Categories
သၟာန်သွဟ်

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်ကဵု တၠရမျာၚ် ကဝး “ဇြဟတ်ဂၠမ်သြိုဟ်” ပေၚ်သဴ

သၞံၚ်တိုၚ်။ ။ ဗွဲကိုပ်ကၠာဆက်ကဵုမိတ်ကဵု ပုရိသာတ်တအ်ဂွံဟာ။
ပေၚ်သဴ။ ။ ယွံမ္ၚဵုရ ယၟုအဲဂှ် မိပေၚ်သဴရ။ ပ္ဍဲကွာန်ဂှ် ကော်မံၚ် မိပ္ကဴထဝ်ရ။ ဇာတိကွာန်ဂှ် သာံလှေဝ်ရ။

သၞံၚ်တိုၚ်။ ။ ဗီုလဵု ဂွံလုက်စုက် ဂွံလုပ်စိုပ်ကၠုၚ်ဗွိုၚ်ဂဳတဏံရော လဴစကဵုကီုညိ။
ပေၚ်သဴ။ ။ နူကဵုဘဝမံၚ်ဘာတေံရ ၀ါသနာမံၚ်ကဵု ဒယှေ်ဒွက်၊ စလုပ်ဒယှေ်ကၠာအိုတ်ဂှ် သ္ဘၚ်ပ္တိုန်က္ဍိုၚ်ကျာ် ပ္ဍဲကျာ်လိုၚ်မြေၚ်ဂှ် စဒယှေ်ဝေၚ်ရ။ ဆ္ဂး လ္တူစၚ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်။ နူဂှ်ညးတအ်မိၚ်ပရိုၚ်တုဲ မၞိဟ်ကော်ဏာအဲကၠာအိုတ် ဂှ် အ္စာၝောံမာ ပိုဲကော်မံၚ်မံၚ်ညး မမာ နူညးဂှ် ညးကေတ်ကဵုအဆက် ကေအသိၚ်တုဲ နူအသိၚ်ဂှ် အသိၚ်ကၠုၚ် ကော်အဲကၠာအိုတ် သွက်ဂွံလုပ်ဂဳတရ။ လုပ်စိုပ်ပ္ဍဲဂဳတအလၚ်္ကာကၠာအိုတ်ရ။ စဒယှေ်ဒွက်လ္တူစၚ်ကၠာအိုတ်ဂှ် ပ္ဍဲ ကွာန်ပြဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုရ။

သၞံၚ်တိုၚ် ။ အခိၚ်လဵု စလုပ်ကၠုၚ် ဗွိုၚ်ဂဳတရော?
ပေၚ်သဴ။ ။ စလုပ် ကၠုၚ်ဗွိုၚ်ဂဳတဂှ် နူသက္ကရာဇ် ၂၀၀၇ တေံရ။ ဂွံစအာယုက် ၜိုတ် ၂၁ သၞာံရ။ လုပ်ပ္ဍဲဂဳတ အလၚ်္ကာဂှ် ပွိုၚ်ပိသၞာံတုဲတှေ် ဂဳတအလၚ်္ကာဂှ် ဇူအာ။ တုဲတှေ် လုပ် ပ္ဍဲ Power Music ဂှ် ၜိုတ်ပွိုၚ်မွဲသၞာံ နူဂှ်တုဲတှေ် တိတ်အာဍုၚ်မ္ၚး ဇူထောံဂှ်ရ။ ကလေၚ်စဴကၠုၚ်တုဲတှေ် လၟုဟ်မှ ဂွံကလေၚ်စကၠုၚ်လ္ပာ်ဂဳတဏံပၠန်ဂှ်၊ ကဝးပတိတ်ဏံ ဂှ် ဒွက်ပကောံလဝ် နူအခိၚ်တိတ်မံၚ်ဂဳတ ကၠာတေံရဏောၚ်၊ နကဵုက္ဍိုပ်ကဝး ဂြိုဟ်ချဳကွေံဂှ် (လၟုဟ်ဂှ် ဟွံစကာ က္ဍိုပ်ဒွက်ဂှ်) ချိၚ် (ကျာန်) ပ္တိတ်မွဲတုဲဂှ် ဟွံဒှ်ပ္တိတ်ဟဂှ်ပုဟ်။ ကဝးပတိတ်လၟုဟ်ဂှ် ဒွက်ပကောံလဝ် နူကဵုအခိၚ်တေံ ဖအိုတ်ရဏောၚ်။ သီုကဵုဒွက်တၟိတအ်လေဝ် ပါကီုရ။ ကၠာတေံချပ်မံၚ်လ္ပာ်ပတိတ်ဒွက်တုဲ ဒှ်အာတၚ်ခက်ခုဲတုဲဍေံ ဟွံဒှ်တိတ်ဟဂှ်။ ဆ္ဂး ဒွက်အခိၚ်အခိၚ်တေံ ပကောံလဝ်ဂှ် ခိုဟ်မံၚ်တုဲတှေ် ဂွံကၠဟ်ထောံဂှ်လေဝ် ကၠဟ်ဟွံမာန်ုပုဟ်။ နကဵုဇြဟတ်စိုတ် မိက်ဂွံကဵုပုရိသာတ်တအ် ကလၚ်ပေၚ်ၚ်တုဲ ဒွက်ပကောံလဝ်တအ်ဏံဂှ် နူစအဲလုပ်ဂွံဂဳတပေၚ်မွဲ သၞာံတေံတုဲတှေ် စဵုကဵုအခိၚ်လၟုဟ်ဏံရဏောၚ်၊ ဂွံစၜိုတ်ထပှ်ဒ္စံါသၞာံရ၊ ဒွက်ကာလတေံဂှ် ပါမံၚ်ကဝက် ဒွက်လၟုဟ်ဂှ် ပါမံၚ်ကဝက်ရ။

pain-saoသၞံၚ်တိုၚ်။ ။ ဆေၚ်စပ်ကဵုဂဳတ ပရေၚ်ဆဵုဂဗတၚ်ခက်ခုဲ ဗီုလဵုနွံကၠုၚ်လဝ်ကီုရော?
ပေၚ်သဴ။ ။ တၚ်ခက်ခုဲဂှ်တှေ် ဒးတတ်ထပိုက်ကၠုၚ်တၟာဂလိုၚ်ရလေဝ်။ မိက်ဂွံပ္တိတ်ကဝးဂှ်လေဝ် ဒှ်ကၠုၚ်တၚ် ခက်ခုဲဂၠိုၚ်အိုတ်ဂှ် ပရေၚ်လှုဲ (သြန်) ရဏောၚ်။ လှုဲဇကုဟွံရုံဂပ်တှေ် ပတိတ်ဟွံမာန်ပုဟ်။ ဂွံဂၠာဲမၞိဟ်ပ္တိတ်ကဵုဇကုဂှ် လေဝ် ဂၠာဲကျာတ်မံၚ်လေဝ်။ ပတိတ်တုဲတှေ် သွက်လှုဲဂွံလုပ်ဂှ် ဍေံဟွံဂွံပေၚ်ၚ်ပုဟ်လေဝ်။ တၚ်ခက်ခုဲဂှ် ဒးဆဵုဂဗမံၚ် ဒၞဲါဂှ်ရ။ မိက်ဂွံပတိတ်လေဝ် ပတိတ်ဟွံမာန် လှုဲဂၠိုၚ်မှ ဂွံပတိတ်မာန်ရ၊

သၞံၚ်တိုၚ်။ ။ ဆေၚ်စပ်ကဵုဂဳတ တၚ်ဒှ်ကၠုၚ်စၟတ်သမ္တီတံဂှ် (အမှတ်တရ) လဴစကဵုပရိသာတ်တံညိ။
ပေၚ်သဴ။ ။ ပရေၚ်စၟတ်သမ္တီ (အမှတ်တရ) ဇၞော်ဇၞော်မွဲဂှ်တှေ် ကေၚ်လောတ်စလ္တူစၚ်မွဲအလန်ရ။ (ဟးဟး ဟးဟး) အခိၚ်ကၠာတေံ တိုန်စၚ်ဒယှေ်ဒွက်ဂှ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဏံဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ပ္ဍဲဍုၚ်မလေဝ်ယှာတေံရ။ အခိၚ်ဇကုဒယှေ်မံၚ် ဒွက်ဂှ် စၚ်ဂှ် ညးလးလဝ် ယာတ်ပါတ်တူ စာ်မံၚ်ညိ။ ဒၞပ်ဇကုလိုန်လဝ်ဂှ်လေဝ် ဒၞပ်ဒံက် ကေက်မံၚ်၊ ဒၞဲါယာတ်ပါတ် တူစာ်ဂှ်လေဝ် ဇုက်ဍေံ ချဵုတိတ်မံၚ်တှေ် ဇကုဂှ် ဒယှေ်ဒွက်တှေ် ကွာ်အာကွာ်ကၠုၚ်ရဒှ် ဒယှေ်ဒွက်တှေ်၊ ဒယှေ်ဒွက် လ္တူစၚ်တှေ် ဇကုဖျေံမံၚ်ဗီုအိုတ်အစောန်ကီုရဒှ် အဵု္ၚဟ် ဇုက်ဂှ် ကဵုဇိုၚ်ဒၞပ်ကေက်က်ဂှ်ပူအာတုဲတှေ် လောတ်စှေ်လ္တူ စၚ်ကျေဝ်ဝ်ဟဂှ်ရ၊(ဟးဟး) ညးတအ်ဒးကလေၚ်ထ္ၜၚ်က္တဵုထဝဲါဂှ်ရ၊ တုဲအဲဟွံဂံၚ်ထပ်ဒယှေ်တုဲ ဂြိပ်စှေ်အာဟရ၊ အဵု္ၚဟ်ဂှ် စၟတ်သမ္တီ (အမှတ်တရ) မွဲဘဝသၟာဒယှေ်ဒွက်အဲတှေ် ဇၞော်အိုတ်ရ၊ လောန်ကၠုၚ် ၜိုတ်မသုန်သၞာံရ ဏောၚ်၊ ပ္ဍဲနေဝ် ပဳနာန် ဍုၚ်မလေဝ်တေံဂှ်လေဝ်။

သၞံၚ်တိုၚ်။ ။ ဘဝသၟာဂဳတမန်ကဵုညးတၞဟ်တံ ယဝ်ရ show ဇီုအာတှေ် ပရေၚ်ဆဵုဂဗဂှ် ဗီုလဵုကေၚ်ဆဵုဂဗလဝ် ကီုရော?
ပေၚ်သဴ။ ။ ယွံကေၚ်ဇီုမံၚ်ရ၊ ပေဲါ show ဗၟာကဵု show မန် ဇီုညးဂှ် မွဲကွာန်ဓဝ်ရ။ (မုက်မတ်အေဲဇြစှေ် အောန်ကၠုၚ်စိုတ်) အဵု အရေဝ်ဏံဂှ် အဲမိက်ဂွံဟီုမံၚ်တၟာလအ်ရဏောၚ်၊ ဆ္ဂး ဟီုတိတ်အာတုဲတှေ် ပုရိသာတ်တအ် ဍေံဍုဟ်ဟာ ဍေံဆာန်ဟာဂှ် အဲဟွံတီပုဟ်ဏး၊ အဲမိက်ဂွံဟီုကွေံကွေံ အဵုအရေဝ်ဏံဂှ်၊ (ယမုကွာန်ဂှ် လ္ပဟီုပ္တိတ် ရဏး) အခိၚ်ကာလဗၟာတအ်တှေ် ညးတအ်ကဵုဒၞဲါခိုဟ်ဟ်မာန်မံၚ်။ အခိၚ်စပုၚ်လေဝ် မန်ဇကုရတှေ် စွံလဝ်ဂွံမံၚ်ဏီ၊ ဗၟာတအ်တှေ် ဒးကဵုဒၞဲါဍေံတအ်ခိုဟ်ဟ်ဏောၚ်။ သ္ၚိလေဝ် ကဵုဍေံတအ်မံၚ်ခိုဟ်ဟ်ဏောၚ်၊ မန်ပိုဲတှေ် ၜိုတ်ဒှ်ကဵုဒှ် ကဵုမံၚ်ဘာလေံကျာ်သၟးရဂၠိုၚ် အဵုကေၚ်ဆဵုဂဗလဝ် ဗီုဂှ်ဂၠိုၚ်မံၚ်ဏောၚ်၊ မန်ပိုဲလေဝ် ဟွံထံက်ပၚ်မန်ပိုဲပုဟ်တှေ် ထံက်ပၚ်မံၚ်ကဵုဗၟာတအ်ဂှ် ကာလသၟာဂဳတဗၟာတှေ် ညးတအ်ကဵုဒၞဲါမံၚ်ခိုဟ် ကာလမန်တှေ် ညးကဵုမံၚ်ဆဒှ်ကဵုဒှ် ရတှေ်၊ အဵုဗီုဂှ်လေဝ် ဆေၚ်စပ်ကဵုအနုသုခုမမန်တှေ် အဲလေဝ် ဒးကေၚ်ဆဵုဂဗ ကၠုၚ်လဝ် ဗီုဂှ်တၟာဂလိုၚ်ရ၊ စိုတ်ဟွံခိုဟ်လေဝ် တၟာဂလိုၚ်ရ။

သၞံၚ်တိုၚ်။ ။ လၟုဟ်ရန်တၟံဗီုလဵုတုဲ ဂွံကလေၚ်လုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂဳတဏံပၠန်ဂှ်ရော?
ပေၚ်သဴ။ ။ ကေ (Star) ညးဂှ်စိုတ်ထတ်မံၚ် မိက်ဂွံကဵုအဲဒယှေ်ဒွက်ပတိတ်ဒွက်ကွေံကွေံမွဲတဲ။ တုဲပၠန်အဲ လေဝ် နကဵုစိုတ်ဓာတ်ဆာန်အနုသုခုမမွဲရဏောၚ်။ ဂွံကလေၚ်ဒယှေ် ပတိတ်ကဝးဂှ် မွဲတဲဓဝ်ဂှ်လေဝ် ပတိတ်ဟွံ မာန်ပုဟ်၊ ဒိုအ်လေဝ်ဒိုအ်ဟွံမာန်ပုဟ် ကၠောန်မာန်မံၚ်တှေ် မိက်ဂွံကၠောန်မံၚ်ဟဂှ်ရဏောၚ်။ ဒွက်ဏံ ဂွံဒှ်ဒှ် ကေ Star ကဵု ကေသူရိယမာဉ်တအ် ပံၚ်တောဲတုဲ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်ရ၊

သၞံၚ်တိုၚ်။ ။ လ္တူကဝးပတိတ်လဝ်လၟုဟ်ဏံဂှ် ဗီုလဵုစၟဳစလဝ်ကီုရော?
ပေၚ်သဴ။ ။ ဆေၚ်စပ်ကဵုကဝးဏံဂှ်တှေ် ဍေံအံၚ်ဇၞးမာန်ဏောၚ်။ ဒှ်ဒွက်သွက်ဂွံ လဟိၚ်အထံက်အပၚ် ပုရိသာတ်မန်ကလၚ်ဏောၚ်ဂှ် စှေ်လဝ်စိုတ်တုဲတုဲရဏောၚ်။ အဲဂှ် ဆာန်အနုသုခုမတုဲတှေ် ကၠောန်ကၠုၚ်မံၚ် ပရေၚ်ဂဳတဏံဂှ်ရ၊ ကဝးဏံဂှ် ညးစဳဇန်ဂှ် ကောသူရိယမာန် တိၚ်တက်ဂှ် ညးဂကောံဍုၚ်မလေဝ်ယှာ၊ ဒယှေ်ဂှ်တှေ် ဒယှေ် ပ္ဍဲဘာဂုဏ်မှေအ်ရ၊ ရဲချူဒွက်ဂှ် ရဲခေတ်၊ Star၊ သူရိယမာဉ်တအ် သှေ်ဏီ ညးချူဒွက်ဂှ် ဒွက်တအ်ဂှ် ပရေၚ်ဆာန်ကဝက် ပရေၚ်ဂကူကဝက်ရဏောၚ်၊ ကဝးဏံဂှ်တှေ် ချိၚ်လဝ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုဝှ်ဏံ ဒှ်မာန်တှေ် ပ္ဍဲကဵု ဂိတုဝှ်ပေၚ်ဏံ ညံၚ်ဂွံ ဒှ်တိတ်မာန်ဂှ်၊ ဂစာန်ကၠောန်အာဏောၚ်။

သၞံၚ်တိုၚ်။ ။ ဆေၚ်စပ်ကဵုအနူသုခုမတှေ် ဗီုလဵုမိက်ဂွံကၠောန်အာရော?
ပေၚ်သဴ။ ။ အာဂတနူဏံလေဝ် ယဝ်ရဒှ်မာန်ကၠောန်မာန်ဏီတှေ် မိက်ဂွံကၠောန်အာမံၚ်ဟဂှ်ရဏောၚ်။ လၟုဟ်ဂှ်ကၠောန်လဝ် ဂကောံရမျာၚ်ၜိုပ်တုဲ လုပ်ဒယှေ်မံၚ်ပ္ဍဲဂကောံဂှ်ရ။

သၞံၚ်တိုၚ်။ ။ ပဲါနူကမၠောန်ဂဳတတုဲ မုကၠောန်မံၚ်ကီုရော?
ပေၚ်သဴ။ ။ လၟုဟ်ဂှ် ပံက်လဝ်ဆေၚ်ဖျာ စၞစသုၚ် ကလောမန် ပ္ဍဲအရာပ်ဒဵုဝိုၚ်၊ (ကုန်းထိပ်) (အရာပ်ဘာ တက္ကသိုလ်)ရ၊ ဒယှေ်ဒွက်ဂှ်တှေ် ဗွဲအစောံဝါသနာ ဆာန်အနုသုခုမပေၚ်ၚ်တုဲ ကၠောန်၊ ကမၠောန်သွံဖျာစၞစဏံဂှ် တှေ် ကမၠောန်ဂယျိုၚ်လမျီုအဲရ။

သၞံၚ်တိုၚ်။ ။ မုမိက်ဂွံ ဟီုဗကန်စကဵု ပုရိသာတ်တံ နွံကီုရော?
ပေၚ်သဴ။ ။ ကဝးဏံ ဒှ်ကၠုၚ်ဂှ်လေဝ် ဒးပကောံကၠုၚ်လဝ် ကဵုသၞာံတၟာလအ်ရတှေ် ပုရိသာတ်ကောန်ဂကူပိုဲ ယဝ်ရဆာန်အနုသုခုမဍာံတှေ် ညးတအ်လေဝ် တၠပညာရတှေ် ရာန်ဗကန်ကဝးဇေတ်တ်အိုတ်ညိဂှ် ဟွံမိက်ဗကန်ရ ပုဟ်။ ညးတအ်ကၠိုဟ်ကေတ်စိုတ်မာန်မံၚ်ရထေၚ်၊ လ္တူဒဒိုက်သၟာဂဳတမန်ပိုဲ သွက်ဂွံပ္တိတ်ကဝးမွဲမွဲ ၜိုတ်လဵုဒးဒှ်ဒဒိုက် တၚ်ခက်ခုဲဂှ်၊ ကၠိုဟ်ကေတ်တုဲတှေ် ကဵုဇြဟတ်ကဵု ကဝးပေၚ်သဴ မနွံယၟု “ဇြဟတ်ဂၠမ်သြိုဟ်” ညိဂှ် မိက်ဂွံအာတ် ဏာ ပရိသာတ်ပိုဲ သီုဖအိုတ်ရအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.