Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

ကဵုအခေါၚ် ဗတိုက်ဖအောဝ် ကောန်ဂကူမန်တအ်ညိ

နိဒါန်အစ ဂလာန်ဗတိုက်ဖအောဝ်

စနူကဵုကျဟောမ်ဗြမ်ကၠုၚ် ကၟိန်ဍုၚ်နန်ထဝ်ဂကူမန်တအ်တုဲ နူဂှ်အဆက်ဆက် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ပိုဲ ဆုတ် ယောၚ်သုန်ဂြာံ ကျသဝ်စှေ်ကၠုၚ်မံၚ်သိုက်သိုက်ယျဂှ် ဇၟာပ်ညးသ္ပဂရုကဵု ပရေၚ်ဂကူမန်တအ် တီကေတ်မံၚ် ဖအိုတ်ရ။ ဇၟာပ်ပ်ပ္ၚံက် ခေတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဂကူမန်တအ် ယာက္ဍိုပ်သၠုၚ်သၠုၚ်မာန်မံၚ်ဂှ် ဟွံမွဲကၠုၚ်

ကွေံကွေံ ဏီရ။ အတိုၚ်ဇၟောဝ်ဍာ်ခေတ် ကၠောန်အာတုဲအာ၊ လဆောဝ်ဂွံသာညိ၊ လဆောဝ်ကျဗြမ်ဂၠိုၚ်ရ။ စဵုကဵုတ္ၚဲဏအ် “ကမ်ဇာတာမန် ဟွံတိုန်ကၠုၚ်ဏီဖိုဟ်” သောၚ်ဏအ်ဟီုတုဲ ပၠေတ်စုတ်ဒုဟ်ကဵု ကမ်ကုသဵုမန်ဖအိုတ်ဂှ် ဒှ်ဟွံ ထေက်ရ။

ကောံဓရီုဒစးဒုၚ် ကၠောန်လဝ် ပ္ဍဲဘာဓာတုမာလာ ဍုၚ်မတ်မလီု (GS)
ကောံဓရီုဒစးဒုၚ် ကၠောန်လဝ် ပ္ဍဲဘာဓာတုမာလာ ဍုၚ်မတ်မလီု (GS)

ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဗီုလဵုပံက်အာအဓိပ္ပါယ်ရော။

ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် ကောန်ဂကူမန်တံဝွံ မံက်က်ဂတဝ်ဝ် ကျသဝ်စှေ်ကၠုၚ်မံၚ် သွာၚ်နာနာသာ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုသွာၚ်နာနာ ဂှ်မ္ဂး “ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်” ကျသဝ်စှေ်ကၠုၚ်တုဲ အသိၚ်ဍိုန်လျ သုန်ဂြာံစှေ်ကၠုၚ်မံၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုမံၚ်ရ။ ထံက်ရံၚ် ကဵုပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) မ္ဂး စပ်ကဵု “ပရေၚ်ညဳသၟဟ်”တုဲ ဂကူမန်ညးဂမၠိုၚ်တံ ဗျဵုတဟၚ််ကၠုၚ် ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲမွဲမွဲ သာ်ယျ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးဂမၠိုၚ်တံ အာတ်မိက်ကၠုၚ် “ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူမန်” ဟီုဂွံ မာန်ရ။

ဟီုသောၚ်ဂှ်တှေ် ဗီုလဵုဂွံပံက်အဓိပ္ပါယ် ပရေၚ်ညဳသၟဟ် ကောန်ဂကူမန်ရော။

“ဒှ်မွဲဂကောံမ္ဂး ဒှ်ညဳသၟဟ်ရဟာ” ၊ “ဒှ်မွဲဗော်မှ ဂွံပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဟာ”၊ “နွံပိက္ဍိုပ် ပန်က္ဍိုပ်တှေ် ဒက်ပ္တန်ပရေၚ် ညဳသၟဟ် ဟွံဂွံရပုဟ်ဟာ”။

“သွာၚ်ဟွံတုပ်ကီုလေဝ် ညံၚ်ဂွံ ကၠောန်ကမၠောန် ပရေၚ်ပံၚ်ကောံတုဲ ဂစာန်ကၟောန် ညံၚ်ဂွံအာစိုပ် တိုၚ်ပ္ကဴတုပ်” သၞောတ်အခိုက်ကၞာယေန်သၞာၚ်ဗီုဏံ ထ်ၜုတ်ပ္တိုန်ပ္ဍဲစိုတ်သန္ထာန် ကောန်ဂကူမန်တံတုဲ ပတဝ်ဏာဂၠံၚ်တရဴ “ပ ရေၚ်သ္ပစၟတ်သမ္တီ ညးမွဲကေုာံ ညးမွဲ”၊ “ပရေၚ်ပါ်ပရအ် တာလျိုၚ် ညးမွဲကေုာံ ညးမွဲ” ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ဏီပုဟ်ဟာ။

“ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဝွံဂှ် ကဏ္ဍဒတူဓလိုၚ် ဟွံတုပ်ညးသ္ကအ်လေဝ် နကဵုစေတနာစိုတ်အပ္ဍဲ ဒးသ္ပစၟတ် သမ္တီညးသ္ကအ်၊ သွာၚ်ကမၠောန်တုပ်မ္ဂး ပံၚ်တောဲကၠောန်ညးသ္ကအ်၊ ဒှ်ကၠုၚ်ဖိုလ်ပရေံ အန္တရာယ်သွက်ညးဂမၠိုၚ်မ္ဂး ညးမွဲကေုာံ ညးမွဲထံက်ထ်ၜး ဟီုဂးညးသ္ကအ်တုဲ ပတပ်ကဵုဂၠံၚ်တရဴ ညးသ္ကအ်၊ ဒှ်ဒေါသထေဲဗၞတ်ညးသ္ကအ်လေဝ် သၠးကဵုအခေါၚ် ညးသ္ကအ်တုဲ ကၠိုဟ်ကေတ်လညာတ်တၞဟ်ခြာညးသ္ကအ်၊ ရန်ကဵုတိုၚ်ပ္ကဴ တုပ်တေံတုဲ ဖျေံမူဝါဒ သဇိုၚ်တုပ်သၟဟ် ညးသ္ကအ်တုဲ အတိုၚ်ဂှ် ဗိုန်န်ခိုၚ်ခိုၚ် ဘိုၚ်ကၠောန်အာ ကမၠောန်ညးသ္ကအ်ဂှ် ဒှ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ရောၚ်” အဲညးချူ လိက်ဏအ် ပံက်ကေတ်အဓိပ္ပဲါ ဗွဲသရောပ်ရ။

ယဝ်ဂွံအခေါၚ် ဗတိုက်ဖအောဝ် ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူမန်မ္ဂး “ပရေၚ်ညဳသၟဟ် ကောန်ဂကူမန်ဂှ် စၞးနူကဵု ဒးကၠေၚ်ဒက် ကၟောန်လဝ်ညးသ္ကအ် မွဲဒၞာဲဓဝ်တုဲ ကဵုတက်မံၚ်ကၞက်ညးသ္ကအ်ဂှ်မ္ဂး ဗၠးထောံဏာ သၠးသၠးပွးပွးတုဲ ညးနွံပၟိက်ကဵု ပရေၚ်ပံၚ်တောဲတံဟေၚ် ခံက်တဲဗန်ကအ် ညးသ္ကအ်တုဲ ပံၚ်ကောံသဳကၠဳမွဲဒၞာဲညိ။ နူဂှ်ဗက် ဖျေံဂၠံၚ် တရဴ သဇိုၚ်မူဝါဒဗွဲမတုပ်သၟဟ်ညိ။ ၜိုန်ရသွာၚ်ကမၠောန် တၞဟ်ခြာလေဝ် ရပ်စိုတ်ဓါတ် မူဝါဒသဇိုၚ်တုပ်ဂး သောၚ်ဏံတုဲ လုပ်အာပေဲါဗတိုက် သွာၚ်ညးကဵုညးဂှ်မှ ဂၠုၚ်တမြိပ် ပေဲါဗတိုက်ဗၠးၜး ကောန်ဂကူပိုဲ ဂြိပ်ချဳ ဂွံမာန်ရ။ “ဒက်ကၠေၚ်လဝ် ညးသ္ကအ်မ္ဂး ချဳမာန်ဟွံလောဲ” သောၚ်ဏအ် ဒးကၠိုဟ်တီလဝ်ရ။

တၚ်အဓိကဇၞော်အိုတ်ဂှ်ဝွံ “မူဝါဒ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု အတ္တပူဂဵု မရပ်စပ်လဝ်တအ်ဂှ် ဒးယှအ်ဖျေံထောံတုဲ မူဝါဒညး ဂမၠိုၚ်တုပ်စိုတ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံဗက်ကွာ်အာ မွဲကရောံမွဲဂကောံကီု” သောၚ်ဏအ် ဒးစွံစိုတ်မာန်ဟေၚ်ရ။

တမ်ရိုဟ်ဇြဟတ်မၞိဟ် ကောန်ဂကူမန် နွံဗၞတ်ဟလိုၚ်လဵုရော။

တမ်ရိုဟ်ဇြဟတ်မၞိဟ် ကောန်ဂကူမန် နွံဗၞတ်ဟလိုၚ်လဵု ယဝ်သၟာန်မ္ဂး အတိုၚ်သၟဝ်တေံ သွဟ်နွံမံၚ်ၜါသာ်ရ။

“တမ်ရိုဟ်ဇြဟတ်မၞိဟ် ကောန်ဂကူမန် နွံမံၚ်တၟာဟလိုၚ်” ယဝ်မိက်ဂွံဟီုမ္ဂး ဒးသရောပ်ဟီုဖအိုတ်ထောံ လၟိဟ် မၞိဟ်ကောန်ဂကူမန်နွံဂှ် ဒှ်တမ်ရိုဟ်ဒြဟတ်မၞိဟ် ကောန်ဂကူမန်ရ။

“တမ်ရိုဟ်ဇြဟတ်မၞိဟ် ကောန်ဂကူမန် နွံအောန်မံၚ်” ယဝ်မိက်ဂွံဟီုမ္ဂး ထံက်ထ်ၜးကဵု ဟိုတ်ပရူဒဒှ် ဇြဟတ် ဂကောံဗော်ဂကူမန်ပိုဲတံ ပြးဇးမံၚ်အိုတ်တံတုဲ တမ်ရိုဟ်ဇြဟတ်မၞိဟ် အောန်မံၚ်ရောၚ် ဟီုဂွံမာန်ရ။

ပသာ်ရောဟီုမ္ဂး ရံၚ်ကဵုဇြဟတ်မၞိဟ် ချဳဒရာၚ်မံၚ် ပရေၚ်ဂကူမန် ဂွံညာတ်ကေတ်မံၚ် ဂတမတ် ဖတ်တ်လတ်တ် ဂှ်မ္ဂး မၞိဟ်ဟွံဂၠိုၚ်ကွေံကွေံရ။ မုဟိုတ်ရောဟီုမ္ဂး မၞိဟ်ပူဂဵုမွဲမွဲတၠဂှ် ဒးကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲအရာပရေၚ်ချဳဓ ရာၚ် ပရေၚ်ဂကူမန် ၜါၜါပိသာ် နွံဂၠိုၚ်မံၚ်ရ။ ဥပမာမ္ဂးဂှ် ပူဂဵုမွဲတၠဂှ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုဂကောံဏအ်ဂှ် ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် နဒဒှ် “ဥက္ကဌ” တုဲ ပ္ဍဲကဵုဂကောံတေံလေဝ် ညးတေံဂှ် ဆက်ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် နဒဒှ် “ညးအုပ်ကာ” ပၠန်ရ။ ပူဂဵုလ္ၚဵုဂှ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုကမ္မတဳဏံဂှ် ဒှ်မံၚ် “ညးက္ဍိုက်က္ဍိုပ်” တုဲ ပ္ဍဲကမ္မတဳတေံလေဝ် ဒှ်မံၚ် “ညးတာလျိုၚ် ဓမံက်ရုပ်ရဴ” ကမၠောန်ပၠန်ရ။ (မၞိဟ်ဓလဝ်လဝ် ခၟံက်ဂၠိုၚ် သောၚ်ဏအ် ဟီုဗျဵုဗျံက်စ နွံရ။)

ရံၚ်ကဵုတၚ်ဏံမ္ဂး ပူဂဵုတံဏံဂှ် နကဵုဆန္ဒဇကုဇကု မိက်ဂွံကေတ်တာလျိုၚ် (လ္ၚဵုမိက်ဂွံဂွံအဝဵုအာဏာ) တံဂှ် ကၠောန်တဴမံၚ်လေဝ် နွံတုဲ၊ ဒၞာဲလ္ၚဵုတံဂှ် ဟိုတ်နူ အကာဲအရာဂမၠိုၚ်တံ အာတ်မိက်ကၠုၚ်တုဲ ဒးကေတ်လဝ်တာ လျိုၚ် ၜါပိဒၞာဲ၊ ၜါပိဂကောံ ဒးဒှ်တဴလေပ်ရ။

ကေတ်တာလျိုၚ်တုဲ ယိုက်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ်မာန်ဂှ် ပြသၞာဟွံမွဲကီုလေဝ်၊ မၞိဟ်မွဲတၠဓဝ် ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် ကဏ္ဍၜါပိဒၞာဲဂှ်ဝွံတုဲ မုမွဲသာ်မှလေဝ် ဓမံက်ရုပ်ရဴဟွံမာန်ဂှ် ဒှ်ပြသၞာဂကောံ၊ ဒှ်အခက်အခုဲပရေၚ်ချဳဓရာၚ်ရ။ ဣဏံဂှ် ဒှ်လက်သန် ဇြဟတ်ချဳဒရာၚ်ဂကောံ ပြဝါမၞိဟ် သွက်ဂွံဍိုန်လျစှေ်ရ။

ပ္ဍဲအရာချဳဒရာၚ်ဂကူမန် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲလေဝ် “ပ္ဍဲကဵုမွဲမွဲဂကောံ ညးပူဂဵုတၠပညာ မွဲမွဲတၠ က္ဍိုက်က္ဍိုပ် ဟွံမာန်ဏီမ္ဂး”၊ “ပ္ဍဲကဵုမွဲမွဲသွာၚ်ကဏ္ဍ ညးက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မွဲမွဲတၠ ပါ်ပရအ်ကေတ်တာလျိုၚ် ညးသ္ကအ်ဟွံမာန်ဏီမ္ဂး” တမ်ရိုဟ်ဇြဟတ် မၞိဟ် ကောန်ဂကူမန် ဟွံဂၠိုၚ်ဏီရောၚ် မိက်ဂွံဟီုစရ။ ကဏ္ဍညးကဵုညး ကၠောန်မံၚ်ကမၠောန် ဍေံဟွံဒှ် ပရေၚ်စိုန် သကီု အိုတ်တၞောတ်ဏီရောၚ် မိက်ဂွံသ္ဂးရ။

အခက်အခုဲ ပ္ဍဲကောန်ဂကူမန်ပိုဲ တ္ၚဲဏံဂှ်ဝွံ စပ်ကဵုသွာၚ်နာနာ၊ ကဏ္ဍနာနာတံဂှ် ညံၚ်ဂွံက္ဍိုက်ပ် ဒၞာဲညးကဵုညး ဂွံ ဒှ်မာန်ဂှ်ဝွံ လၟိဟ်မၞိဟ်နွံကဵုအစောန်စရာဲဂမၠိုၚ် ဟွံရုမ်ဂပ်ဏီရ။ သွက်ဒၞာဲညးမက္ဍိုက်မံၚ်က္ဍိုပ် ၜါပိဒၞာဲတံဂှ် ဂွံထ ပက်စုတ်အဇာ နကဵုညးတၞဟ်တံမွဲတၠဂှ် ဒးဂၠိုက်ဂၠာဲကေတ် တၠပညာမန်မပြးဇးမံၚ် အလုံဂၠးကဝ်တံဂှ် ဒှ်ထေက်ရ။

ညးတၠပညာမန်တံ လုပ်ကၠုၚ်ကေတ်ဒၞာဲ သွာၚ်ညးကဵုညး ဟွံမာန်ဏီရောၚ်မ္ဂး တမ်ရိုဟ်ဇြဟတ်မၞိဟ် ချဳဓရာၚ် သွက်ဂကူမန် အောန်မံၚ်ဏီရောၚ် မိက်ဂွံထံက်ထ်ၜးရ။ ချိုတ်ပၠိုတ်အိုတ်ဂှ်ဝွံ ဒးလွဳၜံၚ်တိုုန် မၞိဟ်သၟတ်ရောၚ် ညး ဂမၠိုၚ် ဟီုတဴနွံရ။ သာ်ဏအ် ကၠောန်ထေက်မံၚ်ရောၚ် ယဝ်စှေ်စိုတ်မ္ဂး ဒးကၠောန်ဇေတ်တ်မှဂွံရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် အကာဲအရာလၟုဟ်မ္ဂး မၞိဟ်ကၠောန်ကမၠောန်မာန်၊ ညးက္ဍိုက်က္ဍိုပ်ကမၠောန်မာန်ဂှ် နွံအောန်မံၚ်တုဲ လ္တူအရာညးကၠောန်ကမၠောန်တံဂှ် ယဝ်ပိုဲ စွံစိုတ်ကၠိုဟ်ကေတ်ကဵုညးသ္ကအ် ဟွံမာန်မ္ဂး ဗက်ကေတ် ဂၠံၚ်တရဴ ညးတံဟွံမာန်မ္ဂး၊ သ္ပစၟတ်သမ္တီညးသ္ကအ် ဟွံမာန်မ္ဂး ညးတံလေဝ် ချဳဒရာၚ်အာဂတတေံ ဟွံဂွံရ။

ညးဆက်ဒတောဝ်တၞောဝ်တၟိတံ ၜံက်တမ်ဂၠာဲရိုဟ် ဒုဟ်ညးပူဂဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ကၠောန်မံၚ်ကမၠောန်တံ ဒှ်ထေက် မံၚ်ဟာ။

သ္ပဟိုတ်ကဵု ဇြဟတ်မၞိဟ်အောန်မံၚ်တံတုဲ မၞိဟ်မွဲမွဲတၠဂှ် ဒးကေတ်လဝ် ဒၞာဲၜါပိဒၞာဲတုဲ ကၠောန်ဟွံစိုပ်ဒတုဲ အာဟွံ စိုပ်တရဴ ဒှ်မံၚ်သာ်ဝွံဂှ်တုဲ ဒးထ်ၜးဒုဟ် ပၞောန်လပုဟ်တဲကဵု ကုညးက္ဍိုက်က္ဍိုပ်တံ ဒှ်ကၠုၚ် ဗွဲယျေဘုယျမွဲရ။ အခိုက် ကၞာသောၚ်တအ် ၜေတ်ဇာပ်လုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကောန်စိုတ် ကုညးကောန်ဂကူမန်တံယျ။

အကာဲအရာတၞဟ်မွဲသာ်ပၠန်ဂှ်မ္ဂး ညးက္ဍိုက်က္ဍိုပ်မံၚ် ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်မံၚ်ပရေၚ်ဂကူမန် တ္ၚဲဏံတံဂှ် မွဲအခိၚ်တေံ ကေၚ်ကၠောန်ကၠုၚ်မံၚ်ဂကောံ မွဲဂကောံမွဲကရောံမွဲစွံကီုရ။ သဘဴဓဝ်ကၠောန်ဂကောံဝွံဂှ် မွဲတ္ၚဲ (ဟွံသေၚ်) မွဲတ္ၚဲ ပရေၚ်ကယျာန်ဓဝါတ် ဇီုကပိုက်ညးသ္ကအ်၊ လုက်စုက်ဒးကဵု ပရေၚ်ပူဂဵုညးသ္ကအ် ဍေံဒးနွံဟေၚ်ရ။ ဟိုတ်နူမူဝါဒ ပူဂဵုဇကုဇကု ညးမွဲကဵုမွဲ ဟွံကိတ်ညဳတုဲ ကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ်ပရေၚ်သေက်ဇီုညးသ္ကအ်နွွံရ။ ဟိုတ်နူကေၚ်ဇီုကပိုက်ကၠုၚ် လဝ် ပရေၚ်ဆက်ဆောံ သ္ပရုန်မဵုညးသ္ကအ်နွံကၠုၚ်ဂှ်တုဲ ညးမွဲကေုာံညးမွဲ သၠးအခေါၚ်ဟွံမာန်ဏီ ဍေံဒှ်ကၠုၚ်ရ။

အတိုၚ်ဂှ်ဟေၚ် မူဝါဒပူဂဵု ညးကဵုညး ပၟိက်မိက်ဂွံဗစူအလာမ် ဇကုကဵုဇကုတုဲ ပတန်ကၠုၚ်မူဝါဒ တၞဟ်ခြာညး သ္ကအ်တုဲ လွဳၜံၚ်ကွးနာနာ စကာညးသၟတ်ကောန်ကွးတအ် ညံၚ်ဂွံစိုတ်ထေဲညးသ္ကအ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ်မံၚ် အကြာ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ထေၚ်ၚ်လဵုလဵု နွံကၠုၚ်ရ။ ဣဏအ်ဂှ် ညးတီ အဲတီရ။

ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာဏံတုဲ ညးသၟတ်၊ ညးမဒှ်ကောန်ကွး ကုညးက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တအ်ဂှ် ရံၚ်ကဵုပိုဒ်ဒၠောံဗ္တောန် အာစာ ဇကုတုဲ ဗက်ထေဲကဵု ညးက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တၞဟ်မွဲကီုဂှ် ဒှ်ဟွံထေက်ရ။ မိက်ဂွံကဵုဒှ်ဂှ်ဝွံ ဂလာန်အာစာဇကု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဇကု စုတ်လဝ်ကဵုဝါဒ သွက်ဂွံက္ဍုဟ်ဒမၠေံ ကုညးက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တၞဟ်တအ်မွဲဂှ် ဗက်စဟွံထေက်ရ။

အရာက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တအ် ကၠောန်ဗၠေတ်လဝ် ညးမွဲကေုာံ ညးမွဲတအ်ဂှ် ဟွံဆေၚ်စပ်ကဵု မၞိဟ်တၟိတံရ။ ဒုဟ်ညးတံကဵု ညးတံ ဝေဒနာဂၠမ်သြိုဟ်ညးတံကဵုညးတံ ကဵုဂွံလာဲလေၚ်အာ ပ္ဍဲကံကုသဵုဘဝ ညးတံညိ။

ပူဂဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဇကုပတှေ်စှေ်စိုတ်ဂှ်မွဲ ပွညးတံ ကၠောန်ဗၠေတ်လဝ်တံဂှ် လ္ၚတ်ကေတ်တုဲ၊ သၠးအခေါၚ်ကဵု ညးတံ အိုတ်ညိ။ ပူဂဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ညးတၞဟ်ခြာမွဲ ကၠောန်ဗၠေတ်လဝ်တံဂှ်လေဝ် သၠးအခေါၚ်ကဵု ညးတံအိုတ်ညိ။

တၚ်အဓိကမွဲသာ်ဂှ်မ္ဂး လ္ၚတ်ဝၚ်ညးတံတုဲ ကဵုဂွံကေတ် ခန်လ္ၚတ်လေပ်ညိ။ လ္ၚတ်ဝၚ်ညးတံတုဲ သွက်ဂွံဗက်စ အတိုၚ်ဒ္ဂေတ်ညးတံဟွံသေၚ်။ သွက်ဂွံ ကေတ်ခန်လ္ၚတ်ရ။ ပြသၞာညးတံနွံဂှ်လေဝ် သၠးအခေါၚ်ထောံဖ်အိုတ်ညိ။ စၟတ်သမ္တီကေတ် ညးတံဂှ် ဒှ်ပူဂဵုကေၚ်က္ဍိုက်က္ဍိုပ်လဝ် ပရေၚ်ဂကူပိုဲတုဲ ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲညးတံညိ။ ဆဂး ဒ္ဂေတ် ပဋိပတ်၊ ကွေတ်ညးတံ ပွမကၠောန်ဗၠေတ်တံဂှ် ဝိုတ်ထောံညိ။ နွံပၟိက်မံၚ်ဂှ် သွက်ဂွံ ပံၚ်တောဲကၠောန်ကမၠောန် ညးသ္ကအ် ညးမွဲကေုာံညးမွဲ သံသယ ကဵုဂွံအိုတ်အး ညးသ္ကအ်ဟေၚ်ရ။ ဒးပတှေ်ကေတ်ညးသ္ကအ်၊ ဒးစ်ၜုဲစ်ၜော် သ္ပပဓါန်ညးသ္ကအ်ရ။

ပတဝ်ဂၠံၚ်တရဴ ကၠိုဟ်ကေတ်စေတနာဂၠမ်သြိုဟ် ညးသ္ကအ်အိိုတ်ညိ။

ပိုဲတံဂှ် ရဲအာတရဴမွဲစွံ ဍိုက်ဂၠုၚ်မွဲစွံ နွံတိုၚ်ပ္ကဴတုပ်သၟဟ် ညးသ္ကံဟေၚ် စိုပ်ကၠုၚ်လ္တူဂၠံၚ်ဒမြိပ်ဏံရ။ ညးဒုန်မာန်တံဂှ် ဒးဆက်ဂစာန်ဒုန်အာ တၟာဟလိုၚ်ဏီရ။ ညးဒုန်ဟွံမာန်တံလေဝ် ဒးပတိုန်လဝ် လ္တူဂၠုၚ်ပိုဲဍိုက်မံၚ်ဂှ် ကီုဟေၚ်ရ။ ဣဏံဂှ် ဒးနွံလစွံစိုတ် ပွမကၠိုဟ်ကေတ် စေတနာဂၠမ်သြိုဟ်ညးသ္ကအ် သွက်ဂွံစိုပ်တိုၚ်ပ္ကဴ မွဲစွံဟေၚ်ရ။

တ္ၚဲဏံ ညးချဳဒရာၚ်ပရေၚ်ဂကူတံ ဟီုဂးကရေဝ်ကရောတ်မံၚ် “ဂကောံဗော်ပြဝါ ကောန်ဂကူမန်တံ မွဲဂကောံကဵု မွဲဂကောံ ဟွံသ္ပစၟတ်သမ္တီညးသ္ကအ်” ရ။ သွက်ညးဟွံသ္ပစၟတ်သမ္တီကဵု ပရေၚ်ကမၠောန်တံဂှ် စွံထောံစိုတ်ညးတံဂှ် မၞိဟ်ဒုန်ဂၠုၚ်ဟွံမာန်ဂးဝွံတုဲ ပတိုန်စွံလဝ် လ္တူဂၠုၚ်ကီုညိ။ ညးဒုန်မာန်တံဂှ် ဆက်တုဲ ဒုန်အာဂၠုၚ်ညိ။ အခိၚ်ညးတံ စိုတ်ပါကၠုၚ်၊ အခိၚ်ညးတံ ညှာကၠုၚ်စုိုတ်ကဵု ရဲဒုန်ဂၠုၚ်မာန်တအ်မ္ဂး ညးတံဆက်ဒုန်အာ ကရောံဂှ်ကီုရောၚ် စၟဳ ကေတ်လဝ်အိုတ်ညိ။

ညးတေံလေဝ်ဒုန် ညးဏံလေဝ်ဒုန် ညးမွဲဂှ်ဓဝ် ဟွံဒုန်မ္ဂးလေဝ် လ္ပကေတ်ဒုဟ်ညးသ္ကအ်ညိရ။ မၚ်ကဵုညးတံ ကၠိုဟ်ကေတ်အကာဲအရာ ဒဒိုက်ညးဒုန်ဂၠုၚ်တံညိ။ သ္ပထောံဥပေက္ခာကဵုညးတံညိတုဲ ပံက်လဝ်ပါၚ်တြၚ်ဂၠမ် သြို််ဟ် သွက်ညးတံ ဂွံဂွံအခေါၚ် လုပ်ကၠုၚ်မွဲဝါပၠန်ညိ။ ကဵုလဝ်အခေါၚ် သွက်ညးတံ ညံၚ်ဂွံလုပ်ကၠောန် ပရေၚ် ပံၚ်တောဲ ကရောံဇကုမွဲဝါပၠန်ညိ။ ဟိုတ်ဟီုသောၚ်ဏအ်ဂှ်ဝွံ ညးမွဲ ကေုာံ ညးမွဲ ဟွံမိက်ကဵုဂိဓဇောတ်ညး သ္ကအ်ရ။ သရောပ်မ္ဂးဂှ် မိက်ဂွံ သ္ပစၟတ်သမ္တီညးသ္ကအ်ဟေၚ်ရ။

သွက်အနာဂတ်ဂကူမန်ဂှ် မုဗျူဟာ၊ မုဂၠံၚ်တရဴ ပိုဲတံ ဒးဖျေံလဝ်ထေက်ရော။

အခိၚ်ဝွံ ဍေံဟွံမၚ် ဍာ်ဒဳဇေတ်တ်ရ။ ဇၟောဝ်ဍာ်ပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လေဝ် ဍေံဟွံကၠိုဟ်ကေတ် အကာဲအရာ အခက်အခုဲ ကုဂကောံမၞိဟ်တံရ။ မိက်ဂွံသ္ဂးဂှ်ဝွံ သ္ပဟိုတ်နူကဵု အကာဲအရာအခက်အခုဲ ဂကောံမၞိဟ် ကောန်ဂ ကူမန်ပိုဲ ပရေၚ်ညဳသၟဟ်မွဲဏီတုဲ ဒေံါဇူလဝ် ဇၟောဝ်ဍာ် ပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဒှ်မံၚ်ဖတ်တ်လတ်တ်ဂှ် ဟွံဂွံရ။ ဗီု ဇၟောဝ်ဍာ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဇွောဝ်ဟဳဂှ် ပိုဲတံဒးဒုန်ဂၠုၚ်လေပ် ဒးရပ်သၞေဝ်လေပ်ရ။

ဂစာန်ပ္ညဳမံၚ် ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်၊ ပသောၚ်မံၚ်ပြသၞာအကြာဇကုသၟးဂှ် ဍေံဟွံတုဲကၠုၚ်ရ။ ပြသၞာမ္ဒးဇီုကပိုက် မကၠုၚ်နူကဵု ဂကူညးတၞဟ်တံဂှ်လေဝ် ပိုဲဒးစဵုဒၞာရ။ အခေါၚ်အရာတၚ်စၟဳ ပၞော်ဂၠံၚ်တရဴ မံက်ကၠုၚ်မ္ဂးလေဝ် ပိုဲဒးဂံၚ် ၜှ်လေပ်ရ။

ပြသၞာပ္ဍဲအကြာဇကုကဵုဇကုလေဝ် ဒးပသောၚ်၊ ပြသၞာလုပ်ကၠုၚ် ဇီုကပိုက်မံၚ်ကဵုဇကုဂှ်လေဝ် ဒးစဵုဒၞာလေပ်ရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ပတဝ်မံၚ်က္ဍိုပ်ကဵု ဒဒှ်တၚ်ခက်ခုဲ ၜါသာ်ဏံ သၟးဟွံတုဲ အခေါၚ်အရာမံက် ဂတဝ်ကၠုၚ်တေံဂှ်လေဝ် ဂွံညိ ကေတ်ညိ ညံၚ်ဂွံကေတ်လေပ်ဂှ်လေဝ် ဒးကၟောန်လဝ် ညးညးအဲအဲရ။

သ္ဂောံကလိဂွံ တၚ်အာတ်မိက် အခေါၚ်အရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မကတဵုဒှ်မံၚ်လၟုဟ်ဂှ်မ္ဂး ပိုဲတံ ဒးကောံညဳသာ ဒးဒှ် မွဲမူဝါဒမာန်မှ ဆက်တရဴဂွံမာန်ရ။ ဒးဒှ်မွဲမူဝါဒဟီုဂှ်မ္ဂး ဟွံဒးကၠေၚ်ဒက်ညးသ္ကအ်တုဲ ဟွံဒးပံၚ်ပကောံ မွဲဂကောံမွဲ ကရောံမွဲသာ်၊ နကဵုလစွံစိုတ်ဂၠမ်သြိုဟ် သ္ပသမ္တီညးသ္ကအ်၊ ပတှေ်စှ််ေစိုတ်ညးသ္ကအ် ကွာ်ဗက်ဂၠံၚ်တရဴ တုပ်သၟဟ် ညးသ္ကအ်တုဲဟေၚ် ဖျေံမူဝါဒ တုပ်တုပ်ဂှ်မ္ဂး ဒးရးမာန်ရ။ (ကၠေၚ်ဒက်လဝ်ညးသ္ကအ် မွဲဒၞာဲဓဝ်မ္ဂး ဂွိၚ်ဖေက်ထ္ကးပြး ဂၠိုၚ်အာဟေၚ်ရ။ မၞိဟ်ဟွံကောံညးသ္ကအ်မွဲသာ်လေဝ် စိုတ်ဓါတ်ကဵုဂွံကောံကလောံ ညးသ္ကအ်ညိ။)

ကဵုအခေါၚ်သရောပ်ဟီုဂလာန် ဖတိုက်ဖအောဝ်ညိ။

ဒက်ပတန်ညဳသၟဟ်ဝွံဂှ် ပံၚ်ကောံဒှ်မွဲမှ ဒှ်ညဳသၟဟ်ဟွံသေၚ်။ မၞိဟ်ၜိုန်ပြးဇးလေဝ် ဇြဟတ်ကောံကလောံ လစွံ စိုတ်တုပ်ဒှ်မွဲဂှ် ဒှ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ရ။ ပိုဲတံဂှ်မွဲရ။ အဲဂှ်ပိုဲတံရ။ ပိုဲတံဂှ် သ္ပစၞးကဵု ဖိုလ်အဲကီုရရောၚ်သွံ သာ်ဏအ် ဒးစွံစိုတ်တုဲ ဒက်ပတန် ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ညိ။

ဇြဟတ်တမ်ရိုဟ်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲတံဂှ် အောန်မံၚ်ဏီ၊ ဒးလွဳၜံၚ်ပတိုန်တၟာဟလိုၚ်ဏီ။ ဒးပါ်ပရအ် ကေတ်တာ လျိုၚ်ညးသ္ကအ် ဒၞာဲညးကဵုညးရောၚ်။ ဒးပါ်ကေတ်ပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ် ညဳညဳသာသာရောၚ်။ ဟိုတ်နူတမ်ရိုဟ်မၞိဟ် အောန်တဴမံၚ်ဂှ်ရ ဒးပကောံလဝ် ဇြဟတ်စိုတ်ညးသ္ကအ်၊ ဒးသ္ပပဓာန်လဝ် စိုတ်ဓါတ်ညးမွဲကေုာံ ညးမွဲဟေၚ်ရ။ ဒးဗက်အာလက္ကရဴ ညးကၠောန်မာန်တံဟေၚ်ရ။

လစွံစိုတ်စေတနာ ညးမွဲ ကေုာံ ညးမွဲ ဟွံမွဲမ္ဂး ဓဝ်က္ဍုဟ်ဒမၠေံညးသ္ကအ်၊ အရာသ္ပစၟတ်သမ္တီညးသ္ကအ် ဍေံဟွံဒှ် ကၠုၚ်မ္ဂး ဇြဟတ်ဂကောံမၞိဟ်ပိုဲတုဲ အသိၚ်အောန် ဍိုန်လျအာမာန်ရ။ ညးကၠောန်ဟွံမာန်တအ်ဂှ် သ္ပစၟတ်သမ္တီကဵု ညးကၠောန်မာန်တံညိ။

ပိုဲဂှ်ဂကူမန်မွဲရ။ ပိုဲဂှ် နွံဗျူဟာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် တုပ်သၟဟ်ညးသ္ကအ်ရ။ ပိုဲမန်တံဂှ် နွံမူဝါဒ ညဳညဳသာသာရ။ ပိုဲ အာတ်မိက် အခေါၚ်အရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် နွံလစွံစိုတ်တုပ်ပ်ဖအိုတ်ရရောၚ် ဗီုဏံ ဒးဖျေံမူဝါဒထေက်ရ။ ပိုဲဂှ် မွဲရ။ လစွံစိုတ်ပိုဲဂှ် ဒးဇြဟတ် နွံမွဲဟေၚ်ရ။

ဝေဒနာအတိက်တေံဂှ် ဝိုဟ်ကၠဟ်ထောံ ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၅) တေံအိုတ်ညိအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.