Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဂှ် မၞိဟ်မွဲဂကောံဍောတ်ဟေၚ် ဂွံလဝ်အခေါၚ်သၠးပွးရောၚ် မေန်ဇြေယျ ဂး

မိက်ဂွံကဵုဒေါံပေါဲပၞာန် ပ္ဍဲတွဵုရးကချေၚ်တေံတုဲ ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗာ ၂၈ ကၠောန်ပေါဲထ္ၜးဆန္ဒမွဲ ပ္ဍဲဂတမုက်ရုၚ်ကလုတ်ဗၟာ ဍုၚ်ကေန်ဗရာ ကၟိန်ဍုၚ်အဝ်သတေလျတုဲ “ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ ဍုၚ်ဗၟာဂှ် မၞိဟ်မွဲဂကောံဍောတ်ဟေၚ်ရ ဂွံလဝ်အခေါၚ်သၠးပွး” သာ်ဝွံ မေန်ဇြေယျ ညးက္ဍိုပ်ကွးဘာ ၈၈ ဟီုဏာသာ်ဂှ်ရ။

“ဍုၚ်ဗၟာပိုဲဂှ် ဟွံၜိုဟ်သြိုဟ်ပုဟ်၊ ဒှ်ကၠုၚ်ပေါဲပၞာန် ၆၀ သၞာံပြၚ်ဣရ၊ ပရေၚ်သၠးပွးဂှ် ပိုဲတံ ဟွံသၠးပွးပုဟ်၊ အခေါၚ်သၠးပွးဂှ် မၞိဟ်မွဲဂကောံဍောတ်ဓဝ်ရ ဂွံလဝ်၊ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ဟွံဂွံအခေါၚ်သၠးပွးပုဟ်” မေန်ဇြေယျ ဂးရ။

မေန်ဇြေယျ ညးက္ဍိုပ်ကွးဘာ ၈၈ အဃောဟီုဂလာန် (AMA)
မေန်ဇြေယျ ညးက္ဍိုပ်ကွးဘာ ၈၈ အဃောဟီုဂလာန် (AMA)
မၞိဟ်မွဲဂကောံဍောတ်ဟီုဂှ် ညးလဵုရော ၜိုန်ဟီုပ္တိတ်ကၠးကၠးဟွံမွဲကီုလေဝ် ဣဏံဂှ် ရန်ကဵုဂကောံတၠအဝဵုပၞာန် မအုပ်ဓုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်တံဂှ်ရဏောၚ် ကောန်ဂကူမန် မွဲတၠ နွံပ္ဍဲပေါဲထ္ၜးဆန္ဒဂှ် ဟီုရ။

“လုပ်ထ္ပက်ပၞာန် ဟွံမွဲကဵုဗဗွဲဓဝ် ပ္ဍဲဒေသကချေၚ်ဂှ် ဒေါံထောံညိ” သာ်ဝွံ နကဵုမလိက်ဘာသာဗၟာ-အၚ်္ဂလိက်ၜါဘာသာ ဓမံက်ထ္ၜးပေါဲဆန္ဒ ပ္ဍဲအခိၚ်နာဍဳဒေသ နူတ္ၚဲစေၚ် ၁ နာဍဳ ဒဵုကဵု ၂ နာဍဳတုဲ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဂကူကချေၚ်၊ ကရေၚ်၊ မန်၊ ရခေၚ် မၞုံဒၟံၚ်ပ္ဍဲအဝ်သတေလျ လၟိဟ်ၜိုတ်မွဲကၠံပြၚ်ၚ်တိုန်စိုပ်လဝ်နွံ သာ်ဝွံ သၟာန်သၟုက်တုဲ ဂွံတီလဝ်ရ။

“ဣဏံဂှ် ပေါဲဗ္တိုက်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ၊ ပေါဲဗ္တိုက်အာတ်မိက်ပရေၚ်လလံ သွက်ပရေၚ်သၠးပွးဒုတိယရ၊ပ္ဍဲကာလ လုပ်ဒၟံၚ်ပေါဗ္တိုက် ပၠန်ဂတးပြံၚ်လှာဲခေတ်၊ ပေါဲဗ္တိုက်ပြံၚ်လှာဲသၞောတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လၟုဟ်ဂှ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ မစိုပ်ဒၟံၚ် အဝ်သတေလျတံလေဝ် မိက်ဂွံကဵုဍုၚ်ဗၟာၜိုဟ်သိုဟ်၊ ဟွံမိက်ကဵုဒှ်ပၞာန်၊ ဟွံမိက်ကဵုဒှ်ဒဒိုက် ဟိုတ်နူပေါဲပၞာန်တံဂှ်တုဲ ဗွဲမညဳသာသၟဟ်သၟန် တံၚ်တဲဓမံက်ထ္ၜးဆန္ဒဗီုဏံဂှ် ထေက်ကဵုဒးကေတ်ဂုဏ်စရာဲခိုဟ်ကွေံကွေံ” မေန်ဇြေယျ ဂးရ။

ဗီုဂှ်ကီု ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၞော်မျေအ်ကျဳဏာ တွဵုရးကချေၚ်ဂှ်လေဝ် အလုံဘာသာနာနာတံ သ္ပက္ဍိုပ်တုဲ သီုကဵုရဲဒဴပၞာန်ဟွံသှေ် ကချေၚ်၊ဗၟာ၊သေံ၊မူသလေမ်၊ဟိန္ဒူ၊ ကြုက် သီုဖအိုတ် ဒြဟတ် ၜိုတ်ပိဠက်တံ “ ဟွံမွဲပၟိက်ကဵု ပေါဲဗ္တိုက်ပုဟ်” ဂးတုဲ ထ္ၜးကၠုၚ်လဝ်ဆန္ဒ ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗာ ၂၂ ဂှ်ကီုရ ဂွံတီကေတ်။

ပ္ဍဲအသေအဟာန် ဂကောံ KIO ပေၚ် (၅၆) သၞာံ ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗာ ၂၅ တုဲကၠုၚ်ဏံ “အဃော ညးဂလိုၚ် ဂစာန်ဒၟံၚ် သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ်ဂှ် ဒပ်အလဵုအသဳ ယိုက်ပၞာန်ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်တုဲ ဍိုက်ထ္ပက်ဒၟံၚ် အလုံမဟာဒပ် ၈ မဟာဒပ် KIA ကဵု ဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵု KIO ဖိုဟ်ရ။ ပြသၞာပေါဲပၞာန်ပ္ဍဲဍုၚ် က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲအကြာ အလဵုအသဳကဵု ဂကောံပၠန်ဂတး ရပ်လွဟ်တံဂှ် “တြၚ်နဲကဲသွက်ဂွံလလံကၠေံပေါဲပၞာန် ဒဵုလၟုဟ်ဟွံပံက်ဏီ” သာ်ဝွံ ဂလာန်ဥက္ကဌ Lanyaw Zawng Hra ဟီုလဝ်ပ္ဍဲအသေအဟာန်ဂှ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲဌာန်ပရိုၚ်ကချေၚ် KNG
ရ။

ပ္ဍဲကာလ စှေ်ပရေၚ်စန်ဒက်မာဲ သွက်ပေါဲရုဲမာဲတုဲကၠုၚ်ဏံ ဗော်NLD လေဝ် “ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဖေဝ်ဒရေဝ်ဍာံဍာံ ညံၚ်ဂွံမံက်ဂှ် ဂစာန်မွဲစွံဏောၚ်” ဟီုဂးကၠုၚ်လဝ်သာ်ဂှ်တုဲ အခါလၟုဟ် ရံၚ်ကဵုအဝဵုဇကုဂွံတန်တုဲ ဗီုဒပ်ပၞာန် ဍိုက်ထ္ပက်ပၞာန်လၟုဟ်ဏံ မွဲပါၚ်လေဝ် ဟွံဒၞါတာတုဲ ဒပ်ပၞာန်ဍိုက်ထ္ပက်ပၞာန် ကုဌာန်ဂအုပ် KIO လၟုဟ်ဂှ် ရန်တၟံဍေံ ထိၚ်ဂွံဌာန်ဂအုပ် KIO တှေ် ရပ်ကဵုထ္ပက်စၟတ်တုဲ NCA တုဲ သွက်ဂွံဖအိုတ်ကၠေံ ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ဂမၠိုၚ် နကဵုနဲပလှ်လွဟ် သၞောတ် DDR ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ပ္တိတ်မံၚ်ဒြဟတ်ရောၚ် ဥက္ကဌ KIO ဟီုမြော်လဝ်ကီုရဂှ်လေဝ် ဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲပရိုၚ် KNG ဂှ်ကီုရ။

ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာဏံ ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ ထ္ပက်ပၞာန် ကု KIO ဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် စကာသီုက္ၜၚ်ကျာဗ္တိုက် MIG တုဲ ပေါဲဗ္တိုက်သ္ကာတ်မြဟ်မံၚ်ဗွဲမလောန်ရ၊သၟာၚ်နူဏံပၠန် ဒပ်ဝ UWSA ဟိုတ်နူၜက်လုပ်အာ ပ္ဍဲဒေသ မာၚ်ဠာ NDAA ဂှ်ရ ဒပ်ဝ UWSA ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံလေဝ် အေန်ဒၟံၚ်ညးသ္ကံဖိုဟ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲမဳဒဳယာပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.