Categories
ပရိုၚ်

သြန်ဂိတုအ္စာဘာကောန်ဂကူမန်တံ ထပ်ဟလိုၚ်ပတိုန်ကဵု

ဗီုဗ္တောန်မံၚ်လိက်ပ္ဍဲဘာကောန်ဂကူမန် ကွာန်ကြုၚ်ဝါန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် (GS photo)
ဗီုဗ္တောန်မံၚ်လိက်ပ္ဍဲဘာကောန်ဂကူမန် ကွာန်ကြုၚ်ဝါန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် (GS photo)
သၞံၚ်တိုၚ် – သြန်ဂိတုအ္စာဘာ ဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်တံဂှ် ထပ်ကလိဂွံတၠဒါန် နူဍုၚ်နဝ်ဝေ ဂကောံ NPA (Norwegian People’s Aid) တုဲ ထပ်ဟလိုၚ်ပတိုန်ကဵုသြန်ဂိတု နူကဵုဂိတုအံက်တဝ်ဗာ စဵုကဵုကၞောတ် သၞာံဗ္တောန်ပညာဏံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“သြန်ဂိတု ဍေံပဵုတိုန်ညိတှေ် ဍေံခိုဟ်တိုန်ညိတွဵုလေဝ်၊ ဂွံတန်တဴအာဍာ်ဇမၠိၚ်တှေ် သြန်ဂအုံဂှ် ဒးဂၠာဲလဝ် တွဵုရ။ သြန်ဂအုံပိုဲ ဟွံမွဲတှေ် ဒှ်မံၚ်ဒဒိုက်တွဵုရ။ ပိုဲကဵုပိုဲဂှ်တှေ် ဒးကၟောန်လဝ်တွဵုရ” သာ်ဝွံ ဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံ အ္စာဘာရေဝ်သၠုၚ်ကျာ ထဝ်နာဲအိန် ဟီုရ။
ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် နူကဵုကမ္မတဳသြန်ဗွဝ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် (၁၅၀၀၀) ဒ္ကေဝ်၊ နူကဵုဌာပရေၚ်ပညာ သြန်ဒါန်နူ ကဵုဍုၚ်နဝ်ဝေ (NPA) ဂှ် (၄၅၀၀၀) ဒ္ကေဝ် ထံက်ပၚ်ကဵုတုဲ နူကဵုမိမညးဍုၚ်ကွာန်ဒေသတံ ထံက် ပၚ်ပၠန်မ္ဂး အ္စာဘာမွဲတၠ ဗၞတ် (၇၀၀၀၀) ဒ္ကေဝ်ဂှ် ကလိဂွံမာန်ရောၚ် ညးအုပ်ကာ ဂကောံထံက်ပၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဳဟ (တၠဂုဏ်ချေတ်) ဟီုမြော်ရ။
“ဂကောံထံက်ပၚ်သြန်ဗွဝ်ပရေၚ်ပညာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် အ္စာဘာမွဲတှေ် မွဲဂိတုမွဲလက်ဘာ်၊ ဆဂး ပိုဲဂှ်တှေ် ပိဂိ တုမှ ထံက် မွဲအလန်၊ မွဲသၞာံတှေ် ပိုဲထံက်ပွိုၚ် (၁၀) ဂိတုရ။ နူကဵုဌာနပရေၚ်ပညာဗဟဵုတေံ ညးတံ မိက်ဂွံ ကဵုဒှ် (၇၀၀၀၀) ဂှ် ပိုဲလေဝ် တုပ်စိုတ်၊ ဗပေၚ်ကဵုဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုမြော်ရ။
သၞာံတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် နူကဵုဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် (ဗဟဵု) ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ထံက်ပၚ်လဝ်သြန် ဂိ တုအ္စာဘာ မွဲဂိတု (၂၀၀၀၀) ဒ္ကေဝ်တုဲ ဂကောံကဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်၊ ကဆံၚ်ကွာန်တံ ကေုာံ နူကဵုမိမဍုၚ်ကွာန် တံ ညံၚ်ဂွံပေၚ် (၅၀၀၀၀) ဒ္ကေဝ်ဂှ် ထံက်ပၚ်ကၠုၚ်လဝ်ရောၚ်။ ဘာကွာန်လ္ၚဵုတံဂှ် ဟိုတ်နူကဵုသြန်ဂအုံဂၠိုၚ် တုဲ ထံက်ပၚ်မံၚ် ဗၞတ် (၁) ကိုတ်ဒ္ကေဝ်လေဝ် နွံမံၚ်ကီုရောၚ်။
ဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံအ္စာဘာမန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု မိသိုက်ပိုန်ဂှ် “ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ပိုဲစွံလဝ်သၞောတ်ဗ္ၜတ်ဏောၚ်။ ဒး ဒှ်ညဳညဳဏောၚ်။ ယဝ်ရမၞိဟ်စေတနာနွံ လ္တူအ္စာဘာတှေ် ဗီုပတိုန်စရာဲတံ ပ္ဍဲသဘၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူတံဂှ် တှေ် ကွာန် ညးကဵုညး အစဳဇန်ညးကဵုညး ထံက်ပၚ်ကေတ်တ်ရ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။
သွက်ဂွံထံက်ပၚ်သြန်ဂိတုအ္စာဘာတံဂှ် နူကဵုဂကောံပွိုၚ်ဍုၚ်ညးကဵုညးဂှ် ဂကောံကွာန်ညးကဵုညး ဂကောံ ဘာညးကဵုညး အာတ်ဒါန်နူကဵုဘာခၟဳသၚ်တံကီု နူကဵုညးတၠဒါန်သေဌဳမန်တံကီု နူကဵုညးဍုၚ်ကွာန် မန် သၟတ်မန်တံလေဝ် နွံမံၚ်ကီုရောၚ်။
နူကဵုသက္ကရာဇ် (၁၉၇၂) သၞာံတေံ ဒက်ပတန်လဝ်တုဲ ဘာစှ်တန်လောန်ၜိုပ်ထဝ် (Post-ten) မွဲဘာ၊ ဘာတန်သၠုၚ် (၃) ဘာ၊ တန်ဒေါဝ် (၁၆) ဘာ၊ မူလလောန် (၂၉) ဘာ၊ တန်မူလ (၈၉) ဘာ၊ သီုဖအိုတ် ဘာကောန်ဂကူမန် (၁၃၇) ဘာဂှ် အ္စာဘာ (၆၀၃) တၠတံ ကုကွးဘာ (၁၁၀၀၀) ပြၚ်ကေုာံ ဘာပံၚ်နှဴ (၉၅) ဘာ အ္စာဘာ (၁၄၇) တၠတံဂှ် ကုကွးဘာ (၁၄၀၀၀) ပြၚ် ဗ္တောန်ကဵုမံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.