Categories
ပရိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်တွဵုရးမန်

ကမ္ပဏဳအံၚ်လဝ်တေန်ဍာ (tender) တံ ကၠောန်လဝ်ဍာ်သ္ကေဝ်ဟွံစိုပ်မ္ဂး ဒးဒုၚ်ကေတ်အရေဝ်ရောၚ်

ကမ္ပဏဳ အံၚ်လဝ်တေန်ဍာ (tender) ပ္ဋဲအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံတုဲ ကၠောန်လဝ်ကမၠောန် ဍာ်သ္ကေဝ်ဟွံပေၚ် ကၠောန်လဝ်ဆၜိုတ်ဒှ်ကဵုဒှ်ရမ္ဂး ဒးဒုၚ်ကေတ်အရေဝ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဝန်ဇၞော်ကိုန်အစဳဇန်၊ ပရေၚ်ဘဏ္ဍာ၊ ကောပ်ကာဲစရၚ်မၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ စရၚ်ဒြဟတ်ကောန်ဍုၚ် ဟီုရ။

ကုကမ္ပဏဳ အံၚ်လဝ်တေန်ဍာ (tender) တုဲတုဲတံဂှ် နူကၠာဟဂွံရပ်ကမၠောန်ဏီ စေဝ်ပၞောန်သၞောတ်ဝ် ဆေၚ်ကဵုကမၠောန် ဖျေံကဵုလဝ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်တုဲ ချုက်လဝ်လိက်ရ၊ ဂးလဝ်ပ္ဍဲလိက်ကသုက်ဂှ် အတိုၚ်သၞောတ်ဗ္ၜတ်ကေတ်ဂှ် ကၠောန်လဝ်ဟွံစိုပ်သၞောတ်မ္ဂး ကဵုကလေၚ်ပဠေဝ်တၟိဏောၚ်၊ သြန်လေဝ် ဟွံဒမၠေံကဵုရ၊ ယဝ်ဟွံမၚ်မွဲ အတိုၚ်စေဝ်ပၞောန်ဂှ်မ္ဂး သီုဒးကေတ်အရေဝ်ရောၚ် ဂးရ။

ဘာဗ္တောန်လိက် ဇေတဝန် ကၠောန်လဝ်ဍာ်သကေဝ်ဟွံစိုပ် (MNA)
ဘာဗ္တောန်လိက် ဇေတဝန် ကၠောန်လဝ်ဍာ်သကေဝ်ဟွံစိုပ် (MNA)

“ကမ္ပဏဳ အံၚ်လဝ် (tender) တံ ကၠောန်လဝ်ဍာ်သ္ကေဝ်ဟွံစိုပ် ကၠောန်လဝ်ဆၜိုတ်ဒှ်ကဵုဒှ်ရမ္ဂး ကေတ်အရေဝ်ဏောၚ်၊ ကမ္ပဏဳတံ ကၠာဟဂွံ စကၠောန်ကမၠောန်ဏီဂှ်လေဝ် ဖျေံကဵုလဝ် စေဝ်ပၞောန်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်တုဲ ချုက်လဝ်လိက်ရ၊ ယောၚ်ယာအာ ပ္ဍဲစေဝ်ပၞောန်လိက်ကသုက်ဂှ်တှေ် ရပ်ကေတ်အရေဝ် အတိုၚ်ဥပဒေရောၚ်” ဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဂးရ။

သၟာၚ်နူဂှ်ပၠန် ကမ္ပဏဳမအံၚ်လဝ်တေန်ဍာ (tender) တံ ယဝ်ကဵုကာန်ထရာ် ကုညးတၞဟ်မွဲတဆံၚ်ပၠန်မ္ဂး ဒးဒုၚ်သီကမၠောန်ရောၚ်တုဲ ကမ္ပဏဳဂှ်လေဝ် ဒးမှၚ်ဍာဲ လုပ်အာစရၚ် Black List ပၠန်ရောၚ်။

“ဟိုတ်နူပရေၚ်စေအ်ပတ်အောန်၊ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲဍိုန်လျတံ နွံကၠုၚ်တုဲ ကမ္ပဏဳ အံၚ်လဝ်တေန်ဒါ တုဲတံ ကၠောန်လဝ် ဆၜိုတ်ဒှ်ကဵုဒှ်ဂှ် နွံကၠုၚ်ရ။ ဒၟါနူဂှ်ရ ပ္ဍဲအရာရုဲစှ်တေန်ဒါ ပ္ဍဲအရာဓမံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်တံဂှ် ညံၚ်ဂွံစှေ်ဗီုဂှ် ပၟိက်ဇၞော်ကွေံကွေံရ” သာ်ဝွံ ဥူထောန်မေန်အံၚ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဒေသမာဲလၟိဟ် (၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ဟီုရ။

ကမ္မတဳစၟဳစၟတ်ရုဲစှ်တေန်ဒါ နွံသၟဝ်ပရေၚ်ပၠတရဴ ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဂှ်လေဝ် ကမ္ပဏဳ အံၚ်လဝ်တေန်ဒါတုဲတံ ဍာ်သကေဝ် ခိုဟ် ဟွံခိုဟ်ကီု၊ အပ္ဍဲ အပိုၚ်အခြာကာလ မကဵုလဝ်ဂှ် ကၠောန်အာစိုပ်ဒတုဲမာန် ဟွံမာန်ဂှ်ကီု စၟဳစၟတ် ရေၚ်တၠုၚ်အာရောၚ် ဂးရ။

“ကမ္ပဏဳတံလေဝ် ပရဲသွက်ဍေံတံဟွံသှေ်တှေ် ဍေံတံဟွံကၠောန်ပုဟ်လေဝ်၊သိုၚ်လဝ် ဘာတံတုဲတှေ် မုဟွံလအ်မွဲသာ် လီုသရိုဟ်အာပၠန် ဗီုဗီုဏံ ဂွံမိၚ်မံၚ်မဏှေံမဏှေံရ၊ ပ္ဍဲမတ်မလီုဏံရ အကၠာဂှ် ကၠောန်သမၠဲလဝ် ဂၠံၚ်ဇိုၚ်ၜဳတုဲ မုဟွံလအ်ဏီ ဍာ်ၜဳလုပ်ကလိုပ်အာပၠန်၊ ရံၚ်ဣဏံတှေ် အဆံၚ်ဍေံ ဟွံစိုပ်ပုဟ်လေဝ်၊ ဣဏံဂှ် ညးလဵု ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ်ရော၊ အလဵုအသဳရော မုပလဝ်မု၊ ကေတ်အရေဝ်ဏောၚ် ဟီုၜိုတ်ဏံဓဝ်ဂှ် ဟွံတုဲပုဟ်၊ ညံၚ်ဂွံကၠောန်ကွေံကွေံဂှ် ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်” သာ်ဝွံ ကောန်မတ်မလီုမွဲတၠ ဟီုရ။

အခါလၟုဟ်ဏံလေဝ် နကဵုအလဵုအသဳ တွဵုရးမန် ဆက်ကော်လဝ် ကမၠောန် တေန်ဒါ ဖိုဟ်တုဲ အပ္ဍဲဂှ် တေန်ဒါ ပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ၊ ပရေၚ်ပညာ၊ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဓါတ်လလဳလ္ၚဵုလ္ၚဵုတံလေဝ် ပါလုပ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲလက်ထက်အလဵုအသဳ ဥူအုၚ်မျေအ် ဝန်ဇၞော်တြေံ တွဵုရးမန်တုဲကၠုၚ်တေံ ကၠောန်သိုၚ်လဝ် ဘာတန်မူလ ဇေတဝန် သွက်ဂအုံကွာန်မုတ္တမ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်ဂှ် နူဂကောံသိုၚ်ခၞံမုတ္တမ မအံၚ်တေန်ဒါ ကၠောန်လဝ်ဟွံစိုပ်ဗ္ၜတ်ဍာ်သကေဝ် ကၠောန်လဝ် ၜိုတ်ဒှ်ကဵုဒှ်ဂှ် မိက်ဂွံကဵုကလေၚ်ပဠေဝ်၊ ပၠာဲအၚ်္ဂဒဵုပၠန်လေဝ် ဖက်ဗ္ၜတ်ဟွံဍာံ၊ ဒယိုၚ်ကောန်ကရေတ်ဂှ်လေဝ် ဟွံစဝ်ကဵုဍာ်၊ တၟံကြေဟ်တံဂှ်လေဝ် ဟွံကြာတ်လဝ်၊ ကၠောန်လဝ်ဒမၚ် (Beam) တံဂှ်လေဝ် စုတ်လဝ်စရံၚ်ပသဲ အယျဲဍေံ ဟွံဒး နမပ္တံသာ်ဏံ ယောၚ်ယာကၠုၚ်လဝ်နွံဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ သၞာံ ၂၀၁၅ တေံ နူကမ္မတဳ စၟဳစၟတ်ကမၠောန် ပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ ၜိုန်ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ကုဌာနမဆေၚ်စပ်ကီုလေဝ် ဟွံသ္ပတီ ဟွံရပ်ကေတ်အရေဝ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.