Categories
ပရိုၚ်

သ္ပကောန်ဗြဴဟွံအံၚ်ဇၞးတုဲ ၜုၚ်တက် ဂစာန်ချိုတ်

tpzy_pနာဲမာန် – တုဲကၠုၚ်ဂိတုပှော်(၁၁)စွေက် ဂျန်နဝါရဳ 26 ဂှ် ပ္ဍဲကွာန်ဒဵုဍုၚ် ကော် ကွာန်သာယာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ပၞာန်နူ ဒပ်အမၠံက် လၟိဟ်(၃၁၅)ပၞာန်ဗၟာလျိုၚ်ဒုအကြာပ်မွဲတၠ တ္ၚေက်ရပ်သ္ပကောန်ဗြဴဂှ်ဟွံအံၚ်ဇၞးတုဲ ၜုၚ်တက်လဝ် ညးဗြဴဂှ် နွံဒၟံၚ်ရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်မတ်မလီုဒဵုတ္ၚဲဏံ(တ္ၚဲချူပရိုၚ်)ဖိုဟ်ရ။

ညးဗြဴမၞုံယၟု မိချိုဝ် အာယုက်(၄၃)သၞာံ ဇာတိကွာန်ပ္ၚ ဒၟံၚ်ကွာန်ဒဵုဍုၚ်ဂှ် ကွာတ်ဒၟံၚ်ဗ္ၜိုတ်ကရပ်တံဒပ်အမၠံက် လၟိဟ်(၃၁၅)ပလိုတ်ကွာန်ဝါကလေဝ်(လဳ)ဂှ်ရ၊ တက်အခိၚ်ပယျဵုယး(၂)နာဍဳဂှ် ပၞာန်ဗၟာနူဒပ်အမၠံက်ဂှ် မၞုံ ယၟု ယျေဝ်မေန်ထောန်- ဒုအကြာပ် အာယုက်(၂၅)သၞာံဂှ် ကၠုၚ်ကဵုကွဳလိုန်ဓါတ်တုဲ ဗ္ဒောံလဝ်ကွဳလိုန်ဓါတ် ဗဒဲါကၠအ်မွဲဒၞာဲရ။

အဃောကွာ်ယောန်လုပ်မံၚ်ကဵု မိချိုဝ်ဂှ် ကိုပ်ကၠာလုပ်တက်ကဵုကၞာၚ်ဆု ပ္ဍဲက္ဍိုပ်လ္ပာ်လက္ကရဴ မိချိုဝ်ဂှ်ရ၊ ပၞာန်ဗၟာဂှ် ချိၚ်လဝ်သ္ပကောန်ဗြဴ အဃောမိချိုဝ် ဝိုတ်စိပ်ဒၟံၚ် ဒှ်ဂွံရောၚ် မိချိုဝ် လဴထ္ၜးရ၊ မိချိုဝ်ဂှ် ဂြိပ်ပဲါဟွံဗၠး တုဲ သၟာန်တိုန်ပၞာန်ဗၟာဂှ်ရ “ ဗှေ်ဗက်မံၚ်အဲဂှ် မုဗှေ်သ္ပကဵုအဲရော ဗှေ်ကေတ်သၞေက်(နှေက်)အဲဟာ အဲပလှ် ကဵုရောၚ်” မိချိုဝ်ဂှ် ဟီုကဵုပၞာန်ဗၟာဂှ်ရ။

ပၞာန်ဗၟာဂှ်ဟီု “ အဲကေတ်သၞေက်ဟွံသေၚ်ပုဟ် အဲကေတ်ညးရရောၚ်” ဟီုတုဲ ဗှေ်ဂှ် အယဲကောန်အဲညိကီု လ္ပပညိ မိချိုဝ်ဂှ် ဟီုဒုၚ်ဂုဏ်ကီုလေဝ် ပၞာန်ဗၟာဂှ် ဟွံကလၚ်ရ၊ အိုတ်ကၞောတ်ဟီုဟွံဂွံတွဵုတုဲ “ ဗှေ်ကေတ် တွဵုတှေ် ဟလောတ်ဗံၚ်မဳ အဲဒုၚ်ကဵုရ” မိချိုဝ် ကဵုအခေါၚ်ရောၚ် ဟီုကဵုပၞာန်ဗၟာဂှ်ရ။

အဃောပၞာန်ဗၟာဟလောတ်ဒၟံၚ်ဗဳမဳဂှ် မိချိုဝ်ဂှ် ဍေမ်ဂၠာမ်ဇွိတ်တမ်ဒဳ စိုပ်ဂၞိၚ် ဒဒှ်ရ လွဟ် ၜုန်ပၞာန်ဗၟာဂှ်ဟွံမွဲ တီတုဲ ပၞာန်ဂှ်ဟလောတ်ဗံၚ်မဳတုဲဗက် မိချိုဝ် ဂြဲကေတ်သၞိၚ်ဇကုပၞာန်ဗၟာဂှ် မွဲအသိၚ်ၜိုတ်ဇြဟတ်နွံရ၊ ပၞာန်ဗၟာဂှ်လေဝ်ဂိလောန်တုဲ ဗက်ရပ်တဲဂှ် မိချိုဝ်ထပ်ကိတ်လပှော်တဲ ပၞာန်ဗၟာဂှ်ပၠန်ရ၊ အသိၚ်ဂှ် ပၞာန်ဗၟာဂှ် လေဝ် တက်စာဲၜုၚ်တက်မိချိုဝ်ဂှ်ရ ညးမွဲပလော အဲမွဲပလော ထုဲနှဴ ကဝတ်တ္ၚေတ်ဒၟံၚ်ညးသ္ကံရ မိချိုဝ်ဂှ် ဒှ် ဗြဴတုဲ ဟွံမာန်ဇြဟတ်ပၞာန်ဗၟာဂှ်ရ၊ ပၞာန်ဗၟာဂှ် ၜုၚ် တက် ထု ဟဒိမ်(ဟဇိမ်)စာဲ ဖဲတုဲ လ္ပာ်သ္ပကောန်ဗြဴဂှ် လေဝ် ပၞာန်ဗၟာဂှ် ကေတ်ဟွံမာန်ရတုဲ ဗလးဏာမိချိုဝ်ဂှ်ရ။

မိချိုဝ်ဂမာစိုပ်အာ ကၠအ်ဗ္ၜိုတ်ကရပ်ဂှ်မွဲကၠအ်တုဲ တ္ၚဲတၟးဂှ် အာကျေဝ်ဒၞာဲ တ္ၚေတ်ကဝတ်လဝ်ညးသ္ကံဂှ် ကပှ် ဂွံကသအ်ကွဳလိုန်ဓါတ်ဂှ်ကီု သီုကပှ်ဂွံ ကာဒ်ပၞာန်ဗၟာဂှ်ရ၊ လဝဲါဂှ် လုပ်အာတံဒပ်အမၠံက်ဂှ်တုဲ တေၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜး ကဵုညးလျိုၚ်ဒပ်ဂှ်ရ။

စိုပ်တံဒပ်ဂှ် မိချိုဝ်ထ္ၜးပၞာန်ဗၟာဂှ်ရ၊ တဲညးတေံ ပြိုက်စုတ်လဝ်ပ္ဍဲထိုၚ်ပလောံတုဲ ညးတေံဠာန် ညးတေံဟွံ သေၚ်သ္ဂးရ၊ မိချိုဝ်ဟီု “ အဲသမ္တီဒးမံၚ် ဟီုဟဂှ်တှေ် တဲဂှ် ပ္တိတ်စမ်” ပၞာန်ဗၟာဂှ် “ တဲဏံ အဲလောတ်လဝ်နူ ကွဳလိုန်ဓါတ်ရောၚ်” ပၞာန်ဂှ်ဟီုရ ကာလဂှ် “ ဗှေ်လ္ပဠာန်ရ နာဏံ ပိုဲကပှ်လဝ် ကသအ်ကွဳလိုန်ဓါတ်ဗှေ် သီု ကာဒ်ဗှေ်” လဝဲါဂှ် ညးလျိုၚ်ဒပ်ဂှ် ရပ်ထိၚ်ထောံရ။

နူဂှ်တုဲ ညးလျိုၚ်ဒပ်တံ ပလံၚ်ဏာသ္ၚိညးအုပ်ဓုပ်ကွာန်ဝါရက်တုဲ ကော် အစာဗြဴကဵုထ္ပက်ဂဥုဲရ အစာဗြဴဗဒမ်ဂဥုဲကွာန်ဂှ် ဟွံဂံၚ်ကေတ်လျိုၚ်တုဲ ထပ်ပလံၚ်ဏါရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်ဇြပ်ဗုရ၊ ရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ်လေဝ် ကေတ်ဟွံမာန်တုဲ ထပ်ပလံၚ်ပ္တိုန်ဏါရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်မတ်မလီုရ။

စိုပ်ရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် သဝ်ဝန်တံ စၟဳစၟတ်ကီုရ၊ သဝ်ဝန်တံဟီုဂှ် အတိုၚ်စၟဳစၟတ်လဝ်ဂှ် ဟွံဂွံသ္ပကောန်ဗြဴ ပုဟ်သ္ဂးရ၊ တၚ်နၚ် စၟဳစၟတ်လဝ်ဂှ် ညးလျိုၚ်ဒပ် ဗိုလ်မွဲတၠ ဟွံဓမံက်ထ္ၜး ပရေၚ်သ္ပကောန်ဗြဴတုဲ ဓမံက်လဝ် ၜိုတ်ဆပရေၚ်ၜုၚ်တက်သၟးရ။

ဗိုလ်ပၞာန်လျိုၚ်ဒပ်ဂှ် ကော် တၠသ္ၚိ မိချိုဝ် နာဲလောန်ဂှ်တုဲ ပညဳပညပ်ဂတမုက် ညးအုပ်ဓုပ်ကွာန်ဝါရက် တံရ၊ ပရေၚ်ဂိယဲမိချိုဝ်ဂှ်ကီု ဂွံစသုၚ်ကီုဂှ် ပၞာန်တံကေတ်လျိုၚ်ရ ညံၚ်ဟွံဂွံဝေၚ်ပ္တိုန်ဂဗုတ်ဂှ် ပညဳကဵု နာဲအ လောန်ဂှ်ရ။

ပရောပရာအိုတ်သီုဂှ် ညံၚ်ဟွံဒုၚ်စဳကဵုကဆံၚ်လ္တူကီု ညံၚ်ဟွံဂွံပလံၚ်ကဵုမဳဒဳယာကီုဂှ် ရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု တံ ဒုၚ်လဝ်ဂုဏ်ကဵုရုၚ်ဆက်ဆောံရ၊ “ ကိစ္စဏံဂှ် ကဵုကဆံၚ်လ္တူဂှ် ပိုဲဒေံါဟွံဂွံ တၚ်နၚ်ပေၚ်စုၚ်တှေ် ပိုဲဒး ဒုၚ်စဳရေၚ်တွဵုရ ကဵုရဲမဳဒဳယာဂှ် ပိုဲဟွံတီပုဟ် ပိုဲသှ်ဏာကဵုဗၠာဲသၟိၚ်တံနွံ ဍေံတံဖေက် မဳဒဳယာကွေံကွေံ မွဲတဲ “ သာ်ဏံ ဒုညးလျိုၚ်ဆက်ဆောံ နာဲဆီဂကူ ဟီုထ္ၜးရ။

အခိၚ်မိချိုဝ်နွံဒၟံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ညးတာလျိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိအပ္ဍဲဍုၚ်ကီု ဂကောံမဟာဇန် နာနာကီု ကၠုၚ်ကျောဝ် ဗဵု ကဵုဇြဟတ်စိုတ် ကုမိချိုဝ်တုဲ ပွဂံၚ်ကၠောန်သ္ပဏာ ပၞာန်ဗၟာသာ်ဂှ်ဂှ် ဟီုထိုၚ်သး ကေတ်ဂုဏ်စရာဲ လ္တူမိချိုဝ် ဂှ်အိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.