Categories
လိက်ပရေၚ်

ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်ဂှ် ကဵုကေတ် ညးသ္ကံ ဟွံစှေ်လ္ဒောဝ်ဏီ

အကြာသတ္တဟဏံဝွံ ဟိုတ်နူပေဲါပၞာန်ဒေသကချေၚ်ဂှ်ကီု၊ ပေဲါပၞာန်က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဒေသတၞဟ်ဟ်ဂှ်ကီုတုဲ ပ္ဍဲကဵု ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်တံ အကြာမွဲဂကူကဵုမွဲဂကူ ဟီုဂးပါ်ပဲါ၊ ဗျုတ်ဗ္ဒေက်၊ လက်ချဴကၠုၚ်ဒၟံၚ် ညးသ္ကံ ပ္ဍဲ ကဵုမုက်လိက်မဟာဇန် (facebook) ဇၟာပ်ညးရပ်သုၚ်စောဲပရိုၚ်မုက်လိက် (facebook)ဂမၠိုၚ် ဂွံဆဵုကေတ် မာန်ရ။

နကဵုအလဵုအသဳဂှ် အဃောဂစာန်ဖန်ဇန်ဒၟံၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဓဝ်ၜိုဟ်လလံအလုံကၟိန်ဍုၚ်နွံရ၊ ဆဂးဂှ် ပေဲါပၞာန် ဂှ် ဆက်က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ပၞာန်သ္ကာတ်တ်နွံတုဲ ပရေၚ်ချိုတ်ဂျိုၚ်၊ ပရေၚ်ဒးဒဴပၞာန်၊ ဒးတိတ်နူသ္ၚိဌာန်တံ ဒဒိုက်သၞာ တံဂှ် မွဲတ္ၚဲကဵုမွဲတ္ၚဲ ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်ပွဳပွိုၚ်ပ္ဍဲဒေသတံဂှ် ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဒၟံၚ်အိုတ်ရ။

သွက်ဗော်မန်တံ ဂွံညဳသၟဟ်ဂှ် သၟတ်တံ ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်မံၚ် (အအာ အအာ)
သွက်ဗော်မန်တံ ဂွံညဳသၟဟ်ဂှ် သၟတ်တံ ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်မံၚ် (အအာ အအာ)
ဟိုတ်နူပရေၚ်ဒးဒုၚ်စသိုၚ်နွံကၠုၚ်သာ်ဏံတုဲ ဇီုကပိုက်ကၠုၚ်ကဵုပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဓဝ်ညဳသာဂှ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုကောန် ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်ဂှ်လေဝ် အကြာမွဲဂကူကဵုမွဲဂကူ ပွမက္ဍုဟ်မၠေံကၠုၚ်လ္တူညးသ္ကံ၊ စိုတ်ဓါတ်ဂိ က္တာန်ကၠုၚ်ညးသ္ကံ ပဵုတုဲ ဆက်နွံကၠုၚ်မံၚ်ဏီရ။

ပွတံဏံဂှ် ဒှ်ပရေၚ်ဆိုအ်ဗ ပ္ဍဲအရာဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာအကြာဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဇၞော်ဇၞော်မွဲရ၊ ပရေၚ်ဝေၚ်ပၞာန်ဏံဂှ် နကဵုအလဵုအသဳ (NLD) တံ မုဟွံဟီုပ္တိတ်ဏီရ၊ လ္တူဏံဂှ် ဒဒှ်ရ အလဵုအသဳ (NLD) ဟွံဂံၚ်ဓလီုသြဇာလ္တူဒပ်ပၞာန်ဗၟာဂှ် သွက်ဒးပရေၚ်သံသယဇၞော်ဇၞော်မွဲရ။

အခိၚ်ကာလဒက်ပ္တန်ဒၟံၚ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဓဝ်ၜိုဟ်လလံဏံ ဝေၚ်ဒၟံၚ်ပၞာန်အကြာမွဲဂကူကဵုမွဲဂကူဂှ် ဂွံဒက် ပ္တန်ဓဝ်ညဳသၟဟ်၊ ဓဝ်ၜိုဟ်လလံမာန်ဂှ် ဒှ်တက်ခက်ခုဲဆိုအ်ဗဇၞော်ဇၞော်မွဲရ၊ လ္တူဂှ်ပၠန် ပွမက္ဍုဟ်မၠေံ အကြာ ဂကူမွဲကဵုမွဲဂကူဂှ်လေဝ် ပဵုတိုန်ကၠုၚ်သာ်ဏံဂှ် သှ်ၜေက်အာပ္ဍဲဝၚ်အနာဂတ်တေံရောၚ်။

ဗီုဒဒှ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဓဝ်ညဳသာပဵုတုဲလီုလာ် ယောၚ်ယာကၠုၚ်မံၚ် အကြာမွဲဂကူကဵုမွဲဂကူဂှ် ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲ လေဝ် တ္ၚဲဏံ အဃောဂၠာဲမံၚ်ဂၠံၚ် သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာအကြာမန်ဖိုဟ်ရ၊ ဂွံဂၠာဲဂၠံၚ် သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ဓဝ်ညဳသာပ္ဍဲဂကူမန်တ္ၚဲဏံတုဲ ‘ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်’ မွဲမံက် ကၠုၚ်ရ။

အတိုၚ်ဆန္ဒခမဳသၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်ဂမၠိုၚ်တံ စၟဳတဴဒၟံၚ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဂှ် အကြာ ဏံ ဂကောံပညဳပညပ်ဆက်စၠောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ပညဳပညပ်ဆက်စၠောံမံၚ်နွံရ၊ စချဳဒရာၚ်ဓမံက် ရုပ်ရဴကမၠောန်ဂှ် ညးလ္ၚဵုဟီုပါ်ပဲါကၠုၚ် လ္တူဂကောံ ပညဳပညပ် ဂှ်နွံရ။

ပူဂဵုပါလုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲကဵုဂကောံပညဳပညပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လ္ၚဵုဂှ် လစွံစိုတ်ဒ္စေၚ်ဒၟံၚ်မွဲလ္ပာ်နွံကီု၊ သၟာပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန်ဟွံသေၚ်ကီု၊ ဇြဟတ်ဆက်စပ်နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိနွံကီု သာ်ဝွံ ဒးဒုၚ် ဟီုစောဒကကၠုၚ်လ္တူ ဂကောံ ပညဳပညပ် နာနာသာ်နွံရ။

တုဲကၠုၚ် သေပ်တေန်ဗါ (၁၈)ဂှ် ‘ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်’ ဝွံ စကောံဓရီုလၟေၚ်ကမၠောန်တုဲ (၁၉)ဂှ် ဆဵုဂဗလဝ်ကဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန်ကီု၊ (၂၀)ဂှ် ဆဵုဂဗလဝ် ဗော်ဒဳ မဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်ကီုနွံတုဲ ဂတပွိုၚ်(၁၅)တ္ၚဲဂှ် မူပၞောန်ပံၚ်ကောံဗော်ညးကုညး ညံၚ်ဂွံချူဓဇက်တုဲ ပလံၚ်ဗစိုပ်ကဵုဂကောံပညဳပညပ်ဂှ် ညးတံအာတ်မိက်လဝ်ရ။

ဂိတုသေပ်တေမ်ဗါ (၂၆)ဂှ် နူကဵုဗော်ကောန်ဂကူမန်တံ ကလေၚ်လိက်ကဵုဗစိုပ်ကဵု ‘ဂကောံပညဳပညပ် ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်’ သာ်ဝွံရ-
(၁) ဆေၚ်စပ်ကဵုဗော် (၂) ပံၚ်တုဲ နွံပၟိက်ကီု၊ ဟွံမွဲပၟိက်ကီု၊ သီုဗော် (၂) သွက်သ္ဂောံထ္ပက်စၟတ်တဲကဵုဂတိ ပါၚ် ‘ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်’ ၊
(၂) ကလိဂွံစၟတ်တဲကဵုဂတိပါၚ်နူဗော် (၂) တုဲမ္ဂး အတိုၚ်ဗော် (၂) ထ္ပက်စၟတ်တဲကဵုလဝ်ဂတိပါၚ်ဂှ် ညးဍုၚ် ကွာန်ကောန်ဂကူမန်တံ သ္ဂောံတီကေတ်မာန် နကဵု ‘ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်’ သွက်သ္ဂောံပ္တိတ်ကဵုလိက်လလောၚ်တြး၊
(၃) အတိုၚ် (၂)တၚ်ဗွဲလ္တူတေံ ‘ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်’ ရေၚ် တၠုၚ်တုဲမ္ဂး ဗော်ညးကုညး သွက်သ္ဂောံဆက်ချပ်အာနဲကဲအစဳအဇန် ဗီုတိထ္ၜးဂၠံၚ် (Road Map) ပံၚ်ကောံ ဗော် (၂) ။ သာ်ဝွံ ပလံၚ်ဗစိုပ်လဝ် ဇရေၚ် ‘ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂကူမန်’ နွံရ။

နူကဵုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်ဂှ် အံက်တိုဝ်ဗါ (၆)ဂှ် သ္ပကောံဓရီုကမ္မတဳကေၚ်ကာတုဲ နူကဵုဗော်ဂှ် ချပ် လးလဝ်ဂၠံၚ်တရဴမူပညဳပညပ်သာ်ဝွံရ၊ နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်(၅)တၠ၊ ပ္ဍဲဂှ် ခမဳသၚ်ပါ (၂)ဇကု ခရှ်(၃)တၠ၊ ညးစၞးနူဗော်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဗီုဂှ်ကီု ခမဳသၚ်(၂)ဇကု ကဵု ခရှ်(၃)တၠ၊ ဗော်ညးဗြဴဂှ် (၂)တၠ၊ ပ္ဍဲကဵု မၞိဟ်(၁၂) တၠဏံဂှ် ဗီုပြၚ် ‘ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ပညဳပညပ် (ညှိနှိုၚ်းရေးအကျိုးဆောၚ်အဖွဲ႕) ရ၊ ရုဲစှ်နူ ကဵုကောန်ဗော်ဟွံသေၚ် ဆဂး ဒးဒှ်မၞိဟ်ညးစၞးနူဗော်တံရ။

ပ္ဍဲကဵုဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ပညဳပညပ်(ညှိနှိုၚ်းရေးအကျိုးဆောၚ်အဖွဲ႕) (၁၂)တၠဏံရ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ ဖန်ဇန်လးဓ ဇက်အာမူဝါဒ ဂၠံၚ်တရဴဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အနာဂတ်တေံရ၊ ဗီုပြၚ် ‘ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်’ ပံက်လဝ်လၟုဟ်ဂှ် နူကဵုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်တံ ဟွံစှေ်စိုတ်ရောၚ် ဒု ဥက္ကဌ နာဲဆာန်တိ ဟီုသောၚ်ကလးကဵုလဝ်ဌာန်ပရိုၚ်မန် နွံရ။

အံက်တိုဝ်ဗါ (၇)ဂှ် ဂွံအဆက်ကဵု ဒုဥက္ကဌ ‘ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂကူမန်’ နာဲဟံသာ ရ၊ ညးဟီုဂှ် ‘အဵုလေဝ် ပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာဂကူမန်တ္ၚဲဏံ ဖန်ဝါတ်ကွေံကွေံ၊ ပိုဲပံၚ်ကဵု ခ မဳသၚ် မဟာဇန်တၠပညာလ္ၚဵုတုဲပံက်လဝ်တ္ၚဲဏံဂှ် ဟွံဒတူလာၚ်အာဂၠံၚ်ဗၠေတ်တ်ဒ္စေၚ်ၚ်ပုဟ်၊ ညံၚ်ဂွံဒှ်ဒတုဲ ဖဵုသွက်ကောန်ဂကူဍာံဍာံဂှ်တှေ် ပိုဲရေၚ်တၠုၚ်အာရောၚ်’ သာ်ဏံ ဒုဥက္ကဌ နာဲဟံသာ ဟီုထ္ၜးရ။

သရောပ်မ္ဂး နူဗော်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် နူကဵုဗော်တံ ပံၚ်ကီု ဟွံပံၚ်ကီု ညံၚ်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ ကဵုဂိတုပါၚ် ကု ‘ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်’ ဂှ်ရ၊ နူကဵုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရး မန်ဂှ် ဇန်လးလဝ် နူကဵုဗော်မန်တံ ညံၚ်ဂွံပံက်ပ္တိုန် ‘ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ပညဳပညပ်ဗော်မန်’ နကဵုညးစၞးဗော် (ကောန်ဗော်ဟွံသေၚ်) လၟိဟ်(၁၂)တၠဂှ်ဟေၚ် ပညဳဓဇက်အာမူဝါပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဗော်မန်တံရ၊ နူကဵု ‘ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂကူမန်’ ဂှ် အာတ်မိက်လဝ် မူဝါဒပံၚ်ကောံ ဗော်ညးကုညး ညံၚ်ဂွံဓဇက်ပ္တိုန်ထ္ၜးရ။

လ္တူအကာဲအရာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တ္ၚဲဏံဂှ် စပ်ကဵုဂွံသဳကၠဳပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂှ် ဟွံစှေ်လ္ဒောဝ်ဏီရ၊ လ္တူ ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် အိုတ်သီုဂှ်လေဝ် အလုံညးဍုၚ်ကွာန် ခမဳသၚ်တံ နွံပၟိက် ဒၟံၚ်ကွေံကွေံရ၊ လ္တူ ‘ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်’ ဖန်ဇန်ရေၚ်တၠုၚ်ဂှ် လေဝ် အလုံညးဍုၚ် ကွာန်မွဲ မၚ်စၟဳဒၟံၚ်လၟေၚ်ကမၠောန်ညးတံအိုတ်ကီုရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.