Categories
ပရိုၚ်

သၞာံဗ္တောန်ပညာဏံ လၟိဟ်ဘာဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳ နွံ (၂၅၀) ဘာပြၚ်

ပ္ဍဲကဵုသၞာံဗ္တောန်ပညာ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဏံမ္ဂး နူကဵုရုၚ်ဌာနပရေၚ်ပညာ တွဵုရးဍုၚ်မန် သရောပ်လဝ်စရၚ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျောန်ဝွံ လၟိဟ်ဘာဗ္တောန် လိက်မန် ပ္ဍဲကဵုဘာအလဵုအသဳ (၂၅၁) ဘာနွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

အတိုၚ်ရုၚ်ဌာနပရေၚ်ပညာ တွဵုရးဍုၚ်မန် သရောပ်လဝ်စရၚ် ပ္ဍဲကဵုဂိတု ဂျောန် (၂၇) တုဲကၠုၚ်ဂှ်မ္ဂး ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် တန်ကောန်ၚာ်၊ တန်ပထမ၊ တန်ဒုတိယ ပိတန်ဏံဂှ် လၟိဟ်အ္စာဘာ (၇၇) တၠ၊ လၟိဟ်ကွးဘာ (၂၇၇၃) တၠ၊ ပွိုၚ်ဍုၜါ သွာၚ် အ္စာဘာ (၄၈) တၠ၊ ကွးဘာ (၁၃၅၅) တၠ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် လၟိဟ် အ္စာဘာ (၅၃) တၠ၊ လၟိဟ်ကွးဘာ (၁၉၅၂) တၠ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် အ္စာဘာ (၁၀၂) တၠ၊ ကွးဘာ (၁၇၅၃) တၠ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု အ္စာဘာ (၇၇) တၠ၊ ကွးဘာ (၅၅၀၇) တၠ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် အ္စာဘာ (၁၃၀) တၠ၊ ကွးဘာ (၅၂၇၃) တၠနွံတုဲ လၟိဟ်ဘာဗ္တောန်လိက်မန် အပံၚ်သီုဖအိုတ် (၂၅၁) ဘာနွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

 ရုၚ်သ္ကိုပ်ဌာနပရေၚ်ပညာတွဵုရးဍုၚ်မန် (MNA)
ရုၚ်သ္ကိုပ်ဌာနပရေၚ်ပညာတွဵုရးဍုၚ်မန် (MNA)

နူကဵုရုၚ်ဌာနပရေၚ်ပညာ သ္ကိုပ်စၞောန်ပညုၚ် ဥုမျဵုတေအ်အံၚ် (ဦးမျိုးတၚ့် အောၚ်) ဂှ် ”နူကဵုရုၚ်ဌာနပရေၚ်ပညာ ကဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာတံ ပလံၚ်ဗစိုပ်နၚ်စရၚ် သွက်ဂွံဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲကဵုဘာအလဵုအသဳဂှ် ဒှ်ဟတန်ရ၊ ဆဂး လၟိဟ်ဘာ၊ လၟိဟ်အ္စာဘာ၊ လၟိဟ်ကွးဘာတံ ဠဍေံပဵုတိုန်ဏောၚ်တှေ် စရၚ်ဏံ ဍေံထပ်ပဵု တိုန်ပၠန်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

စရၚ်ဂွံဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲကဵုဘာအလဵုအသဳဂှ် ဂိတုဂျောန် (၃၀) စွံလက် ကြဴအိုတ်တုဲ ညံၚ်ဂွံပလံၚ်ဗစိုပ်ကဵုမာန်ဂှ် စၞောန်ပညုၚ်လဝ်ကဵု ရုၚ်ဌာနပရေၚ်ပညာ အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တံရ။ နူကဵုရုၚ်ဌာနပရေၚ်ပညာ အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တံလေဝ် လၟိဟ်ဘာ၊ လၟိဟ်ကွးဘာ၊ လၟိဟ်အ္စာဘာ ကံက်လဝ်တုဲမံၚ်အိုတ်ယျရောၚ် ညးတံဟီုလဝ် ကီုလေဝ် ဠကွးဘာ၊ လၟိဟ်ဘာ၊ လၟိဟ်အ္စာဘာတံ ပဵုတိုန်မ္ဂး ဍေံကလေၚ်ပဵု တိုန်မာန်ပၠန်ရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုသၞာံဗ္တောန်ပညာ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဝွံ နကဵုစရၚ် သွက်ဂွံဗ္တောန်လိက် ဘာသာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် ပအိုဝ်ဂှ် လၟိဟ်အ္စာဘာ (၈၃) တၠ၊ ကွးဘာ (၂၇၇၈)၊ လၟိဟ်ဘာ (၃၄) ဘာ၊ (စကောကရၚ်) လၟိဟ်အ္စာဘာ (၃၆၉) တၠ၊ ကွးဘာ (၁၁၄၀၂)၊ လၟိဟ်ဘာ (၁၇၄)၊ (အေရှ႕ပိုးကရၚ်) လၟိဟ်အ္စာဘာ (၁၃၅)၊ ကွးဘာ (၄၂၀၈)၊ လၟိဟ်ဘာ (၃၈) နွံရ။

”လၟုဟ်ဂှ် စရၚ်ကွးဘာတံ ဟလဵုပလေဝ် ကံက်ဟွံဂတာပ်ဏီပုဟ်၊ လိက်နူ ကဵုဂကောံူနိၚဖေ တံ ကဵုလဝ်ဒါန်လၟိဟ်လိက် ၜိုတ်မွဲကိုဋ် နူကဵုဂျောန် (၂၆) တေံ၊ ပြဟ်ဟ်ဏံ လိက်ဟွံစိုပ် ပ္ဍဲကဵုဒေသဗ္တောန်လိက်မန်ဏီပုဟ်” ရဴဝွံ နူကဵုကမ္မတဳ ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ‘ဒံက်တာမေန်သဵုလေန်’ ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုသၞာံဗ္တောန်ပညာ (၂၀၁၆- ၂၀၁၇) ဏံမ္ဂး သြန်ထံက်ပၚ် အ္စာဘာ ဗ္တောန်လိက် ဘာသာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် မွဲတၠမ္ဂး ပိဠက် ထံက်ပၚ်အာပၠန်တုဲ သြန်ထံက်ပၚ်တံဂှ် မွဲဂိတုမွဲအလန် ညံၚ်ဂွံထံက်ပၚ်အာမာန်ဂှ် နူကဵုကမ္မတဳ ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် အာတ်မိက်လဝ် ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်တၟေၚ် တုဲ ကၠုၚ်ဂိတုဂျောန် (၂-၃) ဏံရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ နူကဵုသၞာံ (၂၀၁၃) တေံ ဗ္တောန်ကၠုၚ်လဝ်လိက် ဘာသာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မန်၊ ကရေၚ်၊ ပအိုဝ် ပိဘာသာတုဲ အ္စာဘာဗ္တောန်မံၚ်လိက် ဘာသာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ်လေဝ် ဇၟာပ်ဂိတု ဟွံဂွံသြန်ထံက်ပၚ်တုဲ သၞာံဗ္တောန် ပညာအိုတ်မှ ဂွံသြန်ထံက်ပၚ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

တုဲကၠုၚ်သၞာံဗ္တောန်ပညာ (၂၀၁၅ -၂၀၁၆) ဝွံ လၟိဟ်ဘာဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲကဵုဘာအလဵုအသဳဂှ် (၂၅၈) ဘာ၊ အ္စာၝောံ နူကဵုဘာအလဵုအသဳ (၂၀၆) တၠ၊ အ္စာဘာမန် နူမ္ၚး (၂၈၁) တၠ၊ ကွးဘာ (၃) ဠက်ပြၚ်နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.