Categories
ပရိုၚ်

ပွမပ္တိတ်ဓါတ်လလဳနကဵုချးတၟံဂှ် ဒိုအ်ထေက်ရ ကျာ်ဇၞော်ကွာန်နှေဟ်ဍုၚ် ဟီု

ကိစ္စပ္တိတ်ဒြဟတ်ဓါတ်လလဳ နကဵုချးတၟံဂှ် ရဲဒေသကဵု တလပညာတအ် ဒ္စဵုဒ္စး ဒၞါတာဒၟံၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဝါရတှေ် နကဵုကမ္ပနဳ ရုၚ်စက်တိဗိလာတ်မတ်မလီု MCL ဏအ် ဒိုအ်ကဵုထေက်ရ သာ်ဝွံ ပ္ဍဲဂိတုဂျုန် (၁)မံက် အဃောဆဵုကဵု ညးစၞးကၠတ်ထဝ် တွဵုရးမန်ဂှ် ကျာ်ဇၞော် ဘာကွာန်နှေဟ်ဍုၚ် ဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးမန် ဟီုမြော်ဏာ ဂလာန်သာ်ဂှ်ရ။

ရဲဒေသဒဵုသာဲကဵု ပူဂဵုနူကၠတ်တဝ်မန် ဆဵုဂဗညးသ္ကအ် (MNA)
ရဲဒေသဒဵုသာဲကဵု ပူဂဵုနူကၠတ်တဝ်မန် ဆဵုဂဗညးသ္ကအ် (MNA)

ပေါဲဆဵုညးသ္ကအ်ဏအ်ဂှ် ကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲဘာလကျာ်တြေံ ကွာန်ခဒုၚ်ဂစေပ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ်တုဲ အပ္ဍဲပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳဂှ်ဝွံ နူကဵုကၠတ်ထဝ်ဂှ် ဒုဥက္ကဌ ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ၊ ဥက္ကဌကမ္မတဳ ဒုၚ်တဲလိက်တေၚ်၊ ဥက္ကဌ ကမ္မတဳ ခၞံသၞောဝ်ဥပဒေ၊ ဥက္ကဌကမ္မတဳထိၚ်ဒဝ် သဘာဝဝုတ်ဒိုဟ် ကေုာံ ရဲဒေသ ဗၞတ် (၆၀၀) ပြၚ်တအ် တိုန်စိုပ်ဂြုဂြုဂြီုဂြီု ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

“ကိစ္စစံၚ်ဗဂဵုစကာချးတၟံဏအ်ဂှ် ဖဵုပရေံပရေံဂၠိုၚ်မံၚ်ဏောၚ်ဂှ် တီမံၚ် သီုညးဖအိုတ်ရ။ ညးလဵုလေဝ် ဟွံဒးစိုတ်ရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ကိစ္စဏအ် နူအလဵုအသဳရ ထေက်ကဵုဒးဖန်။ ဒတုဲမြမောဝ် ဒတုဲဖဵု ညးတၞဟ် ညံၚ်ဂွိုအ်လီုဂှ် ပါဲနူချးတၟံတုဲ ရုၚ်စက်ဏအ် ညံၚ်ဂွံ ဂေတ်ဂွံဂှ်လေဝ် ဓါတ်လလဳလဵု စကာထေက်ရောဂှ် နူအလဵုအသဳရ ဖန်ကဵုမွဲနဲ မွဲဗီုခိုဟ်ဏောၚ်” ဘဒန္တသြဘာသ ကျာ်ဇၞော်ဘာတၟိနှေဟ်ဍုၚ် ဂးရ။

ကိစ္စချးတၟံဏအ် ပသောၚ်ကဵုဟွံမာန်မ္ဂး ဟိုတ်ဇၞော်တိုန်မာန်ဏောၚ်၊ ကိစ္စပ္တိတ်ဒြဟတ်ဓါတ်လလဳ နကဵုချးတၟအ်ဏအ်ဂှ် ဂကောံလဵု ဍုၚ်လလဵုလေဝ် ဟွံမွဲပၟိက်ရ။ အလဵုအသဳလၟုဟ်ဏအ် ဟိုတ်နူဒှ် မိမညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂှ်ရ ဒးဗဗေၚ်ကဵု ဂၞပ်ဆန္ဒကောန်ဇာတ်တအ် ထေက်ရဂှ်လေဝ် ကျာ်ဇၞော် ဆက်မြော်လဝ်ရ။

ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ ဒုဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်ဂှ်လေဝ် “ပိုဲ်ကၠုၚ်ကွာန်ဏအ်ဂှ် သွက်ဂွံက္လၚ် ရမျှာၚ်ညးကွာန်တအ်၊ မိက်ဂွံတီ ပၟိက်စိုတ်ညးတအ်ရ။ ပိုဲဗက်မွဲလ္ပာ်သက်က်ဂှ် ဟွံမွဲရ။ ဗၠးဗၠးၜးၜးရ။ ပိုဲလ္ၚတ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်တုဲမ္ဂး ပဗီုလဵုထေက်ရောဂှ် ဒးဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်မွဲမွဲသာ်ဏောၚ်” ဂးဏာဂလာန်သာ်ဂှ်ရ။

ပြသၞာမွဲမွဲဂှ် ပိုဲဒးလ္ၚတ်ဇဳဇဳဒိုဟ်ရ၊ ကသပ်လညာတ် နူတလပညာတအ်လေဝ် ဒးကေတ်၊ ကမ္ပနဳ MCL လေဝ် အာစိုပ်သောၚ်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် ဗၞတ်မွဲဝါတုဲရ၊ဆန္ဒရဲဒေသတအ်နွံသာ်လဵုရောဂှ်လေဝ် သဳကၠဳလဝ် ပ္ဍဲရုၚ်ကၠတ်ထဝ် တုဲမံၚ်ကီုရ ဒုဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဂးရ။

“ပ္ဍဲပရေၚ် ရုၚ်စက်တိဗိလာတ် SCG/MCL ကၠုၚ်ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဏအ်ဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ် သဘာဝဝုတ်ဒိုဟ်တှေ် ပိုဲမိက်ဂွံကဵု တလပညာ မတီကၠိုဟ်စဳကၠးတအ် ကၠုၚ်စၟဳစၟတ်ရ။ နကဵုကမ္ပနဳ ရံၚ်ကဵုပရဲပရၚ် မွဲဓဝ်တုဲ ဘဝရဲဒေသပိုဲ အာစိုပ်ဒဒှ်လေၚ်ဒိုက်ဂှ် ဟွံမိက်ကဵုဒှ်” သာ်ဝွံ နာဲတိၚ်ဥူ ကောန်ကအ်ပၞဟ် ဂးရ။

အစဳဇန် ရုၚ်စက်တိဗိလာတ် MCL စကာချးတၟံဂှ် ဒိုအ်ကဵုညိ ဝေၚ်ပါဲကဵုညိ သာ်ဝွံ ကောန်ဒေသဒဵုသာဲ ၜိုတ် ၄၀၀၀ တအ် ထ္ပက်စၟတ်တဲတုဲ ပလံၚ်လဝ်လိက်တေၚ် ကုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ ၂၅ တေံကီုရဂှ်လေဝ် ဂွံတီကေတ်ကီုရ။

ရုၚ်စက်တိဗိလာတ်မတ်မလီု MCL ဝွံ ဓလိုက်လဝ် တံသြန် ဒဝ်ဠာအမေရိကာန် (၄၀၀) ပြကောဋိကိုဋ္ဋ်တုဲ မွဲမွဲတ္ၚဲ တိဗိလာတ် ညံၚ်ဂွံတိတ် လယိုၚ် (၅၀၀၀) တာန်ဂှ် ဟိုတ်နူ ဒးကေတ်ဒြဟတ်ဓါတ်လလဳ ဗၞတ် ၄၀ မဂ္ဂါဝတ်ဏောၚ်ဂှ်ရ စံၚ်ချးတၟံတုဲ ပ္တိတ်အာ ဓတ်ဓါတ်လလဳဏောၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.