Categories
ပရိုၚ်

ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်လၟိဟ် (၂) ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဂှ် ဒံက်တာမာံကျဳဝေန် ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဇၞးအာ

ဗီု သဝ်ဝန်မာံကျဳဝေန် (Facebook)
ဗီု သဝ်ဝန်မာံကျဳဝေန် (Facebook)
အိုက်သာၚ် – ဒံက်တာ မာံကျဳဝေန် ဗော်ကောန်ဂကူမန် လုပ်ဒုၚ်ရုဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ် မုဟ်ဍုၚ် ဒေသမာဲ လၟိဟ်(၂) အဆံၚ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဂှ်ဝွံ နကဵုလၟိဟ်မာဲ (၁၂၃၇၇) မာဲ ညးဇၞး

အာ ဆောပြိုၚ်ညး နူဗော်တၞဟ်ဟ်တအ်ရ ဂွံတီကေတ်။

“ပ္ဍဲအဆံၚ်ပြိုၚ်ရုဲ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဒေသမာဲ လၟိဟ် (၂) ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ဒံက်တာ မာံကျဳဝေန် နူဗော် ကောန်ဂကူမန် ဂွံမာဲ ၁၂၃၇ရ မာဲတုဲ ညးဇၞးအာရ။ လၟုဟ် စရၚ်မာဲတအ်ဏံဂှ် ပိုဲပလံၚ်ပ္တိုန်ဏာ ကုကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ ကၟိန်ဍုၚ်တေံဣရ” သာ်ဝွံ ညးဗြဴမွဲတလ နူရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵု ညးစၞး နူဗော်ဂမၠိုၚ် လုပ်ပြိုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဒေသမာဲ လၟိဟ် (၂) အဆံၚ်ကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဂှ် ဒံက်တာ မာံကျဳဝေန် နူဗော်ကောန်ဂကူမန် က္လိဂွံမာဲဂၠိုၚ်အိုတ် ၁၂၃၇ရ မာဲတုဲ၊ ဥုမျဵုထောန် ဗော် NLD ဂှ် ၇၈၂၂ မာဲ၊ ဒံက်တာမာံနဲသဵု ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန်ဂှ် ၅၂၁၅ မာဲ၊ ဒံက်တာ လှတာန် ဗော်ပျဳခါၚ်ဖျဵု ဂှ် ၃၉၂၆ မာဲ၊ ဥုကျဝ်သွာဝေန် ဗော်အမျဵုတာဒဳမဵုကရေဇြဳအေန်အာသု ဂှ် က္လိဂွံ ၅၂၂ မာဲ ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဝွံ နူဗော်ကောန်ဂကူမန် ရုဲစှ်လဝ် ညးစၞး သွက်ကၠတ်ထဝ် ညးဍုၚ်ဂှ် ၁၃ ဒၞါဲ၊ သွက်ကၠတ်ထဝ် ကောန်ဂကူဂှ် ၁၂ ဒၞါဲ၊ သွက်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဂှ် ၂ရ ဒၞါဲ၊ သွက်ကေၚ်ကာ ကောန်ဍုၚ် အရၚ်ဂှ် ၁ ဒၞါဲ ပံၚ်ဖ်အိုတ် နကဵုလၟိဟ်ညးစၞး ၅၃ တလ လုပ်ပြိုၚ် ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲဏံရ။

ဆ္ဂး နဒဒှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ဂှ် ဒံက်တာမာံသဵုလေန်၊ ဒံက်တာမာံကျဳဝေန် ကေုာံ နာဲသဳဟ ပိတလဏံဟေၚ်ရ ဇၞးအာပေါဲမာဲတုဲ အတိုၚ်ညးတအ် စၟဳစလဝ် သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် အလဵုအသဳ တွဵုရးမန်ဂှ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ်ဟွံမာန်ရ သာ်ဝွံ နူဗော်ကောန်ဂကူမန် ဂးရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.