Categories
ပရိုၚ်

ပေါဲသဳကၠဳ လိက်ကသုက် NCA ဟွံဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ဏီ

ပေါဲသဳကၠဳ NCA တုဲ တက်လဝ်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ(MPC)
ပေါဲသဳကၠဳ NCA တုဲ တက်လဝ်ဗီုရုပ်စၟတ်သမ္တီ(MPC)
ခတ္တာနန် – ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကဆံၚ်သၠုၚ် ဂကောံညးစၞး (SD)ကဵု ကမ္မတဳဓမံက်ရုပ်ရဲ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် UPWC တံ သဳကၠဳ ပရေၚ်လိခ်ကသုက်ထပက်စၟတ်တဲပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ်

မူအပြောံ (NCA) မရနုက်ကဵု ၈ ဝါ တုဲအာကီုလေဝ် ဟွံဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ဏီ ဂွံတီကေတ်ရ။

ညးမပါလုပ်ပ္ဍဲဂကောံ (SD) နာဲဟံသာဂှ် “ ကောံဓရီုတုဲ ဂှ်တုဲအာရ၊ လ္ပာ်အလဵုအသဳလေဝ် တၚ်ညးတံဒး သၟာန်မံၚ်ရဲ ကဆံၚ်လ္တူတေံနွံ၊ လ္ပာ်ပိုဲလေဝ် ပိုဲဒးပတိုန်ထ်ၜးကဵုကဆံၚ်လ္တူတေံနွံမံၚ်ဏီ၊ ပ္ဍဲကဵုတၚ် ၁၃ တၚ်ဂှ်တှေ် ၁၀ တၚ်ဂှ်ပြေ ပြံၚ်မံၚ်ရ၊ သှေ်မံၚ် ၃တၚ်ဂှ် ကဵုသွဟ်ဟွံမာန်ဏီပုဟ်” ညးဟီုရ။

ပေါဲသဳကၠဳဏံဂှ် ကၠောန်လဝ် ဍုၚ်လ္ဂုၚ် ဒၞာဲဌာန်ဇၞူပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍုၚ်ဗၟာ MPC ပ္ဍဲဂိတုဂျူလောၚ် ၂၂ စဵုကဵုစိုပ် ၂၄ ဂှ် ညးစၞးအလဵုအသဳ် ဒု-ဥက္ကဌ ဝန်ဇၞော် ဦးအောၚ်မၚ်း က္ဍိုက်လဝ်က္ဍိုပ်ဂကောံ UPWC မၞိဟ် ၁၅ တၠတံကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် က္ဍိုပ်ဂကောံ နော်စီဖိုးရာစိန်က္ဍိုက်က္ဍိုပ် SD မၞိဟ် ၁၅တၠ ၊ ညးတာလျိုၚ် ဌာန်ဇၞူပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍုၚ်ဗၟာ MPC ကဵု ဂကောံရီုဗၚ်နဲကဲပညာတံ တိုန်စိုပ်လဝ်ရ။

“ အခက်အခုဲဂှ် နွံမံၚ်ညိညိဏီ၊ တၚ်လ္ၚဵုဂှ်တှေ် ပိုဲလေဝ်ကဵုသွဟ်ဟွံမာန်ဏီပုဟ်၊ ဂိတုဂတဏံတှေ် ကလေၚ်ဆဵုမံၚ်ညး သ္ကံဏီ၊ လဂှ်မှကဵုသွဟ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မာန်၊ စၟဳညာတ်လဝ်ဗီုဂှ်” သာ်ဏံ နာဲဟံသာဆက်ဟီုရ။

ပရေၚ်ထပက်စၟတ်တဲ NCA ဒေါံပန်ပှေ်အလုံဍုၚ်ဂှ် တၚ်သမ္မတထပက်စၟတ်တဲ၊ တၚ်ကော်ဘိက်သက်သဳဍုၚ်သ်အာၚ်၊ အာတ်မိက်လဝ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ညံၚ်ဂွံပါလုပ် သီုဖအိုတ်တံဂှ် လ္ပာ်အလဵုအသဳတံ ကဵုသွဟ်ဟွံမာန်ဏီဖိုဟ် ညးဆက်ဟီုရ။

ညးကဵုကသပ်ကဆံၚ်သၠုၚ် ဌာန်ဇၞူပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍုၚ်ဗၟာ ဦးလှမောၚ်ရွှေဂှ် “ တၚ်အာတ်မိက်လဝ် ပ္ဍဲလဝ်ခဳလာ ၁၃ တၚ်ဂှ် သဳကၠဳတုဲမံၚ်ရ၊ တၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံအာတ်မိက်လဝ် ဂှ်လေဝ်အလဵုအသဳတံ ကၠိုဟ်ကၠုၚ်တုဲ ပညဳအာကဵုဏောၚ်၊ ပွိုၚ် ၁ရ ဂိတု ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် မူအပြောံ NCA ဏံဂှ် ရှ်သာဟွံမိက်ကဵုလီုအာပုဟ်” ညးဟီုရ။

ကၠာဟွံစိုပ်ပေါဲရုဲမာဲ ဂိတု နဝ်ဗေန်ပါ တေံမ္ဂး ညံၚ်ဂွံဒှ်ထပက်စၟတ်တဲ ဒေါံပန်ပှေ်အလုံဍုၚ်ဂှ် စၟဳမၚ်စမံၚ်ကီု၊ တၚ်ရန်တၟံ NCA ၃ တၚ်ဂှ်လေဝ် ဒု-ဥက္ကဌ ဦးအောၚ်မၚ်းဟီုလဝ်ဂလာန်ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳ UPWC ဂှ်ရ။

တၚ်ရန်တၟံလိက်ကသုက် NCA ဂှ် ပရေၚ်ၜိုပ်လလမ်ဏံ အလဵုအသဳလဵုလက်ကရဴအဆက်ဆက် ညံၚ်ဂွံဆက်ကၠောန်အာ ဖျေံလဝ်ကၞက်မွဲ၊ ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော် ညံၚ်ဂွံခိုၚ်ဗိုန်အာကီု သွက်ဂွံစကၠောန်ဗဒှ်အာ ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ပါလုပ်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပေါဲသဳကၠဳတုဲ ညးစၞးၜါလ္ပာ် ပ္တိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြးဂှ်၊ လိက်ကသုက်ဒေါံပန်ပှေ် အလုံဍုၚ် (အတည်ပြုမူကြမ်း) ညံၚ်ဂွံဒှ်ပြာဟ်ဟ်မာန်ကဵု ကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပြာဟ်ဟ်တုဲ၊ သွက်ဂွံဂွံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍာ်ဇမၠိုၚ် မာန်ဂှ် ဂစာန်ကၠောန်အာရောၚ် ဓမံက်ထၜးလဝ်ရ။

တုပ်သာ်ဂှ်ကီု ပ္ဍဲကဵုမုက်လိက် Facebook ရုၚ်အမာတ်ကလုတ်ဍုၚ်အမေရိကာန်ဆေၚ်စပ်ကဵုဍုၚ်ဗၟာ မၞုံဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဂှ် “ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးကချေၚ်ကဵု၊ တွဵုရး သေံသၟဝ်ကျာတေံ ဒှ်မံၚ်ပေါဲဗတိုက်သ္ကာတ်မြဟ်ကၠုၚ် ပရိုၚ်တိက်မံၚ်ဂှ် ညးတံဒှ်မံၚ်ဓဝိၚ်ရ။ ဟိုတ်နူ ပေါဲဗတိုက်ဆက်ဒှ်မံၚ်ဂှ်ရ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒှ်မံၚ်အန္တရာယ်ကီု တုဲပၠန်ပရေၚ် သွက်ဂွံထပက်စၟတ်တဲ ဒေါံပန်ပှော်ဂှ်လေဝ် ဓရ်ပတှေ် ယုတ်ဒေက်အာမာန်၊ ဟိုတ်နူပဋိပက္ခတံဏံတုဲ ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်ဒးဒဴမံၚ်ပၞာန်တံ မုနွံပၟိက်ဂှ် ကဵုဖျုန်တုဲ သွက်ဂွံရီုဗၚ်အာကီု ဖတိုက်ဖအောဝ်ဏာ ညးပိုၚ်ပြဳလဝ်အဝဵုအာဏာတံရ၊ သွက်သ္ဂောံဂွံပရေၚ်ၜိုပ်လလမ်ဍာံဍာံမာန်ဂှ် စွံဓရ်လအေၚ်တုဲ သဳကၠဳပညဳပညပ်အာညိဂှ် နကဵုလၟေၚ်မေတ္တာဖတိုက်ဖအောဝ်ဏာ” သာ်ဏံ ချူဓမံက်လဝ်နွံရ။

One reply on “ပေါဲသဳကၠဳ လိက်ကသုက် NCA ဟွံဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ဏီ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.