Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု သွာၚ်ဒပ်ပၞာန် ကေုာံ အိန်ထံၚ်ဍေံတံ အခေါၚ်ကဵုမာဲ နွံၜိုတ် ၅ လ္ၚီပြၚ်

အိုက်သာၚ် – ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဏအ် အိန်ထံၚ်ကောန်ပၞာန်ဗၟာ သီုကဵုကောန်ပၞာန် နွံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု လၟိဟ်ၜိုတ် ၅ လ္ၚီပြၚ်တံလေဝ် ကလိဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲကီုရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုရ။

စရၚ်ဝွံ အတိုၚ်ပါကၠုၚ် ပ္ဍဲစရၚ် မလလောၚ်လဝ် လက္ကရဴအိုတ် ပ္ဍဲဂိတု သေပ်တေမ်ဗာ နူ ၁၄ စဵုစိုပ် ၂ရ တေံဂှ်ရဏောၚ် ဥူဌေလွေန် မဒှ်ဥက္ကဌ ရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု ဟီုရ။

“လၟုဟ် ပ္ဍဲပိုဲဂှ် ကောန်ပၞာန်ကဵု ပွံၚ်အိန်ထံၚ်ဍေံတံ သီုဖအိုတ် ၜိုတ်မသုန်လ္ၚီပြၚ် ဂွံလဝ်အခေါၚ်ကဵုမာဲရ။ ဣဏံဂှ် ဒှ်စရၚ် ကၠုၚ်နူစရၚ်လလောၚ် လက္ကရဴအိုတ် ပ္ဍဲသေပ်တေန်ဗာ နူ ၁၄ စဵုစိုပ် ၂ရ ဂှ်ရဏောၚ်။ ပ္ဍဲစရၚ်ဂှ် စရၚ်ရဲဒုၚ်ကာ အလဵုအသဳ မွဲလေဝ် ဟွံပါတုဲ လၟုဟ် အရၚ်ဍေံတအ် ဗက်ကံက်မံၚ် စရၚ်ဖိုဟ်။ ကံက်စရၚ်လေဝ် ဟွံတုဲဏီတှေ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ဟီုဟွံမာန်ဏီ” သာ်ဝွံ ဥုဌေလွေန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုဝွံ ဂကောံကွာန် မၞုံ ၄၁ ဂကောံတုဲ အတိုၚ်စရၚ် နူသေပ်တေမ်ဗာ ၁၄ စဵုစိုပ် ၂ရ ဂှ်မ္ဂး မၞိဟ်ဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲ မၞုံ ၂ ကိုဋ်ပြၚ်တုဲ သွာၚ်ဒပ်ပၞာန် ကေုာံ အိန်ထံၚ်ဍေံတံဂှ် အခေါၚ်ကဵုမာဲ နွံ ၅ လ္ၚီပြၚ်ကီု ဂွံတီရ။

သ်အာၚ်နူဂှ်ပၠန် ရဲဂရၚ်ပ္တီလဝ် နကဵုတၞးလိက် ဗီုပြၚ် (ပုံစံ) ၃-က ဟွံလဇုဲ နူအံက်တဝ်ဗာ ၁၀ ဂှ်လေဝ် နွံမံၚ် ၄ လ္ၚီပြၚ်ဏီဏောၚ်ဂှ် နူရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု ဟီုရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုဝွံ ပံက်စွံအာ ရုၚ်မာဲ ၁၂၁ ရုၚ်ဏောၚ် ဒှ်တုဲ စရၚ်ညးကဵုမာဲ သီုဖအိုတ်ဂှ်လေဝ်ကၠာဟွံစိုပ် တ္ၚဲပေါဲရုဲမာဲက္ဍၚ် နူဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၂ စဵုစိုပ် ၅ ဂှ် လလောၚ်ထ်ၜးကဵုပၠန်ဏောၚ် ရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု ဟီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.