚ်ဆက်ဆောံဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နကဵုစၞောန်ပၟိၚ် သ္ကိုပ်ရးအဂၞဲ ရုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ကဵု ဒပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မၞုံပ္ဍဲကွာန် ယျေဝ်တဂေါန် ဂၠံၚ်ကျာ်ပိဂှ် ညံၚ်ဂွံပဲါဆုတ်တိတ်အာရ။

ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု အမိၚ်ဒပ်ရးအဂၞဲတုဲ နူကဏေဟ်ဏအ် စၟတ်တ္ၚဲ (၈) အံက်တဝ်ပါ အခိၚ်ဂယး (၈:ဝဝ) ဂှ် ရုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ကေုာံ ဒပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဒးပြံၚ်ဆုဲတိတ်အာ နူကဵုဒၞာဲရ။

“နူဗ္တံဏံ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် အံၚ်မေန် နူဒပ်ဝါကလဳဂှ် ကၠုၚ်ကဵု ပရိုၚ်ၜါဝါ၊ မွဲဝါဂှ် (၈:ဝဝ) နာဍဳ လက္ကရဴဂှ်ပၠန်ဂှ် တက်ၜိုတ် (၁၀းဝဝ) နာဍဳပြၚ်ညိ ဗီုဍေံဟီုဂှ်တှေ် နကဵုအမိၚ် နူကဵုဌာန်ဂအုပ်ပၞာန်ရးအဂၞဲ (အရှေ႕တောၚ်းတိုၚ်း) ရ။ အမိၚ်စၞောန်ဍေံဂှ် အမိၚ်ကာတ်တ်ရ ယဝ်ဟွံပဲါကဵုတှေ် ဍေံဂှ် ဟွံဟီုဍေံပန်ဏောဝ်ဂှ် ဆဂး အဓိပ္ပဲါဍေံပန်ရောၚ်ဂှ် မံက်မံၚ်တုဲ ညးတာလျိုၚ် လ္ပာ်ဗော်ပိုဲလေဝ် ဖေက်ဒှ်ဇီုဓဗတ်ညးသ္ကံ နကဵုလွဟ်တုဲတှေ် ဒးပဲါတိတ် ထောံရ” သာ်ဏံ ညးတာလျိုၚ် ရုၚ်ဆက်ဆောံဍုၚ်ဇြပ်ဗု မွဲတၠ ဟီုထ္ၜးရ။

ရုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ကဵု ဒပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်ဝွံ သ္ပလဝ်သ္ဇိုၚ် ပ္ဍဲကဵုကွာန်ယျေဝ်တဂေါန် (ရဲတံခွန်) မွဲဒမြိပ်ဂၠံၚ်လုပ် ကျာ်ပိဂှ်ရ၊ ညးတာလျိုၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ညးအုပ်ကာပွိုၚ်ဍုၚ် နာဲဟံၚ်ဂကူ ကဵု သ္ကိုပ်တံဒပ် ဗညာဍောတ် အရန်ဗိုလ် နာဲစုၚ် ကေုာံ ဂကောံရုၚ် ဂကောံဒပ် ဇြဟတ်နွံ ဗၞတ်(၂၅) တၠရ။

နကဵုစၞောန်ပၟိၚ် သ္ကိုပ်ဒိုဟ်ရးအဂၞဲ မွဲကဆံၚ် သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်အံၚ်မေန် ကၠုၚ်ကဵုပရိုၚ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ၜိုန်ရ ဟွံဆုတ်ပဲါတိတ်အာ လဝဲါဂှ်ကီုလေဝ် တ္ၚဲတၟးတုဲ အခိၚ်ဗၞတ် (၈:ဝဝ) နာဍဳဂှ် ညးတာလျိုၚ်ရုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ကီု ညးတာလျိုၚ် လ္ပာ်တံဒပ်ကီု ဂကောံဇြဟတ်ဒပ်ဂမၠိုၚ်ကီု ပဲါဆုတ်တိတ်အာ လ္ပာ်သၞေဟ်ကၚ် ဗဒဝ်ၜါတၞံ (ဇီးနှစ်ပၚ်) ဂတရုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဗၞတ်ၜိုတ်ၜါတိုၚ်ရ။

ဟိုတ်ပရူပရာ သ္ကိုပ်ဒပ်ဒိုဟ်ရးအဂၞဲဂွံ ကဵုစၞောန်ပၟိၚ် ပဲါဆုတ်ထောံ နူဒၞာဲဝွံတုဲ ဟိုတ်ဖဵုသာ်လဵု ကၠးကၠးဟွံတီဏီ ကီုလေဝ် အတိုၚ်ညးတာလျိုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ရုၚ်လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုလ္ၚဵု ဟီုမ္ဂး “ဒၞာဲရုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ယျေဝ်တဂေါန်ဂှ် ပၞာန်ဗၟာတံဟီု ဒၞာဲဏံဂှ် ဒှ်တိဂအာၚ် ဘာဗ္တောန်လိက်လေဝ်ကီု တုဲတှေ် ဒၞာဲဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်မုက်ဂၠံၚ်တုဲတှေ် ညးဇၞော်ဇၞော် ညးတံ အာကၠုၚ်ဆဵုဒးတှေ် ညးတံ ဟွံမိက်ကဵုမံၚ် ဆဂးတှေ် ပရူဏံ ညးတာလျိုၚ်ပိုဲ ပသောၚ်မံၚ်ဖိုဟ် ဒးပြေပြံၚ်မာန်ဏောဝ်လေဝ် အဲစှေ်စိုတ်” သာ်ဏံ ညးတာလျိုၚ် ရုၚ်လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုမွဲတၠ ဟီုကလးရ။

ဒၞာဲရုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် သီုဒပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု မဖျေံလဝ်သ္ဇိုၚ် ပ္ဍဲကွာန်ယျေဝ်တဂေါန် လၟုဟ်ဂှ် နူလက်ထက် အခိၚ်ဒေံါပန်ပှော် အလန်ကိုပ်ကၠာ (၁၉၉၅) တေံ သေဋ္ဌဳဍုၚ်ဇြပ်ဗု နာဲခွဵု မိယုၚ် တံ ကဵုထံက်ပၚ်လဝ် တိဂအာၚ်ဝွံတုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဖျေံသ္ပလဝ် ရုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် သီုတံဒပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုရ။

2 replies on “နကဵုစၞောန်ပၟိၚ်ဌန်ဂအုပ်ရးအဂၞဲ ရုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒးပဲါတိတ်”

ပြဒ္ဒညာမန်ကေုာံဗၟာဂှ်တုဲဒှ်တ္ၚဲဏံဟွံသေင် ပိုယ်တအ်လ္ပထေင် ဗၟာယဵုလ္ဂူတပ်တး ဍေံသၟးဇၞးကၠုင်ပိုယ်နကဵုနဲကဲ ဆီပါ်ဍာ်ဇွောဝ် ရိုဟ်လၟိဟ်ချိုတ်ဟွံမာန် ဗၟာအယုတ်အံင်ဇေယျ ဓဇန်ကၠုင်တုဲရ ဟွံအိုတ်ဏီဟေင် မန်သှေ်ကၠုင်မံင် ဂံင်လုပ်ပေဲါဗ္တိုက် ဆက်ဂံါကွာ်အာ အခိင်တ္ၚဲဏံ ဍေံတအ်စိုပ်ဒဒိုက် ဂၠးတိကၟာတ်ပရေင်ပိုန်ဒြပ် ဍုင်စသုင်ဟွံရုံဂပ် ကသပ်ညာဏ်ဍေံတိတ် ကလေင်ဒက်မိတ်ကဵု ကောန်ဍုင်အရေင် သ္ပကေင်ကာတၟေင် ဟီုကၠုင်ပရေင်ဓရ်ၜိုဟ်လလမ် နဲကဲၜတ်တ် ဖအိုတ်ကၠုင်ဇြဟတ်ပၞာန် ကောန်ဍုင်အရေင်ဂှ် ပိုယ်တအ်လ္ပပတှေ်ပြဟ်ညိ အိုတ်ကၞောတ်ဂိကဵုဍေံ ဏောင် လ္ပသာသ္ပံ ယွံကလောမန်တအ် ဖန်ဂွံအခေါင် ပကောံလဝ်ပၞာန်ညိ ဇြဟတ်ပၞာန်ဟၟုဲ မွဲတ္ၚဲဒးဂိ သမ္တီလဝ်ညိ ယွံသ္ကိုပ်မန်တအ်၊၊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.