Categories
ပရိုၚ်

လ္တူသွဟ်ဂုဏ်ဖဵုပေဲါရုဲမာဲဏံ မန်တအ် ဂိဆောံလေၚ်ဇၞော်ဇၞော်မွဲရ

IMG_3081ဝဏ္ဏမာန် – သွဟ်မံက်ကၠုၚ်ဂုဏ်ဖဵုပေဲါရုဲမာဲဏံဂှ် သွက်ကောန်ဂကူမန်တအ် ဒးဂွံခန်လ္ၚတ်ဇၞော်ဇၞော်မွဲရ၊ အပ္ဍဲကဵုတွဵုရး ဍုၚ်မန်မ္ဂး ထေက်ကဵုမန် ဒးဇၞးမာဲဟေၚ်ရ၊ ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ် ဒးစုတ်မာဲကဵု ညးစၞးအလံၚ်အမာတ်မန် တအ်ဟေၚ်ရ၊ ဆဂး သာ်လဵုတုဲ မာဲဂကူမန်ဂွံစိုပ်အာတဲဗော်ဇြဟတ်ဇၞော်တ

အ်ဂှ် စၞးဒးဗျိဟီုဂး လ္တူညးဍုၚ် ကွာန်တအ်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် ပဵုတုဲတာလျိုၚ်နွံဂၠိုၚ်ဟေၚ်ရ။

ပေဲါရုဲမာဲတုဲ နဝ်ဝေန်ဗါ ၈ ဂှ် တီကၠုၚ်သွဟ်ဂုဏ်ဖဵုမမာဲတုဲ အလံၚ်အမာတ်ကျမာဲလ္ၚဵုတအ် ဟီုဂးဗျိဒေါန်ဒၟံၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ်ရ၊ ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ်ဂှ် လညာတ်သမ္တီသဝ်လောန်၊ မုပဂွံစုတ်မာဲကဵုဗော်ဂကူ ညးတၞဟ်၊ ဗော်ညးတၞဟ်ဂှ် ဟွံကၠောန်ကဵုပရေၚ်ဂကူဇကုပုဟ်၊ ဂလာန်နာနာသာ် ဂလာန်ခိုဟ် ဂလာန် ပရေံ ဟီုက်ၜေဟ်မံၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်နွံရ၊ ဟီုဂးပါ်ပဲါကၠုၚ်လ္တူမုက်လိက်လပှ်ကျာ facebook နာနာသာ် နွံရ။

ညးချဳဒရာၚ်သွက်မန်ဂွံဇၞးမာဲတအ် ၜိုန်ရချဳဒရာၚ်စန်ဒက် ဟီုဒယှေ် မာဲမန် စုတ်ကဵုမန် ကီုလေဝ် နတဲဂှ် မာဲ မန် စိုပ်အာဗော်ဇြဟတ်ဇၞော်တအ်အိုတ်ရ၊ ပ္တိတ်လဝ်တမ်ဒုၚ်စေက်လဝ်ဇြဟတ်ကာယ ဇြဟတ်သြန် အိုတ်သီုဂှ် ဒးဒုၚ် ဆောံလေၚ်ဖအိုတ်ရ။

အလံၚ်အမာတ်မန်နူဗော်ပိဖအိုတ်ဂှ် ဒုၚ်ရုဲစှ် ၉၆ တၠဂှ် ဇၞးမာဲ ၄ တၠဓဝ်ရ၊ ပဲါနူဂှ် အလံၚ်နူပူဂဵုလေဝ်နွံမံၚ် ဏီရ၊ အတိုၚ်တော်စၟဳလဝ်မာဲပြးဂှ် ကျဆောံအာအိုတ်ရ။

တ္ၚဲတၟးတီသွဟ်မာဲတုဲဂှ် ဗော်မန်တအ်ကီု ညးဍုၚ်ကွာန်စိုတ်လုပ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တအ်ကီု စိုတ်ဓါတ် စှေ်အာအိုတ်ရ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် မာဲမန်ၜါလ္ပာ် ပိလ္ပာ် သီုပူဂဵု ယဝ်ပံၚ်ထောံမမာဲမ္ဂး ဇၞးမံၚ်ဗော်ဇြဟတ်ဇၞော် တအ်ဂၠိုၚ်ကဵုဒၞာဲရ။

ဗီုကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်မ္ဂး သွာၚ်ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ဂှ် မမာဲနာဲဆာန်တိဂှ် ၁၃၀၄၃၊ မမာဲ နာဲသုၚ်မျမိုၚ်ဂှ် ၁၈၇၁၂၊ ပံၚ်ထောံၜါတၠဂှ်မ္ဂး ၃၁၇၅၅ ပဵုနူကဵု တၠမာဲဇၞးလဝ်လၟိဟ် ဒံက်တာ အံၚ်ထောန်နာၚ် NLD ဂွံလဝ် ၃၀၄၀၆ ဏီဂှ် သက်သဳကၠးမံၚ်ရ။

ဗီုဂှ်ကီု ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု သွာၚ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးလၟိဟ် ၂ ဂှ် မမာဲ နာဲလျးတၟးဂှ် ဂွံလဝ် ၈၀၁၃ ကဵု မမာဲ နာဲတၠ ဆာန်ဂှ် ၂၅၃၉ ၜါဂှ်ပံၚ်ထောံမ္ဂး ကလိဂွံမာဲ ၁၀၅၅၂ ဇၞးမာဲ NLD ဒၞာဲဥူသဵုနာၚ် ဂွံလဝ် ၉၅၃၄ ဂှ်ဏီရ။

ပွိုၚ်ဍုၚ်တၞဟ်ဟ်လေဝ်မွဲသွာၚ်ဟွံသေၚ်မွဲသွာၚ်ဂှ် မာဲမန်ဖအိုတ်ယဝ်ရပံၚ်သရောပ် ထောံမ္ဂး သွက်ဂွံဇၞးမာဲ နွံဂၠိုၚ်ရ၊ ဟိုတ်နူမာဲမန်တအ်ပြးဇးအာဂှ်ရ ဒးကျအာဗော်ဇြဟတ်ဇၞော်တအ် ဂၠိုၚ်ကဵုဒၞာဲရ၊ ဂိဂၠိုၚ်ဂှ် မာဲပူဂဵု လေဝ်လုပ်အာဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ ပဵုတုဲ အမာတ်မန်တအ်ကျမာဲဂိအာရ။

ဟိုတ်မာဲမန်ဂွံကျဂှ် တၚ်တၞဟ်ဟ်လေဝ်နွံဂၠိုၚ်ကဵုသာ်ဏီရ၊ ညးတၠဆန္ဒမာဲဗော်ဇြဟတ်ဇၞော်တအ်ဂှ် ညံၚ်မာဲ ညးတအ်ဟွံဂွံဆောံအာဂှ် ညးတအ်စွံဂရုတုဲ တၠဆန္ဒမာဲမန်ဍာံဍာံဂှ် လ္ၚဵုဂှ်ဟွံအာကျောဝ်လဝ်စရၚ်မာဲဇကု တုဲအခေါၚ်စုတ်မာဲဆောံအာနွံ၊ အခေါၚ်စုတ်နွံကီု ဟွံအာစုတ်မာဲနွံ၊ စရၚ်နွံဖိုဟ် မၞိဟ်ဟွံမွဲနွံ နာနာသာ် သွာၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ်လေဝ် ဆောတ်ယောၚ်နွံကီုရ။

မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် အသိၚ်ဇြဟတ်ဗော် NLD ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳလေဝ် ဟိုတ်နူညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ပၟိက်ဆန္ဒ မိက်ဂွံဒှ်ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲထတ်ကာတ်လောန်ကီု၊ အသိၚ်ဗော်မန်တအ် ပရေၚ်ပညဳပညပ် ဟွံမွဲကီု၊ ညးဍုၚ် ကွာန် တအ်စိုတ်လုပ်စအောန်ကီုတုဲ မာဲမန် စိုပ်ပ္ဍဲတဲမန်တအ်အောန်ရ။

အတိုၚ်မာဲမန်ပြးဇးအာ နူဗော်တအ်ကီု ပူဂဵုတအ်ကီု ညးဇၞးအာမာဲတအ်ဂှ် ဇၞးအာဗွဲမပိုတ်သ္ကုတ်ဟီုမာန် ကၠာလေဝ် ဒၞာဲကျတအ်ဂှ်လေဝ် ကျအာဗွဲမပိုတ်သ္ကုတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုအလံၚ်အမာတ်မန််နူဗော်မန်တအ်ဂှ် ကၠာပေဲါရုဲမာဲဟွံဒှ်ဂှ် ဇကုကဵုဇကု ဂစာန်ဗ္တိုက်ပလီုဒၟံၚ်ညးသ္ကအ်ရ၊ တြးဝါဒနကဵုလိက်ဂှ်တၞဟ် ဟီုဂရိုဟ်ဖျေံဒၟံၚ်ဂှ်တၞဟ် သုၚ်စောဲနာနာသာ်တုဲ ဗ္တိုက်ဒၟံၚ်ညးသ္ကအ် မန်ကဵုမန် ဝေၚ်ကေတ်မာန်ညးသ္ကအ်ရ။

ဇကုကဵုဇကုဗ္တိုက်ကေတ်မာန်ညးသ္ကအ်တုဲ အိုတ်ကၞောတ် ကျအာမာဲ သီုၜါလ္ပာ် ပိလ္ပာ်အိုတ်ရ၊ ဂိဆောံ လေၚ်အာအလုံဂကူမန်မွဲရ၊ တီသွဟ်ကျာအာဂှ် ဟီုဗျိဗျုတ်ဗ္ဒေက်ဒၟံၚ် သာ်တေံသာ်ဏံအိုတ်ရ၊ လ္တူမုက် လိက်လပှ်ကျာလေဝ် ဟီုဂရိုဟ်ဝေၚ်ဒၟံၚ်ညးသ္ကအ်အိုတ်ရ။

ဗော်မန်တအ်ယဝ်ရအာအတိုၚ်ဏံရမ္ဂး ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂွံစှေ်စိုတ် ဂွံဂွံပရေၚ်ထံက်ဂလာန်လ္တူညးဍုၚ် ကွာန်ဂှ် ဇြဟတ်ဍိုန်စှေ်ချိုတ်ပၠိုတ်ရ၊ ဗီုလဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် ဆက်အာဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန် တအ်မၚ်ရံၚ်ဒၟံၚ်ရ။

ဟိုတ်နူမန်ကျအာမာဲအလန်ဏံတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်စိုတ်ဓါတ်စှေ်အာလ္တူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်တအ်တၟာဂလိုၚ် ရ၊ လ္တူသွဟ်မာဲတ္ၚဲဏံဂှ် ခမဳသၚ် ညးဍုၚ်ကွာန် ကွးဘာ သၟတ် ညးဗြဴ ဟွံသှေ် ဖအိုတ်ဂှ် ဒှ်လဟောံစိုတ် သီုဖအိုတ်ရ။

လ္တူသွဟ်မာဲတ္ၚဲဏံဂှ် ဇီုတက်လ္တူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရ အလံၚ်အမာတ်တအ်ရ၊ ပဲါနူဂှ် ပူဂဵုလုပ် ဒုၚ်ရုဲတအ်လေဝ် ပါလုပ်ဍံက်ဍေန်အာဝၚ်မွဲပ္ၚံက်အိုတ်ရ။

လ္တူသွဟ်ပေဲါရုဲမာဲဏံဂှ် အလုံမန်မွဲ ဂိကဟောံစိုတ်အိုတ်ရ၊ သွဟ်ကျမာဲဂှ် ဒးဒုၚ်စသိုၚ်တုပ်ပ်ဖအိုတ်ရ၊ ဂုဏ်ဖဵုလ္တူပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံဂှ် ဒှ်အာဝၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ပရေံပရေံ မွဲပ္ၚံက်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.