Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံမှာဇန်နာနာတံလလောၚ်ပ္တိတ်လဝ် ညံၚ်သ္ဂောံက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်လၟိဟ်ဗၞတ်ဗ္ၜတ်သ္ပစၞး ပေါဲသဳကၠဳရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်

ဒဝ်ခေန်အုမ္မာ နူဂကောံ မပံၚ်ကောံရေၚ်တၠုၚ် ပရေၚ်ကေၚ်ကာဍုၚ်ဗၟာ (Freedom News Group)
ဒဝ်ခေန်အုမ္မာ နူဂကောံ မပံၚ်ကောံရေၚ်တၠုၚ် ပရေၚ်ကေၚ်ကာဍုၚ်ဗၟာ (Freedom News Group)
ဂိတုဇာန်နဝါရဳ ၁၂ ဏံမ္ဂး ကၠောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ်ဏောၚ်ဒှ်တုဲ ပ္ဍဲအရာဖျေံလဝ်ဗီု စပ်ကဵုဗီုပြၚ် ဒးကေတ်တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကေုာံ မပါ်ပရအ်လဝ် လၟိဟ်ဗၞတ်ဗ္ၜတ် မၞိဟ်/ဂကောံ သွက်ဂွံတိုန်စိုပ် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ်ကီု ထေက်ကဵု ဒးက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ဏောၚ် သာ်ဝွံ နူဂကောံဂမၠိုၚ် မချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ်ပရေၚ်မၞိဟ်တအ် ပ္တ္တိ်တ်လဝ် လိက်လလောၚ် လစွံစိုတ်ညးတအ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဇာန်နဝါရီ ၅ ၊သၞာံ၂၀၁၆ ဏံရ။

“စပ်ကဵု ဗၞတ်ဗ္ၜတ်လၟိဟ်တုဲ ဗီုလဵုဒှ်ထေက်ရောဂှ် မိက်ဂွံထံက်ထ္ၜး နကဵုလၟိဟ်ဂၞန် ဟွံသေၚ်ရ။ ဆ္ဂး ပိုဲမိက်ဂွံထံက်ထ္ၜး ဗွဲအဓိကဂှ် ရံၚ်ကေတ် ဗီုပါ်လဝ် ဗၞတ်ဗ္ၜတ် (အချိုးအစား) ဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏံ ဒှ်ဒၟံၚ်ညံၚ်ရဴ မပအပ်လဝ် အဝဵုသ္ဂုတ်သွာတ် ကုဒပ်ပၞာန်မွဲဓဝ်ကီုရ။ သ္ဂုတ်သွာတ် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏံ နူဒပ်ပၞာန် တုပ်စိုတ်မှ ဖျေံဂွံဏောၚ်ဒှ်ဒၟံၚ်သာ်ဂှ်တုဲ ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ဍာံဍာံ ဗီုညးဍုၚ်ကွာန်တံ စၟဳမိက်မံၚ်ဂှ် ကာလလဵု ဒှ်ကၠုၚ်မာန်ဟွံသေၚ်” သာ်ဝွံ ဒဝ်ခေန်အုမ္မာ နူဂကောံ မပံၚ်ကောံရေၚ်တၠုၚ် ပရေၚ်ကေၚ်ကာဍုၚ်ဗၟာ ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ကိစ္စပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မ္ဂး နူဒပ်ပၞာန် ရပ်ပတေၚ်လဝ်အဝဵု တွဵုဂှ် ဟွံမိက်ကဵုဒှ်ရ။ ပ္ဍဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏံ သ္ဂုတ်သွာတ် မတိတ်ကၠုၚ် နူသွာၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ သွာၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ်ဟေၚ် ထေက်ကဵုဒှ် အဓိကဏောၚ်၊၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် စပ်ကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ်ဏံ ဒှ်ဒၟံၚ်ညံၚ်ရဴ မပအပ်လဝ် အဝဵုသ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲတဲဒပ်ပၞာန်ဂှ် ဟွံထေက်ကဵုဒှ်လးလးတုဲ စပ်ကဵုပါ်ပရအ်လဝ် လၟိဟ်ဗၞတ်ဗ္ၜတ် အရၚ်ညး အရၚ်အဲဂှ် ဒးက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် ဒးက္လေၚ်ပဠေဝ် ထေက်ဏောၚ်၊ ကာလဂှ်ဟေၚ် ကြက်ရှ်သာ လိက်ကသုက် ပေန်လုၚ်ဂှ် ဓမံက်ရုပ်ရဴ ခိုဟ်ဟ် ဂေါဝ်ဝ်မာန်ဏေါၚ် ခေန်အုမ္မာ ဂးရ။

ဒဝ်ခေန်အုမ္မာ ဆက်ဟီုပၠန်ဂှ် “သွက်ဂွံ ပ္တန်ဗဒှ် ဓဝ်ညဳသာကောန်ဂကူ ပ္ဍဲအကြာ ရဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ဖၟိုတ်ဂှ် ကာလဏံ ဒှ်ကာလခိုဟ်အိုတ် ဂပ်ဝ်အိုတ်ရတုဲ ပ္ဍဲကာလဏံ ယဝ်ဓမံက် ရုပ်ရဴ ကတိပါၚ် လိက်ကသုက်ပေန်လုၚ် ဟွံမာန်မ္ဂး ကာလလဵုမွဲ ညာတ်ဍာန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ဟွံမာန်” ဂးရ။

နူကဵု ဗီုပြၚ်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ပိက္ဍိုပ်တက်ကျာ အတိုၚ်မပါဒၟံၚ် ပ္ဍဲလိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA ဂှ် က္လေၚ်ပြံၚ် သ္ပထောံ ဗီုပြၚ် မသုန်က္ဍိုပ်တက်ကျာပၠန်ဟီုဂှ် ဟွံဇြိုဟ်နက်ကဵု ပရေၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကေုာံ ပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မဒှ်ဟိုတ်တမ် ပြသနာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဍုၚ်ဗၟာဏံရဏောၚ် ဂှ် လိက်လလောၚ်ဂှ် ထံက်ထ္ၜးလဝ်ရ။

အကၠာဂှ် အဃော ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဆဵုဂဗ သၟာန်သၟုက်လဝ် နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ UNFC ဂှ် “သွက်ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ပ္ညဳပ္ညပ် တုပ်လဝ်စိုတ် အလဵုအသဳ မွဲသွာၚ်၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂလိုၚ်ဂှ် မွဲသွာၚ်၊ ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂှ် မွဲသွာၚ် ပိသွာၚ်ဏံ နကဵုဗၞတ်ဗ္ၜတ် လၟိဟ်ညးစၞးတုပ်ပ် သွက်ဂွံသဳကၠဳအာရ။ တၠပညာ နူသွာၚ်တၞဟ်ဟ်၊ ဂကောံတၞဟ်ဟ်တံဂှ်လေဝ် ဆက်စပ်ကဵု သွာၚ်လဵုရော၊ သွာၚ်ဇကု ဆက်စပ်ဂှ် ပါလုပ်အာ ကရောံဂှ်ကီုဏော်” နာဲဟံသာ လဴက္လးလဝ်သာ်ဂှ်ရ။

လိက်ကသုက် NCA မပ္တုဲဏာ နကဵုစၟတ်တဲ ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ၈ ဂကောံဟေၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူဟွံဒှ်စၞး အလုံမွဲဍုၚ်ဂှ်ရ အတိုၚ်အ္ၚပ်စိုတ် ညးဂလိုၚ်စၟဳမံၚ်ဂှ် ညံၚ်ရဴက္လိဂွံဟွံမာန်ကီု ဓဝ်ၜိုဟ်လလံ မစိုပ်ဒ္တုဲမာန်ဂှ်လေဝ် ဒှ်မာန်ဟွံသေၚ် နာဲဟံသာ ဂးရ။

ပ္ဍဲပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော်ဏံ ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဖၟိုတ် ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ဂှ် ဖန်ဗဒှ်ဟွံမာန်ဏီမ္ဂး ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏံ လ္ပကၠောန်ဏီ ညံၚ်ဂွံပဆုဲထောံအ္ခိၚ်၊လညာတ် လစွံစိုတ် ကသပ်ဂၞန် ဂကောံရပ်လွဟ် ဟွံဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲဏီတံ နွံသာ်လဵုဂှ်လေဝ် ကေတ်အာကီုညိ နူဂကောံဂလိုၚ် ပိုဲတံ အာတ်မိက်ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ဏာရ သာ်ဝွံ ဂွံညာတ်ကေတ် ပ္ဍဲနိဂီု လိက်လလောၚ်ဂှ် ကီုရ။

ပ္ဍဲလိက်လလောၚ် (ဂကောံဂမၠိုၚ် မချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ်ပရေၚ်မၞိဟ်တအ်) ပ္တ္တိ်တ်လဝ်ဂှ်ဝွံ ဂကောံ ၁၃၀ ပြၚ် မချဳဒၟံၚ် ပရေၚ်ကေၚ်ကာဍုၚ်ဗၟာတံ ထ္ပက်စုတ်လဝ်စၟတ်တဲကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.