Categories
ပရိုၚ်

ညံၚ်ဂွံပဒိုအ်ကဵု ကမၠောန်မာၚ်တၟံ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်ဂှ် ပ္တိုန်လဝ်လိက် ပ္ဍဲဌာနဝန်ဇၞော်အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်

ဇၟာပ်ကမ္ပနဳ မာၚ်တၟံ မကၠောန်ဒၟံၚ် အပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂြိုပ်ဆု ဒဵုဣဏၚ်္ဂလာ (ကုလားမတောၚ်သစ်တောကြိုးဝိုၚ်) ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးမန်ဂှ် နူညးမဆေၚ်စပ်တအ် ပဒိုအ်ကဵုပိုတ်တ်ညိဂှ် အာတ်မိက် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ကုဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဒၞါဲမဆေၚ်စပ်တုဲရ သာ်ဝွံ မိကောန်ဆာန် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ဟီုရ။

ဒၞါဲမာၚ်တၟံမွဲ ပ္ဍဲဒဵုဣဏၚ်္ဂလာ(MNA)
ဒၞါဲမာၚ်တၟံမွဲ ပ္ဍဲဒဵုဣဏၚ်္ဂလာ(MNA)

ကမၠောန်ၜံက်ခါဲတၟံ ကမ္ပနဳ ၂၂ ဖံက်ဖ္တိုဟ် ၜံက်ခါဲဒၟံၚ်တၟံ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂြိုပ်ဆု ဒဵုဣဏၚ်္ဂလာဂှ်ဝွံ နူညးမဆေၚ်စပ်တအ် က္လေၚ်စၟဳစၟတ်ကဵုညိ၊ပဒိုအ်ကဵု လ္ပကဵုဆက်ကၠောန်ရ နဂလာန်အာတ်မိက်သာ်ဏအ် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၁၀) ဂှ် မိကောန်ဆာန် ချူလိက် ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လဝ် ကုဝန်ဇၞော် ထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲ သယံဇာတ ကေုာံ သဘာဝဝုတ်ဒိုဟ် ရ။

“အခေါၚ်ကၠောန် မာၚ်တၟံ မကဵုလဝ်ကမ္ပနဳတအ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂြိုပ်ဆုဂှ် ညံၚ်ဂွိုအ်ဆက်ကဵု အယုက်ကမၠောန်၊ ညံၚ်ဂွံပဒိုအ်ထောံ ကမၠောန်မာၚ်ဂှ်” ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ဗီုဏအ် မိကောန်ဆာန် ဂးရ။

အတိုၚ်ဂၞပ်စိုတ်ဆန္ဒ ညးဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဌာန်ဒေသတအ် အာတ်မိက်ဂှ် အလဵုအသဳဒၞါဲမဆေၚ်စပ်တအ် ဟွံရၚ်တၠုၚ်ကဵုမ္ဂး အာပ္တိုန်ထ္ၜး ဒဵုကဵုကၠတ်ထဝ် ကၟိန်ဍုၚ်တေံဏောၚ် မိကောန်ဆာန် ဂးရ။

သၟာၚ်နူ မိကောန်ဆာန်တုဲ ဥူဇြဝ်ဝ်ထူ ညးစၞး ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဒေသမာဲ လၟိဟ် (၂) ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်ဂှ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံပဒိုအ်ကဵု မာၚ်တၟံဏအ်ဂှ် ပၠောပ်လဝ်ဂလာန် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် တုဲကီုရ။

စပ်ကဵုပရေၚ်ပဒိုအ် မာၚ်တၟံ ကမ္ပနဳ Long Life ဏအ်တုဲ ကောန်ဒေသဂှ် လၟိဟ်ၜိုတ် (၅၀၀) တအ် ရန်ကဵုသ္ဂောံ ထိၚ်ဒဝ် သဘာဝဝုတ်ဒိုဟ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၅) မံက်တုဲကၠုၚ်ဏအ် ဇက်ထ္ၜးဆန္ဒ နူကဵုကွာန် (ဥတ္တံတား) ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်ဂှ်ကီုရ။

ကောန်ဒေသတအ်ဂှ်ဝွံ ရန်ကဵုသ္ဂောံပဒိုအ်မာၚ်တၟံဂှ်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၂-၈-၂၀၁၄ ဂှ် နကဵုလၟိဟ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ (၂၅၀၀) တလပြၚ်ဂှ်ကီု၊ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၉-၁၂- ၂၀၁၅ ဂှ် နကဵုလၟိဟ်စၟတ်တဲ (၈၀၀) ပြၚ်ဂှ်ကီု၊ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၂-၁- ၂၀၁၆ ဂှ်လေဝ် နကဵုစၟတ်တဲ (၁၀၀၀) ပြၚ်ဂှ်ကီု ချူလိက်ဒ္စဵုဒ္စးတုဲ ပလံၚ်ပ္စိုပ်လဝ်ကဵု သၟိၚ်တၠ ဒၞါဲမဆေၚ်စပ်တအ် ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂြိုပ်ဆု မၞုံသမၠဲ (၃၃၇၃၁.၂၉ ) ဨက ဒဵုဣဏၚ်္ဂလာ ဂှ်ဝွံ ကမ္ပနဳ ၂၂ တအ် ဂွံလဝ်အခေါၚ်ကၠောန် နူကဵုဌာနက္ဍိုက်ပ်ဂြိုပ်ဆုတုဲ ကၠောန်ပ္တိတ်ဒၟံၚ် တၟံလးဍာန်ကဵု တၟံအရၚ်ဂွံသိုၚ်ခၞံ တအ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.